Bij de foto’s.
Foto 1:
Links onder: Klaas Klazes de Boer, koopman te Sexbierum.
Foto 2:
Vlak na de oorlog: Vrachtwagens van Fa. P.Westra, geladen met vlas waar toen nog volop in gehandeld werd.
Voor de oude legerwagen de chauffeur D.K. de Boer (lytse Douwe).
Foto 3:
Overdracht van de nieuwe brandspuit aan de gemeente Barradeel ± I948.
Links bûterfabryk, rechts stationskoffiehuis.
Meerdere personen zijn te herkennen, o.a. burgemeester Duker en diens dochter, Bouke Groothof, D.M.VIs, Jelle H. Pols.
Foto 4:
Demonstratie op de Kade met de nieuwe slangenwagen, ± 1948 door Eibert Terpstra en Joh. Hettema.
Pliesie Van Randen kijkt toe.
Achtergrond : links ± 1 jaar oude woning van K.D. v.d Schaaf, Rients Westrastrj.. 5.
Rechts daarvan wordt aan de woning van Anne Zuidema gebouwd, Rients Westrastrj. 4.
Heel in de verte is het dak van de stjelp van Tjerk Zijlstra te zien.
Helemaal rechts de geref. School.

Tebek yn 'e tiid Deel 19 december 2002

We beginnen met een rechtzetting en een aanvulling op het vorige stukje dat over de miedplaats ging.
Mijntje Janzen bewoonde de pastoriepleats, nu Pastoriereed no.14.
Daarvoor was zijn heit Sjoerd M. Janzen er boer.
In 1970 kocht de fam. A.Jukema-de Poel de gebouwen met de ondergrond.
De landerijen bleven van de Herv. Kerk en werden gepacht.
Fam. F.Jukema-Post kwam er in 1998 wonen en dus niet de fam. Jukema-Wietsma want dat was de achternaam van Freek zijn "skoanmem" en daar was hij niet mee getrouwd.
De fam. Hoekstra van het Miedhûs had nog meer kinderen.
Ook Reinder, Ettje, Aaltje en Ab (waarschijnlijk Albertje) waren er nog.
Vanuit de Mieden verhuisden ze naar de Slachte onder Oosterbierum, waar Jelle en Dout Posthumus-Hibma naast hen woonden, nu Slachte 12 (Oosterbierum).
Dit was de arbeiderswoning van Donia State, nu Hoarnestreek 1 van fam. A.Jukema-Nammensma.
In de twee andere arbeiderswoningen aan de Alde Dyk die op de Sédyk uitzagen en "ûnder de reek fan de rommelput wennen" ( de vuilstort van Barradeel) want daar broeide het nogal eens,woonden in de oorlogsjaren de fam. Jelle Heins Pols-Werkhoven en de fam. Jelle Hoekstra ( fan de Mieden) - Werkhoven .
Een paar honderd meter verder richting Oosterbierum stond er aan de linkerkant nog het "Moardnershûs".
Wat voor verhaal hieraan vast zat, weet ik niet, maar de fam. Wopke en Jaike Klaver woonde er omstreeks 1950 nog.
Daarna is het afgebroken.
Wopke werkte met de Oosterbierumers Piet Tichelaar en Pier Kolthof en nog anderen begin zestiger jaren nog op het "waslicht", de pleats waar Nammen Nammensma eerst woonde en later zijn zoon Roelof Nammensma en nu de fam. A.Kooistra, Hearewei 7.
Het wordt nu tijd dat we teruggaan naar het "stationskofiiehuis" want daar hebben nog veel meer gezinnen gewoond dan Klaas Hibma noemde en het is de vraag of ikzelf volledig zal zijn.
We proberen ze even op een rijtje te zetten.
Willem Dorenbos, Klaas Klazes de Boer, die in de handel zat met zijn vrouw Anna de Boer-Idzenga, daarnaast zoon Douwe de Boer die in 1934 trouwde met Rienkje Frankena.
Piet Bierema woonde aan de Alde Buonen tussen Banning (no.14) en de am. Wielenga (no. 18).
Wat nu de verbinding tussen de Alde en de Nije Buorren is, was toen boerenschuur en woonhuis van de fam. Wielenga.
Piet Bierema verhuisde dus naar het café en Klaas de Boer naar de Alde Buorren no. 16.
Toen omstreeks 1950 Douwe de Boer met zijn gezin naar het Molepaed verhuisde, kwamen Anne en Afke de Boer-Bierema naast het café te wonen.
Hiltje, Botje en Metje Bierema waren getrouwd en woonden al op Skylge.
Omstreeks 1955 ging ook het gezin Piet Bierema daarheen met Jan, Haije en Tine.
Alleen Afke en Jannie bleven aan de vaste wal.
Hidde Norder kocht nu het spul, daarna Johannes Post.
Uilke en Jap Schoelier bewoonden toen de naast gelegen woning.
Na verloop van tijd ging de fam. Scholier in het huis aan de Nije Buorren o.16 wonen, waar Uilke zijn ouders, Rintje en Grietje, een winkel hadden in zeg maar boerengerief-materialen.
In een later stadium zouden Haije en Bettie Post-Wietsma en de fam. Jappie van der Schaaf hier ook nog wonen.
Renze en Maartje Post-Cramer die in een woonwagen buiten Pietersbierum woonden, ruilden nu van woning met hun ouders, fam. Joh. Post, zodat Renze en Haije die het loonbedrijf van hun heit hadden overgenomen nu in het bedrijfsgebouw woonden.
Er is ook nog een keer brand geweest in het pand.
Hoe het allemaal eindigde beschreef Klaas Tjipkes reeds.
Toen Douwe Doedes de Boer in Sexbierum kwam, en later met Rigtje Postma trouwde, hadden we dus weer twee mannen met dezelfde naam.
Om hun naam eer aan te doen werd het "grutte "en lytse" Douwe.
De oudste dochters van beiden heetten ook nog Hannie.
Het leeftijdsverschil was overigens wel een jaar of vijftien.
Het zal in de strenge Elfstedentocht-winter van 1947 zijn geweest dat er weer eens een flink pak sneeuw lag.
Toen we om half twaalf uit school kwamen en naar huis liepen, zagen we dat daar de "húsketûntsje-auto" van de gemeente aankwam met de "snie-ploech" erachter.
Je moet je die ploeg voorstellen als een groot driehoekig houten schip met houten opstaande randen van zo'n 70 cm hoog.
Je kon er wel met 20 man op "meevaren".
De auto stopte en we mochten als ballast mee het dorp door.
Wat was er mooier dan om zo'n tocht door het dorp te maken?
Ik weet niet meer wie de chauffeur was.
Het kan Hantsje-Maaike (de Vries) geweest zijn, maar ook lytse Eibert ( Terpstra) of Eelke Algra die met Yne van Frederik van der Meulen getrouwd was.
In elk geval , we reden ter hoogte van café Bantema toen Hannie van Lytse Douwe eraan kwam draven en liet weten dat ze ook nog mee wilde.
Nu dat kon best en we hesen haar aan boord.
Hannie was niet alleen, want ze had wat bij zich, nl. een pannetje met zuurkool, dat ze net voor haar mem Piet en Metsje Houtsma had gehaald en dat eigenlijk nodig op het vuur moest, want om twaalf uur was het etenstijd.
Maar vrouw De Boer heeft lang moeten wachten op haar zuurkool, want de gemeentemannen maakten overuren en reden met het circus helemaal naar Getswerdersyl, want de weg moest schoon.
Wij waren allemaal door en door koud en veel te laat thuis.
De heit van Hannie, Anneke, Klaas, Renske en Rients was vrachtwagenchauffeur bij Fa. P. Westra, waarvan de loods bij de spoorheuvel stond.
In zijn vrije tijd had hij het niet minder druk, want organiseren en besturen was zijn lust en zijn leven.
Hij was actief in vele functies,te veel om ze allemaal op te noemen, o.a. kerk, kiesvereniging, landarbeidersbond, kaatsen, oranje Nationaal.
Gemeenteraad, woningcommissie, voetbal, enz.enz.
Kortom een druk bezet man.

