Tzummarumer Hans Wassenaar is zaterdag in Mantgum uitgeroepen tot koning van de 61ste ‘Lytse PC’.
Vlnr: Jouke Bosje, Hans Wassenaar en Jan Brandt Wiersma Wassenaar kreeg 9 stemmen van de commissie en zijn partuurmaten Jouke Bosje (Baaium) 5 en Jan-Brandt Wiersma (Grou) 4.
Tijdens de laatste wedstrijd van dit seizoen versloeg dit trio in de finale het partuur van de gebroeders Robert en Steven de Bruin (beide uit Tzummarum) en Rudolf Soepboer (Holwerd) met 5-2 en 6-0.
De derde prijs was voor Site Ferwerda (Stiens), Jasper Boomsma (Leeuwarden) en Dennis Wijnjeterp (Dongjum).
(Foto: Lijkle Spijksma)

Uitslagen 2010 bij de door Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum e.o. georganiseerde wedstrijden

KNKB-wedstrijden.
Heren Hoofdklasse Afdeling, 13 mei. (44 parturen)
1. Minnerstga : Chris Wassenaar, Hylke Bruinsma, Hendrik Kootstra.
2. Hijum-Finkum : Martijn Olijnsma, Helmer Hofman, Marten Feenstra.
3. Dronrijp : Marten vd Leest, Simon Minnesma, Pieter Scharringa.
4. Witmarsum : Herman Sprik, Folkert vd Wei, Gert-Jan Meekma.
4. St. Jacobiparochie : Rutmer vd Meer, Rense Pieter Hiemstra, Teake Triemstra.
4. Heerenveen : Sybren Gerbens, Douwe Groenedijk, Alle Jan Anema.

Nederlands Kampioenschap Pupillenjongens, 3 juli. (35 parturen)
1. Stiens : Kevin Jordi Hiemstra, Edser Rijpstra, Nanne Rijpstra.
2. Hommerts : Jetze Wiersma, Lex Potma, Sander Gerbrandy.
3. Tzummarum : Nick Leistra, Harm de Vries, Tiede Draijer.
4. Ried : Cathrinus van Wieren, Robert Broeders, Roel Pieter de Jong.
4. Sexbierum : Jan Sjouke Wewer, Mike Faber, Durk Ennema.

Senioren 30+, d.e.l., 18 juli (6 parturen)
1. Roel Venema (Bolsward), Sjoerd Boonstra (Akkrum) en Klaas Dijkstra ( Veenwouden).
2. Johan Hettema (Tzum), Sytse Hibma (Schettens) en Eric Zittema (Berlikum)
1ste verliezersronde : Marcel Koopstra (Leeeuwarden), Gooitzen Eijer (Witmarsum) en Jelle Jan Bouma (Faneker).

Dames Hoofdklasse Vrije Formatie, 1 augustus ( 8 parturen).
1. Maaike Wind (Pingjum), Sjoukje Visser (Ee) en Afke Hijlkema (Nes)
2. Afke Kuipers (Reduzum), Leonie vd Graaf (Berlikum) en Fenna Zeinstra ( Bolsward) 3. Margriet Koelmans (OB Zijl), Romy vd Veen ( Franeker), Bianca vd Veen (Leeuwarden).

Welpen Jongens d.e.l. – A klasse, 8 augustus ( 6 parturen)
1. Jens Visser (Oosterbierum) en Lars Onrust ( Makkum)
2. Menno Galama (Tjerkwerd) en Albert Feenstra (Exmorra).

Welpen Jongens d.e.l. – B klasse, 8 augustus ( 13 parturen )
1. Ruben Brouwer (Berlikum) en Rimar Looge (Peins).
2. Paul Dijkstra (Beetgumermolen) en Gjalt Sjirk de Groot (Mantgum)
3. Sijtse Koree (Anjum) en Hidde Poelstra (Minnertsga)
3. Feike Douwe Zijlstra (Folsgare) en Jasper de Boer (Spannum)

1ste verliezersronde : Niels Miedema (Ried) en Markus Heeringa (Reduzum)

2de verliezersronde : Jelle Cnossen (Tzum) en Gerben Kuiphof (Deinum).

