Uitslag Witmarsum

WITMARSUM – Arnold Zijlstra (Tzummarum), René Anema (Balk) en Hilleband Visser (Schettens) zijn zaterdag winnaar geworden van de kaatspartij voor eerste- en tweedeklassers in Witmarsum.

Op sportcomplex It Fliet kwamen vijftien parturen aan de start.
Daarbij waren beide klassen samengevoegd.
In de finale troffen de parturen van Arnold Zijlstra en Wierd Baarda elkaar. Zijlstra kaatste met oud Witmarsumer René Anema en Hillebrand Visser.
De finale leek een walk-over te worden voor het partuur van Zijlstra.
Zij liepen vlot uit naar een 5-2 voorsprong.
Maar het partuur van Wierda Baarda wilde niet wijken en begon aan een inhaalrace.
Op de stand 5-5- 6-6 was het Schettenser Hillebrand Visser die met een fraaie bovenslag zijn partuur tot winnaar maakte.

Uitslag
1. Arnold Zijlstra (Tzummarum), René Anema (Balk) en Hilleband Visser (Schettens);
2. Wierd Baarda (Dronrijp), Haye Jan Nicolay (Britsum) en Jelte Visser (Sexbierum);
3. Gerrit Winkel (Stiens), Gerrit Jan Duiven (Hartwerd) en Laas Pieter van Straten (Feinsum);
4. Jelle Attema (Makkum), Frederik van der Meij (Berltsum) en Klaas Pie Folkertsma (Wons).
VvV Tzummarum