De smidterij fan, neielkoar, Minne de Vries oant 1925, Siids Herrema 1925-1958) en Lieuwe Herrema' (1958-1984), yn 1930.

STAMBOOM FAMILIE HERREMA TZUMMARUM

1. Jelle Jacobs.
Hij trouwde Grietje Melis, kerkelijk huwelijk 24-10-1680 Dongjum, (dochter van Melis Jetzes en Richst Ulties). Grietje: Wordt ook omschreven als Gertie, Grietie.

Kinderen:
2. i Jacob Jelles, gedoopt 07-01-1672 te Dongjum/Boer.
3. ii Hielck Jelles, geb. 25-10-1674 te Dongjum, gedoopt 01-11-1674 te Dongjum.
4. iii Reijner Jelles, gedoopt 29-05-1681 te Dongjum.
5. iv Claes Jelles, gedoopt 08-10-1682 te Dongjum.
6. v Melis Jelles, gedoopt 02-12-1683 Dongjum, overl. voor 1702 Dongjum.
7. vi Richtje Jelles, gedoopt 24-04-1685 te Dongjum, overl. voor 6/6/1686 te Dongjum.
+ 8. vii Richtje Jelles.
9. viii Sjoertje Jelles, gedoopt 25-03-1688 te Dongjum.
10. ix Jetze Jelles, gedoopt 01-10-1693 te Dongjum.
11. x Jelle Jelles, gedoopt 22-03-1696 te Dongjum.
12. xi Baukje Jelles, gedoopt 22-03-1696 te Dongjum.
13. xii Joukje Jelles, gedoopt 15-01-1699 te Dongjum.
14. xiii Geertje Jelles, gedoopt 20-02-1701 te Dongjum.
15. xiv Melis Jelles, gedoopt 16-07-1702 te Dongjum.

Tweede Generatie
8. Richtje Jelles, gedoopt 06-06-1686 Dongjum, overl. voor 1780 Sexbierum.
Gerryt Pijters en Richtje Jelles hebben volgens het hypotheekboek van Barradeel een schuldbekentenis getekend van 1550 caroliguldens,
welke zij schuldig zijn aan Grietje Melis, weduwe van Jelle Jacobs.
Zij trouwde Gerrit Pijters, kerkelijk huwelijk 02-02-1710 Dongjum, (zoon van Pijter Jans en Aaltje Broers) gedoopt 20-03-1692 Dongjum, overl. ± 1737 Sexbierum, beroep: pachtboer op" Walta Sate".
Gerrit: In 1728 is Gerrit Pijters huurder op stem 18, de Jonge Walta sate, eigendom van De Kerke te Sexbierum.
Volgens dezelfde boeken zou hij ook huurder zijn van stem 7, een boederij eigendom van De Heer Godewijn Theodorus van Coehoorn onder Tzummarum.

Kinderen:
16. i Geijske Gerrits, gedoopt 22-01-1711 te Dongjum.
17. ii Gertje Gerrits, gedoopt 20-11-1712 te Dongjum.
18. iii Jelle Gerrits, gedoopt 25-11-1714 te Sexbierum.
19. iv Jisck Gerrits, gedoopt 29-12-1715 te Sexbierum.
20. v Pijter Gerrits, gedoopt 17-01-1717 te Sexbierum. Geen kinderen onder Sexbierum gevonden. Kennelijk is Hitje Jacobs eerder gehuwd geweest met Pieter Gaabes ?
Hij trouwde Hitje Jacobs, kerkelijk huwelijk 27-05-1759 te Sexbierum.
21. vi Reijner Gerrits, gedoopt 02-10-1718 te Sexbierum, beroep: boer op Jonge Walta Sate.
22. vii Jan Gerrits, gedoopt 06-10-1720 te Sexbierum, overl. voor 1727.
+ 23. viii Grietje Gerrits geb. 00-10-1722.
24. ix Tettje Gerrits, gedoopt 01-01-1724 te Sexbierum.
Zij trouwde Gerrit Jacobs, kerkelijk huwelijk 30-04-1764 te Sexbierum, geb. 01-07-1730 te Sexbierum, (zoon van Jacob Haijes en Riemke Hanses). Gerrit: Onder Sexbierum geen kinderen gevonden.
+ 25. x Jan Gerrits.

Derde Generatie
23. Grietje Gerrits, geb. 00-10-1722 te Sexbierum, gedoopt 01-11-1722 te Sexbierum, overl. 29-12-1806 te Tzummarum, oud 83 jaar, gehuwd.
Zij trouwde Siebe Fransen, kerkelijk huwelijk 18-02-1744 te Sexbierum, geb. 00-00-1722 te Franeker, overl. 07-01-1808 te Tzummarum, oud 86 jaar, weduwnaar.

Kinderen:
26. i Gertje Sijbes Fransen, geb. 29-07-1753 te Oosterbierum.
27. ii Frans Sijbes Fransen, geb. 27-09-1754 te Oosterbierum.
28. iii Reijnder Sijbes Fransen, geb. 28-11-1756 te Oosterbierum.
29. iv Trijntje Sijbes, geb. 11-03-1759 te Oosterbierum.
30. v Trijntje Sijbes Fransen, geb. 13-07-1766 te Tzummarum.

25. Jan Gerrits, gedoopt 09-03-1727 Sexbierum, overl. Oosterbierum, beroep: pachtboer te Sexbierum.
Hij trouwde Marijke Jacobs, kerkelijk huwelijk 27-05-1759 Sexbierum, geb. 03-04-1729 Sexbierum, (dochter van Jacob Haijes en Riemke Hanses) overl. Oosterbierum.

Kinderen:
+ 31. i Jacob Jans Herrema geb. 16-11-1760.
32. ii Richtje Jans, gedoopt 28-03-1762 te Oosterbierum.
+ 33. iii Gerrit Jans Herrema geb. 29-05-1763.
34. iv Hans Jans, gedoopt 15-07-1764 te Oosterbierum, overl. tussen 1792 en 1794 te Oosterbierum.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen te vinden en waarschijnlijk is Hans Jans voor 1794 jong gestorven, daar wij een 2e huwelijk vonden van Claaske Pieters met Klaas Pieters dd. 29-06-1794 te Tzummarum.
Hij trouwde Claaske Pieters Steinfort, kerkelijk huwelijk 29-04-1792 te Oosterbierum, beide van Oosterbierum, geb. 00-00-1769 te Oosterbierum, (dochter van Pieter Klazes Steinfort en Meinou Annes) overl. 29-04-1841 te Oosterbierum, oud 72 jaar, gehuwd.

35. v Pieter Jans, gedoopt 27-01-1771 te Oosterbierum.

Vierde Generatie
31. Jacob Jans Herrema, geb. 16-11-1760 te Oosterbierum, gedoopt 16-11-1760 te Oosterbierum, overl. 18-09-1818 te Oosterbierum, oud bijna 58 jaar, gehuwd, beroep: boer + meester smid.
Erven van Jacob Jans hadden onder nr. 317 een perceel grond in Oosterbierum van 220mø ( huis en erf) en een perceel grond onder nr. 444 van 10600 mø. Jacob Jans neemt op 12 mei 1812 de familienaam HERREMA aan, en dat hij heeft het volgend getal zonen en dochters, te weten Marijke, oud 13 jaren, Riemke oud 10 jaren, Jan oud 9 jaren.
Hij doet 06-05-1798 belijdenis te Oosterbierum.

Jacob Jans Herrema, meester smid te Oosterbierum, is verschuldigd aan Lieuwe Pieters, huisman (boer) te Jellum, de somma van 400 caroliguldens en 20 stuivers voor betaling van smids gereedschappen en wat diesmeer is, mag betalen in zilveren klinkende munten, hier te lande goed gangbaar geld, op vijf termijnen als alle jaren 80 caroliguldens met daar te boven jaarlijks van ieder honderd tot interest drie percents als onderpand voor wanbetaling stelle mijn goederen, getekend 15 maart 1807.
Jacob Jans onder Oosterbierum tekend op 24 april 1805 een borgtocht voor zijn broer Gerrit Jans onder Tzummarum, "op de huizen der vastigheden extra ordinaire belastingen".
Hij trouwde Grietje Jans Harkema, kerkelijk huwelijk 25-11-1797 te Oosterbierum, geb. 02-04-1777 te Minnertsga, (dochter van Jan Sippes Harkema en Trijntje Ymes) gedoopt 20-04-1777 te Minnertsga, overl. 27-09-1846 te Oosterbierum, oud 69 jaar, weduwe.
Grietje: Grietje Jans is in 1825,1829,1835,1840 en 1845 lidmaat te Oosterbierum.

Kinderen:
+ 36. i Marijke Jacobs Herrema geb. 05-09-1798.
37. ii Jan Jacobs, geb. 05-09-1798 te Oosterbierum, gedoopt 21-10-1798 te Oosterbierum, overl. voor 1802 te Oosterbierum.
38. iii Trijntje Jacobs, geb. 17-11-1799 te Oosterbierum, gedoopt 08-12-1799 te Oosterbierum, overl. voor 1809.
+ 39. iv Riemke Jacobs Herrema geb. 08-01-1801.
+ 40. v Jan Jacobs Herrema geb. 05-06-1802.
41. vi Ieme Jacobs, geb. 06-06-1805 te Oosterbierum, gedoopt 14-07-1805 te Oosterbierum, overl. 20-05-1806 te Oosterbierum, oud bijna 1 jaar.
42. vii Trijntje Jacobs, geb. 05-08-1809 te Oosterbierum, gedoopt 10-09-1809 te Oosterbierum, overl. 10-10-1810 te Oosterbierum.
43. viii Yeme Jacobs Herrema, geb. 30-06-1813 te Oosterbierum, overl. 09-11-1835 te Sexbierum, oud 22 jaar, ongehuwd, beroep: schipper.

33. Gerrit Jans Herrema, geb. 29-05-1763 Oosterbierum, gedoopt 29-05-1763 Tzummarum, overl. 30-01-1831 Arum, oud 56 jaar, op overlijdens akte geschreven als HERMA, beroep: koopman en graankoper.
Grondbezit te Tzummarum, perceel 596-weiland 23490 mø, perceel 597 weiland, 11130 mø, perceel 598 weiland 18200 mø.
Gerrit Jans neemt op 21 augustus 1812 de familienaam HERREMA aan, en verklaart dat hij heeft het volgende getal zonen en dochters en kleindochters te weten: Jan oud 23 jaar, wonende Tzummarum, Pieter 19 jaren, Harmen 12 jaren, Marijke 14 jaren, en Riemke 8 jaren, en één kleindochter, Aantje oud één tweede jaar (½), dochter van Jan Gerrits.
Hij trouwde Dieuwke Jans, kerkelijk huwelijk 23-04-1786 Oosterbierum, geb. 17-03-1766 Oosterbierum, (dochter van Jan Jochums en Itske Harmens) gedoopt 27-04-1766 Oosterbierum, overl. 20-10-1828 Tzummarum, oud 62 jaar, gehuwd.

Kinderen:
+ 44. i Idske Gerrits Herrema geb. 01-11-1786.
+ 45. ii Jan Gerrits Herrema geb. 22-10-1788.
46. iii Marijke Gerrits, geb. 13-12-1790 te Tzummarum, gedoopt 23-01-1791 te Tzummarum, overl. voor 1795 te Tzummarum.
+ 47. iv Pieter Gerrits Herrema geb. 25-04-1792.
48. v Hans Gerrits, geb. 29-09-1794 te Tzummarum, gedoopt 26-10-1794 te Tzummarum, overl. voor 1797 te Tzummarum.
+ 49. vi Marijke Gerrits Herrema geb. 07-12-1795.
50. vii Hans Gerrits, geb. 17-11-1797 te Tzummarum, gedoopt 17-12-1797 te Tzummarum, overl. voor 1805 te Tzummarum.
+ 51. viii Harmen Gerrits Herrema geb. 19-01-1799.
52. ix Reinder Gerrits, geb. 09-11-1800 te Tzummarum, gedoopt 07-12-1800 te Tzummarum, overl. voor 1811 te Tzummarum.
+ 53. x Riemke Gerrits Herrema geb. 05-05-1802.
54. xi Hans Gerrits, geb. 11-05-1805 te Tzummarum, gedoopt 09-06-1805 te Tzummarum, overl. 23-03-1807 te Tzummarum, oud bijna 2 jaar.

Vijfde Generatie
36. Marijke Jacobs Herrema, geb. 05-09-1798 te Oosterbierum, gedoopt 21-10-1798 te Oosterbierum, overl. 16-12-1863 te Sexbierum, oud 65 jaar gehuwd, beroep: bolloopster.
Zij trouwde Andries Jans de Vree, 07-05-1825 te Barradeel, akte 8, geb. 06-01-1802 te Sexbierum, (zoon van Jan Andries de Vree en Folkertje Folkerts) gedoopt 17-01-1802 te Sexbierum, overl. 19-01-1876 te Sexbierum, oud 74 jaar, weduwnaar, beroep: timmermansknecht.

Kinderen:
55. i Jacob Andries de Vree, geb. 23-09-1825 te Sexbierum.
56. ii Jan Andries de Vree, geb. 23-09-1825 te Sexbierum.
57. iii Folkertje Andries de Vree, geb. 24-01-1827 te Sexbierum.
58. iv Grietje Andries de Vree, geb. 16-05-1830 te Sexbierum.

39. Riemke Jacobs Herrema, geb. 08-01-1801 te Oosterbierum, gedoopt 08-02-1801 te Oosterbierum, overl. 02-11-1863 te Sexbierum, oud 62 jaar, gehuwd, beroep: bolloopster. Riemkje is lidmaat te Sexbierum op 29-04-1849.
Zij trouwde Klaas Pieters Andringa, 14-01-1826 te Barradeel, akte 2, geb. 29-03-1805 te Sint Jacobiparochie, (zoon van Pieter Gerbens Andringa en Maartje Gerbens Wassenaar) gedoopt 12-05-1805 te Sint Jacobiparochie, overl. 11-12-1883 te Tzummarum, oud 78 jaar, weduwnaar, beroep: bakkersknecht.

Kinderen:
59. i Pieter Klases Andringa, geb. 19-03-1826.
60. ii Grietje Andringa, geb. 21-02-1827.
61. iii Maartje Andringa, geb. 25-09-1829.
62. iv Jakob Andringa, geb. 06-02-1830.
63. v Jakob Klases Andringa, geb. 18-07-1831.
64. vi Ymkje Andringa, geb. 18-10-1836.
65. vii Waling Andringa, geb. 12-04-1842.

40. Jan Jacobs Herrema, geb. 05-06-1802 Oosterbierum, gedoopt 27-06-1802 Oosterbierum, overl. 16-01-1888 Oosterbierum, oud 85 jaar, weduwnaar, beroep: boer en schipper.
Hij trouwde Jantje Jacobs Faber, 02-10-1822 Barradeel, akte 53, geb. 19-12-1800 te Oosterbierum, (dochter van Jacob Jans Faber en Beitske Gerbens) gedoopt 01-02-1805 te Oosterbierum, overl. 07-05-1864 te Oosterbierum, 63 jaar oud, gehuwd.

Kinderen:
66. i Grietje Jans Herrema, geb. 29-10-1822 te Oosterbierum, overl. 09-11-1838 te Oosterbierum, oud 16 jaar.
+ 67. ii Beitske Jans Herrema geb. 30-10-1823.
+ 68. iii Jacobje Jans Herrema geb. 03-09-1825.
69. iv Trijntje Jans Herrema, geb. 03-09-1825 te Oosterbierum, overl. 15-11-1860 te Oosterbierum, oud 35 jaar, ongehuwd.
+ 70. v Jacob Jans Herrema geb. 21-01-1829.
71. vi Jan Jans Herrema, geb. 29-02-1832 te Oosterbierum, overl. 09-09-1834 te Oosterbierum, oud 3 jaar, op overijden akte genoemd JACOB JANS HERREMA.
72. vii Grietje Jans Herrema, geb. 27-03-1833 te Oosterbierum, overl. 30-11-1833 te Oosterbierum, oud 8 maanden.
73. viii Jan Jans Herrema, geb. 29-07-1835 te Oosterbierum, overl. 15-04-1836 te Oosterbierum, oud 37 weken.
+ 74. ix Jan Jans Herrema geb. 07-02-1837.
+ 75. x Grietje Jans Herrema geb. 27-03-1840.

44. Idske Gerrits Herrema, geb. 01-11-1786 te Oosterbierum, gedoopt 03-12-1786 te Oosterbierum, overl. 07-06-1809 te Uitburen onder Franeker, oud 23 jaar, nalatende 1 kind.
Zij trouwde Harmen Scheltes Anema, kerkelijk huwelijk 08-12-1805 te Tzummarum, geb. 26-09-1778 te Tzummarum, (zoon van Schelte Anes Anema en Tjitske Harmens) gedoopt 01-11-1778 te Tzummarum, overl. 14-11-1852 te Arum, oud 74 jaar, gehuwd.

Kinderen:
+ 76. i Schelte Harmens Anema geb. 19-04-1806.

45. Jan Gerrits Herrema, geb. 22-10-1788 Tzummarum,, gedoopt 23-11-1788 Tzummarum, overl. 28-03-1855 Tzummarum, oud 66 jaar, gehuwd, beroep: koopman en winkelier. Jan Gerrits doet op 11-05-1817 belijdenis te Tzummarum.

Hij trouwde (1) Meinouw Lourens Bakkes, kerkelijk huwelijk 08-04-1810 Tzummarum, geb. 05-10-1789 te Tzummarum, (dochter van Louwren Stevens Bakkes en Aantje Anes) overl. 20-04-1821 te Tzummarum, oud 31 jaar, beroep: boerinne. Meinouw: Meinouw Lourens doet op 11-05-1817 belijdenis te Tzummarum.

Kinderen:
+ 77. i Aantje Jans Herrema geb. 21-08-1811.
+ 78. ii Gerrit Jans Herrema geb. 11-10-1813.
+ 79. iii Dieuwke Jans Herrema geb. 07-12-1815.
+ 80. iv Lourens Jans Herrema geb. 15-11-1817.
+ 81. v Steven Jans Herrema geb. 24-09-1820.
Hij trouwde (2) Lolkje Folkerts Boorsma, 10-05-1823 Barradeel, akte 13, geb. 02-02-1799 Tzummarum, (dochter van Folkert Feikes Boorsma en Sijke Eeltjes Terpstra) gedoopt 03-03-1799 Tzummarum, overl. 01-03-1843 Tzummarum, oud 44 jaar, gehuwd.

