Zaterdag, 14 Juni 2008.

V.l.n.r. Jeroen de Haan, Oane Veldman, Arnold Zijlstra en coach Pieter Heeringa winnen het N.K. voor Jongens in Bolsward.
In de finale werd Bolsward met Peter van Zuiden, Carlo Booms en Thomas van Zuiden verslagen met 5 - 3 en 6 - 6. Uitslagen 2008.

KNKB-wedstrijden.

Heren Hoofdklasse Afdeling, 1 mei.

1. Minnertsga. Klaas Anne Terpstra, Hylke Bruinsma, Chris Wassenaar

2. Berlikum. Auke vd Graaf, Marten Feenstra, Frederik vd Mei
3. Witmarsum. Herman Sprik, Folkert vd Wei, Klaas de Vries
4. Dronrijp. Simon Minnesma, Jan Willem van Beem, Pieter Scharringa

5. St. Jac. Parochie. Rutmer vd Meer, Rinse P. Hiemstra, Teake Triemstra

Welpen Afdeling, 1 juni.

Tzummarum. Nick Leistra, Tiede Draijer

1. Berlikum, Niels Terpstra, Ruben Elzinga
2. Ried-2. Reinder Bouma, Robert Broeders, Roel-Pieter de Jong.

Welpen d.e.l., 1 juni.

1. Tom Cats, Menaldum en Hindrik Meinsma, Jorwert.
2. Sjaak Bakker, Achlum en Klaas Bosma, Makkum
3. Sil Leystra, westhoek en Frank Bervoets, Wommels

3. Sander Kuperus Jorwert en Haptamu de Hoop, Wommels

Schooljongens Afdeling, 15 juni.

1. Franeker. Christian de Haan, Allard Nicolai, Kars Zeinstra
2. Wommels. Wietse Fopma, Jelle de Vries, Jan friso Bruinsma
3. Dronrijp. Jan Sipke Tuinman, Franke Jongboom, Rick Rusticus.

Schooljongens d.e.l., 15 juni.

1. Thomas Abbink, Ysbrechtum, Frans Dooper, Witmarsum, Kees vd Schoot, Sexbierum.
2. Hendrik Bouwhuis, Bolsward, Martijn de Haan, Franeker, Geart Kars- ten, Hartwerd.

3. Jelle Scharringa, Wjelsryp, Sjoerd Bakker Achlum, Roan-Hein Jooste- ma, Minnertsga.

1. Remco Kuperus, Dronrijp, Rick Atsma, Scharnegoutum, Janpiet vd Wal,

Oude Leije.

Pupillen afdeling, 13 juli.

1. Berlikum. Ruben Eijzenga, Remco Dijkstra, Patrick Nauta
2. Easterein. Remon Bouma, Doede Okkema, Hylke Flapper.
3. Wjelsryp. Rykhelt Smink, Ewoud Walda, Gerrit Scharringa.

Pupillen d.e.l., 13 juli.

1. Jehannes Gietema, Exmorra en Patrick Postma, Deinum
2. Evert telenga, Menaldum en Roy vd Berg, Grou.
3. Jan Arjen Vrieswijk, Hantum en Erwin Zijlstra, Easterlittens
4. Jesse Rinia, Makkum en Marco Weijer, Wommels

Senioren 30+,vrije Formatie. 10 augustus.

1. Ytzen Wassenaar, Grou. Piet Andringa, Grou. Gerrit Groen, Wergea

2. Roel Venema, Bolsward. Ludwig Seerden, Franeker. Johan Sjoers, Bols ward.

3. Jappie Wagenaar, Oudega. Erwin van Wier, Peins. Jaap Jan Feenstra, Peins.

Verliezersronde;

1. Rein Tiedema, Sneek. Peter Huisman, Witmarsum. Klaas Dijkstra, Veen wouden.

2. Broer Zaagemans, Witmarsum. Tjepco Miedema, Gytsjerk. Tammo Bijls ma, Leeuwarden.

Federatie Barradeel e.O.

Afdelingscompetitie 21 juni.

Welpenjongens.

1. St. Jac. Parochie. Jesper Bokma, Gerrit van Rees en Ype Akkerman.

Pupillenjongens.

1. Sexbierum. Tjibbe Hansma, Lieuwe vd Schaaf en Daan gale.

2. Wijnaldum. Dennis Nauta, Mark Copini en Menno Jonkman

3, St. Jac. Parochie. Gideon Swanson, Pim van Tuinen en Jelmer Swart.

Pupillenmeisjes.

1. Tzummarum. Sigrid vd Meer, Froukje Bonnema en Amerens Bosma

2. Oosterbierum. Sanne Bakker, Tamara Sijbesma en Marije Bleeker.

Schooljongens.

1. St. Jac. Parochie. Jeroen Slager, Riemer Akkereman en Jesper Ykema

Schoolmeisjes.

1. St. Annaparochie. Natsja Braaksma, Tesse Huisman en Gejanna Andringa.

2. St. Jac. Parochie. Susan van Tuinen, Bonita Schat en Marja Terpstra

Jongens.

1. St. Jac. Parochie. Richard Wassenaar, Robin Dorst, Benjamin Houtsma

Jeugd d.e.l. 2 augustus.

Welpen.

1. Gideon Swanson, St. Jacob en Nadine de Vries, Sexbierum.
2. Iza Poiesz, Minnertsga en Jitse Kikstar, St. Anna.

Pupillen.

