Inventaris van alle archieven welke in bewaring waren bij de Oudheidkundige Vereniging Barradeel en archieven welke bij de Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o. zijn gebracht.
Deze index zal steeds worden bijgewerkt.

Van onderstaande archieven zijn inmiddels de meeste in het Gemeente Archief van Franekeradeel opgeslagen.

TZUMMARUM

*Archief van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum 1920-2010.
Alle notulenboekjes en jaarverslagen en dorpskrantjes van 1977-2010. ( merendeel digitaal opgeslagen)
* !40 jaar NUT en genoegen Tzummarum/Firdgum 1862-2002. (digitaal opgeslagen.)
* NUT en Genoegen 1862-2002 De tiid hald gjin skoft.
* 5 jaar AVO Tzummarum 1997-2002.
* Geschiedenis van de Herv. Evangelisatievereniging “Het Mosterdzaadje”Tzummarum.(digitaal opgeslagen).
* Tzummarum. Herinneringen aan de Herv.Pastorie van mijn dromen, door Marieke Verheul-van Veen. (digitaal opgeslagen)
* 100 jarig bestaan van de Gereformeerde kerk Tzummarum “Zij durfden het aan” Jacob Lautenbach. (digitaal opgeslagen).
* Archief van de afd.Tzummarum van de Algemene Nederlandse Arbeiders Bond,/Agrarische en Voedingsbedrijfsbond NVV.
Overzicht van de geschiedenis van het 40-jarig bestaan van de afdeling, 1927-1967. ( digitaal opgeslagen)
*Archief van de Bijzondere Neutrale Bewaarschool/Kleuterschool, Boartlik Begjin te Tzummarum 1924-1981. ( digitaal opgeslagen)
*Archief van de Openbare Lagere School ( Nije) M.J. Tamsma Skoalle te Tzummarum 1949-1983. ( digitaal opgeslagen)
*Archief N.C.V.B. Nederlandse Christelijke Vrouwenbond Tzummarum. Notulenboekjes 1947-1952 ( digitaal opgeslagen)
* Archief van de Vereniging Harmoniekorps Crescendo Tzummarum 1895-1998 Notulen-Jaarverslagen-Foto’s enz. ( digitaal opgeslagen.)
* Archief van de Vereniging Zanglust en Vriendschap Tzummarum.
* Gedeeltelijk archief van de Begrafenisvereniging Tzummarum Firdgum v.a. 1888.
(Overlijdensregister van 1930- 1968 digitaal.)
*Archief Groene Kruis Tzummarum/Firdgum 1917-1993.
* Statuten van de vereniging De coöperatieve Voorschot en Spaarbank “Tzummarum en Omstreken”.1916.
* Reglement voor de Vereniging voor Zieken- Huisverpleging te Tzummarum e.o. 1926.
* Boerenboelgoed ten huize van Freerk Jaarsma te Tzummarum 17 april 1973.
* Publieke verkoping van de Sate en Landen “De Noorderhoeve” met 4 arbeiderswoningen onder Tzummarum. ( digitaal opgeslagen).

FIRDGUM

* Sikke Vertelt. Geschiedenis van Firdgum 1992 Wietse Leistra. ( Digitaal opgeslagen.)
* Boerenboelgoed ten verzoeke van den heer Auke Wierda te Firdgum 19 maart 1919.
* Deiboek fan A.Winsemius Dorpsrechter en Schooldienaar to Gaast en Ferwoude 1747-1766 en te Firdgum fan 1766-1782 door Pieter Bernardus Winsemius. (Digitaal opgeslagen).