Kinderen:
82. vi Sijke Jans Herrema, geb. 01-11-1823 te Tzummarum, overl. 08-09-1824 te Tzummarum, oud 10 maanden.
83. vii Folkert Jans Herrema, geb. 01-08-1825 te Tzummarum, overl. 30-03-1847 te Minnertsga, oud 21 jaar, ongehuwd, beroep: timmermansknecht.
+ 84. viii Eeltje Jans Herrema geb. 09-01-1828.
+ 85. ix Sijke Jans Herrema geb. 28-10-1830.
+ 86. x Pieter Jans Herrema geb. 27-06-1833.
+ 87. xi Hendrik Jans Herrema geb. 22-07-1836.
+ 88. xii Jitske Jans Herrema geb. 16-02-1839.
89. xiii Levenloos kind van vrouwelijk geslacht, geb. /, overl. 09-01-1841 te Tzummarum.

Hij trouwde (3) Aukje Melles Kuipers, 07-06-1845 Barradeel, akte 40, geb. 27-03-1785 te Tzummarum, (dochter van Melle Jeltes Kuipers en Trijntje Jans) gedoopt 10-04-1785 te Tzummarum, overl. 18-09-1857 te Minnertsga, oud 72 jaar, weduwe,.

47. Pieter Gerrits Herrema, geb. 25-04-1792 Tzummarum, gedoopt 20-05-1792 Tzummarum, overl. 29-11-1848 Boer, oud 56 jaar, gehuwd, beroep: landbouwer.
Hij trouwde (1) Tjerkje Martens de Boer, kerkelijk huwelijk 30-12-1810 Tzummarum, geb. 17-06-1792 te Boer, (dochter van Marten Ouwes de Boer en Aaltje Wiebes) gedoopt 15-07-1792 te Tzummarum, overl. 12-03-1824 te Tzummarum, oud 31 jaar, gehuwd.

Kinderen:
+ 90. i Gerrit Pieters Herrema geb. 08-02-1813.
+ 91. ii Marten Pieters Herrema geb. 14-08-1815.
+ 92. iii Jan Pieters Herrema geb. 31-08-1818.
93. iv Antje Pieters Herrema, geb. 28-08-1821 te Boer, overl. 24-02-1825 te Boer, oud 3 jaar.
Hij trouwde (2) Geeske Hendriks Koning, 09-04-1826 Franekeradeel, akte 9, geb. 16-04-1801 Menaldum, (dochter van Hendrik Jans Koning en Fintje Douwes Bonninga) gedoopt 10-05-1801 Menaldum, overl. 01-02-1866 Klooster Anjum, oud 64 jaar, weduwe, beroep: dienstmeid.

Kinderen:
94. v Hendrik Pieters Herrema, geb. 11-02-1826 te Boer, overl. 18-10-1838 te Boer, oud 12 jaar.
95. vi Dieuwke Pieters Herrema, geb. 16-12-1827 Boer.
Zij trouwde Jan Pieters de Vries, 20-05-1848 Franekeradeel, geb. 12-07-1818 te Tzum, (zoon van Pieter Jans de Vries en Geertje Oepkes Bouma) geëmigreerd te usa. Jan: Na het huwelijk waarschijnlijk naar USA geëmigreerd.
+ 96. vii Joukje Pieters Herrema geb. 18-05-1830.
+ 97. viii Vintje (Fentje) Pieters Herrema geb. 08-11-1832.
98. ix Riemke Pieters Herrema, geb. 27-05-1835 te Boer, overl. 07-06-1850 te Boer, oud 15 jaar.
+ 99. x Douwe Pieters Herrema geb. 07-04-1838.
+ 100. xi Hendrika Pieters Herrema geb. 09-10-1841.
+ 101. xii Hendrik Pieters Herrema geb. 07-11-1844.

49. Marijke Gerrits Herrema, geb. 07-12-1795 te Tzummarrum, gedoopt 10-01-1796 te Tzummarum, overl. 11-07-1853 te Tzummarum , oud 57 jaar, gehuwd, beroep: dienstmaagd.
Zij trouwde Harmen Jogchums Donia, 28-05-1814 te Barradeel, akte 8, geb. 14-05-1793 te Oosterbierum, (zoon van Jochums Harmens Donia en Wietske Jelles) gedoopt 02-06-1793 te Oosterbierum, overl. 05-10-1854 te Tzummarum, 61 jaar, weduwnaar, beroep: landbouwer.

Kinderen:
102. i Dieuwke Harmens Donia, geb. 15-10-1815 te Tzummarum.
103. ii Jochum Harmens Donia, geb. 13-02-1818 te Tzummarum.
104. iii Yetske Harmens Donia, geb. 08-09-1820 te Tzummarum.
105. iv Gerrit Harmens Donia, geb. 15-06-1823 te Tzummarum.
106. v Wietze Harmens Donia, geb. 04-02-1826 te Tzummarum.

51. Harmen Gerrits Herrema, geb. 19-01-1799 Tzummarum, gedoopt 03-03-1799 Tzummarum, overl. 22-02-1860 Tzummarum, oud 61 jaar, gehuwd, beroep: kooltjer, slagter en arbeider.
Harmen Gerrits Herrema was volgens het kadaster eigenaar van perceel 310, een woning van 54 mø, perceel 311, een erf van 138 mø en perceel 312 een moestuin van 168 mø. Perceel 310 grensde aan perceel 309, namelijk de woning van zijn zwager Sybren Gatses Wassenaar, een woning ter grootte van 63 mø.
Harmen heeft zijn dienstplicht afgekocht door het in dienst stellen van een ander.
Hij trouwde Pietje Gatzes Wassenaar, 31-05-1820 Barradeel, akte 17, geb. 13-04-1798 Dongjum, (dochter van Gatse Ages (Hafniks) Havveniks en Minke Sijbrens Wassenaar) gedoopt 29-04-1798 Dongjum, overl. 11-11-1861 Tzummarum, oud 63 jaar, weduwe, beroep: arbeidster.
Pietje: Heeft tesamen met haar broers en zusters de familienaam van haar moeder aangenomen nadat haar vader in 1811 de familienaam Havveniks(Hafniks) had aangenomen.
Zij vonden dit maar een naam van "niks".

Kinderen:
107. i Gerrit Harmens Herrema, geb. 04-12-1820 te Tzummarum, overl. 18-02-1831 te Tzummarum, oud 10 jaar.
108. ii Gatze Harmens Herrema, geb. 15-12-1822 te Tzummarum, overl. 27-12-1822 te Tzummarum, oud 12 dagen.
+ 109. iii Minke Harmens Herrema geb. 19-12-1823.
+ 110. iv Gatze Harmens Herrema geb. 28-12-1826.
+ 111. v Jan Harmens Herrema geb. 05-11-1829.
+ 112. vi Dieuwke Harmens Herrema geb. 05-08-1833.
+ 113. vii Gerrit Harmens Herrema geb. 04-06-1836.
+ 114. viii Siebren Harmens Herrema geb. 28-10-1839.

53. Riemke Gerrits Herrema, geb. 05-05-1802 te Tzummarrum, gedoopt 30-05-1805 te Tzummarum, overl. 29-09-1833 te Dongjum ,oud 31 jaar,gehuwd, beroep: landbouwster.
Zij trouwde Jan Pieters Terpstra, 03-05-1828 te Barradeel, akte 17, geb. 04-10-1800 te Franeker, (zoon van Pieter Wiegers Terpstra en Eelkje Jans) gedoopt 26-10-1800 te Franeker, overl. 15-03-1869 te Franeker, oud 68 jaar, beroep: boerenknecht.

Kinderen:
+ 115. i Dieuwke Jans Terpstra geb. 28-10-1829.
+ 116. ii Eelkje Jans Terpstra geb. 20-09-1833.

Zesde Generatie

67. Beitske Jans Herrema, geb. 30-10-1823 te Oosterbierum, overl. 12-07-1904 te Oosterbierum, oud 80 jaar.
Zij trouwde Sipke Simons Terpstra, 18-05-1850 te Barradeel, akte 28, geb. 10-06-1821 te Oosterbierum, (zoon van Simon Jochems Terpstra en Froukje Dirks Boersma) overl. 22-11-1892 te Oosterbierum, oud 71 jaar, beroep: visser.

Kinderen:
+ 117. i Simon Sipkes Terpstra geb. 04-05-1851.
118. ii Jan Sipkes Terpstra, geb. 09-02-1853 te Oosterbierum.
119. iii Jacob Sipkes Terpstra, geb. 04-11-1854 te Oosterbierum.
120. iv Klaas Sipkes Terpstra, geb. 26-12-1857 te Oosterbierum, overl. 11-01-1937 te Tzummarum, oud 79 jaar.
Hij trouwde (1) Tetje Kamstra.
Hij trouwde (2) Antje Siedsma.
121. v Jantje Sipkes Terpstra, geb. 21-06-1859 te Oosterbierum.
122. vi Froukje Sipkes Terpstra, geb. 05-03-1866 te Oosterbierum.

68. Jacobje Jans Herrema, geb. 03-09-1825 te Oosterbierum, overl. 22-11-1906 te Ried, oud 81 jaar, weduwe.
Zij trouwde Jan Pieters van der Ploeg, 16-08-1851 te Barradeel, akte 52, geb. 28-11-1827 te Oosterbierum, (zoon van Pieter Lazes van der Ploeg en Lijsbeth Gellius Dijkstra) overl. 17-12-1875 te Klooster Lidlum, oud 48 jaar.

Kinderen:
123. i Jantje Jans van der Ploeg, geb. 18-08-1851.
124. ii Pieter van der Ploeg, geb. 25-05-1854.
125. iii Lijsbeth van der Ploeg, geb. 16-12-1855.
126. iv Trijntje van der Ploeg, geb. 11-06-1859.
127. v Gerrit van der Ploeg, geb. 10-06-1861.

70. Jacob Jans Herrema, geb. 21-01-1829 Oosterbierum, overl. 01-03-1922 Oosterbierum, oud 93 jaar, weduwnaar, beroep: boerenknecht.
Hij trouwde Sijke Sjoerds Douma, 17-05-1856 Barradeel, akte 34, geb. 08-03-1831 Oosterbierum, (dochter van Sjoerd Sijdses Douma en Trijntje Jacobs Bosma) overl. 25-01-1912 Oosterbierum, oud bijna 81 jaar, gehuwd, beroep: dienstmeid.
Kinderen:
+ 128. i Jan Jacobs Herrema geb. 06-02-1857.
129. ii Levenloos kind van vrouwelijk geslacht, geb. /, overl. 05-09-1859 te Oosterbierum.
130. iii Sjoerd Jacobs Herrema, geb. 27-08-1861 te Oosterbierum, overl. 19-12-1861 te Oosterbierum, oud 4 maanden.
131. iv Levenloos kind van vrouwelijk geslacht, geb. /, overl. 14-07-1868 te Oosterbierum.
132. v Levenloos kind van vrouwelijk geslacht, geb. /, overl. 31-05-1873 te Oosterbierum.

74. Jan Jans Herrema, geb. 07-02-1837 Oosterbierum, geëmigreerd 29-08-1901 met S.S. "Postdam" naar Ellis Island- USA, overl. usa, beroep: veldarbeider.
Het s.s "Potsdam" arriveert 15 september 1901 in Ellis Islands, 't schip heeft 2103 passagiers ( 282 pers. 1e kl., 21 pers 2e kl. en 1800 pers. 3e kl. Het weegt bruto 12.835 ton en is gebouwd in Ierland, i.o.v. Holland America Line.
Werd in 1915 verkocht aan de Swedish America Line en omgedoopt tot "Stockholm". In 1928 verkocht aan de lijn Gothenburg-New York en omgedoopt tot "Solglimt".
In 1930 omgebouwd tot walvismoederschip en in 1941door de duitse marine gevorderd en genoemd "Sonderburg". In 1944 bij Cherbourg getroffen. In 1947 verschrot.
Hij trouwde (1) Wijpkje Sietses van Dijk, 18-05-1861 Barradeel, akte 29, geb. 22-05-1835 te Sexbierum, (dochter van Sietse Jacobs van Dijk en Tjitske Jans Bijlsma) overl. 10-09-1864 te Oosterbierum, oud 28 jaar, in kraam van Jan Jans.

Kinderen:
133. i Jan Jans Herrema, geb. 24-08-1864 te Oosterbierum, overl. 18-02-1865 te Oosterbierum, oud 5 maanden.
Hij trouwde (2) Antje Sibles Osinga, 25-03-1871 Barradeel, geb. 15-01-1841 Oosterbierum, (dochter van Sible Tjommes Osinga en Johanna Jans Hibma) geëmigreerd 29-08-1901 van Oosterbierum vertrokken naar onbekende bestemming USA, overl. 11-09-1901 aan boord m.s. "Postdam", oud 60 jaar. Antje: uit dagregister van kapitein Aldert Potjer.
In het dag register aan boord van het motor stoomschip " Postdam", geschreven door kapitein Alderts Potjer staat genoteerd:
Heden zijn voor mij verschenen Hermanus Marinus Barel, oud 33 jaar, officier en Johannes Arnoldus van Wijk, oud 40 jaar, administrateur, welke verklaard hebben dat de derde klasse passagiere Antje Iebels Herrema, laatst gedomiliceert te Oosterbierum, Friesland, Nederland, op den elfden september 1901 is overleden aan boord van m.s. "Postdam", bevindende op 47°8 noorder breedte en 45°34 wester lengte, oud 58 jaren, gehuwd met Jan Jans Herrema.
Op de overlijdens akte van de gemeente Barradeel, wordt vermeld als achternaam, Antje Huizinga ( aangegeven als Antje Iebeles Herrema ), doch de ouders komen wel aardig overeen met de vermelde namen op de huwelijks bijlagen van Antje en Jan.
Jan en Antje zijn schijnbaar op latere leeftijd alsnog naar familie in Amerika geëmigreerd.
Op het scheepsmanifest staat geschreven aan rechterzijde "died 11 september 1901, heart failure".
We vragen ons af of zij met een één-twee-drie in Godsnaam overboord is gezet of dat zij mee genomen is naar Amerika en aldaar is begraven.
Op 17 mei 1901 is dit zelfde schip ook vertrokken vanuit Rotterdam naar New York. Het schip arriveert 15-09-1901 in Ellis Island bij New York.

Kinderen:
134. ii Jan Jans Herrema, geb. 14-03-1872 Oosterbierum. Vertrok met ouders op 29 augustus 1901 met de "Potsdam" naar Amerika.

75. Grietje Jans Herrema, geb. 27-03-1840 te Oosterbierum, overl. 10-01-1884 te Oosterbierum, oud 43 jaar, gehuwd, beroep: arbeidster.
Zij trouwde Pieter Jacobs Duimstra, 20-05-1865 te Barradeel, akte 20, geb. 01-09-1838 te Oosterbierum, (zoon van Jacob Freerks Duimstra en Jeltje Pieters Dijkstra) overl. 00-00-1909 te Iowa, begraven in Hospers, beroep: boerenknecht.
Pieter: Emigreerde met zoon Frederik op 19 augustus 1892 naar Amerika.

Kinderen:
135. i Jeltje Pieters Duimstra, geb. 22-01-1866 te Oosterbierum, overl. 20-05-1866 te Oosterbierum, oud bijna 4 maanden.
+ 136. ii Jeltje Pieters Duimstra geb. 27-02-1867.
+ 137. iii Jan (John) Pieters Duimstra geb. 10-04-1870.
138. iv Jacob Pieters Duimstra, geb. 10-03-1872 te Oosterbierum, op 14 maart 1889 naar USA vertrokken.
Hij trouwde Ardy __________---.
+ 139. v Frederik Pieters Duimstra geb. 21-12-1877.

76. Schelte Harmens Anema, geb. 19-04-1806 te Tzummarum, gedoopt 11-05-1806 te Tzummarum, overl. 27-09-1844 te in z'n vaartuig liggende bij de pastorie te Oosterwierum, oud 38 jaar, wonend te Franeker, beroep: schipper en koemelker.
Schelte schijnt 2x gehuwd te zijn, doch bij zijn dood, gevonden in zijn vaartuig en aangifte te Baarderadeel door twee politieagenten, zijn de namen van beide vrouwen onbekend.
Hij trouwde (1) Antje Dirks Koolstra, 22-05-1830 te Wonseradeel, akte 22, geb. 21-01-1807 te Arum, (dochter van Dirk Lieuwes Koolstra en Tjitske Jans) gedoopt 15-02-1807 te Arum, overl. 28-08-1837 te Arum, oud 29 jaar, gehuwd.

Kinderen:
140. i Tjitske Scheltes Anema, geb. 24-03-1833 te won.37, overl. 03-10-1834.
141. ii Harmen Scheltes Anema, geb. 16-07-1834 te won.75, overl. 25-10-1834 te oud 101 dagen.
Hij trouwde (2) Antje Sijmons Volbeda, 23-05-1840 te Wonseradeel, akte 48, geb. 12-05-1822 te Franeker, (dochter van Sijmon Pieters Volbeda en Antje Jans Meermans) overl. 20-01-1897 te Sexbierum, oud 74 jaar, weduwe en gehuwd.

Kinderen:
142. iii Yetske Scheltes Anema, geb. 05-05-1843 te won 72, overl. 25-11-1930 te oud 87 jaar.

77. Aantje Jans Herrema, geb. 21-08-1811 te Tzummarum, gedoopt 29-09-1811 te Tzummarum, overl. 11-04-1868 te Tzummarum, oud 56 jaar.
Zij trouwde Dirk Cornelis de Zee, 14-06-1834 te Barradeel, akte 24, geb. 26-04-1811 te Vlieland, (zoon van Cornelis de Zee en Grietje Dirks de Boer) overl. 03-02-1879 te Franeker, oud 67 jaar, gehuwd, beroep: herbergier.

Kinderen:
143. i Kornelis de Zee, geb. 20-07-1834 te Oosterbierum.
144. ii Jan Dirks de Zee, geb. 01-08-1835.
145. iii Gerrit Dirks de Zee, geb. 23-09-1837.
146. iv Grietje Dirks de Zee, geb. 14-05-1840.
147. v Lourens Dirks de Zee, geb. 13-06-1843 te Tzummarum, overl. 18-09-1919 te Schiermonnikoog, oud 76 jaar, weduwnaar.
Hij trouwde Froukje Gerrits de Boer.
148. vi Meino Dirks de Zee, geb. 28-10-1845.
149. vii Steven Dirks de Zee, geb. 23-02-1849.

