De Stenen Spreken

Als vervolg op "DE STENEN SPREKEN" in no 11 van de 16e jaargang in 1993 van "Silhouet" over het eerste Groene Kruisgebouw het volgende.
In begin 1954 wordt door het bestuur van het Groene Kruis geconstateerd dat het gebouw aan het Franekereind langzamerhand te klein wordt.
De financiële kant van plannen maken, speelde ook, net als nu, een grote rol.
Men begon met renteloze aandelen te verkopen, van f.10, f.50 en f.100, waarvan jaarlijks een aantal zou worden uitgeloot.
Onder het motto: Na deze raad, aan U de daad.
Schenk huis aan huis, voor 't Groene Kruis, worden de aandelen verkocht, en wordt door de spontane medewerking van de leden uit Wijnaldum, Pietersbierum, Sexbierum en Oosterbierum, ongeveer f. 10.000,- bijeen gebracht.
Hierbij opgeteld worden de opbrengst van het oude gebouw en het Lettinga Fonds.
Dan wordt met goed gevolg een beroep op de gemeente Barradeel gedaan, subsidies aangevraagd en een lening gesloten.
Daarna kan de aanbesteding op 15 febr. 1965 in "Café Klaver" voorheen "Bantema te Sexbierum" worden gehouden.
De inschrijving hierop is ruim f. 73.500,-. later kan nog ruim f.3000,- voor woningbouwsubsidie worden gebeurd.
De bouw kan dan spoedig beginnen en tijdens die bouw werd door burgemeester J. Duker, "De eerst steen" gelegd. (Zie afbeelding)
Im de jaren omstreeks 1965 beschikt bijna geen woning in Sexbierurn over een douche of een badcel en daarom ontstaan er plannen om achter het in aanbouw zijnde gebouw een "Badhuis" te bouwen.
Er wordt ook hiervoor een exploitatie berekening opgezet, maar dan raakt die zaak schijnbaar toch in de doofpot, hoewel op de receptie door burgerneester J. Duker namens de gemeente Barradeel alle medewerking hiervoor word toegezegd.
Voor de opening op woensdag 31 oktober 1965 werden uitnodigingen verstuurd en om 3 uur die middag hees zuster Bruinsma de vlag van het Groene Kruis en na het aanbieden van bloemen opende M.S.Janzen het gebouw.
Na de opening en bezichtiging van het gebouw was er nog een receptie in Café Klaver.
Een uitgebreid verslag van deze opening enz. kunnen we lezen in het "Fries Dagblad" van 1 november 1965. 10 jaar later word er nog een garage naast het gebouw gebouwd.
En dan eind 1993 wordt het "Groene Kruis" in Sexbierum opgeheven.
Gelukkig blijft het gebouw voorlopig beschikbaar voor diverse consultaties, uitlenen van verplegingsartikelen, cursussen enz.

R.Zaagsma januari 1994