DORPSBELANG TZUMMARUM-FIRDGUM.

Geachte dorpsbewoners,

Omdat de volgende dorpskrant nog circa een maand op zich laat wachten, wil het bestuur langs deze weg u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rond Nij BethaniŽ.

In de dorpskrant begin juni werd gemeld dat het er niet goed uitzag voor de toekomst van Nij BethaniŽ. Kort daarna kwam de harde duidelijkheid. Noorderbreedte kondigde aan de deuren van Nij BethaniŽ uiterlijk per 1 september as. te zullen sluiten.
Dit besluit was voor Dorpsbelang reden om tijdens de vergadering van de raadscommissie op 11 juni gebruik te maken van het inspreekrecht voor burgers. Vergezeld van een ruime delegatie dorpsbewoners en personeel van Nij BethaniŽ werden de zorgen geuit aan het bestuur van de gemeente Franekeradeel omtrent het wegvallen van de basis van het gezamenlijke plan. Plannen die tijdens de jaarvergadering van dorpsbelang op 4 maart uitgebreid werden gepresenteerd.
Door het zich terugtrekken van Noorderbreedte kwamen een heleboel vragen naar voren:

- Bewoners van de aan- en inleunwoningen van Wonen Noordwest Friesland zijn afhankelijk van de zorg en andere faciliteiten die Nij BethaniŽ kan bieden. Die zorg vervalt, is hier een oplossing voor?
- Hoe komt het met het Atrium waar allerhande activiteiten plaatsvinden?
- Moeten vrijwilligers zoals Noorderbreedte aan Dorpsbelang heeft gevraagd, nu werkelijk het zinkende schip drijvende houden?
- Wonen Noordwest Friesland laat 12 levensloopbestendige woningen bouwen als onderdeel van de plannen. De bedoeling was dat bewoners wanneer dit nodig zou zijn, een beroep op Nij BethaniŽ zouden kunnen doen. Hoe komt dit nu?
- Er is een andere partij die klaar staat om de zorg in Nij BethaniŽ over te nemen. Hoe zit het hiermee, waarom horen wij hier niets meer van?
- Het onderwijs zou gebruik gaan maken van het multifunctionele gebouw. Is een dergelijk gebouw nog haalbaar? Kunnen de plannen voor de schoolgebouwen nog doorgang vinden overeenkomstig de voorliggende tekeningen? Het onderwijs wacht al zo lang op nieuwbouw.
- De gemeente heeft opdracht gegeven om kabels en leidingen om te leggen in verband met het afsluiten van een straat die in het kader van de plannen bebouwd zou gaan worden. Is dit nu weggegooid geld?
- De Jel Rinkesstrjitte wordt opgebroken, de verbinding verdwijnt. Is dit nog wel nodig?
- Er wordt een fiets-/wandelpad aangelegd achter de Schalmei langs. Moet dit nog wel doorgaan?
- Het terrein waar de bejaardenwoningen stonden ligt braak. De grond is voor het grootste deel eigendom van Noorderbreedte. Wordt dit nu een wildernis?
- Allemaal vragen die opkwamen borrelen. Allemaal zaken die zonder mis een hoop geld kosten. De kosten van het maken van de plannen, de tijd en energie die door partijen in de uitwerking van de plannen is gestopt, het is toch niet te geloven?

De conclusie enige weken terug was dan ook: Noorderbreedte zet zowel de gemeente als de woningstichting compleet voor het blok. Noorderbreedte lit Tsjummearum mei de brot sitte.

De raadsleden lieten zich niet onbetuigd. Er vielen grote woorden: Noorderbreedte is een onbetrouwbare partner, leg maar een forse claim neer, laat Noorderbreedte zo snel als mogelijk vertrekken.

De gemeente Franekeradeel en Wonen Noordwest Friesland waren niet blij met de nieuwe situatie. Een aantal malen zijn er besprekingen geweest, om te onderzoeken wat er van de oorspronkelijke plannen nog wel zou kunnen worden uitgevoerd.