78. Gerrit Jans Herrema, geb. 11-10-1813 te Minnertsga, overl. 06-10-1857 te Tzummarum, oud 43 jaar, gehuwd, beroep: timmerman en kastelein.
Gerrit was een rijke landbouwer en was volgens kadaster eigenaar van een groot aantal percelen,t.w.:nrs 183,184,188,192 en 203 met een oppervlakte van 53260 mø weiland, nrs. 185,189 t/m 191,193 t/m 199 in totaal 155720 mø, bouwland,nrs 186 en 187 met huis,erf en tuin 2750 mø en nrs. 200,201,201a en 202 resp. boomgaard,huis en erf,opvaart en weiland+tuin 6960 mø.
Als oudste zoon zal hij deze bezittingen geërfd hebben van zijn vader Jan Gerrits,die waarschijnlijk als graanhandelaar en landbouwer goed geboerd zal hebben.
Hij trouwde Eentje Sijbrens Faber, 16-05-1838 te Menaldumadeel , akte 14, geb. 03-06-1814 te Berlikum, (dochter van Siebren Hanzes Faber en Adriaantje Siemons Bijlsma) overl. 21-12-1890 te Tzummarum, oud 76 jaar.

Kinderen:
150. i Jan Gerrits Herrema, geb. 06-09-1839 te Tzummarum, overl. 14-05-1847 te Tzummarum, oud 7 jaar.
151. ii Siebren Gerrits Herrema, geb. 10-02-1842 te Tzummarum, overl. 10-02-1851 te Tzummarum, oud 9 jaar.
152. iii Meino Gerrits Herrema, geb. 08-04-1845 te Tzummarum, overl. 02-08-1846 te Tzummarum, oud 1 jaar.
+ 153. iv Sijmon Gerrits Herrema geb. 03-04-1847.
154. v Meine Gerrits Herrema, geb. 08-04-1848.
+ 155. vi Meino Gerrits Herrema geb. 29-03-1849.
+ 156. vii Adriaantje Herrema geb. 05-09-1851.

79. Dieuwke Jans Herrema, geb. 07-12-1815 te Tzummarum, overl. 13-02-1853 te Tzummarum, oud 38 jaar, weduwe.
Zij trouwde Boote Jetzes Posthumus, 20-06-1835 te Barradeel, akte 34, geb. 19-07-1803 te Tzummarum, (zoon van Jetze Jeltes Posthumus en Wiepkje Bootes de Jager) gedoopt 21-08-1803 te Tzummarum, overl. 28-12-1853 te Tzummarum, oud 50 jaar, beroep: boerenknecht.

Kinderen:
157. i Wypkje Bootes Posthumus, geb. 25-08-1836.
158. ii Jan Bootes Posthumus, geb. 28-03-1838.
159. iii Jetse Bootes Posthumus, geb. 25-11-1840, overl. 28-11-1852.
160. iv Steven Bootes Posthumus, geb. 19-03-1846 te Tzummarum.
161. v Jelte Bootes Posthumus, geb. 13-11-1852 te Tzummarum.

80. Lourens Jans Herrema, geb. 15-11-1817 te Tzummarum, overl. 08-06-1864 te Tzummarum, oud 46 jaar, gehuwd, beroep: broodbakker.
"heden trof mij onverwacht de gevoeligste slag mijns levens, daar het God behaagde, weinige uren na de bevalling van ons 9e kind, mijne geliefde Echtgenoot Geertje Siedses Boersma, door den dood van mijne zijde weg te nemen.
Zij mogt den ouderdom van bijna 36 jaren bereiken, waarvan wij bijna 16 jaren in eenen genoeglijken echt mogten vereenigd zijn.
Zwaar valt mij dit verlies, te meer daar wij reeds vroeger 6 onzer Lievelingen ten grave moesten brengen." Tjummarum, 27 Januarij 1858.
Hij trouwde (1) Geertje Siedses Boersma, 30-04-1842 te Barradeel, akte 11, geb. 04-08-1822 te Tzummarum, (dochter van Syds Jans Boersma en Trijntje Wijtzes de Boer) overl. 27-01-1858 te Tzummarum, oud 35 jaar, gehuwd.
Geertje: Lourens Jans herrema en Geertje Sydses Boersma doen 09-04-1845 belijdenis te Tzummarum.

Kinderen:
+ 162. i Jan Lourens Herrema geb. 06-03-1843.
163. ii Lieuwe Lourens Herrema, geb. 23-08-1844 te Tzummarum, overl. 25-05-1848 te Tzummarum, oud 3 jaar en 9 maanden.
164. iii Trijntje Lourens Herrema, geb. 12-07-1846 te Tzummarum, overl. 28-10-1846 te Tzummarum, oud 4 maanden.
165. iv Meine Lourens Herrema, geb. 03-10-1847 te Tzummarum, overl. 09-02-1848 te Tzummarum, oud 4 maanden.
166. v Trijntje Lourens Herrema, geb. 21-06-1849 te Tzummarum, overl. 31-05-1851 te Tzummarum, oud 1 jaar en 11 maanden.
167. vi Lieuwe Lourens Herrema, geb. 13-06-1852 te Tzummarum, overl. 27-08-1852 te Tzummarum, oud 2 maanden.
168. vii Trijntje Lourens Herrema, geb. 19-07-1854 te Tzummarum, overl. 02-01-1855 te Tzummarum, oud 5 maanden.
+ 169. viii Lieuwe Lourens Herrema geb. 23-01-1856.
170. ix Sieds Lourens Herrema, geb. 27-01-1858 te Tzummarum, overl. 19-07-1871 te Tzummarum, oud 13 jaar.
Hij trouwde (2) Rinske Dirks Kloosterman, 26-05-1859 te Barradeel, akte 41, geb. 24-09-1837 te Tzummarum, (dochter van Dirk Uiltjes Kloosterman en Aukje Keimpes van der Meulen) overl. 15-07-1916 te Tzummarum, oud 78 jaar, weduwe.

Kinderen:
171. x Aukje Lourens Herrema, geb. 17-10-1860 te Tzummarum, overl. 20-11-1862 te Tzummarum, oud 2 jaar.
+ 172. xi Meino Lourens Herrema geb. 24-11-1861.
173. xii Aukje Lourens Herrema, geb. 08-02-1863 te Tzummarum, overl. 16-03-1937 te Tzummarum,74 jaar oud, weduwe, beroep: arbeidster.
Zij trouwde Johannes Blesma, 22-05-1886 te Barradeel, akte 39, geb. 13-10-1865 te Tzummarum, (zoon van Jacob Johannes Blesma en Antje Martens Westra) overl. 14-10-1935 te Tzummarum, oud 70 jaar, beroep: arbeider. Johannes: het gezin Johannes Blesma en Aukje Herrema bleef kinderloos.

81. Steven Jans Herrema, geb. 24-09-1820 Tzummarum, overl. 19-03-1867 Tzummarum, oud 46 jaar, beroep: arbeider.
Hij trouwde Antje Heins van der Meij, 20-05-1848 Barradeel, akte 28, geb. 19-11-1823 te Oosterbierum, (dochter van Hein Sikkes van der Meij en Reintje Gerrits Walta) overl. te waarschijnlijk in USA.

Kinderen:
+ 174. i Jan Stevens Herrema geb. 24-03-1849.
+ 175. ii Reintje Stevens Herrema geb. 24-02-1851.
+ 176. iii Meino Stevens Herrema geb. 21-04-1852.
+ 177. iv Hein Stevens Herrema geb. 08-10-1856.
178. v Aantje Stevens Herrema, geb. 19-06-1860 te Tzummarum, overl. te usa.
In een boek, aanwezig in de universiteit Princeton, is een kopie van een brief opgenomen welke Aantje naar huis heeft geschreven op 1 october 1901.
Boek: "Frisian to America between 1880-1914" door Annemieke Galema.
Zij trouwde Jan Uilkes Lautenbach, 06-11-1880 te Barradeel, 55, geb. 04-08-1858 te Tzummarum, (zoon van Uilke Willems Lautenbach en Antje Siedses Boersma) overl. 07-06-1939 te USA ,oud 50 jaar, emigreerde op 27 april 1881 naar USA.

84. Eeltje Jans Herrema, geb. 09-01-1828 te Tzummarum, overl. 13-11-1875 te Tzummarum, oud 47 jaar, beroep: bakkersknecht en bakker te Dongjum.
Hij trouwde Luutske Franses Terpstra, 08-05-1852 te Franekeradeel, akte 12, geb. 31-07-1827 te Oosterbierum, (dochter van Frans Siebrens Terpstra en Nieske Murks Brunia) overl. 28-04-1891 te Tzummarum, oud 63 jaar, gehuwd.

Kinderen:
179. i Frans Eeltjes Herrema, geb. 00-00-1853.
180. ii Lolkje Eeltjes Herrema, geb. 00-00-1857.

85. Sijke Jans Herrema, geb. 28-10-1830 te Tzummarum, overl. 09-03-1861 te Tzummarum, oud 30 jaar, gehuwd.
Zij trouwde Johannes Lieuwes Sipma, 13-05-1852 te Barradeel, akte 52, geb. 02-06-1825 te Dronrijp, (zoon van Lieuwe Johannes Sipma en Trijntje Pieters Sikkema) overl. 15-03-1871 te Minnertsga, oud 45 jaar, gehuwd, beroep: slager en koopman Minnertsga.
Johannes: Wordt bij overlijden van schoonvader Jan Gerrits Herrema, voogd over Pieter - Hendrik en Idske Herrema, broers en zusje van zijn vrouw Sijke Herrema.

Kinderen:
181. i Lolkje Sipma, geb. 06-03-1853.
182. ii Trijntje Johannes Sipma, geb. 23-10-1854 te Minnertsga.
183. iii Levenloos kind van vrouwelijk geslacht, geb. /, overl. 20-11-1857 te Dronrijp.
184. iv Lieuwe Sipma, geb. 29-10-1858.
185. v Jan Sipma, geb. 03-02-1861.

86. Pieter Jans Herrema, geb. 27-06-1833 Tzummarum, overl. 13-05-1912 Tzummarum, oud 78 jaar, gehuwd, beroep: kooltjer en tapper.
Hij trouwde (1) Janke Tjipkes Zijlstra, 12-10-1860 Barradeel, akte 58, geb. 27-10-1835 Tzummarum, (dochter van Tjipke Ekes Zijlstra en Trijntje Jans La Fleur) overl. 01-07-1879 Tzummarum, oud 43 jaar, gehuwd.

Kinderen:
+ 186. i Trijntje Pieters Herrema geb. 30-03-1861.
187. ii Jan Pieters Herrema, geb. 10-04-1862 te Tzummarum, overl. 21-05-1884 te Oestgeest, oud 22 jaar, ongehuwd als plaatsvervangend militair, beroep: boerenarbeider.
+ 188. iii Lolkje Pieters Herrema geb. 23-04-1863.
189. iv Tjipke Pieters Herrema, geb. 21-02-1865 te Tzummarum, overl. 02-11-1867 te Tzummarum, oud 2 jaar.
190. v Eeltje Pieters Herrema, geb. 28-05-1866 te Tzummarum, overl. 17-10-1867 te Tzummarum, oud 17 maanden.
191. vi Theodora Pieters Herrema, geb. 26-06-1867 te Tzummarum, overl. 28-07-1868 te Tzummarum, oud 1 jaar.
192. vii Tjipke Pieters Herrema, geb. 24-08-1868 te Tzummarum, overl. 04-09-1868 te Tzummarum, oud 10 dagen.
193. viii Tjipke Pieters Herrema, geb. 05-05-1870 te Tzummarum, overl. 10-12-1886 te Tzummarum, oud 16 jaar.
194. ix Eke Pieters Herrema, geb. 14-08-1872 te Tzummarum, overl. 28-08-1872 te Tzummarum, oud 13 dagen.
+ 195. x Eeke Pieters Herrema geb. 14-06-1875. 196. xi Eeltje Pieters Herrema, geb. 15-07-1877 te Tzummarum, overl. 23-01-1878 te Tzummarum, oud 6 maanden. Staat in akte vermeld met familienaam Herma.
197. xii Eeltje Pieters Herrema, geb. 06-03-1879 te Tzummarum, overl. 30-07-1879 te Tzummarum, oud 4 maanden.
Hij trouwde (2) Antje Teijes Travaille, 28-02-1885 te Barradeel, akte 5, geb. 03-09-1840 Tzummarum, (dochter van Teije Jaspers Travaille en Baukje Sijbes Stellingwerf) overl. 03-07-1912 Tzummarum, oud 71 jaar, weduwe.

87. Hendrik Jans Herrema, geb. 22-07-1836 te Tzummarum, overl. 17-03-1926 te Berlikum, oud 89 jaar, weduwnaar, beroep: werkman.
Hij trouwde (1) Antje Oeges Koopmans, 24-05-1860 te Menaldumadeel, akte 30, geb. 28-07-1839 te Dronrijp, (dochter van Oege Sietzes Koopmans en Ytje Tjeerds Runia) overl. 16-08-1868 te Berlikum, oud 29 jaar, gehuwd. Antje: In kraambed bij geboorte van Sijke overleden.

Kinderen:
+ 198. i Yttje Hendriks Herrema geb. 25-07-1861.
+ 199. ii Jan Hendriks Herrema geb. 25-02-1863.
+ 200. iii Lolkje Hendriks Herrema geb. 11-11-1864.
201. iv Sietze Hendriks Herrema, geb. 06-01-1867 te Berlikum, overl. 17-08-1868 te Berlikum, oud 19 maanden.
202. v Sijke Hendriks Herrema, geb. 16-08-1868 te Berlikum, overl. 25-12-1870 te Berlikum, oud 2 jaar.
Hij trouwde (2) Dirkje Engberts Roorda, 10-03-1869 te Menaldumadeel, akte 6, geb. 26-05-1838 te Garijp, (dochter van Engbert Pieters Roorda en Trijntje Teunis Veenstra) overl. 29-03-1915 te Achlum, oud 76 jaar, gehuwd.

Kinderen:
203. vi Theunis Hendriks Herrema, geb. 09-10-1869 te Berlikum, overl. 16-04-1870 te Berlikum, oud 6 maanden.
+ 204. vii Theunis Hendriks Herrema geb. 19-08-1871.
205. viii Engbert Hendriks Herrema, geb. 15-11-1873 te Berlikum, overl. 18-08-1898 te Berlikum, oud 24 jaar, ongehuwd.
206. ix Pieter Hendriks Herrema, geb. 09-11-1876 te Berlikum, overl. 27-06-1967 te Sint Anna Parochie, oud 90 jaar.
Hij trouwde Pietje Jans Haarsma, 18-05-1905 te 't Bildt, akte 36, geb. 06-08-1883 te Sint Anna Parochie, (dochter van Jan Haarsma en Taetske Bijlsma) beroep: dienstmeid.

88. Jitske Jans Herrema, geb. 16-02-1839 te Tzummarum, overl. 28-02-1910 te Wier, oud 71 jaar, weduwe.
Zij trouwde Jacob Reins Faber, 21-05-1859 te Barradeel, akte 38, geb. 11-09-1834 te Minnertsga, (zoon van Rein Cornelis Faber en Aaltje Jacobs Duimstra) overl. 20-11-1891 te Minnertsga, oud 57 jaar, gehuwd, beroep: smid.

Kinderen:
207. i Reint Jacobs Faber, geb. 16-03-1860 te Minnertsga, gedoopt 06-05-1860 te Minnertsga.
Hij trouwde Sietske Meijer, 22-03-1884 te Barradeel, geb. 15-02-1862 te Tzummarum.

+ 208. ii Jan Jacobs Faber geb. 14-02-1862.
209. iii Aaltje Jacobs Faber, geb. 02-01-1866 te Minnertsga.
Zij trouwde Klaas Hoekstra, 18-05-1889 te Barradeel, geb. 01-09-1863 te Sint Jacobi Parochie.

210. iv Lolkje Jacobs Faber, geb. 16-01-1869 te Minnertsga.
Zij trouwde Jan Ruurds Viëtor Douma, 22-06-1889 te Barradeel, geb. 24-06-1861 te Minnertsga, (zoon van Ruurd Sijbrens Viëtor Douma en Fokje Heins Joostema) gedoopt 07-09-1862 te Minnertsga, overl. 21-04-1935 te Leeuwarden,oud 73 jaar,wonend Minnertsga.

211. v Siebe Jacobs Faber, geb. 03-04-1872 te Minnertsga.
Hij trouwde Antje Willems Hogenhuis, 15-05-1897 te Barradeel, geb. 047-12-1873 te Minnertsga, (dochter van Willem Klases Hogenhuis en Fintje Jetzes IJskamp).

212. vi Eeltje Jacobs Faber, geb. 18-04-1875 te Minnertsga, overl. 22-05-1877 te Minnertsga, oud 2 jaar, verdronken.
213. vii Eeltje Jacobs Faber, geb. 17-03-1878 te Minnertsga.
Zij trouwde Hendrikje Balt, 03-05-1902 te Barradeel, geb. 05-08-1877 te Sint Jacobi Parochie.

214. viii Sijke Jacobs Faber, geb. 25-02-1881 te Minnertsga.
90. Gerrit Pieters Herrema, geb. 08-02-1813 te Tzummarum, overl. 17-12-1895 te Tzummarum, oud 82 jaar, weduwnaar, beroep: arbeider en tapper van "Wapen van Barradeel".
Gerrit Pieters komt 25-05-1834 met attest van Deurne en is lidmaat 20-05-1839 te Pietersbierum, na militaire dienst geen vast verblijf, gaat per 30-11-1845 van Pietersbierum naar Tzummarrum.
Hij trouwde Wietske Pieters Kroese, 11-08-1838 te Barradeel, akte 31, geb. 21-11-1818 te Pietersbierum, (dochter van Pieter Gerrits Kroese en Willemke Hanzes Scheersma) overl. 23-01-1888 te Tzummarum, oud 69 jaar, gehuwd.
Wietske: Doet belijdenis op 02-08-1840 te Pietersbierum.

Kinderen:
+ 215. i Willemke Gerrits Herrema geb. 06-12-1838.
+ 216. ii Pieter Gerrits Herrema geb. 29-02-1840.
+ 217. iii Gerrit Gerrits Herrema geb. 11-09-1842.
218. iv Tjerkje Gerrits Herrema, geb. 27-08-1844 te Pietersbierum, overl. 21-03-1859 te Tzummarum, oud 14 jaar.
+ 219. v Johannes Gerrits Herrema geb. 04-11-1846.
220. vi Aaltje Gerrits Herrema, geb. 08-10-1849 te Pietersbierum, overl. 23-11-1849 te Tzummarum, oud 1 maand.
+ 221. vii Marten Gerrits Herrema geb. 20-02-1851.
+ 222. viii Aaltje Gerrits Herrema geb. 27-12-1853.
223. ix Siebe Gerrits Herrema, geb. 28-10-1857 te Tzummarum, overl. 31-05-1874 te Tzummarum, oud 17 jaar, ongehuwd.
224. x Tjerk Gerrits Herrema, geb. 21-01-1861 te Tzummarum, overl. 25-08-1864 te Tzummarum, 3 jaar oud.