OOSTERBIERUM

*Archief van de Christelijke Historische Kiesvereniging afd. Oosterbierum.
Notulenboek 1948-1981 en envelop met allerhande. (afk. fam.Andringa)
*Oantekeningen fan de gearkomsten fen e Krite: Gysbert Japiks te Oosterbierum v.a. 1908- 1916 (afk.fam.Andringa)
* Oosterbierum “Toen Nu” 1982 (digitaal opgeslagen)

SEXBIERUM-PIETERSBIERUM

* Uit Silhouet dorpskrant Sexbierum/Pietersbierum zijn nu bijna alle delen van de Historie Sexbierum/Pietersbierum gescand en worden gebundelt.
Auteurs: Brandt Stoer-K.Hibma-Wildeboer-R.Zaagsma en H. Zaagsma Tebek yn e tiid.
Map Historie Sexbierum Pietersbierum.
* Fan Liiauckamastate en It Heitelân, door Geartsje Postuma Sexbierum.
* Foto album van Geartsje Postuma foto’s en geschiedenis Sexbierum. (digitaal opgeslagen).
* Himelklanken dichtbundel fan B.A. Siebesma 1965. Sexbierum.
* Archief Groene Kruis Sexbierum e.o. zeer uitgebreid. Tot 1992
* Wurd en Beweging. Skets fan libben en wurk fan Brandt A. Siebesma 1902-1972 door E.S. de Jong. Sexbierum.
* “Zicht op zorg” Diaconale hulp in Sexbierum in de zeventiende en achtiende eeuw. J.D.Wildeboer .2001
*Seisbierum/Pietersbierum ”Hjoed en Juster” 2000.
*50 jaar AVC 1949-1999 Algemene voetbalclub Sexbierum 1999. * Christelijke Zangvereniging “Euphonia” Sexbierum 1881-1981.Programma 100 jaar.
* v.a. 1911 de jaarverslagen van de Vereniging Cooperatieve Stoomzuivelfabriek te Sexbierum.
* Bestek en voorwaarden van eene belangrijke verbouwing der fabriek en het bevloeren der reed en het bouwen van twee werkmanswoningen door de Bestuurders der “Cooperatieve Stoomzuivelfabriek te Sexbierum.
* Saneringsplan Tserkebuorren- Molepead te Sexbierum. 1975.
* Programma van den Landdag van den Bijz. vrijwilligen Landstorm in Friesland op donderdag 24 aug.1939 te Sexbierum.
* 1898- 1938 40 jarig regeeringsjubileum Gids voor de feestelijkheden te Sexbierum-Pietersbierum op 31 aug. en 1 sept.1938.
* Reglement voor de Begraafplaats te Pietersbierum 1945.
* Dagboek van A. Lettinga. Bouw van de toren Pietersbierum 1878 Geschonken door S.de Boer. (digitaal opgeslagen)
* Ontwerp van de toren Pietersbierum 1878 van A.Lettinga. (digitaal opgeslagen).
* Boekje “EAREFRISSEL” for Master W. Faber Pietersbierum mei syn tachtigste jierdei 21 aug. 1910. (Gedeelte digitaal opgeslagen).

WIJNALDUM

*Boek Middenstand Wijnaldum. G.Bouma.
* 75 jaar Dorpsbelang Wijnaldum 1918-1993.
* Uitgebreide Geschiedenis van de familie Laansma in verschillende delen door S.Laansma anno 2000. Zutphen.
* Publieke Verkooping van eene Zathe en Landen genaamd “Syverda State” te Wijnaldum 10 en 24 sept. 1900.
* Publieke Verkooping van eene Zathe en Landen genaamd genaamd “Oldhuis” te Wijnaldum.

MINNERTSGA

* Minnertsga Ds. Marten Annes Ypma 1810-1863 Van Minnertsga (Friesland) naar Vriesland Michigan.) * Yn ‘e spegel 1869-1994. 125- jier Kristlik underwiis Minnertsgea aangeboden door G.Vogel.
* Rondom Gods huis Gereformeerde Kerk Minnertsga.
* Minnertsgea Bydrage ta syn Skiednis fan P.B.Winsemius 1952.
* Om toer en tsjerke fan Minnersgea A.D. Wumkes 1948.
* Minnertsgea lykas it wie en….nea wer wurde sil. Door G.Vogel en en K.Schotanus.1985.
* Contract met legger regelende het onderhoud van opvaarten naar de saten ‘Groot Lammema”en Klein Tjessinga” en eenige andere werken te Minnertsga. 1901. Fam Schuiling.
* Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de rechtsgeleerdheid door Jelle Cornelis Tjessinga geboren te Minnertsga 1921.

