In protte belangstelling en gesellich yn de Bunker. Oansl˙tend efkes nei it Yeb Hettinga Museum yn Furdgum. Bron: Sietske van der Mei-Bader.