Foto 1:
Hier zijn ze bij het graf aangekomen .
De kist met het stoffelijk overschot wordt langzaam in het graf neergelaten.
Achter de linker dragers de grafdelver: Andries Vlietstra nog net te zien.
Dan v.l.n.r: de dragers: Jan de Jong, Jacob Postma, Piet Hoekstra, Izaäk de Jager en Rinse van der Brug.
Foto 2:
Begraafplaats in Denemarken.
De zoon is nog steeds bezig, aanvullende informatie te krijgen, hoe zijn vader die tiende November 1973 op de Noordzee overboord kon slaan.
Foto 3:
Harm Haitsma maakte zondag’s nog foto’s van het echtpaar, die in deze aflevering staan en ook naar Denemarken werden gezonden.
Foto 4:
Onderaan dit verhaal

Tebek yn é tiid deel 56 oktober 2010

Begrafenis van Deense drenkeling november 1973. Het tragische verhaal wat we nu beschrijven, vond zijn oorzaak in het feit, dat we kustbewoners zijn.
Tiny Tjallingii, de scriba van de protestantse gemeente Sexbierum-Pietersbierum, ontving op 13 Juli 2010, de volgende mail, uit Denemarken:

Hallo,
In November 1973 spoelde een verdronken zeeman aan in de omgeving van Sexbierum, alwaar hij als onbekend werd begraven.
Later toen bleek dat het Poul Lowe Sorensen was, werd hij weer opgegraven, en naar huis vervoerd.
Ik ben zijn zoon.
Mijn vrouw en ik komen Zondag 18-07-2010, naar Sexbierum, willen graag de kerkdienst meemaken en hopen te zien waar hij is aangespoeld, en tevens waar hij begraven is.
Vriendelijk groetend: Bent Lowe Sorensen, Esbjerg, Denemarken.

Tiny mailt het bericht door naar:
Carel Zaagsma, Ane en Nely Jukema en Harm Haitsma, met de vraag:
Heren, zegt deze mail jullie iets?
Ik ben benieuwd of we deze meneer kunnen helpen.
Ik hoor graag van jullie, Groetjes Tiny.

