Op foto: 5e prijs Tzummarum op Bondspartij 08-06-2014.
Willem Heeringa, Tjitte Bonnema (ontbreekt op foto ), Steven de Bruin.

KAATSEN FRANEKER NK senioren (66 part.):

1. Minnertga (Chris Wassenaar, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra);
2. Bitgum (Johan van der Meulen, Cornelis Terpstra en Tjisse Steenstra);
3. Sexbierum (Johannes van der Veen, Kees en Pieter van der Schoot);
4. Franeker (Pieter van Althuis, Patrick Scheepstra en Jan Schurer) en Scharnegoutum (Johan Abma, Reindert Oosterbaan en Johannes Reiker);
5. Berlikum (Jacob Durk Tuinenga, Bauke van der Graaf, Frederik van der Meij), Deinum (Hindrik Sytema, Niels van der Wal en Jan Sjoerd Tolsma), Bolsward (Thomas van Zuiden, Peter van Zuiden en Hendrik Jan van der Velde) en Tzumma-rum (Willem Heeringa, Tjitte Bonnema en Steven de Bruin).

Cijfers: Eerste omloop:
1. Hallum-2. Balk 0-5 en 6-6; 3. Stiens-4. Deinum 1-5 en 2-6; 5. DamwŠld-6. Amsterdam 5-3 en 6-4; 7. Peasens-Moddergat-8. Hilversum 3-5 en 4-6; 9. Reduzum-10. Boazum 2-5 en 2-6; 11. Hijum-Finkum-12. Sint Jacobiparochie 2-5 en 6-6; 13. Scharnegoutum-14. Wiuwert-Britswert 5-0 en 6-6; 15. Anjum-16. Makkum 5-4 en 6-2; 17. Lollum-18. GoŽnga 0-5 en 4-6; 19. Engelum-20. Groningen 1-5 en 2-6; 21. Buitenpost-22. Oudebildtzijl 5-4 en 6-6; 23. Fols-gare-24. Easterein 2-5 en 0-6; 25. Leeuwarden-26. Minnertsga 3-5 en 6-6; 27. Holwerd-28. Sneek 5-4 en 6-2; 29. Jelsum-Cornjum-30. Harlingen (walk over Jelsum); 31. Wommels-32. Pingjum 5-1 en 6-2; 33. Bolsward-34. Sint Annaparochie 5-2 en 6-2; 35. Morra-Lioessens-36. Arum 5-5 en 4-6; 37. Schettens-Longerhou-38. Grou 0-5 en 0-6; 39. Goutum-40 Bitgum 1-5 en 0-6; 41. Menaldum-42. Weidum 5-5 en 6-6; 43. Witmarsum-44. Itens 5-4 en 6-4; 45. Jorwert-46. Ried 3-5 en 2-6; 47. Dronryp-48. Tzummarum 1-5 en 6-6; 49. Workum-50. ReahŻs-Tirns 5-2 en 6-2; 51. Driesum-52. Tzum 5-5 en 6-6; 53. Hantum-54. Sexbierum 2-5 en 6-6; 55. Heerenveen-56. Easterlittens 1-5 en 4-6; 57. Burgwerd-58. Huizum 1-5 en 2-6; 59. Dus-sen-60. Ee 3-5 en 2-6; 61. Wjelsryp-62. Franeker 2-5 en 6-6; 63. Gytsjerk-64. Berltsum 1-5 en 0-6; 65. Hartwert.

2. Tweede omloop:
65. Hartwert-2. Balk 3-5 en 6-6; 4. Deinum-5. Damw‚ld 5-5 en 6-6; 8. Hilversum-10. Boazum 5-0 en 6-6; 12. Sint Jacobiparochie-13. Scharnegoutum 5-5 en 6-6; 15. Anjum-18. GoŽnga 5-0 en 6-4; 20. Gronin-gen-21. Buitenpost 2-5 en 6-6; 24. Easterein-26. Minnertsga 1-5 en 2-6; 27. Holwert-29. Jelsum-Cornjum 1-5 en 6-6; 31. Wommels-33. Bolsward 1-5 en 6-6; 36. Arum-38. Grou 3-5 en 6-6; 40. Bitgum-41. Menaldum 5-1 en 6-2; 48. Tzummarum-49. Workum 5-1 en 6-2; 51. Driesum-54. Sexbierum 1-5 en 0-6; 56. Easterlittens-58. Huizum 5-3 en 6-4; 60. Ee-62. Franeker 3-5 en 0-6; 64. Berltsum.

3. Derde omloop:
64. Berltsum-2. Balk 5-3 en 6-4; 4. Deinum-8. Hilversum 5-4 en 6-2; 13. Scharnegoutum-15. Anjum 5-5 en 6-4; 21. Buitenpost-26. Minnertsga 0-5 en 0-6; 29. Jelsum-Cornjum-33. Bolsward 5-5 en 6-6; 38. Grou-40. Bitgum 4-5 en 6-6; 43. Witmarsum-48.Tzummarum 1-5 0-6; 56. Easterlittens 5-3 en 6-6; 62. Franeker.

4. Vierde omloop:
62. Franeker-64. Berlikum 5-5 en 6-6; 4. Deinum-13. Scharnegoutum 2-5 en 6-6; 26. Minnertsga-53. Bolsward 5-2 en 6-4; 40. Bitgum-48. Tzummarum 5-3 en 6-0.

Vijfde omloop:
5. 54. Sexbierum-62. Franeker 5-4 en 6-4; 13. Scharnegoutum-26. Minnertsga 0-5 en 0-6;40.Bitgum.

Halve finale:
40. Bitgum-54. Sexbierum 5-1 en 6-6; 26. Minnertsga.

Finale:
26. Minnertsga-40. Bitgum 5-4 en 6-2.