Foto: W.L.

Gewoan eefkes in gedicht oer de Koehoal skreaun, omt ik juster wêst bin by de bunker.
Seach der allegearre moai ut.

Koehoal
fiskersplak fan eartiids
Net de sé
hat dy fuortfage
mar,
de grutte nije dyk
as
beskerming
foar
de wylde waadsé.

Johannes Houtsma 4 mei 2015