Bij foto: JACOB WASSENAAR: INVALLER WINT DE PC.

Franeker Ht verhaal van de 161ste PC op het Franeker Sjkeln werd bepaald door een uitvaller en een invaller.
Taeke Triemstra moest door een schouderblessure voor de halve finale opgeven.
Jacob Wassenaar werd zijn vervanger en won met Gert-Anne van der Bos en de met algemene stemmen tot koning uitgeroepen Danil Iseger.
Het is voor het eerst in de geschiedenis van de PC dat een invaller de krans krijgt omgehangen, maar een emotionele Triemstra werd na afloop ook nadrukkelijk in de feestvreugde betrokken.
Op de foto v.l.n.r:Jacob Wassenaar, Danil Iseger, Taeke Triemstra en Gert-Anne van der Bos.
uit LC 31-07-2014

WINNAARS PC 1854 TOT HEDEN.

Winnaars vanaf 1854 (helaas is er over de uitslagen van vr 1854 onvoldoende bekend gebleven).

Vanaf 1883 wordt de PC koning uitgeroepen; deze zijn in hoofdletters gedrukt.
1854 Pieter B. Rijpma Pingjum, Rients D. IJntema Pingjum. Willem K. Boorsma Tzummarum
1855 Evert K. Boorsma , Jan K. Boorsma, Willem K. Boorsma allen Tzummarum
1856 Johannes F. Felkers Wommels, Pieter F. Felkers Winsum, Frans F. Felkers Winsum
Laatste wedstrijd op het Oud Kaatsveld buiten de Oosterpoort, vanaf 1856 op het Sternse Slotland (Sjkeln)
1857 Evert K. Boorsma , Jan K. Boorsma, Willem K. Boorsma allen Tzummarum
1858 Pieter B. Rijpma, Rients D. IJntema, Pieter U. Rijpma allen Pingjum
1859 Geen partij gehouden wegens pokken-epidemie
1860 Pieter B. Rijpma, Rients D. IJntema, Pieter U. Rijpma allen Pingjum
1861 Pieter B. Rijpma, Rients D. IJntema, Pieter U. Rijpma allen Pingjum
1862 Pieter B. Rijpma, Rients D. IJntema Pingjum, Hielke F. Post Kimswerd
1863 Jan D. Bangma Arum, Frans F. FelkersWinsum, Pieter U. Rijpma Midlum
1864 Jan D. Bangma Arum, Dirk IJ. de Boer Wijnaldum, Frans F. FelkersWinsum
1865 Dirk IJ. de Boer, Pieter IJ. de Boer, Pieter P. Hiddinga allen Wijnaldum
1866 Geen partij wegens cholera
1867 Klaas F. Post Kimswerd, Rein Schiphof Berlikum, Auke Miedema Berlikum
1868 Klaas F. Post Kimswerd, Rein Schiphof Berlikum, Auke Miedema Berlikum
1869 Klaas F. P OST Kimswerd, Klaas W. Boorsma Tzummarum, Auke Miedema Franeker
1870 Dirk IJ. de Boer Tzummarum, Jan P. Hiddinga Wijnaldum, Auke Miedema Zweins
1871 Jan P. Hiddinga Menaldum, Pieter P. Hiddinga Wijnaldum, Auke Miedema Zweins
1872 Jan D. Hiddinga Menaldum, Klaas W. Boorsma Zweins, Auke Miedema Zweins
1873 Dirk IJ. de Boer, Jan D. H iddinga, Rients P. Koopmans allen Wijnaldum
1874 Jan E. Bonnema Arum, Jacob T. Runia Berlikum, Sjouke Anema Berlikum
1875 Jan E. Bonnema Arum, Jan D. Hiddinga Wijnaldum, Rients P. Koopmans Franeker
1876 Jacob Klaver Winsum, Folkert Struiksma Oosterlittens, Rients P. Koopmans Franeker
1877 Jan E. Bonnema Arum, Sjirk de Wal Dronrijp, Johannes Donia Dronrijp
1878 Jan E. Bonnema Arum, Sjirk de Wal Dronrijp, Rein van de Witte Pingjum
1879 Tjerk Hiemstra, Wiebe P. Steensma, Rein van de Witte, allen Pingjum
1880 Jan E. Bonnema Arum, Sjirk de Wal Dronrijp, Jelle Bruinsma Arum
1881 Jan E. Bonnema Arum, Klaas W. Boorsma Welsrijp, Sjirk de Wal Dronrijp
1882 Wiebren T. Kooistra Dokkum, Meindert T. Kooistra Dokkum, Rein van de Witte Pingjum
1883 Sjirk de Wal Dronrijp, Klaas W. Boorsma Zweins, AUKE MIEDEMA Zweins
1884 HEIN D. POSTMA Zurich, Marten C. Banning Pingjum, Tjerk Hiemstra Pingjum
1885 SJIRK DE WAL Dronrijp, Klaas W. Boorsma Zweins, Auke Miedema Zweins
1886Sjirk de Wal Dronrijp, KLAAS W. BOORSMA Dronrijp, Jacob K. Wassenaar St.Jacobipar.
