Kransen om 1961 Freule.

v.l.n.r. Tjomme Meijer, Sjoerd Heeringa en Johannes Reitsma.