Carel stuurt de mail aan mij door, met de vraag om deze puzzel als mede administrateur van de begraafplaats op te lossen. Hij gaat dan zelf op vakantie.
In een volgende mail vraagt Tiny mij, of ik me die Zondag over deze mensen wil ontfermen, en dat ik ze waarschijnlijk zo uit het kerkvolk kan “pikken”.
Ik heb maar niet aan Tiny verteld dat wij die Zondag zouden afreizen naar Denemarken.
Richting Esbjerg nog wel…… Wat nu?
Er moest dus uitgezocht worden in welk graf deze zeeman begraven was geweest.
In de administratie stond niets.
Dus, het dikke grafregister, waarin alle overledenen staan geregistreerd, maar doorbladeren.
Twee keer heb ik dat gedaan, maar zonder resultaat.
Eén keer stond er echter: Burgerlijk Armbestuur.
Maar dat was weer doorgestreept.
Koster Andries Vlietstra moet in 1973 grafdelver zijn geweest, maar die is niet meer in leven.
De dragers en klokluiders waren meestal zestig plussers.
Tel daar maar eens 40 jaar bij op…. Er was dus niemand die nog vragen kon beantwoorden.
Uiteindelijk toch de familie Vlietstra maar gebeld.
Sipke die toen een tiener was, wist te vertellen dat het graf tussen de Hervormde School en de kerk moest liggen.
Ook wist hij dat de man aan de andere kant van Roptazijl was aangespoeld, ter hoogte van de voormalige boerderij Zeeburg.
Nu hadden we tenminste een uitgangspunt voor de nabestaanden, en konden we vertellen waar hij ongeveer begraven was geweest.
Een op die plek gerichte speurtocht in het boek leverde weer niets op.
Vervolgens de gemeente Franekeradeel maar gebeld.
Na enig zoeken vonden ze een rapport van de gemeente Barradeel uit 1974, waarin stond dat op 20 november 1973 om 8 uur 20 minuten, het lichaam van Sorensen, Poul Lowe, geboren te Viborg, Denemarken, op de stenen glooiing, 200 meter zuid-westelijk van Roptazijl was gevonden.
Ik vroeg, en kreeg per omgaande post een kopie van dit rapport, zodat we die de familie konden overhandigen.
Bij deze wil ik de betreffende ambtenaren nog vriendelijk bedanken voor de vlotte afhandeling.
Omdat ik dus die bewuste zondag al met vakantie was, had ik kerkrentmeester Harm Haitsma het hele verhaal verteld, en hem alle verzamelde gegevens overhandigd.
Hij zou de Denen ontvangen en vertellen waar hun vader ongeveer ter aarde was besteld.
Tevens zou bij het graf een foto van het echtpaar gemaakt worden, voor een eventueel verslag in de dorpskrant.
Op zaterdagmiddag maakten we de caravan reisvaardig. (We wisten dat Jan en Griet Vonk die middag gastheer en gastvrouw waren in de Sixtuskerk vanwege Tsjerkepaad 2010.) Wie schetst dan ook onze verbazing, toen Jan Vonk bij ons aanbelde, met de mededeling dat er Denen waren, en dat ik er wel meer van zou weten.
Dus op naar de kerk om kennis te maken, en vertellen waar de begrafenis was geweest.
De familie was ‘s middags op de camping in Franeker aangekomen, hadden snel de tent opgezet en waren direct naar Sexbierum gereden.
Tot onze verrassing hadden ze een achttal foto ‘s, waarop de hele plechtigheid was vastgelegd.
Door middel van de beelden konden we precies nagaan welk graf gebruikt was.
De plaats bleek veel oostelijker te liggen.
Meer ter hoogte van de consistorie.
Bovendien waren ze in het bezit van alle namen, die aan de plechtigheid hadden deelgenomen.
De familie Vonk maakte nog een foto van het echtpaar, met hun eigen camera.
Daarna wilden ze graag naar de zeedijk om foto’s op de bewuste plek te maken.
Ze gingen met mij naar huis, waar we van een kaart op grote schaal, een kopie maakten, zodat ze de plek gemakkelijk konden vinden.
Nu we de namen wisten, heb ik gepensioneerde politieman D. Roorda nog gebeld.
Deze had het lichaam van Sorensen op de glooiing zien liggen.
Na een verblijf van 10 etmalen in zee, was het lichaam bijna niet meer te herkennen.
Sorensen jr, vertelde dat Interpol, achter de identiteit kwam doordat Sorensen sr, een ring droeg.
Uiteindelijk kwam het lichaam op 20 April 1974 weer in Denemarken aan, waar het werd herbegraven.

Op de fotoreportage die in 1974 naar Denemarken werd gestuurd, stonden de volgende personen:
Klokluiders:
Jacob van der Ploeg, Auke de Haan, Eelke Terpstra.
Koster: Andries Vlietstra
Dragers:
Jan de Jong, Jacob Postma, Piet Hoekstra, Izaäk de Jager, Rinse van der Brug en Tjebbe Dijkstra.
Dominee:
Piet Kloosterman.
Politieagent:
D. Roorda
Gemeente Barradeel:
A.H Zantinge en U.H. Huizinga.
We hopen dat dit bezoek aan Sexbierum, er toe heeft bijgedragen dat de familie Sorensen, deze geschiedenis een plaats kan geven.
Via Reinder Nouta van Oosterbierum hoorde ik nog dat Johannes Mooi, die toen bij de fa.Wissmann werkte, de metalen kist dicht gesoldeerd heeft voor die naar Denemarken vervoerd werd.
bron: Harm Zaagsma.