Heren 1ste klas Uitnodiging, 21 augustus ( 12 parturen).
1. Bauke Treimstra (St. Jac. Par ), Jacob Zaagemans (Workum) en Hendrik Kootstra (Minnertsga)
2. Michiel Scheepvaart (Makkum), Hendrik vd Velde(Makkum) en Hans Wassenaar (Tzummarum).
3. Arnold Zijlstra(Tzummarum), Hyltje Bosma (Makkum) en Thomas van Zuiden (Tjerkwerd)

Welpenmeisjes d.e.l. – A klasse, 21 augustus ( 4 parturen)
1. Selma van der Molen (Witmarsum) en Rianne Nutma, Winsum
2. Jeska Terpstra (Easterein) en Thea Hijlkema (Jorwert).

Welpenmeisjes d.e.l. – B klasse, 21 augustus (10 parturen)
1. Alien Hoekstra (Harlingen) en Joanne Elise Broeders (Ried)
2. Albertina Bloemsma (Reduzum) en Anna-Baukje Bloem ( Reduzum)

1ste verliezersronde : Rixt Wijnia (Wommels) en Berber Bouma (Easterlittens)

2de verliezersronde : Marije Keuning (Wieuwert) en Anna Ennema (Sexbierum)

Federatie Barradeel e.o.
Welpen d.e.l., 5 mei ( 7 parturen)
1. Jens Visser (Oosterbierum) en Hillyjanne vd Schaar (Sexbierum).
2. Jeroen Haarsma (Minnertsga) en Anna Ennema (Sexbierum).
3. Riemer Jensma (minnertsga) en Alex Haarsma (Minnertsga).

Pupillen d.e.l., 5 mei ( 10 parturen )
1. Jan Sjouke Weewer ( Sexbierum ) en Anna Kootstra ( Minnertsga )
2. Ids Poelstra ( Minnertsga ) en Nynke Kingma ( Westhoek )
3. Nadine de vries ( Sexbierum ) en Dennis Nauta ( Wijnaldum ).

1ste verliezresronde : Jildou Jansen ( Sexbierum ) en Harm de Vries ( Tzummarum ).

2de verliezresronde : Tjisse Polestr ( Minnerstga ) en Annelies Bleeker ( Tzummarum).

Afdelingscompetitie Welpen, 26 juni (3 parturen).
1. Minnertsga : Robert Loonstra, Hidde Poelstra, Jeroen Haarsma.

2. Afdelingscompetitie Pupillenmeisjes, 26 juni ( 6 parturen).
1. Harlingen : Deveny vd Kooi, Daphne Hilarides, Marleen Bergsma
2. Minnertsga : Nynke weiland, Anna Kootstra, Mariet Haarsma.
3. St. Jacobiparochie : Nynke Kingma, Iris Jongsma , Mirjam Eberle.

Afdelingscompetitie Pupillenjongens, 26 juni ( 5 parturen).
1. St. Jacobiparochie : Jesper Bokma, Klaas Bijlsma, Jort wassenaar.
2. Minnertsga : Tjisse Poelstra, Ids Poelstra, Mathijs dijkstra.
3. St. Annaparochie : Ruben Talsma, Jilke Pieter Kikstra.

Afdelingscompetitie Schooljeugd, 26 juni ( 7 parturen).
1. Sexbierum 1. : Tjibbe Haitsma, Lieuwe vd Schaaf.
2. Sexbierum 2. : Jan Sjouke Weewer, Mike Faber, Durk Ennema.
3. Minnerstga : Davey Vriesema, Bouke de Haan, Wesley Vriesema.

Ledenwedstrijden.
Merkepartij, 14 mei.
Jeugd :
1. Simon Brolsma (K) en Naomi Hoogerhuis (K).
2. Nick Leistra en Annelies Bleeker.
3. Froukje Bonnema en Detmer Bosma.

