NIJ BETHANIň: NIEUWE START OP BURENDAG

Maria del Grosso

TZUMMARUM- Met een high-tea voor de buren wil Nij BethaniŽ duidelijk maken dat er weer leven is in het atrium van het verzorgingshuis, dat op 1september de deuren sloot.

Voorafgaand aan Burendag op zaterdag nodigen de bewoners van de aanleunwoningen - die wel zijn gebleven - hun dorpsgenoten uit voor een high-tea, morgen.
Mede om hen te bedanken voor de strijd die ze voerden om het vroegere rusthuis open te houden.
Het lukte niet: Noorderbreedte zette de sluitingsplannen door.
Alle bewoners die veel zorg nodig hadden, verhuisden naar andere zorgcentra.
Dat gold niet voor de bewoners van de aanleunwoningen, die nu 'gewone' huurwoningen van de stichting Wonen Noordwest-Friesland zijn geworden.
Die bewoners misten ineens wel de activiteiten vanuit Nij BethaniŽ. ,,Wat wy meimakke hawwe, is sa spitich", vertellen de 90-jarige Jantsje Pietersma-van der Zee en de 93 jarige Maartje Jongboom-Kamstra.
Door de lege gangen van Nij BethaniŽ zijn ze onderweg naar een van de eerste activiteiten die weer in het atrium plaatsvindt: een gezamenlijke warme maaltijd.
Met medebewoners achter hun rollators.
Als de stoet in het atrium arriveert, worden ze even stil van de mooie gedekte tafels.
Dan gaan de handen los van de rollators en volgt een klaterend applaus.
,,Sa bliid binne wy.
Wy wolle graach noch wat te dwaan ha.
Je kinne dochs net alle dagen yn je kninehokje sitte bliuwe?", vindt mevrouw Jongboom.
Vrijwilligers zijn druk in de weer om de eters van een welkomstdrankje te voorzien.
Het vrijwilligersteam wordt aangevoerd door Antje Geertsma, voorheen geen vrijwilliger van Nij BethaniŽ.
Zij deed na de sluiting een oproep onder dorpsbewoners en wist al gauw acht mensen enthousiast te krijgen.
Zoals Jan van 't Slot, die eerder ook al actief was.
Hij kwam met het idee voor de high- tea.
Inmiddels is ook het gezamenlijk koffiedrinken op dinsdagmorgen gestart.
Er zijn meer plannen, vertelt Van 't Slot: voor een spelletjesmiddag, demonstraties koersbal en zo nu en dan een uitstapje.
Van 't Slot zou ook graag zien dat de lege vogelkooi in het atrium weer een bestemming krijgt.
,,Vogels wordt moeilijk vanwege de verzorging, maar een mooie groene aankleding kan wel."
Zorgcentrum het Bildt, de nieuwe zorgverlener, ondersteunt de vrijwilligers bij de activiteiten, evenals woningstichting Noordwest-Friesland en dorpsbelang TzummarumFirdgum.
,,Wy besykje it yn elts gefal in jier", zegt Geertsma.
,,Slagget it net, dan ha wy ķs bÍst dien."

Leeuwarder Courant - donderdag 24 september 2015

BURENMIDDAG GROOT SUCCES

Waar een klein dorp groot in kan zijn hebben we laten zien op vrijdagmiddag 26 september.
Een burenmiddag van de bewoners van het wooncomplex "Nij BethaniŽ" voor alle buren uit de wijde omgeving.
En dat was een groot gebied.
Van Koehool en Firdgum tot Sexbierum aan toe.
Ongeveer 150 personen waren aanwezig bij de "HIGH TEA", niet alleen bewoners en buren, maar bijna de hele gemeenteraad en statenleden van de provincie Friesland.
Door de medewerking van Wonen Noord-West Friesland en Zorgcentrum "Het Bildt", als sponsoren, is het mogelijk geweest om zoveel mensen bij elkaar te brengen en een bijzonder gezellige middag te geven.
Koffie, Thee, Gebak en drankjes met veel verschillende hapjes zoals haring, zalm en bitterballen.
Spelletjes zoals sjoelen, kegelen, ballenbak en niet te vergeten Koersbal.
Wat vrijwilligers al niet voor elkaar kunnen krijgen.
We zijn hen dan ook erg dankbaar voor hun inzet.
Alleen maar blije gezichten deze middag. Er wordt vooruit gekeken met heel veel activiteiten niet alleen voor de bewoners, maar juist voor de hele gemeenschap, die ieder dinsdag om 09.30 uur koffie kunnen komen drinken.
Door de demonstratie van het koersbal hebben zich tijdens deze middag zes nieuwe spelers aangemeld.
In de winter ook een leuke vervanging van het Jeu de Boule.
Andere activiteiten worden gepland en zullen door middel van de dorpskrant bekend gemaakt worden.
Er zijn afspraakjes gemaakt om eens bij de buren op bezoek te gaan en we hebben ook kennis kunnen maken met mensen, die we voorheen niet kenden.
Niet onvermeld mag blijven de medewerking van Bakker Struiksma, die voor de Oranjekoek had gezorgd en onze eigen bloemenwinkel Berbers Blomke voor de tafelversiering.
Ook de vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum die een bedrag beschikbaar heeft gesteld voor de aanschaf van spelen, die nu geleend waren van vrienden en kennissen.
Allemaal hartelijk bedankt, want we kunnen nu vooruit kijken naar een toekomst met misschien wel meer mogelijkheden dan tot nu toe gedacht werd.
Veel zorg van Zorgcentrum "Het Bildt" en eventueel daarvoor benodigde woonruimte door Wonen Noord-West Friesland.