VISSERIJ

* Archief Visserij: Onderling reglement van de gezamelijke vissers van Koehool, 1884 Twee aantekenboekjes van in de Waddenzee gevangen vis, 1934-1937 afkomstig van Klaas Bonnema Tzummarum. (digitaal opgeslagen).
* archief Visserij: Verschillende plakboeken met foto’s en documenten, het meeste hiervan is gescand en staat in de map Visserij.
Onderstaande boekjes waarvan ook veel is gescand staan in de map Wonen en Werken.
* De Hjerring Fiskerij. Libjen en wurkjen oan,e seedyk (Sybe Andringa) .
* Koehoal en de Andringa,s (Sybe Andringa) .
* Het Peperhuis. Wonen en werken te Koehool, uitgave van de Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum.
* Villa de Wanhoop door K.Draaisma.
* De Stjelp op Koehoal fan A.Brouwer de Beer.
* Geskidenis fan de Bildtse Waddenfisserij.
*Boekje “De Poerdersramp” De Westhoek en Koehool op 25 sept. 1935. Boekje uitgegeven op 25 sept.2010 door “Op ‘Rolling (geschiedenis hiervan digitaal opgeslagen)
Zakboekje van Simon Bonnema te Arum varende als matroos op een tweetal loggers 1910-1913.
*Martsen Marij en oare ferhalen. Afke Brouwer de Beer.
*It Hinne hűs en Bokke de hoanne en oare teltsjes en ferskes -Afke Brouwer de Beer.

ALGEMEEN

* Register Archief van Franeker door mr.A.Telting 1867.
* Inventaris Archieven Barradeel.
* Archief van de Antirevolutionaire Raadsfractie Barradeel Notulenboek 1919-1927 en notulenboek 1928-1937. Notulen van de A.R.Kiesvereniging “Ned. en Oranje” 1924-1937. en van 1937-1954 en allerhande. (afk. fam.Andringa)
* Archief van de Christelijke Historische Kiesvereniging afd. Tzummarum 1945-1974. (afk.fam.Andringa)
*De geschiedenis van Barradeel door R. en J. Siderius.
* De aanbreng der vijfdeelen van 1511en 1514 Barradeel.
* De boerepleatsen en gerniershuzen ut it alde Barradiel, door K.Swart en G.Vogel. (Digitaal opgeslagen.)
* Lânnammen Üt Barradiels ferline. H.O.Veldman.(digitaal opgeslagen)
* Archief Bevolking: Reglement op de burendiensten of burenplichten en van het merken van de huizen in de Grietenij Barradeel, 1849. (digitaal opgeslagen).
* Mienskiplike gearkomst fen de ferwers ut Barradeel 1948-1961
* Proeve van straatnaamgeving voor de gemeente Barradeel, 1953 ( digitaal opgeslagen).
* Verloren Sporen. Wietse Hoekstra.

GEMEENTELIJKE ARCHIEVEN.

