Armenhuis uit de twintiger jaren van de 20e eeuw. bovenste rij; v.l.n.r.Rinse de Beer, 3 onbek.mannen, Feike Vogel, Rinske v.d.Woude,mw. De Jong, Geertje de Jong, Frieda Bantema, Mielie Bantema (zusters), moeder en vader van Tuinen welke de dagelijkse leiding hadden. Zittende volwassenen; v.l.n.r.Bouwe Pettinga? Gjetsje,Franske v.d.Schaaf, 4 onbekende vrouwen en Heintsje v.d. Burg. Vooraan Hobbe Halbe de Jong, Sietse de Jong, Berend Zijlstra, Broer de Jong (de drie de Jong jongetjes waren broers en zonen van mw.de Jong op de bovenste rij).

Uit de l.c. 10 september 1901. Burgemeester en Wehouders van Barradeel roepen op Sollicitanten naar de met 12 November e.k. vaceerende betrekkingen van Armenvader en Moeder in het Gemeentelijke Armhuis te Tzummarum, waaraan behalve vrije kost, woning, geneeskundige hulp, vrij vuur en licht, eene jaarwedde van f 250 is verbonden. Gehuwde Lieden, zonder kinderen, niet ouder dan 40 jaren, kunnen zich aanmelden voor 21 September.

Nieuw rusthuis in Tzummarum.

Het nieuwe rusthuis te Tzummarum wordt deze week officieel geopend en dit wordt voor vele oudjes een feestdag.
Echter niet voor allemaal, en dit is ook de reden voor mijn schrijven.
Tot nu toe bestond ,,het tehuis van ouden van dagen Ēin de Kleine Buurt te Tzummarum: hierin bevonden zich ongeveer 30 Š 40 oudjes van verschillende rangen en standen: aan het hoofd hiervan stonden een vader en een moeder.
Nu komt het nieuwe Rusthuis in Tzummarum en het oude wordt gesloten.
Nu zijn er twee mogelijkheden:
1ste Alle bewoners van het oude Rusthuis overplaatsen naar het nieuwe;
2de Verschillende oudjes, die niet meer 100 pct. zijn en die toch al jaren in het oude Rusthuis in Tzummarum wonen, daar gewoon te laten met de nu dienstdoende vader en moeder.
De andere oudjes over te brengen naar het nieuwe huis met een directrice aan het hoofd.
Maar deze twee mogelijkheden worden niet toegepast.
Een aantal oudjes die verscheidene jaren in Tzummarum vertoefd hebben, worden weggestuurd naar ,,een ArmhuisĒ in een andere plaats, omdat zij niet in het Nieuwe Rusthuis passen.
Is dat een democratisch beginsel om zulke oude stakkers op hun oude dag nog te verplaatsen?
Het is erg jammer dat dit zo geregeld is.
Verschillende inwoners van Tzummarum zijn hier slecht over te spreken.

Uit L.C. 16-04-1957.