1. Nick Leistra, Tzummarum en Ronald de Jong Tzummarum
2. Mark Jan Ykema, Sexbierum en Sjoerd Koopal, St. Jacob
3. Tiede Draijer, Tzummarum en Pim van Tuinen, St. Jacob

Schoolmeisjes.

1. Saskia Leistra, Tzummarum en Alice Bokma, St. Jacob
2. Bonita Schat, St. Jacob, Froukje Bonnema, Tzummarum en Wicia

Nieuwhof, St. Jacob.

Schoojongens.

1. Willem de Jong, Tzummarum, Menno de Vries Minnertsga en Luuk La- feber, Sexbierum

2 Sieb Driessen Minnerstga en Bauke Hielke Haakma, Sexbierum.

Ledenwedstrijden.

Kind-Ouderpartij 20 april 2008.

Welpen.

1. Nick Leistra en Wietse Leistra
2. Annelies Bleeker en Martha Bleeker

Verl. Ronde.

1. Tiede Draijer, Theo Draijer
2. Annamarth Wildeboer, Nanne Wildeboer.

Pupillen.

1. Detmer Bosma, Oane Jan Veldman
2. Saskia Leistra, Bianca Leistra.

Schooljeugd.

1. Nicole Hempenius, Wieze Hempenius
2. Johannes Bonnema, Tjitte Bonnema
3. Ramon Hoogerhuis, Mark Jan Riemersma

Poedelprijs : Arjen vd Zee, Eke Grond.

Merkepartij 2 mei 2008.

Welpen.

1. Tiede Draijer , Sophie den Heijer

2. Annelies Bleeker , Naomi Hoogerhuis.

Pupillen.

1. Nick Leistra, Amerens Bosma.

2. Simon Brolsma, Yvonne Kramer.

Schooljeugd.

1. Ramon Hoogerhuis, Veronica Brolsma

2. Rixt Veldman, Stef de Graaf.

3. Willem Heeringa, Denise vd Burg.

Dames.
1. Bianca Leistra, Jelleke de Bruin.

Jongens, Junioren en Heren t/m 34 jr.

1. Pieter Vogels, Johan Hoogerhuis, Arjen Wiersma

2. Marco Seepma, Rick de Graaf, Dennis de Bruin.
Verliezersronde :

1. Hans Wassenaar, Jan v/d Schoot, Rients Zijlstra.

Heren 35+.

1. Pieter Heeringa, Jan Reitsma, Lieuwe Anema

2. Theo Draijer, Robert Cuttress, Siebren vd Zwaag.

Ledenkaatsen 13 september.

Schooljeugd.

1. Nick Leistra, Simone Zuidema.

2. Saskia Leistra, Naomi Hoogerhuis

3. Amerens Bosma, Ronald de Jong.

Jongens.

1. Willem Heeringa, Stef de Graaf.

Dames .

1. Eke Grond, Nicole Hempenius, Rixt Veldman.

Heren.

1. Johannes Broekstra, Robert de Bruin, Johan Hoogerhuis

2. Oane Veldman, Jitse de Jong, Klaas Vellinga.

Competietiekaatsen.

Jeugd.

1. Naomi Hoogerhuis. 45 pnt.

2. Simon Brolsma 35 pnt.

3. Folmer Osinga 33 pnt.

4. Annelies Bleeker 31 pnt.

5. Bert den Heijer 26 pnt.

6. Sophie den Heijer 25 pnt.

1. Dennis de Bruin 49 pnt.

2. Ramon Hoogerhuis 47 pnt.

3. Jan Reitsma 45 pnt.

4. Johan Hoogerhuis 43 pnt.

5. Theo Draijer 39 pnt.

Zaalkaatsen.

Competitie A Groep. Ledenwedstrijd A Groep.

1. Simon Broekstra 1. Reinoud Monsma

2. Klaas Vellinga. 2. Pieter Vogels

3. Pieter Vogels 3. Jan v/d Schoot

4. Dennis de Bruin. 4. Rick de Graaf.

5. Jan vd Schoot. 5. Simon Broekstra

Competitie B Groep. Ledenwedstrijd B- Groep.

1. Loekie Velsma. 1. Germ de Bruin

2. Pieter Heeringa. 2. Enne Bronger

3. Jetse Heeringa 3. Foppe de Vries

4. Eke Grond 4. Jitse de Jong

5. Jappie Terpstra 5.

Pieter Heeringa
VvV Jeugdklassement.

1. Nick Leistra 71 pnt.

2. Willem Heeringa 56 pnt.

3. Nicole Hempenius 55 pnt.

4. Oane Veldman 52 pnt.

5. Arnold Zijlstra 49 pnt.

6. Saskia Leistra 47 pnt.

7. Simon Brolsma 31 pnt.

8. Annelies Bleeker 28 pnt.

9. Ronald de Jong 15 pnt.

10. Rixt Veldman 13 pnt.

Biljarten, 9 februari.

Winnaarsronde.

1. Wim Kuiken.

2. Jannie Sijbesma.

3. Steven Smidts

Verliezersronde.

1. Piet Stellingwerf

2. Cor Grond

3. Samme S. Talsma.

Kaarten, 19 december.

Geen doorgang vanwege te weinig deelname

6. Robert Cuttress. 6. Wayne Cuttress