1887 Jacob K. Wassenaar St. Jacobipar., Klaas W. Boorsma Zweins, LAMMERT HILARIDES Pingjum
1888 Siebren Kooistra Harlingen, Meindert Kooistra Harlingen, LAMMERT HILARIDES Pingjum
1889 Meindert Kooistra Harlingen, Wiebren T. Kooistra Dokkum, LAMMERT HILARIDES Pingjum
1890 PIETER B.YETSENGA Arum, Jan Reitsma sr. Pingjum, Taeke de Jong Pingjum
1891 JOHANNES ANEMA SCHINGEN, Hemke Elzinga Holwerd, Cornelis van der Weg Tzummarum
1892 JOHANNES ANEMA SCHINGEN, Jan Reitsma sr. Pingjum, Nanne S. de Boer Pingjum
1893 Johannes Anema Schingen, JAN REITSMA SR.Pingjum, Pieter B.Yetsenga Arum
1894 JOHANNES BIERMA St. Jacobipar., Klaas Leeuwen St. Jacobipar.,Arjen de Vries Berlikum
1895 Johannes Anema Schingen, Jan Reitsma sr. Pingjum, PIETER B.YETSENGA Arum
1896 MINZE DE VRIES ,Sjoerd Heslinga, Klaas Vonk allen Beetgum
1897 MINZE DE VRIES Beetgum, Jan Reitsma sr. Pingjum, Klaas Vonk Beetgum
1898 Johannes Bierma St. Jacobipar., Jan Reitsma sr. Pingjum, JOHANES STRUIKSMA Wommels
1899 Johannes Bierma St. Jacobipar., JAN REITSMA sr. Pingjum, Johanes Struiksma Wommels
1900 MINZE DE VRIES, Gerben Wassenaar, Anne Groeneveld allen Beetgum
1901 Jan Reitsma sr. Pingjum, JAN KUPERUS Marssum, Meindert Helfrich Kimswerd
1902 Sijtze A. Kooistra, JAN KUPERUS beide Witmarsum, Johannes Struiksma Wommels
1903 Minze de Vries Beetgum, JAN REITSMA sr. Pingjum, Johannes Struiksma Wommels
1904 PIETER HOVENGA Marssum, Lodewijk Leicht Franeker, Rinze Feitsma Wommels
1905 TJEERD W. KOOISTRA Dokkum, Jan W. Kooistra Dokkum, Gerrit Terpstra Marssum
1906 Catrinus Werkhoven, SIJTZE A. KOOISTRA beide Witmarsum, Tjeerd W. Kooistra Dokkum
1907 SIJTZE A. KOOISTRA Witmarsum, Tjeerd W. Kooistra Dokkum, Meindert Helfrich Kimswerd
1908 ULTSJE TIJMSTRA Lemmer, Hans Schaafsma Arum, Roel Boorsma Wommels
1909 CATRINUS WERKHOVEN, Sijtze A. Kooistra, Rein Zaagemans allen Witmarsum
1910 CATRINUS WERKHOVEN, Sijtze A. Kooistra beide Witmarsum, Tjeerd W. Kooistra Leeuwarden
1911 Tjeerd W. Kooistra Dokkum, SIJTSE A. K OOISTRA, Rein Zaagemans beide Witmarsum
1912 Rinse Brink Oosterlittens, Sikke de Vries Harlingen, SYBOLT M. TIGCHELAAR Dronrijp
1913 Catrinus Werkhoven Witmarsum, ANNE SMIDTS Franeker, Ids Roukema Harlingen
1914 Rinse Brink Oosterlittens, GERM HOITSMA Berlikum, Rein Zaagemans Witmarsum
1915 Jacobus Jellema Franeker, SIKKE DE VRIES Harlingen, Hendrik van Haitsma Franeker
1916 RINSE BRINK Oosterlittens, Ids Roukema Harlingen, August van Lierde Belgi
1917 AUGUST VAN LIERDE, Emile Hoyois, George Herphelin allen uit Belgi
1918 HUBERT WESTERHUIS Oosterlittens, Roelof de Jong Wommels, P Hiemstra Wommels