91. Marten Pieters Herrema, geb. 14-08-1815 Boer, overl. 05-11-1900 Oosterbierum, oud 85 jaar, weduwnaar, beroep: boer.
Te Koop: Eene Huizinge en Erf te Oosterbierum, ten kadaster bekend in de gemeente Sexbierum, sectie D no. 314, groot 70 el; in eigen gebruik bij M.P. Herrema; te aanvaarden 12 Mei 1868, breeder bij billetten omschreven.
Hij trouwde Jetske Jans Hilverda, 15-05-1847 Franekeradeel, akte 15, geb. 29-05-1824 Almenum, (dochter van Jan Jakobs Hilverda en Geertje Oepkes Bouma) overl. 20-09-1872 Oosterbierum, oud 48 jaar.

Kinderen:
+ 225. i Pieter Martens Herrema geb. 14-03-1848.
+ 226. ii Geertje Martens Herrema geb. 02-02-1851.
+ 227. iii Tjerkje Martens Herrema geb. 11-10-1852.
228. iv Jan Martens Herrema, geb. 15-05-1855 te Oosterbierum, overl. 12-04-1898 te Oosterbierum, ongehuwd, oud 42 jaar, beroep: arbeider.
+ 229. v Pietertje Martens Herrema geb. 25-10-1862.

92. Jan Pieters Herrema, geb. 31-08-1818 Boer, overl. 15-03-1875 Tzummarum, oud 56 jaar, gehuwd, beroep: arbeider.
Jan was een neef van zijn vrouw Minke, dochter van Harmen Herrema en Pietje Gatzes Wassenaar.
Hij trouwde Minke Harmens Herrema, 17-05-1845 Franekeradeel, akte 22, geb. 19-12-1823 te Tzummarum, (dochter van Harmen Gerrits Herrema en Pietje Gatzes Wassenaar) overl. 15-03-1890 te Tzummarum, oud 66 jaar, weduwe.
Minke: Verbleef op latere leeftijd in het armenhuis te Tzummarum alwaar zij ook is overleden.

Kinderen:
230. i Pieter Jans Herrema, geb. 18-03-1846 te Tzummarum, overl. 06-09-1846 te Tzummarum, oud ruim 5 maanden.
+ 231. ii Pieter Jans Herrema geb. 28-11-1847.
+ 232. iii Harmen (Herman) Jans Herrema geb. 27-11-1849.
233. iv Gerrit Jans Herrema, geb. 15-05-1851 te Tzummarum, overl. 30-03-1852 te Tzummarum, oud 10 maanden.
+ 234. v Tjerkje Jans Herrema geb. 02-03-1853.
235. vi Levenloos kind van mannelijk geslacht, geb. /, overl. 16-05-1854 te Tzummarum.
236. vii Pietje Jans Herrema, geb. 07-04-1856 te Tzummarum, overl. 03-12-1922 te Tzummarum, oud 66 jaar, weduwe.
Zij trouwde Jan Groeneveld, 14-05-1881 te Barradeel, akte 28, geb. 07-08-1858 te Tzummarum, (zoon van Freerk Gerrits Groeneveld en Grietje Jans Zijlstra) overl. 26-05-1916 te Tzummarum,oud 57 jaar, gehuwd.

237. viii Aaltje Jans Herrema, geb. 20-12-1858 te Tzummarum, overl. 11-02-1859 te Tzummarum, oud bijna 2 maand.
238. ix Levenloos kind van vrouwelijk geslacht, geb. /, overl. 01-02-1861 te Tzummarum.
+ 239. x Gerrit Jans Herrema geb. 20-09-1862.

96. Joukje Pieters Herrema, geb. 18-05-1830 Boer, overl. 07-02-1915 Tzummarum, oud 84 jaar, weduwe.
Zij trouwde Sierk Harmens Buren, 10-09-1855 Franekeradeel, akte 36, geb. 04-11-1829 Tzummarum, (zoon van Harmen Gerrits Buren en Lijsbeth Arjens Tuinstra) overl. 07-03-1896 Tzummarum, oud 66 jaar, beroep: timmerknecht.

Kinderen:
240. i Geeske Sierks Buren, geb. 21-11-1855 te Tzummarum.
241. ii Lijsbeth Sierks Buren, geb. 01-10-1857 te Tzummarum.
242. iii Pieter Sierks Buren, geb. 03-10-1860 te Tzummarum.
243. iv Trijntje Sierks Buren, geb. 08-07-1872 te Tzummarum.

97. Vintje (Fentje) Pieters Herrema, geb. 08-11-1832 Boer.
Zij trouwde Jan (Elssies) Hendriks Janssen, 09-06-1855 Ferwerderadeel, akte 48, geb. 12-12-1818 Assen, (zoon van Hendrik Elssies en Pieternel Heerecaspel) beroep: schipper.

Kinderen:
244. i Hendrik Jans Janssen, geb. 20-04-1856.
+ 245. ii Geeske Jans Janssen geb. 02-01-1859.
246. iii Petronella Jans Jansen, geb. 20-08-1861 te Tzummarum, overl. 19-07-1937 te Klooster Lidlum, oud 75 jaar, weduwe.
Zij trouwde KlaasTjerks Statema, 17-03-1900 te Barradeel, akte 1900, geb. 11-02-1863 te Sexbierum, erkend bij huwelijk ouders, (zoon van Tjerk Statema en Fokje Cornelis Bosma) beroep: arbeider.

247. iv Riemke Jans Janssen, geb. 13-01-1865 te Tzummarum, overl. 19-06-1865 te Tzummarum, oud 5 maanden.
248. v Riemke Jans Janssen, geb. 09-02-1869.

99. Douwe Pieters Herrema, geb. 07-04-1838 te Boer, overl. 17-03-1914 te Franeker, oud 75 jaar, gehuwd, woont te Tzummarum, beroep: kooltjer en landbouwer.
Hij trouwde Sieuwke Pieters Nettis, 13-08-1865 te Franeker, akte 56, geb. 03-12-1837 te Zweins, (dochter van Pieter Andries Nettis en Anke Reinders van der Schaaf).

Kinderen:
+ 249. i Anke Douwes Herrema geb. 20-10-1867.
+ 250. ii Geeske Douwes Herrema geb. 31-03-1869.

100. Hendrika Pieters Herrema, geb. 09-10-1841 te Boer, overl. 30-07-1914 te Hennaard, oud 72 jaar, gehuwd.
Zij trouwde (1) Pieter Johannes Tiemersma, 23-03-1870 te Hennaarderadeel, akte 4, geb. 18-05-1810 te Wommels, (zoon van Johannes Andries Tiemersma en Ymkjen Gerrits Hiemstra) gedoopt 20 bloeimaand te Wommels, overl. 17-07-1887 te Wommels, oud 77 jaar, beroep: koopman.

Kinderen:
251. i Pieter Pieters Tiemersma, geb. 18-07-1871.
252. ii Gerrit Pieters Tiemersma, geb. 22-10-1874 te Wommels, overl. 17-03-1875 te Wommels.
253. iii Gerrit Pieters Tiemersma, geb. 02-05-1876 te Boer.
254. iv Ymkje Pieters Tiemersma, geb. 02-05-1876 te Wommels, overl. 05-10-1876 te Wommels.
255. v Ymkje Pieters Tiemersma, geb. 18-03-1879 te Wommels, overl. 26-11-1950 te Spannum, oud 71 jaar.
Zij trouwde Heere Hoekstra, 09-07-1919.
Zij trouwde (2) Rommert Wybrens Jorritsma, 01-11-1890 te Hennaarderadeel, akte 48, geb. 24-02-1850 te Wolsum, (zoon van Wiebren Jorrits Jorritsma en Trijntje Rommerts Tacoma) overl. 25-12-1917 te Spannum, oud 67 jaar, weduwnaar, beroep: boer.

101. Hendrik Pieters Herrema, geb. 07-11-1844 Boer, overl. 17-01-1918 Peins, oud 73 jaar gehuwd, beroep: kooltjer.
Hij trouwde Aukje Tjepkes Laanstra, 13-05-1871 Franekeradeel, akte 15, geb. 27-10-1849 Peins, (dochter van Tjepke Gabes Laanstra en Aafke Jans Hiemstra) overl. 12-02-1931 Franeker, oud 81 jaar, weduwe.

Kinderen:
+ 256. i Geeske Hendriks Herrema geb. 13-06-1871.
+ 257. ii Pieter Hendriks Herrema geb. 08-04-1872.
258. iii Jan Hendriks Herrema, geb. 01-03-1874 te Peins, overl. 29-06-1877 te in het water te Peins, oud 3 jaar.
259. iv Tjepke Hendriks Herrema, geb. 30-03-1875 te Peins, overl. 25-04-1875 te Peins, oud bijna 1 maand.
+ 260. v Tjepke Hendriks Herrema geb. 13-05-1876.
261. vi Aafke Hendriks Herrema, geb. 12-02-1879 te Peins, overl. 30-11-1880 te Peins, oud 1 jaar en negen maanden.
+ 262. vii Hendrikje Hendriks Herrema geb. 29-04-1880.
263. viii Aafke Hendriks Herrema, geb. 06-03-1883 te Peins, overl. 04-05-1911 te Tzum, oud 28 jaar gehuwd.
Zij trouwde Jan Ulbes Kuperus, 06-05-1905 te Franekeradeel, akte 9, geb. 06-05-1866 te Tzum, (zoon van Ulbe Wiegers Kuperus en Rinsje Gerardus van der Velde) overl. 24-05-1942 te Tzum, oud 76 jaar.

264. ix Levenloos kind van mannelijke geslacht, geb. /, overl. 28-09-1885 te Peins.

109. Minke Harmens Herrema, (Zie huwelijksnummer 92.)

110. Gatze Harmens Herrema, geb. 28-12-1826 Tzummarum, overl. 30-09-1916 Franeker, oud 89 jaar, wonend te Ried op een woonschip, beroep: boerenknecht.
Hij trouwde (1) Reino Martens Westra, 04-05-1850 Barradeel, akte 13, geb. 18-09-1830 te Tzummarum, (dochter van Marten Klazes Westra en Jacoba Jarigs Graafsma) overl. 23-06-1852 te Tzummarum, oud 21 jaar.

Kinderen:
+ 265. i Pietje Gatzes Herrema geb. 13-02-1851.
Hij trouwde (2) Rinske Gerlofs Elgersma, 20-05-1854 te Barradeel, akte 27, geb. 14-05-1831 te Minnertsga, (dochter van Gerlof Jakobs Elgersma en Yzaakje Anes Miedema) overl. 21-04-1912 te Ried, oud 80 jaar.

Kinderen:
266. ii Gerlof Gatzes Herrema, geb. 11-12-1854 te Tzummarum, overl. 15-05-1884 te Minnertsga, oud 29 jaar, ongehuwd, beroep: arbeider.
+ 267. iii Isaakje (Edith) Gatzes Herrema geb. 25-06-1857.
+ 268. iv Harmen Gatses Herrema geb. 22-02-1862.
+ 269. v Jan Gatzes Herrema geb. 15-10-1864.
270. vi Grietje Gatzes Herrema, geb. 09-06-1869 te Ried, overl. 31-10-1869 te Ried, bijna 5 maanden.
271. vii Grietje Gatses Herrema, geb. 24-03-1870 te Ried, overl. 15-01-1871 te Ried, oud 9 maanden.
272. viii Levenloos kind van mannelijk geslacht, geb. /, overl. 04-10-1871 te Minnertsga.
273. ix Grietje Gatses Herrema, geb. 18-04-1873 te Ried, overl. 07-04-1955 te Leiden, oud 81 jaar, weduwe.
Zij trouwde Jan Schippers, 07-11-1895 te Oud-Beyerland, geb. 01-09-1870 te Oud-Beyerland, (zoon van Kornelis Schipper en Adriana Hallo) overl. 23-11-1928 te Leiden, oud 58 jaar.

111. Jan Harmens Herrema, geb. 05-11-1829 Tzummarum, overl. 07-10-1875 Ried, oud 45 jaar, gehuwd, beroep: tasker en ovenknecht.
op akte staat geschreven den vijftienden, maar de aangifte is op 7 okt. dus dit is een verschrijving van de ambtenaar.
Hij trouwde (1) Tietje Dirks Hoekstra, 09-06-1855 Barradeel , akte 38, geb. 04-03-1832 Minnertsga, (dochter van Dirk Simons Hoekstra en Trijntje Willems Dijkstra) overl. 20-05-1864 Ried, oud 31 jaar, gehuwd.

Kinderen:
274. i Rinske Hoekstra, geb. 15-10-1854 te Minnertsga. aangever Tiete Dirks Hoekstra, oud 43 jaar, wonend te Minnertsga, arbeider en getuigen Johan Wilhelm Lautenbach, gezworenklerk+Klaas Hanses Kiestra, veldwachter.
275. ii Dirk Jans Herrema, geb. 29-03-1856 Minnertsga. Op de geboorte akte zijn als aangever vermeld de vader Jan Harmens Herrema en als getuigen de heren Johan Wilhelm Lautenbach, gezworenklerk en Klaas Hanses Kiestra, veldwachter.
+ 276. iii Harmen Jans Herrema geb. 28-01-1860.
+ 277. iv Willem Jans Herrema geb. 11-05-1864.
+ 278. v Trijntje Jans Herrema geb. 11-05-1864.
Hij trouwde (2) Wijke Minzes van Dijk, 31-12-1864 te Franekeradeel, akte 58, geb. 17-07-1835 te Beetgum, (dochter van Minze Dirks van Dijk en Grietje Ulbes Nieuwenhuis) overl. 27-12-1909 te Makkum, oud 74 jaar.

Kinderen:
279. vi Gatze Jans Herrema, geb. 11-07-1868 te Ried, overl. 12-08-1868 te Ried, oud 1 maand.
280. vii Minze Jans Herrema, geb. 11-07-1868 te Ried, overl. 25-07-1868 te Ried, oud 14 dagen.
281. viii Levenloos kind van vrouwelijk geslacht, geb. /, overl. 15-12-1869 te Ried.
282. ix Minze Jans Herrema, geb. 08-10-1872 te Ried, overl. 12-06-1936 te Makkum, oud 63 jaar,gehuwd, beroep: panbakker.
Hij trouwde Jantje Draaijer, 27-11-1920 te Franekeradeel, akte 45, geb. 12-02-1880 te Makkum, (dochter van Ate Draijer en Sjoukje Westra) overl. 15-10-1948 te Makkum, oud 68 jaar, weduwe.

283. x Pietje Jans Herrema, geb. 26-08-1874 te Ried, overl. 08-06-1875 te Ried, oud 9 maanden.
284. xi Jantje Jans Herrema, geb. 10-06-1876 te Ried, vader is bij geboorte reeds overleden, aangifte door Minke van Dijk, zuster van Wijke, overl. 31-03-1877 te Ried, oud 9 maanden.

112. Dieuwke Harmens Herrema, geb. 05-08-1833 te Tzummarum, overl. 14-01-1884 te Tzummarum, oud 50 jaar, gehuwd.
Zij trouwde Siebe Siebes Leestma, 14-05-1859 te Barradeel, akte 17, geb. 27-03-1831 te Tzummarum, (zoon van Siebe Martens Leestma en Pietje Siebes Sijbesma) overl. 03-08-1903 te Tzummarum, oud 73 jaar, weduwnaar, beroep: boerenknecht.

Kinderen:
285. i Siebe Leestma, geb. 04-04-1860.
286. ii Pietje Leestma, geb. 21-02-1862.
287. iii Harmen Leestma, geb. 25-07-1863.
288. iv Pietje Leestma, geb. 27-01-1865.
289. v Harmen Leestma, geb. 07-09-1867.
290. vi Lijsbeth Leestma, geb. 07-09-1867.
291. vii Gatze Leestma, geb. 14-01-1875.

113. Gerrit Harmens Herrema, geb. 04-06-1836 Tzummarum, overl. 25-01-1903 Marssum, oud 66 jaar, weduwnaar, beroep: boer, kastelein en voerman te Marssum.

Bitgumerdyk 1 te Marssum

In 1881 koopt Gerrit Harmens Herrema de herberg te Marssum, op de kadastrale plattegrond van 1884 aangeduid met perceel 2. Zijn beroep was kastelein en koopman. Het is zeer wel mogelijk dat hij reeds enige tijd als huurder in de herberg zat. Familie van Gerrit Harmens Herrema was eveneens kastelein in zijn geboorteplaats Tzummarum, beheerde daar het bekende " Wapen van Barradeel".

Hij is getrouwd met Froukje Hovinga en krijgen vele kinderen. Kastelein Herrema vraagt in die tijd voor een kopje koffie vijf centen aan een voerman die met paard en wagen komt. Een man met een hondenkar hoeft slechts drie centen te betalen!

Perceel nummer 3 was in handen van de Leeuwarder koekenbakker Hendrik IJtsma, doch deze zal het wel verhuurd hebben, hij zelf blijft wonen in Leeuwarden. Als deze koekenbakker overlijdt wordt vermeld dat zijn weduwe het verhuurt aan Gerrit Harmens Herrema, eigenaar van perceel 2. In 1886 koopt hij voor hfl. 175,00 het erf en een schuur ten noorden van zijn woning.

De schuur op dit stuk grond, welke Gerrit Harmens enkele jaren daarvoor had gebouwd, werd door hem afgebroken. Hij bouwde een nieuwe en grotere schuur op de westkant van het perceel. De vorige stond aan de kant van de Bitgumerdyk. Het gezin Herrema, volop in de jonge kinderen, moest nu wel zuinig aan doen. Het spaargeld zal opgegaan zijn met de aankoop van perceel 2 en het nieuwe hok kostte ook het nodige. Gerrit kan hfl. 110,00 op tafel leggen. De resterende hfl. 65,00 moet hij binnen 6 maanden na de aankoop betalen met daar overheen 5% rente. Hij heeft nu dus 2/3 deel van het latere complex Bitgumerdyk 1 in bezit. In 1897 " verenigt " het kadaster beide percelen tot 1 nummer.

Vermoedelijk net voor de eeuw wisseling ( 1899/1900) is het gehele perceel voorheen no 3 bebouwd. Het doet dienst als bergplaats voor kastelein Herrema.