P.s. Via Auke S. Zijlstra en W. Land van de brandweer kreeg ik bijgaande foto’s van de brandweer auto.
Oant de oare keer,
Harm Zaagsma

" Ald Nijs" fan Klaas Tjipkes Hibma (1909 - 1993)

Bij het nalezen van het stukje over het "stationskoffïehuis" merkten we dat we een aantal bewoners vergeten waren.
Want in de dertiger jaren was K.K. de Boer nog eigenaar van het café.
Yn 'e folksmûle wie it faek Klaas Klazes.
Het café was op zichzelf niet veel meer, maar was nog wel in gebruik.
En Klaas gebruikte de andere ruimte voor de handel.
'De tap wie deis iepen, mar sneins ticht'.
In hetzelfde pand was nog een tweede woonhuis waar de zoon van Klaas en Anna: Douwe met zijn gezin woonde.
Na de oorlog was het pand van de fam. Piet Bierema die daar ook mooi de ruimte had voor zijn vee.
Toen de fam. Bierema omstreeks 1955 naar Skylge verhuisde, werd het verkocht aan de fam. G. Norder uit Oosterbierum.
Dat "wiene ek komelkers".
Hidde, de zoon van Gerrit en Fim Norder, "hat der in jiermannich wenne" daarna verhuurde hij "it spul" aan Johannes Post die daar zijn "hynders" foar de foarmanderij mooi kon houden.
Johannes betaalde Gerrit de huurdie afgesproken was, maar moest dan wel voor Gerrit zijn jongvee zorgen.
Maar dat heeft niet zolang geduurd, want er kwam "ûngenoegen ut foart" zodat de kantonrechter er op het laatst aan te pas kwam.
Maar toen was het met het café ook gauw gedaan.
De laatste jaren werd er trouwens toch al niet meer getapt.
Het hele spul raakte in groot verval.
Onderhoud werd er niet meer gepleegd en als een pand dan ook nog leeg staat dan is het snel een aanfluiting.
Jensma die in die tijd zijn groeiend garagebedrijf in het aan de overkant liggend "Brussel" had kon wel wat parkeerruimte gebruiken voor zijn tweedehands auto's.
Hij kocht het voormalig "Stationskoffiehuis" waarna het tegen de vlakte ging.
Er zijn nog geruchten geweest over nieuwbouw, maar het bleef parkeerplaats op de puinhopen van "it âlde stee" wat voor omwonenden wel eens een doorn in het oog was.
Maar gelukkig is de âlde kastanjeboom "oant nou ta sparre" en garage Norder is vanuit het Noorden nu goed te zien.
Men is nu na al jaren doende om de ondergrond van het Frjentsjerterrein schoon te krijgen.
Maar wij zien er anders niks van dan dat de boel verzakt.
En die pomphokken zijn ook niet zo mooi om naar te kijken.
It wurd "miljeu" klinkt net ûnaardich, mar de neiklank klinkt as ,,miljoenen".

Tenei mear.
K.H . 30-8-1991.