Hjoed de manlju 1 klasse f.f. op besite yn Easterein.

Op inkele reinbuien nei gie it lokkich noch prima mei it waar.
Mei 17 partoer op de list giene we om 11.00 oere los.

De heale finale gie tusken Menno van Zwieten, Kees van der Schoot, Patrick Scheepstra (winst op resp. Remmelt Bouma c.s., Gosse Beeksma c.s. en 3e omloop steand nmer) n Jelle Attema, Jan Sipke Tuinman, Hillebrand Visser (ferfanger foar Lennart Adema).
Sy hiene yn de 1e omloop in steand nmer en troch winst op resp. Jaap Toering c.s. en Marten Bergsma c.s. berikten sy de heale finale.
Nei in spannende striid, yn dizze heale finale, gie de winst mei 5-4/6-6 nei it partoer fan Jelle Attema c.s..
It partoer fan Willem Heeringa (yn 2e omloop foar de fwziche Arnold Zijlstra ynfallen), Johan Diertens, Tsjerk Elsinga) hie in steand nmer yn de heale finale nei winst op resp. Bart Reijenga c.s., Enno Kingma c.s. en Peter van Zuiden c.s.. Yn de finale wiene Jelle Attema c.s. te sterk foar Willem Heeringa c.s., se wnen mei 5-2/6-6.

Om goed 18 oere koene de krnsen en prizen trikt wurde.
Mei tank oan alle frijwilligers en stiper Drukkerij van der Eems ha we wer in moaie keatsdei hn yn Easterein!

1e priis
Jelle Attema
Jan Sipke Tuinman
Hillebrand Visser

2e priis
Willem Heeringa
Johan Diertens
Tsjerk Elsinga

3e priis
Menno van Zwieten
Kees van der Schoot
Patrick Scheepstra