Dames :
1. Eke Grond (K).
2. Gretha Kracht.

Heren, jongste klasse :
1. Hans Wassenaar (K), Gerrit Zijlstra, Hilbert de Vries
2. Arjen vd Zee, Ramon Hoogerhuis, Johannes Kolthof.
3. Jaap Bonnema, Johannes Bonnema, Atze Hempenius.

Verl. ronde : 1. Cornelis Jensma, Robert de Bruin, Fokke de Vries.
3. Rick de Graaf, Hein Germ vd Mei, Leendert Looijenga.

Heren, oudste klasse :
1. Pieter Heeringa (K), Germ de Bruin, Durk Bonnema.
2. Theo Draijer, Johannes Broekstra, Sybren vd Zwaag.
3. Jan Volbeda, Wayne Cuttress, Hans Hettinga.

Pearkekeatsen, 13juni.
1. Rixt Veldman en Robert de Bruin.
2. Anneke Rinsma en Theo Draijer.

Straatkaatsen, 14 augustus.
1. Jaap Bonnema, Atze Hempenius (K), Durk vd Kuur.
2. Oane Veldman, Edwin Seepma, Tom Laanstra.
3. Rick de Graaf, Erik Tamminga, Albert de Vries.

Verl. ronde : 1. Hans Wassenaar, Jelleke de Bruin, Greta Kracht.
2. Ramon Hoogerhuis, Richard Strikwerda, Ettje Talsma.

Nachtkaatsen, 11 september.
1. Arjen Wiersma, Erik Tamminga, Ramon Hoogerhuis.
2. Fokke de Vries, Steven de Bruin, Hilbert de Vries.
3. Lútzen de Vries, Wietse Hempenius, Jan vd Schoot.

Verl. ronde : 1. Jaap Bonnema, Stef de Graaf, Jelmer vd Meer
2. Ronald van Vliet, Johannes Bonnema, Pieter Heeringa.

Competities.
Competitie jeugd:
1. Cornelis Jan van der Laan (34 p)
2. Nick Leistra (21 p, 3 tegen)
3. Simon Brolsma (21 p, 21 tegen)
4. Harm de Vries (19 p, 12 tegen)
5. Sjoerd Keizer (19 p, 26 tegen)

Competitie senioren :
1.. Sieuwke Jellema.
2 . Emile Vogels
4. Ramon Hoogerhuis

Zaalkaatsen.
Competitie A-groep.
1. Arjen vd Zee.
2. Willem Heeringa.
3. Wietse Leistra.
4. Ramon Hoogerhuis.
5. Dennis de Bruin.

Competitie B-groep.
1. Sipke vd Zee.
2. Pieter Heeringa.
2. Enne Bronger.
4. Wim Bouman.
5. Lieuwe Heeringa.
6. Jan Reitsma.

Ledenwedstrijd A- Groep.
1. Arjen v/d Zee
2. Wietse Leistra
3. Ramon Hoogerhuis

Ledenwedstrijd B-groep.
1. Jan Volbeda
2. Wayne Cuttress
3. Wim Bouma
4. Foppe Noordenbos
5. Loekie Velsma
6. Enne Bronger

Biljarten 30 januari.
A groep.
1. Wopke de Groot
2. Tom Laanstra

Verl. ronde r : 1. Hans de Graaf
2. Piet Stellingwerf

B groep.
1e Rients Zijlstra
2e Tim Grond

Verl. ronde : 1. Cor Grond
2. Oebele Pietersma.

Algemeen clubkampioen : Wopke de Groot.

Klaverjassen 17 december.
1e Jelleke de Bruin en Dennis de Bruin
2e Jan v/d Schoot en Wietse Leistra
3e Leo Vogels en Freerk Broekstra
4e Lútzen de Vries en Reinoud Monsma
5e Atze Hempenius en Hans de Graaf.
6e Bianca Leistra en Renze Boorsma.