Vereniging voor Volksvermaken
Tzummarum en Omstreken
Aangesloten bij KNKB Opgericht 17 maart 1879 Secretariaat: info@vvv-tzummarum.nl Bankrekening: Rabobank Noordwest Friesland. Rekeningnummer NL21RABO0342439650 Internet: www.vvv-tzummarum.nl Emailadres: info@vvv-tzummarum.nl

Inleiding
Het jaar 2017 was een jaar dat onze vereniging in ietwat rustiger vaarwater terecht is gekomen, vooral op bestuurlijk gebied. Er is een nieuwe penningmeester, Joke van der Berg, waar we zeer blij mee zijn.
Over het gehele jaar zijn er weer diverse wedstrijden gekaatst, met als hoogtepunt Hemelvaartsdag. Ook andere partijen waren zeer geslaagd waaronder het merkekeatsen, kind-ouder partij en natuurlijk het straatkaatsen, waaraan de jeugd dit jaar ook heeft meegedaan.
Als een groot compliment moet wel in een woord worden genoemd de vrijwilligers van onze kaatsvereniging zoals veldleggers, kransenmakers, catering en leiders.
We zijn dit jaar als bestuur ook blij dat we met de jeugd de lijn omhoog hebben doorgezet. We zijn dan ook zeer tevreden met de goede inzet van ons jeugdbestuur.
Er zijn natuurlijk ook altijd een aantal onderwerpen binnen de vereniging waar we ons zorgen over maken. We redden het nog steeds om de organisatie rond de KNKB partijen te regelen, maar het wordt steeds moeilijker om alles met deze bemanning het rond te krijgen. Een ander aspect is het competitiekaatsen voor de seniorenůů..??
Als bestuur hebben we dit jaar getracht om de mensen ook weer meer op het veld te krijgen. Met de merkepartij hebben we na het kaatsen geprobeerd wat gezelligheid te krijgen met muzikale aankleding. Dit jaar hebben we ook de BBQ-partij weer ge´ntroduceerd, wat een zeer geslaagde avond was.

Bestuur
Het bestuur van VvV is in 2017 vaak bij elkaar geweest om de lopende zaken te bespreken. We zijn ook bezig geweest om ons bestuur weer voltallig te krijgen. We hebben een nieuwe penningmeester mogen verwelkomen, Joke van der Berg.
>Input Keatsersbloed
>Begeleiding en trainingen diverse categorieŰn
>Organisatie HV,
>Organisatie diverse KNKB-partijen, BBQ-partij, straatkaatsen, nachtkaatsen
>Nieuwe commissies samenstellen
>Samenstellen parturen
>Diverse mensen polsen voor in bestuur en/of commissies

Wedstrijden binnen de vereniging
De competitie in de zaal is ook in oktober weer van start gegaan. De B-groep is nog op volle sterkte, bij de A-groep is er nu een aantal jaren een vaste club die zondagmiddag kaatst. De jeugdigen binnen de vereniging laten helaas het zaalkaatsen links liggen.
Op de afdelingspartij op Hemelvaartsdag dit jaar was er maar 1 partuur per afdeling. Dit kwam doordat het voetbalveld vernieuwd werd. Hierdoor hadden we minder parturen dan anders maar was de dag niet minder geslaagd.

Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken
Aangesloten bij KNKB Opgericht 17 maart 1879
Secretariaat: info@vvv-tzummarum.nl Bankrekening: Rabobank Noordwest Friesland. Rekeningnummer NL21RABO0342439650 Internet: www.vvv-tzummarum.nl Emailadres: info@vvv-tzummarum.nl De merkepartij was dit jaar uitstekend. Er werd goed gekaatst en er was een goede sfeer op het veld. De deelname bij de jeugd was goed en er werd prachtig gekaatst.