Partuur De Bruin kwalificeert zich in kaats-off als laatste voor de PC.

TWEEDEKLASSERS TUSSEN GROTE JONGENS

Gerrit Kloosterman
- Een tweedeklaspartuur kwalificeerde zich via de kaats-off verrassend als zestiende drietal voor de PC van 1 augustus.
,,Wy sette elkenien te kijk."

Stevenn de Bruin (22), woonachtig Tzummarum, komt handen te kort om alle felicitaties in ontvangst te nemen.
Het hele seizoenheeft hij nog geen overwinning gepakt, maar nu krijgt hij in twee dagen tijd tweemaal de krans omgehangen.
Het is eigenliik te zot voor woorden.
Woensdag won hij voor zijn afdeling Tzummarum in Easterein de Jong Feinte-partij, een juniorenklassieker.
Een dag later wint hij met Pieter Vogels en Jan Sjoerd Tolsma de dit jaar voor het eerst ingestelde kaats-off.
De PC-commissie heeft voor het winnende trio kransen.
,,It is noch mar in opstapke", zegt PC-voorzitter Johannes Westra waarschuwend tegen de drie.
Woensdag, op hetzelfde Franeker Sj0kelān, begint pas het grote werk.
Dat ze er bij mogen zijn voelt echter als een overwinning.
,,Dit is sa geweldich", zegt de 25-jarige Pieter Vogels.
Het wordt zijn tweede PC.
In 2010 mocht hij ook al eens meedoen aan dé wedstrijd van het jaar.
En dan te bedenken dat het partuur niet geselecteerd was voor de tweede cyclus in de eersteklas en ook niet geselecteerd is door de technische commissie voor de derde cyclus.
Ze moeten wat 'omgrieme' bij wedstrijden in de tweede klas.
Nu, op een mooie donderdagavond, verslaan ze zomaar drie eersteklasparturen, die zijn afgewezen maar alsnog een herkansing krijgen.
,,Jimme hawwe in goeie kar makke", zegt Emiel Vogels, de heit van Pieter, opgewekt tegen Herre Hof.
De oud- scheidsrechtersbaas is een van de leden van de tc die het tweedeklaspartuur aanwees.
Helemaal onomstreden was de keuze niet.
,,Mar ik tink dat wy de tc gelyk jūn ha", zegt Pieter Vogels.
,,We ha alle oaren hjir te kijk setten", stelt Steven de Bruin, die debuteert op de PC.
Natuurlijk zullen ze woensdag de PC niet winnen, maar er bij horen is al schitterend.
In een spannende finale worden Redmer Strikwerda, Feiko Broersma en Bauke Dijkstra met 5-5 en 6-4 verslagen.
De Bruin: ,,Se sizze dat ik fan sa,n PC-dei genietsje moat, mar ik wol ek goed keatse.
It liket my geweldich om dźr te stean."
Hij was er wel altijd bij als toeschouwer.
,,Mar dan kaam ik meastal hjirwei", zegt De Bruin en wijst naar de beroemde horecagelegenheid De Bogt fen Guné.
Steven de Bruin geldt als talentvol, maar was niet altijd even serieus,zegt hijzelf.
Hij mocht ook wel graag een avondje stappen.
,,Mar ik bin serieuzer wurden.
Dit seizoen bin ik noch mar ien kear fuort west.
Ik wol foar hūndert persint foar it keatsen gean.
Kinst wol stelle dat myn seizoen no slagge is."
Voor opslager Pieter Vogels lijkt het voorlopig een van de laatste kansen om op de PC te mogen acteren.
Hij maakt deel uit van het internationaal agrarisch team van de Rabobank en wordt regelmatig door zijn werkgever uitgezonden naar het buitenland.
Vlak voor de pinksterdagen keerde hij terug van een stage in China.
In het najaar vertrekt hij naar Hongkong.
Dat is voor een langere periode.
Ze mogen woensdag aanschuiven bij grote tenoren als Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniėl Iseger.
Als het even kan willen ze niet puur als lijstvulling dienen.
Krijgshaftig stelt Pieter Vogels: ,,As wy sa keatse as fannejūn ha wy ek wol wat yn te bringen tsjin earsteklaspartoeren."

l.c. 27-7-2012.