1919 Jan IJ. Heeg Oosterend, ANNE SMIDTS Franeker, SYBOLT M. TIGCHELAAR Dronrijp
1920 Teade Zijlstra Witmarsum, Ids Roukema Harlingen, IDS JOUSMA Dokkum
1921 Teade Zijlstra Witmarsum, JAN IJ. HEEG Oosterend, Rinze R. Yetsinga Arum
1922 Teade Zijlstra Witmarsum, Jan IJ. Heeg Oosterend, RINZE R. YETSINGA Arum
1923 Machiel Miedema Franeker, IDS ROUKEMA Harlingen, Klaas de Jager Harlingen
1924 Hans Knol, Ids Roukema, KLAAS DE JAGER allen uit HARLINGEN
1925 Teade Zijlstra Witmarsum, Klaas Kuiken St. Jacobipar, Ids Jousma Dokkum
1926 Teade Zijlstra Witmarsum, Klaas Kuiken St. Jacobipar, Ids Jousma Dokkum
1927 GERM KOSTER Dokkum, Rinze Werkhoven Franeker, SAKE Zijlstra Beetgum
1928 Ids Roukema Wommels, Dirk de Jong Wier, KLAAS KOOISTRA Dokkum
1929 TEADE ZIJLSTRA Witmarsum, Pieter Helfrich Harlingen, Ids Jousma Dokkum
1930 Reinder Terpstra Beetgum, Nanne Koopmans Leeuwarden, Klaas Kooistra Dokkum
1931 Teade Zijlstra Witmarsum, PIETER HELFRICH Harlingen, Klaas de Jager Harlingen
1932 KLAAS KUIKEN St. Jacobipar., Sape de Haan Berlikum, Jan van der Lei Berlikum
1933 Hans Knol Harlingen, DOOITZEN DE BILDT St. Jacobipar.,Anne van Sinderen St. Annaparochie
1934 MARTEN VAN DER HEM Rerd, Hampie Bogaard Harlingen, Klaas de Jager Harlingen
1935 TEADE ZIJLSTRA Witmarsum, Dooitzen de Bildt, Sjouke Helfrich beide St. Jacobiparochie
1936 Marten van der Hem Rerd, Anne Braam Sexbierum, WILLEM BOSMA Bolsward
1937 Klaas Kuiken, Dooitzen de Bildt beide St. Jacobiparochie, Sjouke Helfrich Wijnaldum
1938 Folkert Hiddinga Weidum, CEES KAMMINGA Arum, Willem Bosma Bolsward
1939 TEADE ZIJLSTRA Witmarsum, IJnze Kuperus Wijnaldum, Sjouke Helfrich Wijnaldum
1940 Marten van der Hem Raerd, LOU SEERDEN Franeker, Feite de JAGER Harlingen
1941 Klaas Kuiken St. Annaparochie, JAN DE GROOT Weidum, Sjouke Helfrich Wijnaldum
1942 JAN RODENHUIS Huins, Feite de Jager, Frans Helfrich allen Harlingen
1943 Niet gehouden wegens de oorlog
1944 Niet gehouden wegens de oorlog
1945 KLAAS POSTHUMUS Leeuwarden, Pieter de Haan Holwerd, Hiele de Haan Holwerd
1946 HOTZE SCHUIL Harlingen, Aebe Haima Dongjum, Riemer Reinalda Winsum
1947 HOTZE SCHUIL Harlingen, Aebe Haima Dongjum, Frans Helfrich Harlingen
1948 MARTEN VAN DER LEEST Stiens, Theun de Bruin Leeuwarden, Sjouke Helfrich Wergea
1949 LAMMERT HEERINGA Holwerd, Hotze Schuil Harlingen, Wijtse Vjietstra Franeker
1950 MARTEN VAN DER LEEST Stiens, Theun de Bruin Leeuwarden, Arp Hiemstra Leeuwarden
1951 Roel Hoekstra Ternaard, Pieter de Haan Holwerd, HIELE DE HAAN Holwerd
1952 HOTZE SCHUIL Harlingen, Sikke Olivier Harlingen, Frans Helfrich Leeuwarden