De tram en de komst van Frederik Verf

In 1888 wordt de Nederlandse Tramweg Maatschappij opgericht. In de negentiger jaren van de vorige eeuw wordt druk gepraat over de aanleg van een trambaan. In 1896 wordt overgegaan tot aktie. De N.T.M. krijgt toestemming om de berm van de kunstweg van Marssum-Wier te gebruiken voor de aanleg van een stoomtrambaan. Hiervoor was flink mankracht nodig. Eén van de arbeiders was de 30-jarige schipperszoon Frederik Verf, afkomstig uit Oudehaske bij Heerenveen. Hij had geen zin meer in de snelle ontwikkelingen van het baggerbedrijf, waar hij als ploegbaas werkte. Een nieuwe baan bij de N.T.M., eerst als werkman en later als ploegbaas leek hem wel wat. Hij zocht woonruimte in de buurt van zijn nieuwe werk. Gerrit en Froukje Herrema woonden dan wel samen met hun 7 kinderen, maar de inkomsten van een kostganger waren zeer welkom. Frederik Verf woonde vanaf toen bij de Herrema's in. In de vrije uurtjes wist Frederik zich te amuseren met dochter Antje. Op 2 mei 1901 traden ze in het huwelijk. Antje Herrema heette vanaf toen Antje Verf. Overigens was dit niet het eerste huwelijk van Frederik. Hij was eerder gehuwd geweest met Jentje de Jong. Deze was ten gevolge van de bevalling van hun dochter Grietje op 12 september 1893 overleden. Deze dochter komt later ook te wonen bij haar vader en de anderen. Op 6 februari 1902 overlijdt de moeder (Froukje Hovinga) van Antje Verf. In een zogenaamde akte van scheiding worden de roerende en onroerende goederen verdeeld tussen Gerrit Harmens en zijn kinderen. De waarde van de goederen is geschat door Minne Sjoerds Nieuwland, timmerman, en Yme Landstra, timmerman, beiden wonende te Marssum. Nog enkele openstaande rekeningen zijn: Pieter Swart te Deinum voor geleverd meel hfl. 40,00; D.Boontje hfl. 32,85 voor wagenmakerswerk (Gerrit Harmens was namelijk ook voerman); Dokter Reitsma hfl. 65,19 voor geneeskundige hulp en medicijnen en schilder Buisman voor verfwerk hfl. 5,65. De begrafeniskosten van hfl. 55,-- moeten ook nog betaald worden. Weduwnaar Gerrit Harmens gaat akkoord met de scheidingsakte maar kan deze niet ondertekenen, omdat hij " de schrijfkunst niet verstaat". De Marsummer Jan Tjaarda, gardenier, behartigt de belangen van de minderjarige kinderen als toeziend voogd. Frederik Verf heeft het vertrouwen van de familie blijkbaar wel gewonnen, want hij wordt aangesteld als eerste voogd over de minderjarige kinderen Pietje en Froukje. Op 25 januari 1903 overlijdt Gerrit Harmens Herrema. Alle goederen worden weer geschat. Het is interessant te lezen welke goederen in het pand waren. Enkele genoemd :"Billard in de tapkamer, acht tafels en vijfentwintig stoelen,voorradig bier,jenever en brandewijn. Op de bovenzaal staan 14 stoelen en 3 tafels. Op het erf staan 4 hooiwagens, een veewagen en 2 handkarren. In de schuur 2 koeien, een bruin paard, een dito merriepaard en een zwart blesruinpaard".

De paarden en wagens werden gebruikt voor de voermanderij, waarin naast vader ook zonen Harmen en Pieter werkzaam waren. Frederik Verf koopt de herberg, erf en schuur op. De inboedel, benodigd voor een herberg neemt hij ook over. Hij en zijn vrouw Antje willen de herberg verder runnen. Maar zover is het nog niet, want "het vergunningsrecht tot verkoop van sterke drank in het klein zal vrij zeker niet aan den nieuwe eigenaar van dit pand worden verleend". Dat dit recht uiteindelijk verkregen werd, zal stellig gelegen hebben aan het doorzettingsvermogen en het zakelijk instinct van vrouw Antje. In 1903 is dus voor het eerst sprake van café Verf. Het hoekpand perceel 3, is nog in eigendom van grootvader Pieter Roelofs Hovinga. Overigens hebben Frederik en Antje geen gemakkelijke tijd.In het begin van hun huwelijk overlijden niet alleen de ouders van Antje, maar ook de ouders van Frederik; zijn moeder Kerstje Booy in 1902 en zijn vader Jacob Jacobus Verf in 1903 in Oudehaske. Veel verdriet kregen ze ook te verwerken toen hun eerste zoontje levenloos ter wereld kwam. In 1903 kregen ze een tweede zoon die ze Jacob noemden. Deze overleed echter binnen een jaar aan long- ontsteking. Op 20 maart 1907 werd er wederom een Jacob geboren.

Het ontstaan van café Verf

Het hoekpand ( in eigendom van grootvader Hovinga) werd in 1905 gekocht door Jelle Groeneveld en zijn vrouw Albertje Huizinga. In dit pand mocht wel bier en koffie geschonken worden, maar geen sterke drank. Jelle en Albertje zullen dan ook stellig veel concurrentie gehad hebben van het café van Frederik Verf, waar wel drank geschonken werd. Uiteindelijk verkopen ze het pand aan Frederik Verf op 24 juni 1908. Frederik en Antje hebben nu dus het gehele complex, perceel 1+2+3 in handen. Moeke Verf heeft direct grote plannen. Er moet een grote verbouwing komen en aldus geschiedt in 1908 en 1909. De beide daken gaan er af en er komt een plat dak op beide panden. De buitenmuur wordt iets hoger gemetseld en er komen sierlijke torentjes op. De rechte hoek wordt vervangen door een scheve hoek, waar de hoofdingang in komt. De schuur wordt verbouwd tot stalling ( deze wordt later "trochreed" genoemd.) De ramen worden gedeeltelijk vervangen. Ter weerzijden van de ingang komt een glazen pui. Over de gehele bovenverdieping komt een zaal. De muren tussen beide panden worden verwijderd. Hier komt een zware balk voor in de plaats. (Tijdens de verbouwing van het pand in 1986 kwam deze weer te voorschijn) Het oude winkeltje van de weduwe Jousma wordt slaapkamer, probleem is echter wel dat in het gedeelte van het vroegere koffiehuis geen sterke drank geschonken mag worden. Frederik Verf en "Moeke" weten daar wel een oplossing voor, de entree wordt een soort theeserre en wordt door een wand afgescheiden van de cafézaal. Zo komen ze mooi onder die vervelende beperking uit. De voortvarende aanpak van het kasteleins echtpaar zien we ook terug in het bezit van een telefoon, iets wat in die tijd slechts was weggelegd voor een enkeling.

Op bovenstaande foto ziet U het café vlak na de verbouwing in 1910

Het café heette dan wel café Verf, maar al snel werd duidelijk dat de zakelijke leiding in handen was van Moeke. Frederik bleek niet zo ondernemend en doortastend te zijn als zijn vrouw. Hij was vaak te vinden in het hok achter het café waar hij klompen maakte, schaatsen sleep of stiekum een borreltje nam. Als hij wel in het café zat, was dat meestal op zijn stoel naast de kachel, waar hij de aardappelen schilde of een pijp rookte. Van het organisatie talent van moeke Verf profiteerde niet alleen het café. Ook het (arbeiders) muziekkorps had er voordeel bij. Het oefende vaak in de bovenzaal of in de tuin, die later achter het café kwam, toen de 4 huisjes naast het café gesloopt werden. Marssum kende nog een tweede korps, " Verdi" geheten. Dit speelde veelal in het café van Kuperus aan de andere kant van de weg. De arbeiders konden hier moeilijk lid van worden omdat dit lidmaatschap hfl. 10,00 per jaar kostte. Voor hen was het dan ook een noodzaak dat Moeke "hun" korps ondersteunde. Toen Verdi een vaandel liet maken, kon het arbeiderskorps ( toen "Onder Ons" geheten) niet achterblijven. De rode vlag van de ter ziele gegane afdeling van de S.D.A.P. werd op initiatief van Moeke door enkele meisjes in Wirdum geborduurd en omgewerkt tot vaandel. Groot was de schrik toen bleek dat de meisjes zich vergist hadden, ze hadden er niet "Onder Ons" opgeborduurd maar "Ons Genoegen". Moeke bracht voortvarend de oplossing en de nieuwe naam van het korps was sindsdien "Ons Genoegen". De bovenzaal van het café deed in 1911 en 1912 ook nog dienst als hulpschool. De oude school in Marssum van meester Jongbloed werd te klein.Voordat de nieuwe school in 1912 geopend kon worden moest de klas van meester Franken tijdelijk naar "de hoeke" toe. In 1922 vindt er weer een verbouwing plaats. De huisjes naast het café zijn inmiddels opgekocht door Verf. Het laatste huisje wordt in 1922 gesloopt en achter het café komt er een uitbouw bij. De uitbouw werd toendertijd vermoedelijk gebruikt als nieuwe slaapkamer. De oude slaapkamer wordt later bij de serre getrokken. Het café van Moeke Verf wordt door de jaren heen steeds bekender. Moeke weet met haar zakelijk inzicht en onderhoudende wijze van converseren veel klanten uit de wijde omgeving te trekken. Vooral met de Marsummer kermis kwamen er met de tram van Leeuwarden enkele duizenden naar Marssum. Moeke en haar dienstmeisjes hebben dan handen te kort om alle gasten te bedienen. Moeke is ook niet ongastvrij tegen "de vrouwtjes" uit Leeuwarden die hopen "goede zaken te doen" in café Verf. Er is altijd wel ergens een achteraf-kamertje en Moeke zorgt er wel voor dat ze niet gestoord worden. Ondanks haar gastvrijheid en zakelijke kwaliteiten verliest Moeke de gunst soms bij familieleden en goede klanten. Sommigen noemen haar "een haai", die er alles voor doet om haar beurs te spekken. Maar over één ding zijn vriend en vijand het eens: Haar café draaide voortreffelijk en het had een sfeer als geen ander. 's Avonds om 10 uur was het echter gedaan, klanten moesten dan naar huis en het café sloot zijn deuren. Als Moeke zich niet aan deze gemeentelijke verordening hield, kwam politie Van Dijk al snel langs.Sommige klanten wilden Moeke 's avonds nog wel eens overhalen om na 10 uur de deur te sluiten, de lichten te dempen en nog een glaasje jenever of brandewijn te schenken. Als de klanten al te lastig werden had Moeke daar het volgende op gevonden: Ze deed wat de klanten van haar eisten, maar stuurde Frederik buitenom, die dan op de deur moest gaan bonzen. Moeke speelde dan het geschrokken kasteleinske en sommeerde haar klanten om het glaasje te ledigen en te vertrekken, want de politie timmerde al op de deur !! Moeke liet zich niet snel de les voorschrijven. Dit bleek ook toen in Marssum tijdelijk een drankverbod werd ingesteld vanwege de vele uitspattingen die toendertijd voorkwamen. Moeke liet de romers keurig op de planken staan, maar als vaste klanten om een "glaasje pepermunt" vroegen, dan schonk ze een driedubbele jenever in een frisdrankglas. Zo wist ze het tapverbod en daarmee politie Tolsma weer keurig te omzeilen. Het werd alleen een beetje lastig toen een nietsvermoedende klant wel een glaasje pepermunt wilde, maar jenever kreeg!

Op een februari-avond in 1923 (?) staan 2 jonge Marsummers buiten te wachten op hun 2 geliefden die op de bovenzaal aan het toneelspelen zijn. Plotseling komt doktersvrouw , mevrouw Heinema schreeuwend de hoek om. Het dokterspand staat in brand. Het doktershuis brandde hevig en de Leeuwarder brandweer kwam erbij. Het leek wel of Leeuwarden leeg stroomde. De brand was zo hevig dat ze dachten dat het Popta-slot in brand stond. Vele Marsummers stonden de daken van hun huizen met water te besproeien in verband met de regen vonken, en .... Moeke Verf liep op de hoek met een grote tas om haar schouder.... al haar geld zat hierin. Als haar café mee in vlammen op zou gaan, had zij het geld in ieder geval veilig gesteld. Toen bleek dat de brand zich niet zou uitbreiden, bedacht Moeke wat anders. Politie van Dijk zou haar nu toch wel niet bekeuren en dus ... gooide ze haar café open, en had een gouden avond. Tot in de kleine uurtjes bluste ze op haar manier mee en de tas werd steeds voller.

Naast het verdienen van geld had Moeke ook nog plezier in een andere bezigheid. Ze mocht "het café voor de rijken" van Kuperus graag dwarszitten. Als daar een toneeluitvoering was, had Moeke steevast op dezelfde avond een muziekbandje op de bovenzaal. En dan maar spelen! Toen er weer eens een toneelavond bij Kuperus gehouden zou worden, bracht de vrachtrijder de toneelcoulissen per vergissing bij Moeke. Naar verluidt moest de politie er aan te pas komen om er voor te zorgen dat de coulissen nog op tijd bij café Kuperus kwamen.

Zoon Jacob Verf, die een tijd een fietsenhandel had in het huis ten westen van het café, vertrok in 1930 uit Marssum. Eerst een tijdje naar Delft, maar al gauw werd hij kastelein in café Bontekoe, aan de weg Leeuwarden-Stiens. Moeke had het café voor haar zoon gekocht. Maar Jacob is hier niet lang kastelein geweest. In 1935 gaat hij met 4 mannen vissen op het wad. Een plotseling opstekende storm doet het vissersbootje omslaan en Jacob verdrinkt jammerlijk. Moeke en Frederik kregen hun zoveelste tegenslag te verwerken. Het blijft niet bij deze tegenslag. Aan het eind van de jaren dertig wordt het geheugen van Frederik slecht. De volle romers welke Moeke haar gasten voorzette werden vaak door Frederik geledigd. En hij "praette der soms nuver yn om". In 1941 moet hij worden opgenomen in de psychiatrische inrichting te Franeker, alwaar hij sterft op 26 juni 1942.

We zitten dan inmiddels in de Tweede Wereldoorlog. In deze moeilijke jaren ruikt Moeke de Duitse Marken. De Duitsers deden voor wat graanjenever wel eens een oogje dicht. Naarmate de gastvrijheid ten opzichte van de bezetters groter werd, verminderde de klandizie van de Marsummers. In zakelijk opzicht wist Moeke met zwarthandel het hoofd goed boven water te houden. Haar "handel en wandel" in de oorlog leidde er toe dat ze op de dag van de bevrijding als arrestante door het dorp werd gevoerd, met enige trots zei ze nog :" zo'n oude vrouw en dan ook nog zitten". Ze verbleef voor een kleine 2 jaar in "Ericadorp" op de vliegbasis. Het café en de inboedel werd onder beheer gesteld bij notaris Smid te Dronrijp. Toen ze eindelijk in vrijheid werd gesteld deed Moeke de deuren van haar zaak weer open, maar de romantiek van vroeger was voorbij. De tijd had het café goeddeels van zijn betekenis beroofd. De oude glorie kwam nimmer weer terug. Het groepje jongelui dat er op 7 december 1948 nog een kopje koffie wilde drinken kreeg geen gehoor. Moeke Verf was onverwacht overleden, op 70-jarige leeftijd. Haar naam zal echter nog lang in de herinnering blijven.

Op 22 november 1949 werd het café publiekelijk verkocht, ten behoeve van de kleinkinderen van Moeke, die door haar per testament als erfgenamen waren aangewezen. Het gebouw wordt gekocht door Doeke Sinnema, voor ƒ 10.955,00. Sinnema had nog niet lang daarvoor het tegenoverliggende café overgenomen van zijn schoonvader Tjitse Sjoerds Kuperus.

In het pand komt niet weer een café, door de gemeente Menaldumadeel werd het vertimmerd tot 4 woningen bestemd voor repatrianten uit Indonesië. Nog tweemaal gaat het pand over in andere handen, het wordt ingericht als garage/showroom. In 1984 koopt de gemeente het pand aan in het kader "sanering milieuhinderlijke bedrijven" en het wordt verbouwd tot kantoor met bovenwoningen en in het kader van geluidsoverlast door de nabij liggende vliegbasis als eerste pand in Marssum volledig gerenoveerd en geïsoleerd.

( tekst,met dank, overgenomen uit het boekje Renovatie en Isolatie Bitgumerdyk 1 te Marssum, door de heer Geert Verf, uitgegeven 1-4-1986, welke weer ver familielid was van Moeke Verf.)

.Hij trouwde Froukje Roelofs Hovinga, 18-05-1864 Menaldumadeel, akte nr 47, geb. 20-10-1841 Marssum, (dochter van Roelof IJbeles Hovinga en Antje Piers Bruining) overl. 06-02-1902 Marssum, oud 60 jaar, gehuwd.

Kinderen:
+ 292. i Roelof Gerrits Herrema geb. 02-10-1865.
293. ii Antje Gerrits Herrema, geb. 15-09-1867 Marssum, overl. 10-08-1868 Marssum, oud 10 maanden.
294. iii Harmen Gerrits Herrema, geb. 06-09-1869 te Marssum, oudste tweelingzoon, overl. 04-10-1869 te Marssum, oud 4 weken.
+ 295. iv Anne Gerrits Herrema geb. 06-09-1869.
+ 296. v Harmen Gerrits Herrema geb. 26-04-1872.
+ 297. vi Pieter Gerrits Herrema geb. 27-06-1875.
+ 298. vii Antje Gerrits Herrema geb. 13-04-1878.
299. viii Pietje Gerrits Herrema, geb. 21-04-1880 Marssum, overl. 28-08-1940 Leeuwarden, oud 60 jaar, weduwe en gescheiden, beroep: huishoudster.
Zij trouwde (1) Gerardus de Kant, 30-04-1903 Menaldumadeel, akte 13, geb. 19-04-1872 te Wirdum, (zoon van Pieter de Kant en Anna Maria Greven) overl. 13-02-1930 te Leeuwarden, oud 57 jaar, gehuwd, beroep: werkman.
Zij trouwde (2) Feije Hoekstra.

300. ix Levenloos kind van mannelijk geslacht, geb. /, overl. 24-03-1882 Marssum,.
301. x Froukje Gerrits Herrema, geb. 09-09-1883 Marssum, overl. 29-09-1883 Marssum, oud 20 dagen.
302. xi Froukje Gerrits Herrema, geb. 09-08-1886 Marssum, overl. 11-08-1965 Marssum, oud 79 jaar.
Zij trouwde Yde Thomas van der Meer, 30-05-1907 Menaldumadeel, akte 43, geb. 16-10-1884 te Blessum, (zoon van Thomas van der Meer en Dirkje Andringa) overl. 05-08-1966 te Marssum, oud 81 jaar, weduwnaar, beroep: werkman.
Yde: had 2 zoons en 6 dochters, waaronder Pietje van der Meer welke gehuwd was met Haaye Douma. Deze kreeg twee kinderen, Douwe en Froukje, hier logeerden de kinderen van Harmen en Hieke Herrema in hun kinderjaren vele malen op de boerderij.

