Foto 1:
Zemelbuurtsters langs het oude jaagpad “de Greate Pomp” mei 1948.
Staande van links naar rechts: Oenze Stellingwerf, Nanning Dijkstra, Jan Bouma Johannes Norder, Pieter Kuiken, Fedde Lautenbach, Pieter Dijkstra, Willem Lautenbach.
Knielend: Pieter van der Zee, Jan Faber, Rients van Keimpema, Jochem Faber en Willem van Zon.
Foto 2:
Geheel rechts de Slachte met de galg. Geheel links de opvaart van Liauckama,Aansluitend op de Pietersbierumer en Sexbierumer vaart.
Foto 3:
Het z.g. wachthokje, dat bij de overweg gestaan heeft.
Foto 4:
Links dokterswoning Frjentsjerterein 17. Rechts fabriekswoningen Stasjonswei 11 en 12
Rechts achter nu de Homije (woonboerderij)

Tebek yn 'e tiid no 55. Juni/juli 2010

Door Harm Zaagsma
Mei 2010: We hoorden en lazen 27 mei dat er in Bergen op Zoom, bij toeval een gemetseld gangenstelsel van zo'n 250-300 meter lengte is ontdekt.
Drie meter onder de grond en afgewisseld door kamers.
Gemaakt in de 18e eeuw, onder leiding van de Friese vestingbouwer Menno van Coehoorn.
Kris-kras onder huizen, wegen en rioleringen door.
De binnenmaat was 75x75 cm.
Er was een vermoeden dat ze er waren, maar concrete gegevens ontbraken.
De ingang wordt weer afgedekt, omdat de gangen voor het publiek niet toegankelijk kunnen worden gemaakt.
Wat staat ons rondom Liauckama State nog te wachten? Landschapsbeheer Friesland heeft dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum nog niet benaderd om verder naar de Liauckama en Latsmagangen te zoeken, maar heeft wel gevraagd of er een paar mensen zitting willen nemen in de groep ,,Wadden wandelen".
Bovengrondse, verdwenen historische paden weer in ere herstellen en verbinden met reeds bestaande paden, is de opdracht.
Vanaf Noord-Holland t/m de provincie Groningen doen alle kustgemeenten mee.
De werkgroep Harlingen- Franekeradeel bestaat uit mensen van deze hele streek en wordt begeleid door deskundigen van gemeente en landschapsbeheer Friesland.
Op historische kaarten staan deze paden nog aangegeven.
Ook de oudere streekbewoners weten nog dat ze in gebruik waren, b.v. van de Ottemaleane langs het Heechhiem naar de Slachte.
Vanaf de Ottemaleane langs de Miedpleats en de Pastorijpleats naar de Buorfinneleane.
Vanaf de Slachte naar de Bjusse.
Het oude jaagpad vanaf de Ried richting spoorbrźge, waar het kan aansluiten op de Ūntslśting.
Dan via De Kampen en de Hottingabur over het niet te vergeten kleine stukje historische jaagpad de "Greate Pomp".
Dat loopt vanaf de woning van de familie Auke Zijlstra tot aan de rondweg.
Dan links via een bruggetje over de oude opvaart van Liauckama.
Via de bestaande oversteekplaats bij Miedema en Metz kan gekuierd worden naar en door het bosk, vervolgens het Rients Bruinsmapaed, om zo over het veel belopen Fiskerspaed de zeedijk te bereiken.
Bij de pleatsen van Anne van der Meer en Reinder de Jong, tussen Pietersbierum en Wijnaldum, zou het Waaigatspaed kunnen aansluiten op het aloude Monnikenpad, dat uitkomt bij de woningen genaamd "Zeldenrust" aan de Hoarnestreek.
Voor alle nieuwe historische paden die aangelegd worden geldt; smalle onverharde paden, liever niet afgebakend en ten strengste verboden voor huisdieren, honden of ander vee. De routes en bebording wordt op een nette manier verzorgd.
In de allereerste plaats is natuurlijk toestemming nodig van de gebruiker van het land.
Daar is Landschapsbeheer Friesland zich terdege van bewust.
Mensen uit deze streek zullen de komende tijd dan ook contact zoeken met de gebruikers om wiens land het gaat en ze hopen op een plezierige samenwerking, zodat veel streek- en dorpsbewoners van deze nieuwe voorzieningen kunnen genieten. Tot slot: donderdag 3 juni 2010 onthulde de oud-Sexbierumer familie Jan Wildeboer het onthoofde roodzandstenen beeld van de Heilige Adalbert.
Het maakte deel uit van de koorafscheiding in de voormalige Roomse Kerk van Sexbierum.
Bijna 400 jaar lag het op een steenworp afstand van de kerk onder de grond.
Hoe het bij Wildeboer kwam en hoe het verder ging, hopen we te lezen in de volgende Silhouet.
Fier fuort of tichtby:
Noflike simmermoannen tawinske.
Harm