1953 Hotze Schuil Harlingen, RINNIE KUIPER Makkum, Frans Helfrich Leeuwarden
1954 JOHANNES STAVINGA Poppenwier, Albert Veldkamp Huizum, Sipke van der Zee Leeuwarden
1955 Meindert van der Weerd Arum, Johannes Zijlstra Kimswerd, WIJTSE VLIETSTRA Franeker
1956 Marten van der Leest Stiens, Johan Jansen Harlingen, ARP HIEMSTRA Leeuwarden
1957 JAN SIJTSMA Ried, Albert Rinia Makkum, Sake faber Berlikum
1958 Roel Hoekstra Ternaard, JOHAN JANSEN Harlingen, Albert Veldkamp Huizum
1959 Meindert van der Weerd Bolsward, Albert Rinia Makkum, RINNIE KUIPER Makkum
1960 Jan Sijtsma Ried, JOHANNES ZIJLSTRA Kimswerd, Dirk van der Zee Leeuwarden
1961 Rienk de Groot Leeuwarden, Johan Jansen Harlingen, MARTINUS SANTEMA Oosterlittens
1962 Gerrit Okkinga Oosterend, DREWIS SMEDINGA Harlingen, Sjoerd Heeringa Tzummarum
1963 GERRIT OKKINGA Oosterend, Drewis Smedinga Harlingen, Martinus Santema Oosterlittens
1964 Rienk de Groot Leeuwarden, Sjoerd Heeringa Tzummarum, JOHAN HALBESMA Harlingen
1965 HEIN ZIJLSTRA Deinum, Martinus Santema Oosterlittens, Gerrit Langerak Sneek
1966 Rienk de Groot Leeuwarden, GERRIT DE JONG Sneek, Durk Talsma Weidum
1967 Hotze Schuil Harlingen, KLAAS VAN WIEREN M arssum, Johan Halbesma Harlingen
1968 Johan van Seijst Franeker, Tamme velstra Baard, Johannes Westra Leeuwarden
1969 JOHAN VAN SEIJST Franeker, Sikke Sikkema Franeker, Johannes Westra Leeuwarden
1970 Gerrit Okkinga Arum, Klaas van Wieren, DURK TALSMA Weidum
1971 Jarich van der Veen Akkerwoude, Gerrit de Jong Sneek, Reitse Mienstra Heerenveen
1972 Piet de Jong Wommels, BERT RINIA Makkum, Andr Roosenburg Franeker
1973 SJOUKE DE BOER Exmorra, Wybren van Wieren Marssum, Gerrit van der Heide Harlingen
1974 JARICH VAN DER VEEN Damwoude, Gerrit de Jong Sneek, Flip Soolsma Drachten
1975 JOHAN VAN SEIJST Drachten, Klaas van Wieren Berikum, Piet Jetze Faber Stiens
1976 SAKE SAAKSTRA Winsum, Piet Jetze Faber Stiens, Durk Talsma Weidum
1977 Sjouke de Boer Exmorra, Klaas van Wieren Berlikum, WYBREN VAN WIEREN Marssum
1978 SJOUKE DE BOER Exmorra, Klaas van Wieren Berlikum, Wybren van Wieren Marssum
1979 Sake Saakstra Grou, PIET JETZE FABER Vrouwenparochie, Flip Soolsma boornbergum
1980 Sake Saakstra Grou, PIET JETZE FABER Vrouwenparochie, Flip Soolsma boornbergum
1981 SAKE SAAKSTRA Grou, Piet Jetze Faber Vrouwenparochie,Tjisse Wallendaal
1982 Sake Saakstra Grou, PIET JETZE FABER Vrouwenparochie, Johannes Brandsma Sexbierum
1983 Sake Saakstra Grou, PIET JETZE FABER Vrouwenparochie, Johannes Brandsma Sexbierum
1984 Peter Rinia Makkum, WYBREN VAN WIEREN Marssum, Tunno Schurer Franeker
1985 Ruurd Rutten Wijnaldum, Tjerk de Groot Vrouwenparochie, JOHANNES VAN DIJK Sexbierum
1986 Peter Rinia Makkum, Wybren van Wieren Marssum, TUNNO SCHURER Franeker
1987 Peter Rinia Makkum, Johannes Brandsma Sexbierum, TUNNO SCHURER Franeker
1988 Peter Rinia Makkum, Johannes Brandsma Sexbierum, TUNNO SCHURER Franeker
1989 JOOP BIERMA St. Jacobiparochie, Sake Porte Stiens, Hotze Rusticus Marssum
1990 COOS VELTMAN Dronrijp, Piet Jetze Faber Vrouwenparochie, Tunno Schurer Franeker
1991 ERIK SEERDEN Franeker, Rinse Bleeker Tzummarum, Thomas van der Meer Akkrum
1992 Erik Seerden Franeker, RINSE BLEEKER Heerenveen, Thomas van der Meer Akkrum
1993 Erik Seerden Franeker, Rinse Bleeker Heerenveen, THOMAS VAN DER MEER Akkrum
1994 COOS VELTMAN Joure, Johannes van Dijk Leeuwarden, Hotze Rusticus Marssum
1995 SIMON MINNESMA Menaldum, Sake Porte Groningen, Klaas Anne Terpstra Menaldum
1996 JOHAN OKKINGA Arum, Sake Porte Groningen, Pieter Tienstra Winsum (Gr.)
1997 PIETER VAN TUINEN Groningen, Rinze Bleeker Heerenveen, Chris Wassenaar Minnertsga
1998 JOHAN OKKINGA Arum, Sake Porte Winsum (Gr.), Auke van der Graaf Berlikum
1999 Johan Okkinga Arum, Sake Porte Winsum (Gr.), AUKE VAN DER GRAAF Berlikum
2000 Klaas Berkepas Aldeboarn, Dirk-Jan van der Woud Goutum, KLAAS ANNE TERPSTRA Minnertsga
2001 Pieter van Tuinen Leeuwarden, Andr Kuipers Beetgumermolen, CHRIS WASSENAAR Minnertsga
2002 Rutmer van der Meer Wergea, Jacob Wassenaar Minnertsga, CORNELIS TERPSTRA Minnertsga
2003 JOHANNES G. DIJKSTRA Huizum, Karel Nijman Leeuwarden, Folkert van der Wei Witmarsum
2004 Johan Abma Gauw, Pieter Scharringa Dronrijp, DANIEL ISEGER Huizum
2005 Rutmer van der Meer Huizum, Jacob Wassenaar Minnertsga, CHRIS WASSENAAR Minnertsga
2006 Johan van der Meulen Damwoude, Kor Zittema Beetgum, TEAKE TRIEMSTRA St. Jacobiparochie
2007 JOHAN VAN DER MEULEN Broeksterwoude, Auke van der Graaf Berlikum, Teake Triemstra St. Jacobiparochie
2008 Jochum Bouma Easterlittens, Auke van der Graaf Berlikum, DOUWE GROENENDIJK Heerenveen
2009 GERT ANNE VAN DER BOS Holwerd, Folkert van der Wei Witmarsum, Danil Iseger Techum
2010 GERT ANNE VAN DER BOS Holwerd, Teake Triemstra St. Jacobiparochie, Danil Iseger Goutum
2011 Gert Anne van der Bos Holwerd, Teake Triemstra St. Jacobiparochie, DANIL ISEGER Goutum
2012 Hendrik Tolsma Goutum, Ren Anema Balk, THOMAS VAN ZUIDEN Tjerkwerd
2013 Johan van der Meulen Bitgumermolen, Hylke Bruinsma Minnertsga, RENZE PIETER HIEMSTRA St.Jacobiparochie
2014 DANIEL ISEGER Leeuwarden, Gert Anne van der Bos Leeuwarden, Jacob Wassenaar Minnertsga was invaller voor de geblesseerde Teake Triemstra.