114. Siebren Harmens Herrema, geb. 28-10-1839 te Tzummarum, overl. 10-04-1908 te Berlikum, oud 68 jaar, gehuwd, beroep: boerenknecht. Hij trouwde Antje Dirks Stienstra, 10-05-1865 te Menaldumadeel, akte 21, geb. 28-02-1836 te Berlikum, (dochter van Dirk Feijes Stienstra en Trijntje Theunis Runia) overl. 04-01-1921 te Berlikum, oud 84 jaar, weduwe.

Kinderen:
303. i Trijntje Siebrens Herrema, geb. 20-11-1866 te Oosterbierum, overl. 16-04-1956 te Leeuwarden, oud 89 jaar, beroep: dienstbode.
Zij trouwde Lieuwe Pel, 16-05-1891 te Leeuwarden, akte 68, geb. 19-11-1866 te Leeuwarden, (zoon van Pieter Pel en Wapke Hofstra) overl. 15-06-1943 te Leeuwarden, beroep: orgelmaker.

304. ii Pietje Sijbrens Herrema, geb. 06-12-1868 te Oosterbierum, overl. 10-02-1947 te Zweins, oud 78 jaar, gehuwd.
Zij trouwde Yede Andringa, 20-05-1893 te Franekeradeel, akte 22, geb. 14-01-1871 te Peins, (zoon van Jan Yedes Andringa en Antje Pieters Koning) overl. 23-10-1959 te Achlum, oud 88 jaar, weduwnaar, beroep: boerenknecht.

+ 305. iii Dirk Siebrens Herrema geb. 07-05-1871.
306. iv Harmen Sijbrens Herrema, geb. 27-02-1874 te Klooster Lidlum, overl. 29-12-1954 te Berlikum, oud 80 jaar, weduwnaar. Het huwelijk bleef kinderloos.
Hij trouwde Maartje Stap, 25-05-1899 te Menaldumadeel, akte 54, geb. 28-07-1875 te Berlikum, (dochter van Bauke Douwes Stap en Aaltje Gerbens van Kammen) overl. 13-02-1952 te Berlikum, oud 76 jaar, gehuwd, beroep: arbeidster.

115. Dieuwke Jans Terpstra, geb. 28-10-1829 te Dongjum, overl. 05-11-1887 te Sint Anna Parochie.
Zij trouwde Jacob Bienses Hoogland, 17-05-1856 te 't Bildt,, geb. 18-03-1823 te Sint Anna Parochie, (zoon van Biense Pieters Hoogland en Antje Jans Boersma) overl. 27-03-1898 te Sint Anna Parochie, beroep: landbouwer.

Kinderen:
307. i Antje Jacobs Hoogland, geb. 05-03-1857 te Sint Anna Parochie, overl. 17-09-1944 te Beetgum.
Zij trouwde Foppe Pieters de Vries, 29-05-1879 te Menaldumadeel, geb. 27-02-1851 te Menaldum, (zoon van Pieter Foppes de Vries en Trijntje Heerkes Veeman) overl. 24-03-1922 te Menaldum, beroep: grofsmid.

308. ii Jan Jacobs Hoogland, geb. 25-09-1858 te Sint Anna Parochie, overl. 28-02-1929 te Franeker.
309. iii Riemkje Jacobs Hoogland, geb. 12-12-1859 te Sint Anna Parochie, overl. 16-08-1882 te Sint Anna Parochie.
310. iv Bienze Jacobs Hoogland, geb. 06-01-1862 te Sint Anna Parochie, overl. 23-01-1892 te Sint Anna Parochie.
311. v Saapke Jacobs Hoogland, geb. 14-04-1865 te Sint Anna Parochie, overl. 02-09-1933 te Witmarsum.
Zij trouwde Lijkele Johannes Hoogland, 16-05-1889 te 't Bildt, geb. 07-05-1853 te Sint Anna Parochie, (zoon van Johannes Bienses Hoogland en Trijntje Lijkeles Faber) overl. 11-11-1915 te Marssum, beroep: landbouwer.

312. vi IJtje Jacobs Hoogland, geb. 15-02-1867 te Sint Anna Parochie, overl. 28-06-1904 te Oosterend.
313. vii Pieter Jacobs Hoogland, geb. 12-09-1868 te Sint Anna Parochie, overl. 20-11-1868 te Sint Anna Parochie.
314. viii Pietje Jacobs Hoogland, geb. 08-10-1870 te Sint Anna Parochie, overl. 08-08-1923 te Franeker.

116. Eelkje Jans Terpstra, geb. 20-09-1833.
Zij trouwde Pieter Willems Feikema.

Kinderen:
315. i Jantje Feikema, geb. 18-06-1870 te Herbaijum, overl. 25-10-1908 te Nijholtpa, oud 38 jaar.
Zij trouwde Lourens Jans Herrema, 08-05-1895 te Franekeradeel, akte 9, geb. 11-02-1867 te Tzummarum, (zoon van Jan Lourens Herrema en Antje Rinses de Beer) overl. 19-09-1944 te Ter Idzard, oud 77 jaar, beroep: broodbakker.

Zevende Generatie

117. Simon Sipkes Terpstra, geb. 04-05-1851 te Oosterbierum.
Hij trouwde Binke Daniëls la Fleur, geb. 19-12-1852 te Tzummarum, (dochter van Daniël Jans la Fleur en Liefke Binderts Wassenaar) overl. 08-10-1911 te Oosterbierum.

Kinderen:
+ 316. i Liefke Simons Terpstra geb. 26-08-1887.
317. ii Sipke Simons Terpstra, geb. 24- te Oosterbierum, beroep: landbouwer te Nijkerk.
Hij trouwde Tietje Botes Houtsma.

128. Jan Jacobs Herrema, geb. 06-02-1857 te Oosterbierum, overl. 08-05-1906 te Oosterbierum, oud 49 jaar, gehuwd, beroep: arbeider.
Hij trouwde Lijsbeth Kooistra, 23-10-1880 te Barradeel,akte 55, geb. 20-02-1856 te Tzummarum, (dochter van Pieter Fokkes Kooistra en Jetske Klases Terpstra) overl. 13-01-1937 te Minnertsga, oud 80 jaar, gehuwd, beroep: arbeidster.

Kinderen:
318. i Sijke Jans Herrema, geb. 11-02-1881 te Oosterbierum, overl. 19-07-1944 te Minnertsga, oud 63 jaar, gehuwd.
Zij trouwde Marten de Lang, 26-09-1903 te Barradeel, akte 62, geb. 17-09-1878 te Berlikum, (zoon van Keimpe Freerks de Lang en Janke Wijbrens de Vries) overl. 22-02-1955 te Minnertsga, oud 76 jaar, weduwnaar, beroep: arbeider.

319. ii Jacob Jans Herrema, geb. 01-05-1882 te Oosterbierum, overl. 13-10-1886 te Oosterbierum, oud 4 jaar.
320. iii Jetske Jans Herrema, geb. 27-11-1883 te Oosterbierum, overl. 19-10-1886 te Oosterbierum, oud 2 jaar.
321. iv Jetske Jans Herrema, geb. 25-11-1886 te Oosterbierum, overl. 20-03-1956 te Berlikum, oud 69 jaar, gehuwd.
Zij trouwde Jan de Haan, 11-05-1916 te Menaldumadeel, akte 19, geb. 25-12-1883 te Berlikum, (zoon van Johannes de Haan en Jacobje Bolding) overl. 24-04-1963 te Leeuwarden, oud 79 jaar , weduwnaar, beroep: werkman.

+ 322. v Jacob Jans Herrema geb. 01-07-1889.
323. vi Doutje Jans Herrema, geb. 12-05-1892 te Oosterbierum, overl. 16-03-1987 te St.Anna Parochie, oud 94 jaar, weduwe, crematie te Goutum, beroep: dienstmeid.
Zij trouwde Rommert Klases Haarsma, 18-05-1918 te Barradeel, akte 20, geb. 20-07-1894 te Oosterbierum, (zoon van Klaas Haarsma en Aaltje de Vries) overl. 29-08-1979 te St. Jacobi Parochie, oud 85 jaar, gehuwd, beroep: arbeider.

324. vii Trijntje Jans Herrema, geb. 02-03-1895 te Oosterbierum.
Zij trouwde Johannes Wijngaarden, 05-10-1916 te Franeker, akte 46, geb. 12-02-1896 te Franeker, (zoon van Johannes Wijngaarden en Wietske Haarsma) beroep: postbesteller.

+ 325. viii Pietertje Jans Herrema geb. 26-05-1898.

136. Jeltje Pieters Duimstra, geb. 27-02-1867 te Oosterbierum, overl. 08-08-1944 te usa, oud 77 jaar.
Zij trouwde Jacob (Jake) Elgersma, 17-11-1888 te Barradeel, akte 58, geb. 05-11-1863 te Zweins, (zoon van Heere Nannes Elgersma en Maaike Rinzes van Haitsma) overl. 08-12-1944 te Primghar, Iowa, oud 81 jaar.

Kinderen:
326. i Harry Elgersma, geb. 17-10-1890, overl. 00-01-1965 te Wisconsin, Iowa.
327. ii Hatty Elgersma, geb. 24-04-1894, overl. 00-03-1973 te Sanborn, Obrien, Iowa.
328. iii John Elgersma, geb. 01-04-1898, overl. 00-11-1981 te Sanborn, Obrien Iowa.
329. iv Sam Elgersma, geb. 10-02-1899, overl. 00-01-1976 te Sanborn, Obrien, Iowa.
330. v Anna Elgersma, geb. 04-09-1901, overl. 00-10-1983 te Sanborn, Obrien, Iowa.
331. vi Ray Elgersma, geb. 22-01-1905, overl. 00-06-1955 te Iowa.
332. vii Nellie Elgersma, geb. 15-09-1907, overl. 00-09-1983 te Sheldon, Obrien, Iowa.
333. viii Jake Elgersma, geb. 29-04-1911, overl. 00-12-1976 te Sanborn, Obrien, Iowa.

137. Jan (John) Pieters Duimstra, geb. 10-04-1870 te Oosterbierum, overl. 03-01-1933 te Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota, beroep: boer. Op 14 maart 1889 naar Noord Amerika vertrokken.
Hij trouwde Baukje Cornelis Anema, 12-03-1896, geb. 12-03-1878 te Tzummarum, (dochter van Cornelis Paulus Anema en Froukje Pabes Bruinsma) overl. 27-12-1918 te Andover Day, South Dakota overleden aan griep epidemie.

Kinderen:
334. i Grietje (Grace) Duimstra, geb. 09-12-1897 te Perkins Day, Iowa, overl. 00-00-1922.
Zij trouwde Andrew Schut.

335. ii Peter Duimstra, geb. 22-11-1899 te Perkins Day, Iowa, overl. 00-06-1937 te Colton, South Dakota.
+ 336. iii Cornelius (Neil) Duimstra geb. 19-01-1901.
+ 337. iv Froukje (Frances) Duimstra geb. 25-08-1903.
+ 338. v Frederick Duimstra geb. 04-03-1905.
+ 339. vi Aane (Edwin) Duimstra geb. 28-03-1907.
340. vii Jeltje (Jeanne) Duimstra, geb. 26-09-1910 te Andover Day, South Dakota, overl. 28-03-1995 te Brewster Thomas, Kansas, oud 84 jaar.
Zij trouwde Peter C Houtsma, 22-02-1932 te Andover South Dakota, geb. 30-03-1904, overl. 00-01-1985 te Brewster Thomas, Kansas.

+ 341. viii Anna Duimstra geb. 19-12-1914.

139. Frederik Pieters Duimstra, geb. 21-12-1877 te Oosterbierum, overl. 00-11-1947 te Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota, beroep: boer Hartford Usa.
I s samen met vader naar Amerika vertrokken op 19 augustus 1892.
Hij trouwde Albertha Mulder, 28-12-1898 te Hartford USA, geb. 26-05-1875 te Gelderland, (dochter van John Mulder en Jacoba Hartman) overl. 00-02-1955 te Grand Rapids, Kent,.
Albertha: Is in mei 1888 naar Amerika geëmigreerd.

Kinderen:
+ 342. i Jacoba Duimstra geb. 10-04-1900.
+ 343. ii Peter Fred Duimstra geb. 30-09-1902.
+ 344. iii John Frederik Duimstra geb. 24-04-1906.
+ 345. iv Jacob Kently Duimstra geb. 22-04-1908.
346. v Gertrude Duimstra, geb. 00-00-1910, overl. te Virginia.
347. vi Wilma Duimstra, geb. 13-12-1914 te Iowa, overl. 14-06-1933 te Iowa. Wilma is verdonken op het meer Okaboji, Iowa, tijdens een uitje.
348. vii Peter Duimstra, overl. te oud 6 weken.
349. viii Onbekende Duimstra.
350. ix Freida Duimstra, geb. te Hancock, overl. te oud 6 weken.

153. Sijmon Gerrits Herrema, geb. 03-04-1847 Tzummarum, overl. 18-11-1915 Den Haag, beroep: timmermansknecht.
Hij trouwde Taetske Jans Runia, 17-05-1873 Barradeel, akte 31, geb. 10-01-1845 te Berlikum, (dochter van Jan Theunis Runia en Trijntje Tjeerds Runia) beroep: naaister.

Kinderen:
+ 351. i Gerrit Sijmons Herrema geb. 30-07-1874.
352. ii Trijntje Sijmons Herrema, geb. 04-07-1876 Minnertsga.
353. iii Eentje Sijmons Herrema, geb. 02-04-1879 Almenum.
+ 354. iv Jan Sijmons Herrema geb. 04-07-1883.

155. Meino Gerrits Herrema, geb. 29-03-1849 te Tzummarum, overl. 17-07-1932 te Dantumawoude, oud 83 jaar, weduwe.
Zij trouwde (1) Sjoerd Doekeles Tolsma, 09-09-1871 te Barradeel, akte 52, geb. 09-07-1849 te Beetgum, (zoon van Doekele Aukes Tolsma en Wietske Hendriks de Vries) overl. 00-00-1914 te Pöppinghausen (West Dstl) oud 64 jaar.

Kinderen:
355. i Eentje Sjoerds Tolsma, geb. 14-09-1872.
356. ii Doekele Sjoerds Tolsma, geb. 29-08-1873.
357. iii Wietske Sjoerds Tolsma, geb. 07-02-1875.
358. iv Doekeltje Sjoerds Tolsma, geb. 05-11-1876.
359. v Adriaantje Sjoerds Tolsma, geb. 13-02-1878.
360. vi Doekele Sjoerds Tolsma, geb. 01-01-1880.
361. vii Doekele Sjoerds Tolsma, geb. 27-07-1883.
362. viii Levenloos kind van vrouwelijk geslacht, geb. /, overl. 07-12-1885 te Tzummarum.
Zij trouwde (2) Douwe de Groot, 22-12-1921 te Hennaarderadeel, akte 53, geb. 25-09-1851 te Beers, (zoon van Rienk Alberts de Groot en Trijntje Jans Vonk) overl. 28-09-1923 te , oud 72 jaar, gehuwd, beroep: werkman.

156. Adriaantje Herrema, geb. 05-09-1851 te Tzummarum, overl. 10-04-1886 te Franeker, oud 34 jaar, gehuwd, beroep: arbeidster.
Zij trouwde Klaas Heines Anema, 15-05-1875 te Barradeel, akte 25, geb. 08-09-1851 te Tzummarum, (zoon van Hein Anes Anema en Lieuwkje Klases Haadsma) overl. 25-09-1911 te Leeuwarden, oud 60 jaar, weduwnaar, beroep: arbeider.

Kinderen:
363. i Gerrit Klases Anema, geb. 03-06-1883 te Tzummarum, overl. 14-04-1885 te Tzummarum, oud 22 maanden.
364. ii Levenloos kind van vrouwelijk geslacht, geb. /, overl. 23-04-1879 te Tzummarum.
365. iii Levenloos kind van mannelijk geslacht, geb. /, overl. 14-04-1885 te Tzummarum.

162. Jan Lourens Herrema, geb. 06-03-1843 te Tzummarrum, overl. 06-09-1875 te Tzummarum, oud 32 jaar, gehuwd, beroep: broodbakker.
Hij trouwde Antje Rinses de Beer, 28-04-1866 te Barradeel, akte 10, geb. 27-01-1847 te Tzummarum, (dochter van Rinse Rinses de Beer en Tettje Simons de Haan) overl. 10-04-1917 te Firdgum, oud 70 jaar, weduwe.

Kinderen: 366. i Lourens Jans Herrema, geb. 12-02-1864 te Tzummarum, overl. 09-06-1864 te Tzummarum, oud bijna 4 maanden.
367. ii Lourens Jans Herrema, geb. 11-02-1867 te Tzummarum, overl. 19-09-1944 te Ter Idzard, oud 77 jaar, beroep: broodbakker.
Hij trouwde (1) Jantje Feikema, 08-05-1895 te Franekeradeel, akte 9, geb. 18-06-1870 te Herbaijum, (dochter van Pieter Willems Feikema en Eelkje Jans Terpstra) overl. 25-10-1908 te Nijholtpa, oud 38 jaar.
Hij trouwde (2) Antje Schreur, 20-03-1920 te Weststellingerwerf, akte 23, geb. 28-04-1877 te Ter Idzard, (dochter van Jan Hendriks Schreur en Antje Scheenstra) overl. 10-12-1945 te Ter Idzard, oud 68 jaar, weduwe.

368. iii Rinse Jans Herrema, geb. 15-10-1868 te Tzummarum, overl. 09-08-1869 te Tzummarum, oud 9 maanden.
369. iv Tettje Jans Herrema, geb. 20-12-1870 te Tzummarum, overl. 09-02-1895 te Tzummarum, oud 24 jaar, ongehuwd.
370. v Rinse Jans Herrema, geb. 10-11-1873 te Tzummarum, overl. 29-12-1928 te Tzum, oud 55 jaar, gehuwd, beroep: bakker.
Hij trouwde Trijntje Koopmans, 13-10-1900 te Franekeradeel, akte 53, geb. 12-11-1875 te Tzum, (dochter van Anne Jans Koopmans en Antje Jans Lanting).