* Politie verordening voor de Gemeente Barradeel 1906. 1972.
* Algemene Politie verordening van de Gemeente Barradeel.
* Algemene Politie verordening van de Gemeente Barradeel 1976.
* Gemeente Barradeel. Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad 1977.
* Soiaal-Economische Rapport betreffende de Gemeente Barradeel no. 216 (2 keer).
* Grootboek Woningstichting Barradeel 1913-1956.
* Balansboek Woningstichting Barradeel 1913-1954.
* Het Burgerlijk Armbestuur van Barradeel. Uitgavenboek 1944-1953.
* Het Burgerlijk Armbestuur van Barradeel.Inkomstenboek 1938-1953.
* Het Grootboek Burgerlijk Armbestuur 1934-1952.
* Het Grootboek Burgerlijk Armbestuur uitgaven 1950 en 1951.
* Het Grootboek Burgerlijk Armbestuur alle inkomsten en uitgaven over dienstjaar 1952.
* Het Burgerlijk Armbestuur. Verhuring Landerijen en Gebouwen en bijlagen.
* Rapport m.b.t. de voorgenomen aanleg van Rijksweg 9-(A42)in Friesland 1977.
* Rapport omtren den invloed van de wierziekte op den achteruitgang van de wierbedrijven, met bijlagen 7 juni 1939.
* Rapport Studiecommissie Gasvoorziening Noord-West-Friesland 1969.
* Bestemmingsplan buitengebied en de tuinbouwkundige mogelijkheden in het gebied.
Wijnaldum-Oosterbierum ( Gemeente Barradeel) Rapport no.575-561 1961.

IN EIGENDOM VAN DE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING.

*Monument Haringvisser Koehoal met hekwerk en informatie paneel.
*Manqette Station-Projectiescherm-video met toebehoren en verder alles in het Retirade gebouw Tzummarum.
Op het perron behoren ook de lantarens het sein en de wissel toe aan de Ver.Oud Barradeel.
Originele pet van Stationschef Wijbinga Tzummarum.
*2 Toverlantaarns met veel glasplaatjes afkomstig van de vroegere meester Reitsma Firdgum 1920.
*Borduurwerk van de Gemeente Barradeel aangeboden en gemaakt door de Vrijzinnige Vrouwenvereniging.
*Enkele schilderijen.
* In het Documentatie centrum: ladenkast-2 deurskast en 2 andere kasten.enkele tafels en stoelen. enz.
*Plaatselijke Stembussen.destijds Gemeente Barradeel.
*Theekopjes en lepeltjes en asbak met Wapen van Barradeel.

BIBLIOTHEEK: DEZE WORD NOG VERDER AANGEVULD

Algemeen:

*Register van het archief van Franeker door Mr. A. Telting 1867.
*Inventaris der archieven van gemeente Franeker door Mr. H. T. Obreen 1974.
* Edwart Sjaardema’s erfenis: van Prebenende tot stichting 1993.
*Vroomheid en vergankelijkheid. De martinikerk Franeker 1982.
* Frieslands hogeschool en het rijks athenaeum te Franeker door R. E. O. Ekhart.
*Uit het album van Franekeradeel. Fotoalbum door Sigrid Terpstra en Roelof Bergema.
Stichting tot behoud van het Franeker stadsschoon een terugblik in de geschiedenis bij het tienjarig bestaan 1971-1981.
* Langs de oude Friese kerken,door Dr. Regn. Steensma.
*Om Gysbert Japiks hinne. Fryslân yn de 17e ieuw troch Ds. J. J. Kalma 1963.
* Skiedenis fan Fryslân 1750-1995 űnder redaksje fan Johan Frieswijk,Jo Huizinga, Lammert Jansma en Yme Kuiper.
* Twee duizend jaar geschiedenis van Friesland, door Pieter Terpstra.
* Als de dag van gisteren . Honderd jaar Friesland en de Friezen.
* Frisia Illustrata. Tien eeuwen en de Friezen.
* Monumentaal Friesland. Een fotodocument 1899-1943 door Peter Karstkarel.
* De wereld van het Friese landschap, door Drs. M. Schoor.
* De barre winter van 1890-1891, door Hans de Jong(1990).
* Wapenrok verplicht, twee eeuwen dienstplicht in een Fries geslacht, door J.Hoekstra.
* Bommen op Saakstra,s brug. Jacob Stelwagen.

