Uit de l.c. 7 mei 1839. Het vergrooten van het armhuis te Tzummarum door aanbouw van vier grooten en kleinere vertrekken en eene kelder,waarvan het bestek de conditie en teekening ter inzage liggen in de Herberg te Tzummarum.

Uit de l.c. 24 mei 1851. Eenige Vertimmering en Herstellingen aan het Schoolgebouw te Tzummarum en Het Bouwen van een nieuw Schuurtje tot berging van vlas,bij het armhuis te Tzummarum. Bestek en voorwaarden liggen in het Grietenijhuis en in de Herberg de Zwaan.

Uit de l.c.12 april 1890. Alhier is gevangen genomen en naar het huis van bewaring overgebracht F.F.61 Verpleegde in het armhuis te Tzummarum,ter zake dat hij eene 32 Ėjarige idiotische verpleegde in datzelfde armhuis,die sprakeloos is, heeft verkracht,en omdat hij ontuchtige handelingen gepleegd heeft met eene 14 jarige verpleegde uit dat gesticht.

Uit de Leeuwarder Courant van 11 febr. 1928 Verbouw armhuis. B.en W. stellen den raad voor over te gaan tot verbouw van het armhuis te Tzummarum, waarvan de kosten worden geraamd op f 10.000. Het plan omvat een aanbouw van den zit en eetkamer,verandering oude zitkamer in slaapzaal, gelijkvloers maken van de verschillende vertrekken en het aanbrengen van beschoten dak.