169. Lieuwe Lourens Herrema, geb. 23-01-1856 Tzummarum, overl. 10-02-1935 Franeker, oud 79 jaar weduwnaar, begraven te Tzummarum, beroep: kaashandelaar.
Hij trouwde (1) Jetske Zaagsma, 10-05-1877 Barradeel, akte 19, geb. 12-03-1853 te Sexbierum, (dochter van Hendrik Roelofs Zaagma en Hendrikje Harkes Schaaf) overl. 11-03-1879 te Sexbierum, oud 25 jaar,gehuwd.

Kinderen:
371. i Hendrik Lieuwes Herrema, geb. 24-01-1878 te Tzummarum, overl. 25-05-1960 te Franeker, oud 82 jaar. Hij trouwde (1) Pietje van Haitsma, 29-04-1902 te Franekeradeel, akte 10, geb. 15-06-1876 te Oosterbierum, (dochter van Oepke van Haitsma en Ybeltje van der Zee).
Hij trouwde (2) Jetsche Zaagsma, geb. 21-08-1888 te Tzummarum, overl. 06-08-1980 te Franeker, oud 91 jaar.

Hij trouwde (2) Geeske Jans Janssen, 15-05-1880 te Barradeel, akte 16, geb. 02-01-1859 te Tzummarum, (dochter van Jan (Elssies) Hendriks Janssen en Vintje (Fentje) Pieters Herrema) overl. 05-03-1933 te Franeker, oud 74 jaar, gehuwd, begraven te Tzummarum.

Kinderen:
+ 372. ii Veintje Lieuwes Herrema geb. 12-09-1880.
373. iii Geertje Lieuwes Herrema, geb. 30-09-1882 te Tzummarum, overl. 04-10-1967 te Harlingen, oud 85 jaar, weduwe.
Zij trouwde (1) Ynze Flietstra, 23-05-1907 te Franeker, akte 32, geb. 24-09-1877 te Franeker, (zoon van Jacobus Flietstra en Janke Telenga) overl. 27-02-1931 te Franeker, oud 53 jaar, gehuwd, beroep: wagenmaker.
Zij trouwde (2) G.Oswald, overl. 12-07-1933.

374. iv Pietje Lieuwes Herrema, geb. 31-10-1884 te Tzummarum, overl. 06-04-1885 te Tzummarum, oud 5 maanden.
375. v Lourens Lieuwes Herrema, geb. 03-03-1886 te Tzummarum, overl. 08-10-1886 te Tzummarum, oud 7 maanden.
+ 376. vi Lourens Lieuwes Herrema geb. 07-03-1888.
+ 377. vii Jan Lieuwes Herrema geb. 19-10-1890.
+ 378. viii Sieds Lieuwes Herrema geb. 04-11-1892.
379. ix Petronella Lieuwes Herrema, geb. 29-12-1894 te Tzummarum, overl. 11-07-1972 te Franeker, oud 77 jaar, weduwe crematie te Groningen.
Zij trouwde Johan Eduard Frits Massolt, 18-05-1920 te Franeker, akte 32, geb. 16-03-1892 te Franeker, (zoon van Frits Massolt en Sibbeltje Gal) overl. 09-11-1965 te Franeker, oud 73 jaar, gehuwd, crematie te Groningen.

+ 380. x Auke Lieuwes Herrema geb. 17-05-1897.
381. xi Riemke Lieuwes Herrema, geb. 26-02-1900 te Tzummarum, overl. 27-12-1902 te Franeker, oud 2 jaar.

172. Meino Lourens Herrema, geb. 24-11-1861 Tzummarum, overl. 22-11-1932 Tzummarum, oud 70 jaar, weduwe, beroep: arbeidster.
Zij trouwde Reinder Ydes de Jong, 07-06-1884 Barradeel, akte 45, geb. 01-07-1862 te Tzummarum, (zoon van Yde Wiebes de Jong en Froukje Reinders Roersma) overl. 25-09-1920 te Tzummarum, oud 58 jaar, beroep: arbeider.

Kinderen:
382. i Lourens Reinders de Jong, geb. 12-03-1885.
383. ii Froukje Reinders de Jong, geb. 30-07-1886.
384. iii Froukje Reinders de Jong, geb. 23-05-1888.
385. iv Rinske Reinders de Jong, geb. 19-08-1890.
386. v Rinske Reinders de Jong, geb. 27-09-1892.
387. vi Rinske Reinders de Jong, geb. 02-09-1894.
388. vii Yde Reinders de Jong, geb. 20-07-1897 Tzummarum.
Hij trouwde Foskina Nieboer, 14-06-1922 Vlagtwedde, akte 68, geb. 00-00-1898 Nieuwe Pekela, (dochter van Hendrik Nieboer en Cornelia Jacoba Kassies).

389. viii Aukje Reinders de Jong, geb. 15-05-1901 te Tzummarum, overl. 27-02-1979 te Harlingen, oud 77 jaar.
Zij trouwde Jochum van der Zee, geb. 27-01-1899 te Sexbierum, overl. 17-05-1981 te Harlingen, oud 82 jaar.

174. Jan Stevens Herrema, geb. 24-03-1849 Tzummarum,, geëmigreerd 15-05-1884 Noord-Amerika, overl. 00-00-1949 Cutlerville, USA, beroep: boer.
Hij trouwde Dieuwke Romkes Marra, 17-10-1872 Barradeel, akte 48, geb. 01-03-1847 Tzummarum, (dochter van Romke Wijtzes Marra en Martentje Hanenburg Elsinga) geëmigreerd 15-05-1884 onbekende bestemming USA, overl. 00-00-1932 usa.

Kinderen:
+ 390. i Steven Jans Herrema geb. 09-12-1872.
+ 391. ii Martentje (Maude) Jans Herrema geb. 11-08-1874.
+ 392. iii Antje (Annie) Jans Herrema geb. 16-01-1877.
393. iv Tjitske Jans Herrema, geb. 15-05-1879 te Tzummarum, overl. 10-12-1879 te Tzummarum, oud 6 maanden.
394. v Romke (Ralph) Jans Herrema, geb. 22-01-1881 Tzummarum, geëmigreerd 15-05-1884 met ouders naar onbekende bestemming USA.
+ 395. vi Jantje (Jennie) Jans Herrema geb. 00-00-1882.
+ 396. vii Hein (Henry) Jans Herrema geb. 00-00-1886.

175. Reintje Stevens Herrema, geb. 24-02-1851 Tzummarum, geëmigreerd 15-05-1884 Montevideo, overl. usa. Emigreerde op 27 april 1881 naar Amerika.
Zij trouwde Sieds Hendriks Boersma, 04-02-1871 Barradeel, akte 6, geb. 04-11-1847 Tzummarum, (zoon van Hendrik Siedses Boersma en Grietje Cornelis Jepma) geëmigreerd 15-05-1884 Montevideo, beroep: kooltjer.

Kinderen:
397. i Grietje Herrema, geb. 24-03-1870 te Tzummarum,natuurlijke niet erkende dv. Reintje Stevens Herrema, overl. 15-01-1871 te Tzummarum, oud 9 maanden.
398. ii Grietje Sieds Boersma, geb. 08-07-1872 Tzummarum, geëmigreerd 15-05-1884 met ouders naar Montevideo.
399. iii Anne Sieds Boersma, geb. 04-10-1873 Tzummarum.
400. iv Meino Catharina Sieds Boersma, geb. 02-06-1877 Tzummarum.
401. v Hendrik Sieds Boersma, geb. 17-03-1879 Tzummarum, met ouders op 27 april 1881 naar USA vertrokken.

176. Meino Stevens Herrema, geb. 21-04-1852 Tzummarum, overl. 07-07-1934 Huizum, oud 82 jaar, weduwe.
Zij trouwde Gerrit Sjoerds Groeneveld, 22-05-1873 Barradeel, akte 36, geb. 29-09-1848 Tzummarum, (zoon van Sjoerd Gerrits Groeneveld en Trijntje Tjeerds Heeringa) overl. 14-11-1923 Tzummarum, oud 75 jaar, gehuwd.

Kinderen:
402. i Trijntje Gerrits Groeneveld, geb. 09-01-1877.
177. Hein Stevens Herrema, geb. 08-10-1856 Tzummarum, geëmigreerd 01-07-1881/82 met onbekende bestemming naar USA, overl. 16-09-1935 Walker Township Kent County, Michigan, beroep: farmer. Hein Stevens is omstreeks 1881/1882 naar Amerika geëmigreerd.
Hij trouwde Womkje Johannes Wobma, 31-05-1879 Barradeel, akte 38, geb. 30-05-1854 Menaldum, (dochter van Johannes Jacobs Wobma en Janke Pieters Baarda) geëmigreerd 01-07-1881/82 met onbekende bestemming naar USA.

Kinderen:
403. i Aaltje Heins Herrema, geb. 16-04-1878 te Tzummarum, overl. 29-09-1879 te Tzummarum, oud 17 maanden.
404. ii Antje Heins Herrema, geb. 27-07-1879 te Tzummarum, overl. 09-08-1880 te Tzummarum, oud 12 maanden.
405. iii Steven Heins Herrema, geb. 13-09-1880 Tzummarum, overl. in Amerika, geëmigreerd 01-07-1889 met ouders naar onbekende bestemming USA.
406. iv Stephen Heins Herrema, geb. 00-11-1883 te Michigan.
407. v Johannes Heins Herrema, geb. 00-02-1885 te Michigan.
408. vi Alice Heins Herrema, geb. 00-06-1888 te Michigan.
409. vii Anna Heins Herrema, geb. 00-02-1892 te Michigan.
410. viii Jennie Heins Herrema, geb. 00-10-1894 te Michigan.
411. ix Rosa Heins Herrema, geb. 00-04-1898 te Michigan.

186. Trijntje Pieters Herrema, geb. 30-03-1861 Tzummarum, geëmigreerd 23-08-1888 met onbekende bestemming naar USA.
Zij trouwde (1) onbekende man.

Kinderen:
412. i Jan Herrema, geb. 28-08-1888 Tzummarum, geëmigreerd 23-08-1882 gaat als stiefzoon mee naar onbekende bestemming USA. Ergens krijgt dit kind de familienaam Hoekstra ?
Zij trouwde (2) Keimpe Alberts Feenstra, 20-08-1887 Barradeel, akte 47, geb. 08-05-1866 Tzummarum, (zoon van Albert Tjitses Feenstra en Pietje Keimpes Faber) geëmigreerd 23-08-1888 met onbekende bestemming naar USA, beroep: winkelier.

Kinderen:
413. ii Albert Keimpes Feenstra, geb. 23-08-1888 Tzummarum, geëmigreerd 23-08-1888 met ouders naar onbekende bestemming USA.

188. Lolkje Pieters Herrema, geb. 23-04-1863 te Tzummarum, overl. 20-01-1916 te Tzummarum, oud 52 jaar, gehuwd, beroep: dienstmeid.
Zij trouwde Teije Travaille, 21-05-1887 te Barradeel, akte 22, geb. 08-03-1862 te Tzummarum, (zoon van Jasper Teijes Travaille en Antje Jacobs Faber) overl. 06-03-1942 te Tzummarum, oud bijna 80 jaar, beroep: arbeider.

Kinderen: 414. i Jan Herrema, geb. 02-12-1884 te Tzummarum, natuurlijke zoon van Lolkje, overl. 16-02-1885 te Tzummarum,.
415. ii Jasper Teijes Travaille, geb. 27-02-1888.
416. iii Janke Teijes Travaille, geb. 30-10-1889.
417. iv Antje Teijes Travaille, geb. 11-05-1892.
418. v Pieter Teijes Travaille, geb. 26-04-1894.
419. vi Jacob Teijes Travaille, geb. 01-01-1900.
420. vii Antje Teijes Travaille, geb. 21-12-1902.
421. viii Levenloos kind van mannelijk geslacht, geb. /, overl. 02-09-1906 te Tzummarum.

195. Eeke Pieters Herrema, geb. 14-06-1875 Tzummarum, geëmigreerd 22-07-1907 van Rotterdam naar Ellis Island, beroep: boerenknecht.
Eeke is op 32 jarige leeftijd naar USA vertrokken en aldaar vanuit Sexbierum via Rotterdam op Ellis Island met de "Statendam" aangekomen op 22-10-1907.
Hij arriveerde daar met zijn vrouw en twee kinderen: Janke 7 jaar en Pieter 4 jaar.

m.s. "Statendam", gebouwd in Ierland in 1898. 10491 bruto ton 1375 passagiers, 200 pers. 1e kl., 175 pers.2e kl. en 1000 pers. 3e kl., werd in 1911 verkocht en onder Britse vlag werd het omgedoopt tot "Scotian".
Werd als troepenschip gebruikt in oorlog 1914-1918 en werd in 1922 opnieuw verkocht en omgedoopt tot "Marglen".

Hij trouwde Trijntje van der Ploeg, 20-05-1899 Barradeel, akte 29, geb. 04-12-1876 Sexbierum, (dochter van Jacob van der Ploeg en Trijntje Terpstra). Trijntje: Is op 30 jarige leeftijd geëmigreerd naar de USA en aldaar op 22 oktober 1907 op Ellis Island gearriveerd met de "Statendam".

Kinderen:
422. i Pieter Eekes Herrema, geb. 00-12-1897 te Tzummarum, overl. 20-01-1898 te Tzummarum.
423. ii Janke Eekes Herrema, geb. 11-04-1900 Sexbierum, overl. 23-11-1918 Sexbierum, oud 18 jaar, ongehuwd. Janke was met haar ouders op 7 jarige leeftijd naar USA geëmigreerd en aldaar aangekomen op 22-10-1907.
Het is onbekend waarom ze later terug is gekomen naar Sexbierum.
We hebben haar graf gezien in Sexbierum.
424. iii Pieter Eekes Herrema, geb. 20-01-1902 Sexbierum, overl. 07-12-1902 Sexbierum, oud 10 maanden.
425. iv Pieter Eekes Herrema, geb. 03-07-1903 Sexbierum. emigreert met ouders naar USA, arriveert 22-10-1907 in Ellis Island, 4 jaar oud.
426. v Jacob Eekes Herrema, geb. 00-11-1904 Sexbierum, overl. 22-01-1905 Sexbierum, oud 2 maanden.

198. Yttje Hendriks Herrema, geb. 25-07-1861 te Berlikum, overl. 13-03-1936 te Beetgum, oud 74 jaar, gehuwd.
Zij trouwde Pier Zijlstra, 31-05-1883 te Menaldumadeel, akte 49, geb. 17-01-1863 te Beetgum, (zoon van Jan Piers Zijlstra en Sjoukje Kornelis Dobma) overl. 14-09-1938 te Beetgum, oud 75 jaar, weduwnaar.

Kinderen:
427. i Antje Zijlstra, geb. 06-10-1883 te Beetgum.
Zij trouwde Jacob Post, 11-06-1908 te 't Bildt, akte 46, geb. 01-09-1885 te Sint Anna Parochie, (zoon van Thijs Post en Jeltje Feitsma).

199. Jan Hendriks Herrema, geb. 25-02-1863 te Berlikum, overl. 06-04-1960 te Berlikum, oud 97 jaar, weduwnaar.
Hij trouwde Jacoba van Wigcheren, 11-05-1899 te Menaldumadeel, akte 16, geb. 28-10-1865 te Berlikum, (dochter van Jan Johannes van Wigcheren en Dirkje Jans Anema) overl. 26-09-1946 te Berlikum, oud 80 jaar, gehuwd.

Kinderen:
428. i Dirkje Jans Herrema, geb. 14-02-1900 te Berlikum, overl. 03-01-1989 te Middelburg, oud 88 jaar, gehuwd, begraven te Aalst (Gld.).
Zij trouwde Peter van Ooijen, geb. 03-12-1898, overl. 28-01-1992 te Amersfoort, oud 93 jaar, weduwnaar, begraven te Aalst.

200. Lolkje Hendriks Herrema, geb. 11-11-1864 Berlikum, geëmigreerd 01-07-1899 met onbekende bestemming naar USA, overl. 15-12-1944 ??, beroep: dienstmeid.
Zij trouwde Gerrit Annes Osinga, 19-05-1887 't Bildt, akte 43, geb. 14-07-1862 Minnertsga, (zoon van Anne Klases Osinga en Neeltje Johannes Kramer) geëmigreerd 01-07-1899 met onbekende bestemming naar USA, beroep: boerenknecht.

Kinderen:
429. i Hendrik Gerrits Osinga, geb. 20-05-1888 Tzummarum.
430. ii Neeltje Gerrits Ozinga, geb. 30-12-1890 Tzummarum, geëmigreerd 01-07-1899 met ouders naar onbekende bestemming USA.

204. Theunis Hendriks Herrema, geb. 19-08-1871 Berlikum, geëmigreerd 27-06-1900 naar onbekende bestemming in USA vertrokken met gezin, vanuit Sint Jacobiparochie, overl. Michigan-USA, beroep: arbeider.
Hij trouwde Antje Jacobs Post, 23-05-1895 't Bildt, akte 40, geb. 11-07-1872 Sint Anna Parochie, (dochter van Jacob Post en Klaaske de Jong) overl. 15-05-1950 Michigan-USA, oud 77 jaar.

Kinderen:
431. i Klaaske Theunis Herrema, geb. 07-03-1896 Sint Anna Parochie, geëmigreerd 27-06-1900 met ouders naar USA vanuit Sint Jacobi Parochi. emigreert met ouders naar USA.
432. ii Hendrik Theunis Herrema, geb. 16-06-1898 Wier, geëmigreerd 27-06-1900 met ouders naar USA vanuit Sint Jacobi Parochie.
208. Jan Jacobs Faber, geb. 14-02-1862 te Minnertsga, gedoopt 04-05-1862 te Minnertsga.
Hij trouwde IJmkje Pieters Hager, 15-05-1886 te Barradeel, geb. 06-07-1868 te Wier, (dochter van Pieter Jelles Hager en Tietje Jelles de Jong).

Kinderen:
433. i Siebe Jans Faber, geb. 29-06-1900 te Wier.
215. Willemke Gerrits Herrema, geb. 06-12-1838 Pietersbierum, overl. 24-01-1914 Assen, oud 75 jaar, weduwe. Zij trouwde Francois Pierre Vergonet, 08-12-1860 Leeuwarderadeel, akte 48, geb. 07-02-1835 te Leeuwarden, (zoon van Pierre Jean Vergonet en Trientje Sietzes Zijlstra) overl. 00-00-1905 te Leeuwarden, beroep: molenaar en stoker gasfabriek.

