Bij de foto's:
Foto 1:
Ingebruikneming van het beurtschip 1 en veeboot "Johannes".
Foto 2:
Sek-waskje op De Kade.
Foto 3:
IJsbaan-kermisterrein en sportveld.
Foto voor het afbranden van de woning van de familie H.Bakker ( ± 1922).

Tebek yn'e tiid Deel 20 januari 2003

Opnieuw stonden er in het vorige stukje een paar dingen die niet klopten.
Als er gestaan had Anne en Afke dan had ieder het geweten.
Maar er stond Anne en Afke de Boer-Bierema.
Dat moet dus zijn: de Jong-Bierema.
Uiteindelijk ken ik Afke al meer dan 60 jaar, want toen ik nog in de tafelstoel zat, kwam ze al bij ons achterom met de overal aan en de jutezak over de schouder om de schillen op te halen.
Na Uilke en Jap Schoelier kwam de pas getrouwde fam. Joh. van der Mes nog in het huis te wonen.
Tenslotte behoorde Hidde tussen Renske en Rients in te staan.
Hij had de voornaam van zijn pake Hidde Frankena, die eerst timmerman was bij Gerlof Miedema en later bij Albert Sikkema.
Uit het archief van mijn broer Roelof wil ik u nog een aantal foto's laten zien die allemaal te maken hebben met activiteiten op de kade.
Eerst de inwijding van het beurt-, vee- en vrachtschip de "Johannes" van Dorenbos en Dijkstra in ± 1911.
Johannes Dorenbos staat voor op het schip.
Op het achterschip staat Foeke-Jetske (Mulder), Willemke staat daar ook (Tiet Elzinga haar mem).
De man met "spoorpet" voor de winkel van Elzinga is Siebe v/d Pol.
Het kind bij de vrouw op de arm is Jikke Brandsma (later Berends-Jikke).
Ook moet oude Jochem Ennema (de heit van Jannes) met hoed, nog op de foto staan.
De "Johannes" had de beurt op o.a. Leeuwarden en Sneek en vervoerde iedere week een hoeveelheid kaas van de "būterfabryk" naar Leeuwarden.
Verder zal de verscheidenheid aan te vervoeren goederen groot geweest zijn.
Want alle transport ging bijna nog per schip, alhoewel het spoor en de hondenkar of paard en wagen ook hun deel opeisten.
Toen een jaar geleden Joop Jukema uit Oosterbierum zijn boek "Goudplevieren en Wilsterflappers" op de Oudheidkundige vereniging Oud-Barradeel besprak, vertelde hij dat de wilsterflappers Gerke en zijn zoon Duurt Postma van de Foarryp hun gevangen wilsters 's morgens vroeg in een jutezak, vanaf de Getswerdersylsbrźge in het beurtschip van Dorenbos en Dijkstra lieten zakken, die ze op hun beurt weer bij de poelier in Sneek of Leeuwarden afleverden.
Wilsterflappe is voor de fjildman ongeveer hetzelfde als "boet sykje" foar de Sédyksters.
Als de wind en de omstandigheden gunstig zijn, houdt niks en niemand je meer tegen.
De wilsterflapper Duurt van Dijk was een neef van Duurt Postma, Gerrit K. Jellema trouwens ook.
Ze leefden alle drie dicht bij de natuur.
De volgende foto laat zien hoe twee werknemers van Freerk de Poel van de molen "de Korenaar" aan het "sekwaskjen" binne.
Het zal begin zestiger jaren geweest zijn Plastic zakken waren er nog niet.
De kunstmest zat in jute zakken en moesten dus geregeld gewassen worden anders werden ze zo hard als een bikkel.
Waar kon dat mooier dan op de kade?
Na de wasbeurt gingen ze op de Opel-blitz, een in die tijd veel gebruikte "vrachtauto" waar je met een gewoon rijbewijs mee uit de weg kon, mits niet te zwaar beladen.
Vervolgens werden de zakken bij de molen in de finne gedroogd of over een hek gehangen.
De man met licht overhemd en pet achterstevoren op is volgens mij Douwe Wissmann die toen bij De Poel werkte.
De activiteiten in de molen waren: kunstmest- en fouragehandel .
De hokken die om de molen gebouwd waren, herbergden afwisselend kistkalveren en varkens.
Nadat Hage Verduyn (familie van Verduyn van de Korenaar uit Franeker) na de oorlog naar canada geėmigreerd was, streek de fam. De Poel uit Stroobos-Gerkesklooster hier neer.
Renze van Wybren Bouwma en Albert Broersma werkten hier voor of na hun Indiė tijd ook.
Na Douwe Wissmann kwam Joh. v/d Vies hier als chauffeur en veeverzorger werken.
Op kantoor zat ook een Johannes, nl. Johannes Roersma afkomstig van Hallum, die in de kost was bij weduwe Idzenga van het spoorrūntsje.
Bij de fam. de Poel was het: Johannes kantoor en Johannes mole.
Johannes Roersma werd ook wel Johannes kofferke genoemd.
Want als hij een weekend naar Hallum ging, dan zat er een rieten koffertje met vuile was op de pakjesdrager onder de snelbinders.
Op de 3de foto, die iets minder scherp is, zien we de oude ijsbaan waar zomers gesport werd en waar ook gymnastiek uitvoeringen gehouden werden door "Felicitas" met als hoogtepunten op de avond de reuzenzwaai van de 65-plusser Cees Pollema die met zijn Afke op "Carpe Diem" woonde (nu van Hottingawei no.8 te Pietersbierum).
Hij plukte dus niet alleen de dag, maar ook de avond.
Ook de Janzen-mannen van de "Janzen pleats" aan de Konkelswei uit Oosterbierum zwaaiden in Sexbierum en Pietersbierum hun mannetje aan de rekstok, want het oefenlokaal van gymnastiekvereniging "Felicitas" was de oude school aan het Breedplak te Pietersbierum.
Ze hadden zelfs in de woonkamer zware haken in de balken gedraaid waar 's avonds na zware landarbeid nog even geoefend werd aan de verschillende toestellen.
Michiel gaf op hoge leeftijd nog gymnastiekles aan bejaarden.
Ook Henk Rommertsz de Jong van Oosterbierum (de latere wethouder) kon goed met de rekstok overweg.
Op de foto zien we dat het muziekkorps ook aanwezig is (waarschijnlijk van Pietersbierum).
De gebouwen op de achtergrond zijn volgens mij van fam. Hendrik Bakker (terskbedriuw), die brandden ± 1922 tot de grond toe af, terwijl een deel van de Sexbierumers in Harlingen was, want daar werd een groot openluchtspel opgevoerd, voorstellende dat de Noormannen Sexbierum plunderden en platbrandden.
Douwe Wietsma die tot 1929 in Harlingen woonde, weet nog als toen ± 7 jarige jongen dat de Noormannen met hun vikingschepen door de straten van de havenstad trokken en dat toen de boodschap kwam: Sexbierum staat echt in de "braan".
Hals over kop gingen "śs doarpsgenoaten" toen op huis aan.

Helemaal rechts op de foto de windmolen waarmee de ijsbaan onderwater werd gezet.
Aan de masten te zien liggen er verschillende skūtsjes in de vaart.
Mocht u nog op- of aanmerkingen hebben aangaande de stukjes dan laat u maar van u horen.
Tevens wens ik u allen een voorspoedig en gezond 2003 toe.

Vr. groetend:
Harm Zaagsma.