Nick Leistra wint met twee Makkumers eerste prijs in thuisdorp Tzummarum Kaatsvereniging V.v.V. Tzummarum e.o. mocht vandaag de wedstrijd Jongens door elkaar loten organiseren, de A en de B klasse, alle ingrediŽnten waren aanwezig voor een mooie kaatsdag, veel publiek en schitterend weer zorgden voor een mooi kaatsspektakel.

In de A-klasse werd in poules gekaatst en de B-klasse had een verliezerronde.
Na een lange kaatsdag waren dit de uitslagen; In de B-klasse ging de eerste prijs in de verliezerronde naar partuur 3. Hielke Beijering van Hijum, Marc Burger van Witmarsum en Gabe-Jan van Popta van Lollum, ze wonnen de finale van partuur 11. Albert Feenstra van Exmorra, Francisco de Boer van Dronryp en Rense Sijbesma van Dronryp. De derde prijs in de winnaarsronde was voor partuur 14. Klaas Bosma van Makkum, Bauke-Tjalle Anema van Achlum en Hessel Agema van Koarnjum.
De finale ging tussen partuur 5. Lieuwe v.d. Werff van Koarnjum, Jelmer de Vries van Bitgummole, Simen Bootsma van Makkum en partuur 16. Wiebren Bruinsma van Ingelum, Taeke Hofman van Dronryp en Yannick Hielkema van Bitgum.
Partuur 5 moest het zoet der overwinning smaken.
In de A-klasse ging de tweede prijs naar partuur 3. Tycho de Groot van Menaam, Djurre Seerden van Franeker en Klaas Pier Folkertsma van Wons, zij verloren de finale van Jurre Rinia Makkum, Jouke Vlasbloem van Makkum en Nick Leistra van Tzummarum.
Een leuke bijkomstigheid is dat Nick Leistra afgelopen woensdag nog had gekaatst tegen deze twee Makkumers in de halve finale van de Freule te Wommels, en nu samen met hun de krans pakte!
Een prachtig einde op deze schitterende dag!
Met een sportieve kaatsgroet, V.v.V. Tzummarum
Ronald van Vliet