Ald Nijs fan Klaas Tjipkes Hibma (1909-1993)

Stasjonswei 10A (in neikommerke) 2-9-'91.
Dit is het laatste huis, dat aan de Stasjonswei gebouwd is en waar nu de oude Hartman en zijn vrouw wonen.
De vorige eigenaar was Gerben Dijkstra en Klaske Pols.
Gerben en Simen waren timmerlui van beroep.
Toen Simen het stationsgebouw van Klaske haar heit, Jelle Jans Pols, had gekocht kon Gerben een stuk grond overnemen en er een huis op bouwen.
Dat werd no. 10A.
Toen na 1945 het lokaalspoor ophield te bestaan, heeft men alle gebouwen en de grond verkocht en dat was nogal wat.
Wij hebben zelf nog een zogenaamd wachthokje achter huis staan, dat ook bij het spoor hoorde.
Zo stonden op de plaats van no. l0A ook een paar loodsen, waarvan de ene bijna helemaal opgebouwd was van spoorbiels.
In de oorlogsjaren 1940- 1945 werd deze gebruikt door Eise Weima voor opslag van zakken en aardappels.
Maar in die tijd sliepen er ook wel onderduikers.
Naast dit hok staat nog een houten gebouw met een groot bord, waarop staat "Veiling Sexbierum".
Geveild werd er eigenlijk alleen in de zomermaanden juli en augustus en dan in hoofdzaak plant- en consumptieaardappelen.
Het gereedschap (bascule, gewichten, "injitplankjes", ierdappelsouwen, skammels, sekken, swartferve buordsjes en kriit) werden beheerd door Jouke Elsinga.
De reed naar het station was ernaast.
Als wij de ogen dichtknijpen, zien we het geheel nog heel goed voor ons.
Ook was er nog een klein kantoortje.
W. Hiemstra, de kassier van de Boerenleenbank, ging over het geld.
Om het geheel stond een groot hek en een draaistek kon het geheel afsluiten.
Op oude foto's is nog wel te zien hoe het er op het eind van het dorp uit zag.
Spoorbomen zijn er op het laatste stuk nooit geweest, wel een paar hekken, maar die stonden meestal open.
Ongelukken waren er ook nooit, maar dat kwam ook door de tijd; langzaam verkeer en een ieder hield rekening met de ander.
Niet alleen bij de NS, maar ook elders was het materiaal, dat gebruikt werd over het algemeen "goed geef ".
Dat is nu wel eens anders.
Er is een gezegde "tiden ha tiden".
Ik kan niet precies uitleggen wat het betekent, maar we denken in elk geval "mei nocht werom oan de noflike tiid, dat wy der mei śs buorlju oan it spoarrūntsje wenne ha.
It is hjoed de earste dei fan it doarpsfeest en wy skriuwe 2 septimber 1991".
Tenei mear. K.H.