Tebek yn ‘e tiid no 85 december 2015

Zoals u weet zijn de “ Tebek yn ‘e tiid “ verhalen gebundeld in boekwerkjes.
No 1 t/m 24 deel 1
No 25 t/m 45 deel 2
No 46 t/m 63 deel 3
Deel 4 zal bestaan uit de nummers 64 t/m 85.
Omdat deze aflevering dus de laatste is van boek nummer 4, en we nog midden in de verhalen van de “toerstrjittewenten“ zitten, gaan we de namen van de bewoners die we nog niet hebben beschreven even vermelden, zodat ze toch in dat boek komen te staan. Kunt u even mee denken of we ook iemand vergeten hebben? De woningen aan de Hearewei, de vroegere Easterbjirmerdyk horen daar dus ook bij. Is dat het geval dan graag even bericht, zodat we een nog completer beeld krijgen van deze verdwenen woningen waar zoveel dorpsgenoten nog een herinnering aan hebben. Fotomateriaal is natuurlijk zeer welkom.
Het laatst beschreven we nummer 10 de familie L. Brandsma. We moeten dus nog beschrijven no 11: fam. P. Bierema. No 12 : fam. J. Miedema, fam. K. Mollema. No 13: fam. M. Travaille, fam. J. H. Couperus, fam. P. v/d Bosch. No 14: fam. J. v/d Ploeg. No 15: fam. B. Groothof, fam. J. Loonstra, fam. J. Broersma, fam. F. Ploegstra, fam.Beuker. No 16: fam. J. Bouma. No.17: fam. F.de Vries, fam. S. Anema. No 18 : D. v/d Berg, fam. B.Plat. Aan de Hearewei No 2: dames Werkhoven, fam. P. Dijkstra. No 4: fam. J. Gratama, fam. P. Stellingwerf, fam. S. Roukema. No 6: fam. Bosma, fam. J. Idsardi. No 8 : fam. A.Tijsma, mevr. Banning, fam. P. Terpstra, mevr. S. Mulder. No 10: fam. Dam, G. S. Mooi, F. Lautenbach. No 12: fam. Joh. Miedema, fam. E Terpstra. Fam. Frans Nieuwhof die later kruidenierswaren verkocht op de hoeke Alde Buorren/Kninefokkerij, heeft dat ook nog gedaan op de Torenstraat maar ik weet niet waar.
We gaan nu eerst naar een gebeurtenis op een novemberavond in het jaar 1977. Dat was het jaar dat de jongfeinten Philippus Bakker en Jan Jellesz. Bruinsma nog niet meerderjarig waren. Het waren de zonen van Durk en Corrie Bakker en Jelle en Hieke Bruinsma Ze waren lid van de zestienplus groep van de Gereformeerde jeugdvereniging van Sexbierum en hadden die avond een bijeenkomst met meerdere jeugdgroepen in Oosterbierum. De opdracht van die avond was om in groepjes van twee man een lastige klus te klaren. Deze twee vrienden moesten een kerkklok luiden en een politiesirene laten janken. Krijg daar maar eens toestemming voor. Niemand gaf enige medewerking “As it dan net kin sa as it moat, dan moat it mar sa as it kin” zal het duo gedacht hebben.
En ze togen kerkwaarts met hun volkswagen naar het “Eksternest”. Pietersbierum dus. We zien op de foto hoe rustig het daar bij de deur. Daar aangekomen werd voorzichtig geprobeerd om er in te korenaar dat lukte niet. Dan maar met wat meer mankracht. De deur en het slot waren toch al bijna niks meervertelde Philippus me deze week, en dat geloofde ik direct. Na een paar minuten luiden moesten ze maken dat ze weg kwamen want de “Eksters” kwamen van alle kanten aanvliegen. Tot slot wilde de kever ook nog niet vlot starten en werden ze ook nog herkend. Hoe het afliep kunt u in het kranten artikel lezen.
Als u dit leest zijn de kerstdagen en de jaarwisseling al verleden tijd.
Toch willen we allen vanaf “de Hoeke” nog een gezond en vredig 2016 toewensen.

Harm en Maartje.

Zie foto van It doarp Tot slot nog een ode aan it doarp Seisbierrum
Het is geschreven door Nelly van Calsbeek ze bracht haar jeugd in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw in ons dorp door en woonde op Frjentsjerterein 8. Ze schreef onder de naam ADRI FEDDEMA