Foto links 1: De BVL.
Foto l.2 : Deze foto is genomen in Sexbierum met de marsch gehouden in augustus in ’t mobilisatiejaar 1915.
Foto l. 3: Dezelfde wagen zien we hier weer maar dan van de voorkant.
Foto rechts b.: U ziet het hier wapperen in de voormalige Hervormde pastorie tuin. hier
Foto r onder: Willem van Zon, met paard en driewielige ierdkarre op de Alde Buorren.

Tebek yn ‘e tiid no 72 mei 2013

De vorige keer bekeken we foto’s van vroegere feesten en optochten.
We vroegen toen om reacties. Nu, die kwamen er. Jan Dijkstra van het Heechhiem zagen we op een foto als cowboy. Zijn vrouw Maria Dijkstra-van Zon kwam met een paar typische anekdotes uit de tijd toen ze een jaar of zes was, en in de houten noodwoningen aan het Molepaed woonden. Deze vier huizen (2 blokken van twee) stonden op de plaats waar nu de Sixtuswei en het Molepaed elkaar kruisen) Willem en Dukke van Zon, Bjinse en Jet Plat, Eelke en Griet Terpstra en Berend en Jikke Hoekstra bewoonden ze in die jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Marie schrijft: Hierbij een foto van heit Willem van Zon, met paard en driewielige ierdkarre op de Alde Buorren. Er staat ook nog een auto voor de pastorie.
Dit was voor de oorlog. Heit werkte toen bij Meindert Heeres Hibma.(Later Philippus en Durk Bakker nu Cock en Joke Hartman Hearewei 5) Heit heeft bij die landbouwer elf jaar met genoegen gewerkt.
Wij woonden toen op het Molepaed in de houten huizen.Bjinse Plat en Jet woonden toen naast ons.Wij noemden het altijd het gouden streekje. Ik was nog maar zes jaar, maar zie het nog voor me. Piet en Froukje bracht elke middag om half twee het afwaswater bij mem en zei dan: Dukke daar kun je mooi de potten en pannen nog mee doen. En maandags bracht ze het stijfsel en het blauwsel bij mem. Dan hoefde die het niet te kopen.(Piet en Froukje Boutsma-Postma van het Molepaed waren maar samen en dan vond Froukje het “zonde”om zo’n nog bruikbaar sopje weg te gooien) Toen heit en mem 65 jaar getrouwd waren kwamen ze thuis en zei heit: Moet je nou eens zien een mooie brief van Frits en Trijntje, die schrijven dat ze met zo’n genoegen op het streekje hadden gewoond. (Frits en Trijntje Douma-Wielenga woonden later op Terp no 17)
Groeten van Jan en Marie.
De verzamelaar Symon Meinte Dijkstra van de Tsjerke-ekers laat ons vervolgens genieten van een paar prachtige inzendingen van de Landdag van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm uit 1939 op Liaukema-state, waar ook schietwedstrijden werden gehouden. De foto met onderschrift spreekt voor zich.
Maar het blijft niet bij één foto. Hij zegt tegen me:Hier heb ik iets wat u nog nooit gezien heeft. En zo was het ook.
Uit een plastictasje haalt hij het oorspronkelijke vaandel van de Landstormers uit onze gemeente Barradeel.En de stokken heb ik thuis zegt hij. We spreken af dat ik met het complete vaandel naar fotograaf Ruud Hoff zal gaan om het vervolgens voor ons allen te laten vereeuwigen.
Verder heeft Symon nog een foto uit 1915. Deze kaart is verzonden door militair Tiemersma aan zijn zuster mej. F. Tiemersma onder Arum.
Hij schrijft: Deze foto is genomen in Sexbierum met de marsch gehouden in augustus in ’t mobilisatiejaar 1915.
Je br. T.
We zien hier dus een afdeling militairen in mobilisatietijd. Sommigen hebben de pet over de loop van het geweer gehangen. Rechts zie je de toren met de wijzerplaat. De woning op de achtergrond was toen net gebouwd voor rentenierboer Politiek. Ze hadden familie in de buurt van Wons, en kwamen daar waarschijnlijk zelf ook vandaan. Mem, Sjoerdtje Zaagsma-van der Brug is daar negen jaar “tsjinstfaam” geweest. Eind jaren dertig werd het dienstwoning met politiebureau. Jan en Eisje Wissmann werden later eigenaar toen een nieuw politiebureau aan de van Haersoltestrjitte kwam.
De linker woonkamer was in onze jongenstijd politiebureau.
Als de wat oudere jongens van school kattekwaad hadden uitgehaald, en door de politie was “gesnapt” dan moesten die bijvoorbeeld ’s middags om één uur op het bureau komen. En dat gebeuren ging natuurlijk als een lopend vuurtje over het schoolplein. We stonden dan voor schooltijd met een groepje jongens tegen het houten skud aan de overkant. We konden dan mooi zien hoe die knaap er met de gummieknuppel van langs kreeg. Het wordt nu tijd dat we terug gaan naar 1915.
We zien dat Terp no 10 en 12 nog niet gebouwd waren. De afdeling soldaten was dus op weg naar het Liauckema-bosk want de Nije Dyk of Adelenstrjitte was er nog niet, net zo min als de weg voor het hertenkamp langs. De weg naar Pietersbierum was achter langs waar nu het monument staat.
We hebben nu nog één foto en die komt van Hendrik en Anneke Houtsma van de Alde Buorren. In het vorige stukje zagen we in de optocht die roeiende dames van de geheelonthouders vereniging.
Dezelfde wagen zien we nu weer, maar dan vanaf de voorkant. Nu ook weer op de nog lang niet volgebouwde Adelenstrjitte, want ook de Openbare School op de achtergrond was toen in 1929 nog maar net klaar. De voerman in matrozenpak is Klaas Houtsma, de heit van Hendrik. Deze foto is van oorsprong van oud dorpshistoricus Geertje Postuma. Haar heit was Sjoerd Postuma, postkantoorhouder en dorpsfotograaf in het pand waar Hendrik en Anneke nu wonen. Postuma heeft veel oude prentbriefkaarten uit zijn tijd op zijn naam staan. Geertje die o.a.het boekje “Fan Liauckamastate en it Heitelân” schreef, was in haar ouderlijk huis ook nog jaren postkantoorhoudster. Later verhuisde ze naar Leeuwarden.Ze is in Sexbierum, in het familiegraf begraven. Dat was het weer voor deze keer.
Iedereen die meegewerkt heeft aan het tot stand komen van deze aflevering willen we van harte bedanken.

Groetnis Harm.