Plaatselijk

*Boek Middenstand Wijnaldum. G.Bouma.
*De geschiedenis van Barradeel door R. en J. Siderius.
* Barradeel. Rapport betreffende het onderzoek van het Lânskip-genetysk Wurkforbân fan de Fryske Akademy 1955.
* De boerepleatsen en gerniershuzen ut it alde Barradiel, door K.Swart en G.Vogel.
* Lânnammen Üt Barradiels ferline. H.O.Veldman.
* Verloren Sporen. Wietse Hoekstra.
* Mullum. It eigen doarp yn it ljocht fan de histoarje troch H. M. Kreger 1978.

Allerlei:

*Leeuwarder courant 1752-1952 (jubileumnummer)
* Leeuwarder courant 250 jaar (jubileumnummer).
*Van Afsluitdijk tot Lauwers door D.K.Oosterbaan.
*Geschiedenis van de Geref.Kerk te St.Jacobiparochie van C.Mak. * Uit Frieslands volksleven. Een keuze uit het werk van Waling Dijkstra, bewerkt door Sigrid Terpstra.
* Zo was Friesland. Foto’s van stad en vlek, dorp en gehucht.
* Landbouw in vroeger jaren. Plakboeken van Wietse Leistra.
* Dorpen en steden van Friesland. Plakboek van Wietse Leistra.
* Foto mappen Wintergezichten. Jan Leemburg.
* Net ferjitte ……Niet fergete. Menaldumadeel en het Bildt in de jaren 1940-1945 door Andries Bosma en Harrie Dijkstra 1995.
* 2000 jaar leven in een Friese grietenij Menaldumadeel door David Hartsema 1981.
* Schets tot ets. Johan Hemkes 1976.
* Tekenje foar Fryslân. Ids Wiersma 1978.
* Ald ark troch Albert Mulder 1990.
* Meten en wegen in Friesland door M. A. Holtman 1994.
* Koninklijke ijsclub Dockum. De geschiedenis van de oudste ijsclub vanaf 1840 door Joh.Lolkema.
* De geschiedenis van Ferwerd in woord en beeld door D.Yska

Visserij en Wonen en Werken.

* De Hjerring Fiskerij. Libjen en wurkjen oan,e seedyk (Sybe Andringa) .
* Koehoal en de Andringa,s (Sybe Andringa) .
* Het Peperhuis. Wonen en werken te Koehool, uitgave van de Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum.
* Villa de Wanhoop door K.Draaisma.
* Geskidenis fan de Bildtse Waddenfisserij.
*De dijk op hoogte. Uitgave ter gelegenheid van het op Deltahoogte brengen van de Friese zeedijken,door Harry de Raad Waterschap Friesland 1993.
*Ljocht en Skaed op`t Skoallepaed Afke Brouwer de Beer. Geb.31-10-1896 op Koehoal.
*Martsen Marij en oare ferhalen. Afke Brouwer de Beer.
*It Hinne hűsen Bokke de hoanne en oare teltsjes en ferskes -Afke Brouwer de Beer.

Het Bildt:

* Raizen deur de Bildtse geskidenis deur Aldert Cuperus 1998.
*De erbaaiersbeweging op’t Bildt deur S. H. Buwalda 1983.
* Beknopte Bildtse geskidenis deur S.H.Buwalda 1990.
* Een Uytland gheheten Bil. De geskidenis fan de gemeente ’t Bildt deur Leendert Ferwerda.
* Tekene ’t Bildt deur Jaap van Dijk.
* Gideon op de Dorsvloer deur Ds.W.Baas en S.H Buwalda.
* Met skop en pipegaal. Gedichten fan Albert Tilma.

Atlassen:
*Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslân 1640-1832 Barradiel en Harns.
*Historische atlas Friesland .
*Atlas van Friesland Schotanus 1718.
*Schoolatlas P.R.Bos en J.F.Niermeyer 1936.