Inmiddels hadden de scholen al aangegeven, dat zij met de in allerijl gemaakte aangepaste plannen voor de nieuw-/verbouw niet uit de voeten te kunnen. Het multifunctionele gebouw waar ook de scholen gebruik van zouden gaan maken, was immers komen te vervallen. Hoe de stand van zaken hieromtrent op dit moment is, is ons niet bekend.

Intussen werd door Noorderbreedte de exodus van bewoners ingezet. In een snel tempo werden bewoners de wacht aangezegd. Verhuizingen volgden elkaar snel op. Ook personeel koos al snel eieren voor zijn geld. Wanneer er een mogelijkheid was om elders aan de slag te gaan, werd hiervoor gekozen.

Noorderbreedte hield zich niet alleen bezig met eigen bewoners. Bewoners van aan- en inleunwoningen werden op 22 juni jl. aangeschreven met de mededeling dat per 1 september geen warme maaltijden meer zouden worden verstrekt, de personenalarmering kwam per deze datum te vervallen en ook het meedoen met gezamenlijke activiteiten in het atrium zouden niet langer mogelijk zijn.

Daarna werd duidelijk dat Wonen Noordwest Friesland naar een oplossing zocht voor het verlenen van zorg aan de bewoners van de aan- en inleunwoningen. Idesta vroeg om overleg met Dorpsbelang. Tijdens dit overleg kwam naar voren, dat Wonen Noordwest Friesland een tweetal zorgverleners had uitgenodigd om met een bedrijfsplan te komen voor het invullen van de zorg. Noorderbreedte zou de bewoners van Nij BethaniŽ door middel van een brief laten weten dat er een oplossing voor de zorgverlening zou komen en dat vertrekken niet de enige mogelijkheid was.
Verder zou Noorderbreedte een aantal appartementen renoveren waarvan de verhuur in handen zou komen van Wonen Noordwest Friesland. Beperkte nieuwbouw zoals in een eerder stadium besproken was, was niet meer aan de orde. Bij dit alles zou het atrium in stand blijven. Het complex zou verder worden voorzien van een nieuwe entree.

Telefonisch werd door Wonen Noordwest Friesland bevestigd dat de uitgangspunten voor het maken van een bedrijfsplan door deze potentiele zorgverleners juist waren geformuleerd door Idesta. De andere zorgverlener die gevraagd was met een bedrijfsplan te komen was Stichting Zorgcentrum het Bildt (Beuckelaar).

Tijdens het gesprek met Idesta, werd aangegeven dat Idesta verder wil kijken dan alleen het verlenen van zorg. De insteek is breder en bovendien naar buiten - het dorp - gericht. Voorbeelden hiervan zijn; de exploitatie van een winkeltje, het vestigen van een pinautomaat, het inrichten van een ontmoetingsplek voor dorpsbewoners, de mogelijkheid voor het verkrijgen en nuttigen van een warme maaltijd enz. Reden voor het bestuur om voorkeur voor Idesta uit te spreken richting Wonen Noordwest Friesland en de gemeente.

Noorderbreedte kwam niet met de door Idesta aangekondigde brief aan de bewoners, in tegendeel, het verhuizen van bewoners naar elders ging onverminderd door. Zelfs een echtpaar werd van elkaar gescheiden.

Omdat de betreffende brief achterwege bleef en Idesta vroeg of dorpsbelang nog iets zou kunnen betekenen, besloot het bestuur van dorpsbelang vorige week om de nog overgebleven bewoners van Nij BethaniŽ zelf in te lichten en te informeren over de huidige stand van zaken.
Noorderbreedte reageerde meteen met een brief. Na om een reactie te zijn gevraagd, deelde Wonen Noordwest Friesland mede namens de gemeente Franekeradeel mee, dat binnenkort een besluit zal worden genomen en dat nadere informatie volgt.

Het is mogelijk dat binnenkort een extra ledenvergadering wordt uitgeschreven. Eventuele nadere informatie volgt in de dorpskrant.

Bestuur Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum.