Foto l. boven: De Koninklijke trein
Foto l onder: Zo deed de Hervormde Jongelingsvereniging "Samuel"
in ,l945 ook mee aan de optocht.
Foto’s midden 1: op het perron
Foto 2 m: 1938-1939; Foto 3 m: Personen: Dina, mem en Harm Zaagsma.
Foto 4 m: onafhankelijks feesten 1913.
Foto rechts boven1: Op de foto mej. Geertje Sj. Nammensma en haar neef Nammen Jan Nammensma.
Foto 2 r: De schoolkinderen en de rest van de optocht uit 19l3, passeren hier het heechhout bij het café.
Foto r 3: Op precies dezelfde plaats zijn we bij de optocht van het tweejaarlijkse dorpsfeest van omstreeks l955.
De cowboys op boerenpaarden van links naar rechts zijn: Piet Scheffer, Wieger van der Land en Jan Dijkstra van het Heechhiem.
Foto r 4: In 1929 reed deze wagen op 31 augustus mee in de optocht.

Tebek yn 'e tiid deel 71 april 2013.

Hoe vierden wij in het verleden onze feesten?
En hoe zagen onze optochten er uit?
Nu het kroningsfeest in aantocht is, gaan we in woord en beeld even terug in de tijd naar die vroegere feesten. Prinses Wilhelmina werd in 1898 op achttien jarige leeftijd reeds ons staatshoofd en daarmee onze koningin.
Zeven jaar later, in 1905, toen ze onze provincie bezocht bracht de koninklijke trein haar ook langs het station Sexbierum-Pietersbierum.Terwijl de trein stapvoets voorbij reed, zongen de schoolkinderen onder toeziend oog van onderwijzend personeel en gemeentelijke overheid een ingestudeerd vaderlands lied. De andere foto met de fabriekshuizen laat zien dat Majesteit na een flink aantal jaren alweer in aantocht is. Nu had de meester de kinderen gezegd om te roepen : ,,Lang leve de Koningin" , zo lang ze voorbij rijdt.
Nu dat heeft het onderwijzend personeel geweten. Want toen de vorstelijke stoet weer stapvoets langs reed, riepen de kinderen aan één stuk door in koor: ,,Lang leve de koningin zolang ze voorbij rijdt" "Lang leve de koningin zolang ze voorbij rijdt". in 1938 en 1939 wordt bij Liauckemastate het stuk ,,Liauckema door de eeuwen" opgevoerd waar een flink deel van de plaatselijke bevolking aan meedoet.
U ziet dat het groots is opgezet en het krijgt dan ook landelijke bekendheid. De eerste keer ging het om het veertigjarig jubileum van onze vorstin. De tweede keer op 24 augustus 1939 hield de "Bijzonder Vrijwilligen Landstorm" hierzijn landdag.In verband met oorlogs- dreiging en mobilisatie van ons leger komtprins Bernhard plotseling niet en blijft de koninklijke tribune leeg.
In september l948 is de troonwisseling van koningin Wilhelmina en prinses Juliana. Bij de familie Zaagsma aan het Terppaed wapperde al heel lang de driekleur voor Wilhelmina. Hij was dan ook aan vervanging toe.Hier werd het dus ook vlagwisseling.
Het volgende werd bedacht: Links: In l898 maakte ik een begin en wapperde 50 jaren voor Neerlands koningin.
Rechts: In l948 vang ik mijn loopbaan aan en hoop voor Juliana nog jaren hier te staan.
Midden: Mijn schild ende betrouwen zijt Gij o God mijn Heer.
In l913 werden in het hele land onafhankelijkheidsfeesten gevierd want in 1813 kwamen de Kozakken ons land binnen om ons van het Franse juk te bevrijden. Eén afdeling van die bevrijders heeft hier bij ons, waar nu de Pastorijbuorren is toen nog de nacht doorgebracht. Zoals altijd sliepen ze ook hier in de buitenlucht tegen de warme lijven van hun paardjes. Op de foto's van de optocht uit l9l3 aan de Kade ziet u dat alles nog eens werd uitgebeeld. Voorop de Kozakken gevolgd door gevangen genomen Franse soldaten gevolgd door nog meer militairen. Daarna komen de dorpelingen en schoolkinderen in feestelijke kledij. Minstens twee sjezen reden in de stoet mee.
In de andere sjees verder in de optocht zaten Trijntje Wielenga en Renze H. Postma. De politieman is Abbring. De Kozak met kruisje onder paard is Albert Blom. Op 30 november l813 toen Nederland weer vrij was, zette de latere koning Willem I bij Scheveningen weer voet aan wal.
Dat werd in onze dorpen ook na gespeeld. Volgens mij zette Jan Bieuwes Wielenga in Sexbierum, van uit Engeland voet aan wal en reed hij ook in de optocht mee.
Voor en direct na de oorlog hadden de optochten gedeeltelijk ook een ander karakter. Zo deed de Hervormde Jongelingsvereniging "Samuel" in ,l945 ook mee aan de optocht.
Het onderwerp zou "Scheep'ken onder Jezus hoede" kunnen zijn, want op de zijkant van het schip staat: "Schaamt u het Evangelie van Christus niet" De "jongelingen"
Achter: Geert van der Pol en Roelof Zaagsma.
Voor: Pieter Hiemstra en Sije Tanja. Riemer Tanja heeft de leidsels in de hand. Het jongetje zou één van de fam. Freerk Frietema-v/d Pol kunnen zijn.
In 1929 reed deze wagen op 31 augustus mee in de optocht. Hij staat opgesteld op de toen nog bijna geheel onbebouwde "Nijedyk" (Adelenstrjitte) De namen van deze roeiende dames heb ik even niet voorhanden. Ze waren lid van de Nat. Chr. Geheelonthoudersvereniging, afd. Sexbierum, en stelden in die crisistijd het volgende aan de kaak:
Armoe knaagt aan ieders woning waar d' alcohol heerscht als koning.
Reactie's? Aanvullingen? Graag.

Groeten Harm.