Hieltsje Kasma,Foekje Kasma-Zondervan,Gatze Bijl,Els Bijl,Watze Althuisius, Klaas Dankert,J.Baarda oud directeur gemeentewerken Barradeel,dhr.Hibma versl.gever Friesch Dagblad, J.Roedema concierge/bode Menaldumadeel, André Jansen ,Hedmer Bijlsma,Jan Ybema laatste drie zijn van gem.Franeker