Jaarverslag 2016

Inleiding

Het jaar 2016 was een jaar dat onze vereniging veel reuring heeft meegemaakt, vooral op bestuurlijk gebied. Over het gehele jaar zijn er weer diverse wedstrijden gekaatst met als hoogte punt hemelvaartsdag. Ook andere partijen waren zeer geslaagd waaronder het merkekeatsen, kind-ouder partij en natuurlijk het straatkaatsen.
Als een groot compliment moet wel in een woord worden genoemd de vrijwilligers van onze kaatsvereniging zoals veldleggers, kransenmakers, catering en leiders.
We zijn dit jaar ook zeer blij als bestuur dat het met de jeugd weer de goede kant op gaat, de trainingen worden goed bezocht en ook is er weer een jeugdbestuur.
Er zijn natuurlijk ook altijd een aantal onderwerpen binnen de vereniging waar we ons zorgen om maken. We redden het nog steeds om de organisatie rond de KNKB partijen te regelen maar het wordt steeds moeilijker om met deze bemanning het rond te krijgen. Een ander aspect is het competitiekaatsen voor de senioren……..??
Als vereniging hebben we dit jaar resultaat behaald op een NK. Dit jaar hebben de schooljongens een 4e prijs op de NK behaald. We kunnen terugzien op een mooi kaatsjaar waar binnen en buiten de vereniging nog veel gekaatst wordt.

Bestuur
Het bestuur van VvV is in 2016 vaak bij elkaar geweest om de lopende zaken te bespreken. We zijn ook bezig geweest om ons bestuur weer voltallig te krijgen. Hier zijn we ook goed in geslaagd door een nieuwe vice voorzitter Sybren van der Zwaag, secretaris, Jitty Dijkstra en nieuwe penningmeester, Gerrit Monsma.

> Input Keatsersbloed
> Begeleiding en trainingen diverse categorieën
> Organisatie HV,
> Organisatie bijzondere partij, Straatkaatsen, nachtkaatsen
> Nieuwe commissies samenstellen
> Samenstellen parturen
>Diverse mensen polsen in bestuur en/of commissies

Wedstrijden binnen de vereniging
De competitie in de zaal is ook in oktober weer van start gegaan. De B groep is nog op volle sterkte maar bij de A groep wil het maar niet lukken om hier een aantal mensen bij te krijgen. De jeugdigen binnen de vereniging laten helaas het zaalkaatsen links liggen. De Merkepartij was dit jaar uitstekend, er werd goed gekaatst en was een goede sfeer op het veld. De deelname bij de jeugd was goed en er werd prachtig gekaatst. De kind-ouder partij was zeer geslaagd, sommige ouders waren zeer fanatiek. Het straatkaatsen organiseerden we dit jaar alweer voor de 16e keer. Onder wisselvallige weersomstandigheden streden 14 parturen om de hoogste eer. Het nachtkaatsen was ook weer een succes dit jaar met veel deelname en gezelligheid tot in de laatste uurtjes.

KNKB / Federatie / Ledenwedstrijden
In 2016 had VvV de volgende wedstrijden op de kalender staan.
• Heren hoofdklasse afdeling op Hemelvaart 5 mei
•Merkekeatsen 6 mei
•Open FK zachte bal 14 mei (afgelast)
• Kind-ouder partij 10 juni
• Federatie jeugd 17 juni
• Leden partij vf 25 juni (afgelast)
•Federatie zachte bal competitie 1 juli
• Heren 1e klas vf 17 juli
• Dames 1e klas vf 30 juli
•Schooljongens d.e.l. 4 augustus
• Jongens vf 17 augustus
• Straatkaatsen 24 augustus
• Slotwedstrijd jongens / meisjes 1 september
• Nachtkaatsen 14 september

Zoals u kunt zien hebben we ook in 2016 weer diverse wedstrijden morgen organiseren. Hemelsvaart was dit jaar wederom een bovenslag voor ons en u als lid en toeschouwer. Onder mooie omstandigheden zo vroeg in het kaatsseizoen werd er toch mooi gekaatst waarbij oud Tzummarumer Steven de Bruin ook een prijs in beslag nam.

Grootste successen
Het Schooljongens partuur met Hylke Jan van der Walt en Jurre Broekstra behaalden een 4e prijs op het NK. Verder zijn er geen grootse resultaten behaald, maar nu er weer een mooie groep jeugd aan het trainen is zal dit in de toekomst wel weer veranderen.

Overige activiteiten
Net als in voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een biljartdag georganiseerd. Dit was een zeer geslaagde dag door de vele deelname.

Uitslagen 2016.
Deze volgens z.s.m. op de website van VVV-Tzummarum.nl
Tzummarum/Firdgum, maart 2017.