Kinderen:
434. i Catharina Francois Vergonet, geb. 14-04-1862 te Leeuwarderadeel.
435. ii Wietske Francois Vergonet, geb. 30-05-1865 Idaarderadeel, oud 49 jaar, gehuwd, overl. 01-09-1914 Assen.
Zij trouwde Barend van Buuren.

436. iii Aaltje Francois Vergonet, geb. 01-04-1867 te Leeuwarden.
437. iv Elske Francois Vergonet, geb. 00-00-1869 Leeuwarden, overl. 01-10-1936 Assen, oud 67 jaar, weduwe.
Zij trouwde Marinus Jacobus van Buuren, 12-08-1891 Assen, akte 43, geb. 00-00-1869 Assen, (zoon van Johannes hendricus Cornelis van Buuren en Hendrik Luijks).

+ 438. v Pierre Francois Vergonet geb. 05-07-1874.
+ 439. vi Gerrit Francois Vergonet geb. 00-00-1880.
216. Pieter Gerrits Herrema, geb. 29-02-1840 Pietersbierum, overl. 19-01-1898 Tzummarum, oud 57 jaar, weduwnaar, beroep: landbouwer.
Hij trouwde (1) Jantje Jacobs Zoodsma, 16-05-1863 Barradeel, akte 37, geb. 29-09-1837 te Stiens, (dochter van Jacob Jans Zoodsma en Jeltje Tietes de Haan) overl. 17-02-1893 te Minnertsga, oud 55 jaar, gehuwd.

Kinderen:
+ 440. i Jacob Pieters Herrema geb. 05-05-1864.
+ 441. ii Gerrit Pieters Herrema geb. 18-05-1868.
442. iii Levenloos kind van vrouwelijk geslacht, geb. /, overl. 25-09-1875 te Tzummarum.

Hij trouwde (2) Willemke Zwart, 24-03-1894 Barradeel, akte 6, geb. 06-05-1846 Menaldum, (dochter van Pieter Gerbens Zwart en Ytje Jans Ketelaar) overl. 14-05-1940 Kimswerd, oud 94 jaar, weduwe.

217. Gerrit Gerrits Herrema, geb. 11-09-1842 te Pietersbierum, overl. 18-05-1886 te Tzummarum, oud 43 jaar, gehuwd.
Hij trouwde Sietske Siedses Reversma, 18-11-1865 te Barradeel, akte 53, geb. 15-12-1842 te Firdgum, (dochter van Sijds Hanzes Reversma en Akke Geerts Andringa) overl. 21-06-1932 te Tzummarum, oud 89 jaar, weduwe, beroep: arbeidster.

Kinderen:
443. i Wietske Gerrits Herrema, geb. 23-02-1866 te Tzummarum, overl. 23-05-1866 te Tzummarum, oud 3 maanden.
+ 444. ii Akke Gerrits Herrema geb. 03-10-1867.
+ 445. iii Gerrit Gerrits Herrema geb. 08-04-1873.
446. iv Wietske Gerrits Herrema, geb. 06-12-1877 te Tzummarum, overl. 26-03-1931 te Tzummarum, oud 53 jaar, gehuwd.
Zij trouwde Jan Foekes Braaksma, 18-05-1901 te Barradeel, akte 35, geb. 08-05-1875 te Tzummarum, (zoon van Foeke Braaksma en Antje Leestma) overl. 20-03-1950 te Tzummarum, oud 74 jaar, weduwnaar.

219. Johannes Gerrits Herrema, geb. 04-11-1846 te Tzummarum, overl. 23-03-1899 te Oosterbierum, oud 52 jaar, gehuwd, beroep: arbeider.
Hij trouwde Sjieuwke Tjerks Post, 27-05-1871 te Barradeel, geb. 14-07-1849 te Sexbierum, (dochter van Tjerk Rinzes Post en Jaike Sybrens Visser) overl. 05-01-1932 te Klooster Lidlum, oud 82 jaar, weduwnaar, beroep: dienstmeid.

Kinderen:
+ 447. i Jaike Johannes Herrema geb. 30-09-1872.
448. ii Wietske Johannes Herrema, geb. 03-07-1875 te Tzummarum, overl. 14-08-1908 te Leeuwarden, oud 33 jaar, gehuwd, wonende Oosterbierum.
Zij trouwde Siebe Houtsma, 23-05-1896 te Barradeel, akte 42, geb. 26-01-1874 te Oosterbierum, (zoon van Bote Sijbes Houtsma en Jantje Melles Stellingwerf) overl. 06-02-1926 te Schingen, oud 52 jaar, weduwnaar, beroep: arbeider.

449. iii Jantje Johannes Herrema, geb. 06-01-1878 te Tzummarum.
Zij trouwde Evert Telenga, 26-08-1899 te Barradeel, akte 43, geb. 29-12-1876 te Sexbierum, (zoon van Dirk Telenga en Trijntje Leijen) overl. 20-05-1911 te Sexbierum, oud 34 jaar, gehuwd, beroep: voerman.

+ 450. iv Gerrit Johannes Herrema geb. 07-12-1885.

221. Marten Gerrits Herrema, geb. 20-02-1851 Tzummarum, overl. 31-01-1899 Tzummarum, oud 47 jaar, gehuwd, beroep: arbeider/tapper.
Hij trouwde Geeske Sammes Talsma, 14-05-1874 Barradeel, akte 13, geb. 05-04-1851 Tzummarum, (dochter van Samme Feitzes Talsma en Trijntje Sjoerds Zijlstra) overl. 31-07-1934 Tzummarum, oud 83 jaar, weduwnaar.

Kinderen:
451. i Levenloos kind van mannelijk geslacht, geb. /, overl. 19-05-1875 te Tzummarum.
+ 452. ii Gerrit Martens Herrema geb. 25-01-1879.
453. iii Levenloos kind van mannelijk geslacht, geb. /, overl. 21-03-1886 te Tzummarum.
454. iv Levenloos kind van mannelijk geslacht, geb. /, overl. 15-07-1892 te Tzummarum.

222. Aaltje Gerrits Herrema, geb. 27-12-1853 te Tzummarum, overl. 31-03-1931 te Vrouwen Parochie, oud 76 jaar, weduwe.
Zij trouwde Siebren Poort, 14-06-1879 te Franekeradeel, akte 35, geb. 02-02-1850 te Tzum, (zoon van Jelle Cornelis Poort en Trijntje Sjoerds Post) overl. 02-01-1928 te Vrouwen Parochie, oud 77 jaar, gehuwd, beroep: arbeider.

Kinderen:
455. i Trijntje Poort, geb. 11-05-1880 te Tzum.
456. ii Wietske Poort, geb. 23-08-1882 te St.Jacobiparochie.
457. iii Gerrit Poort, geb. 10-09-1885 te Ried.
458. iv Jeltje Poort, geb. 11-06-1891 te Tzummarum.

225. Pieter Martens Herrema, geb. 14-03-1848 Oosterbierum, overl. 11-04-1891 Oosterbierum, oud 43 jaar, gehuwd, beroep: arbeider.
Hij trouwde Siebrigje Pieters Smits, 16-05-1872 Barradeel, akte 19, geb. 15-11-1849 Oosterbierum, (dochter van Pieter Hendriks Smits en Hinke Sijbes Morra) geëmigreerd 15-05-1893 naar onbekende bestemming in USA, overl. 11-02-1901 Orange City, Iowa, oud 51 jaar, weduwe, beroep: dienstmeid.
Siebrigje: Moeder Sybrigje Pieters Smits emigreerde als weduwe op 15 mei 1893 met haar twee kinderen Jetske en Marten naar een onbekende bestemming in USA, waarschijnlijk naar haar familie.

Kinderen:
459. i Hinke Pieters Herrema, geb. 13-02-1873 te Oosterbierum, overl. 26-03-1884 te Den Haag, oud 11 jaar, wonend Oosterbierum.
460. ii Jetske Pieters Herrema, geb. 11-12-1875 Oosterbierum, geëmigreerd 15-05-1893 onbekende bestemming USA, overl. 01-04-1901 Orange City, Iowa, oud 25 jaar, gehuwd.
Zij trouwde Jake Hoksbergen, 05-09-1895 Orange City, Iowa.

+ 461. iii Marten Pieters Herrema geb. 18-08-1887.
226. Geertje Martens Herrema, geb. 02-02-1851 Oosterbierum, overl. 21-08-1929 Berlikum, oud 78 jaar, weduwe.
Zij trouwde Ale Stellingwerf, 01-05-1879 Barradeel, akte 9, geb. 15-12-1852 te Oosterbierum, (zoon van Haye Ales Stellingwerf en Maartje Jelles Visser) overl. 31-03-1923 te Oosterbierum, oud 70 jaar.

Kinderen:
462. i Levenloos kind van mannelijk geslacht, geb. /, overl. 09-08-1881 te Oosterbierum.

227. Tjerkje Martens Herrema, geb. 11-10-1852 Oosterbierum, overl. 20-04-1893 Oosterbierum, oud 40 jaar, gehuwd.
Zij trouwde Anne Marra, 21-05-1881 Barradeel, akte 36, geb. 30-06-1856 te Oosterbierum, (zoon van Pieter Wietses Marra en Trijntje Gerbens Dijkstra) beroep: landbouwer/schipper.

Kinderen:
463. i Pieter Marra, geb. 00-00-1883 te Oosterbierum, overl. 27-09-1886 te Oosterbierum, oud 3 jaar.
464. ii Levenloos kind van mannelijk geslacht, geb. /, overl. 20-04-1893 te Oosterbierum.

229. Pietertje Martens Herrema, geb. 25-10-1862 Oosterbierum, overl. 23-10-1920 Oosterbierum, oud 57 jaar, weduwe.
Zij trouwde Bote Anes Jukema, 23-11-1887 Barradeel, akte 57, geb. 01-08-1867 te Sexbierum, (zoon van Ane Jelles Jukema en Jetske Pieters Anema) overl. 06-09-1904 te Oosterbierum, oud 37 jaar, gehuwd.

Kinderen:
465. i Levenloos kind van vrouwelijk geslacht, geb. /, overl. 09-10-1899 te Oosterbierum.
466. ii Levenloos kind van mannelijk geslacht, geb. /, overl. 11-08-1901 te Oosterbierum.

231. Pieter Jans Herrema, geb. 28-11-1847 Tzummarum,, geëmigreerd 15-03-1887 naar onbekende bestemming USA, beroep: arbeider. Emigreerde in 1890 met gezin naar USA.
Hij trouwde Trijntje Klases Lanting, 27-05-1871 Barradeel, akte 41, geb. 01-06-1849 Tzummarum, (dochter van Klaas Pieters Lanting en Trijntje Hinnes de Haan) geëmigreerd 15-03-1887 naar onbekende bestemming USA, beroep: dienstmeid.

Kinderen:
467. i Trijntje Pieters Herrema, geb. 24-02-1872 Tzummarum, geëmigreerd 15-03-1887 met ouders naar onbekende bestemming USA.
468. ii Minke Pieters Herrema, geb. 28-12-1873 Tzummarum, geëmigreerd 15-03-1887 met ouders naar onbekende bestemming USA.
469. iii Antje Pieters Herrema, geb. 19-03-1876 Tzummarum, geëmigreerd 15-03-1887 met ouders naar onbekende bestemming naar USA.
470. iv Jan Pieters Herrema, geb. 17-03-1879 Tzummarum, geëmigreerd 15-03-1887 met ouders naar onbekende bestemming USA.
471. v Klaaske Pieters Herrema, geb. 02-07-1882 Tzummarum, geëmigreerd 15-03-1887 met ouders naar onbekende bestemming USA.
472. vi Hinnerina Pieters Herrema, geb. 24-01-1886 Tzummarum, geëmigreerd 15-03-1887 met ouders naar onbekende bestemming USA.

232. Harmen (Herman) Jans Herrema, geb. 27-11-1849 Tzummarum, geëmigreerd 01-07-1889 met onbekende bestemming naar USA, overl. Grand Rapids Michigan, beroep: meubelmaker. Emigreerde in 1890 met gezin naar USA.
Hij trouwde Sietske (Susie) Stevens Bruinsveld, 14-05-1874 Barradeel, akte 11, geb. 21-03-1849 Tzummarum, (dochter van Steven Cornelis Bruinsveld en Janke Hendriks de Haan) geëmigreerd 01-07-1889 met onbekende bestemming naar USA, overl. usa.

Kinderen: 473. i Minke Harmens Herrema, geb. 02-12-1874 Oosterbierum, geëmigreerd 01-07-1889 met ouders naar onbekende bestemming USA.
Zij trouwde Marten Hiemstra, Grand Rapids.

474. ii Steven Harmens Herrema, geb. 13-03-1876 Oosterbierum, geëmigreerd 01-07-1889 met ouders naar onbekende bestemming USA.
Hij trouwde Maaike Steenbergen, Grand Rapids.

475. iii Jan Harmens Herrema, geb. 10-09-1877 Oosterbierum, geëmigreerd 01-07-1889 met ouders naar onbekende bestemming USA.
476. iv Janke (Jessie) Harmens Herrema, geb. 23-03-1879 Oosterbierum, geëmigreerd 01-07-1889 met ouders naar onbekende bestemming USA, overl. 21-10-1940 usa.
Zij trouwde David Hoogerheide, Grand Rapids.

477. v Baukje (Bessie) Harmens Herrema, geb. 29-09-1881 Tzummarum, geëmigreerd 01-07-1889 met ouders naar onbeknde bestemming USA, beroep: arbeidster verffabriek.
478. vi Pieter (Peter) Harmens Herrema, geb. 26-04-1883 Tzummarum, overl. 00-05-1967 Grand Rapids, oud 84 jaar, geëmigreerd 01-07-1889 met ouders naar onbekende bestemming naar USA, beroep: meubel maker.
479. vii Gerrit Harmens Herrema, geb. 02-02-1885 Klooster Anjum, overl. 26-12-1886 Tzummarum, oud 22 maanden.
480. viii Levenloos kind van vrouwelijk geslacht, geb. /, overl. 22-02-1888 Tzummarum.
481. ix Gerrit Harmens Herrema, geb. 28-11-1893 Michigan, overl. 00-11-1973 Detroit Wayne, Michigan, oud 79 jaar.
234. Tjerkje Jans Herrema, geb. 02-03-1853 te Tzummarum, overl. 01-08-1918 te Tzummarum, oud 65 jaar, weduwe.
Zij trouwde Jan Ages de Boer, 18-05-1878 te Barradeel, akte 27, geb. 23-07-1855 te Minnertsga, (zoon van Age Anes de Boer en Dieuwke Jans de Boer) overl. 08-09-1905 te Tzummarum, oud 50 jaar, beroep: boerenknecht.

Kinderen:
482. i Age Jans de Boer, geb. 04-06-1881.
483. ii Jan Jans de Boer, geb. 17-09-1883.
484. iii Dieuwke Jans de Boer, geb. 21-03-1886.
485. iv Anne Jans de Boer, geb. 11-03-1889 te Tzummarum.
Hij trouwde Antje Sikkes Dijkstra, 08-05-1913 te 't Bildt, akte 23, geb. 09-12-1888 te Wier, (dochter van Sikke Minnes Dijkstra en Liesbert Jans Plat).

486. v Pieter Jans de Boer, geb. 04-07-1893.
487. vi Harmen Jans de Boer, geb. 24-02-1895.

239. Gerrit Jans Herrema, geb. 20-09-1862 Tzummarum, geëmigreerd 11-05-1891 Noord-Amerika, kwam 05-05-1883 van Finkum, beroep: fabrieksarbeider. Emigreerde met gezin in 1890 naar USA, of was het 15-11-1899 ?
Hij trouwde (1) Bregtje (Bertha) Sijbes Travaille, 19-05-1883 Barradeel, akte 47, geb. 14-08-1860 Tzummarum, (dochter van Siebe Teijes Travaille en Pietje Gerrits Groeneveld) geëmigreerd 15-11-1891 vanuit Pietersbierum met onbekende bestemming USA, overl. voor 06-03-1930 usa.

Kinderen:
488. i Tietje (Nellie) Gerrits Herrema, geb. 27-03-1884 Pietersbierum, geëmigreerd 11-11-1891 Noord-Amerika, tesamen met ouders, overl. ongehuwd in USA. Is met ouders naar Amerika geëmigreerd en ongehuwd gebleven.
+ 489. ii Jan (John) Gerrits Herrema geb. 15-03-1886.
490. iii Minke ( Minnie) Gerrits Herrema, geb. 24-04-1888 Pietersbierum, geëmigreerd 11-11-1891 Noord-Amerika, tesamen met ouders.
Zij trouwde ? Piersma, USA, geen kinderen.

+ 491. iv Siebe (Simon) Gerrits Herrema geb. 11-12-1889.
+ 492. v Jessie Gerrits Herrema geb. 28-11-1891.
Hij trouwde (2) Elisabeth Smallagen, 06-03-1930 te usa.

245. Geeske Jans Janssen, (Zie huwelijksnummer 169.)

249. Anke Douwes Herrema, geb. 20-10-1867 te Tzummarum, overl. 13-03-1960 te Tzummarrum, oud 92 jaar, weduwe.
Zij trouwde Hein van den Burg, 24-05-1890 te Barradeel, akte 26, geb. 20-07-1864 te Oosterbierum, (zoon van Jan Pieters van den Burg en Lijsbeth Jacobs Faber) overl. 25-07-1947 te Tzummarum, oud 83 jaar, gehuwd, beroep: arbeider.

Kinderen:
493. i Douwe van den Burg, geb. 17-07-1891.
494. ii Jan (John) van den Burg, geb. 16-06-1901.
Hij trouwde Siep Harkema, geëmigreerd te wonend in USA Denver.

495. iii Jacob van den Burg.
Hij trouwde Sietske Winsemius, geëmigreerd te wonen in USA Grand Rapids.

250. Geeske Douwes Herrema, geb. 31-03-1869 te Tzummarum, overl. 28-12-1950 te Tzummarum, oud 81 jaar, weduwe.
Zij trouwde Jakob Haagsma, 23-05-1896 te Barradeel, akte 44, geb. 13-10-1867 te Tzummarum, (zoon van Auke Jakobs Haagsma en Hendrikje Martens Hoogstra) overl. 15-03-1936 te Tzummarum, oud 68 jaar, gehuwd, beroep: slagter.

Kinderen:
496. i Sjieuwke Haagsma, geb. 27-02-1899 te Tzummarum.
497. ii Auke Haagsma, geb. 21-12-1901.

256. Geeske Hendriks Herrema, geb. 13-06-1871 te Peins, overl. 25-01-1957 te Franeker, oud 85 jaar, weduwe, begraven te Peins.
Zij trouwde Harmen Hager, 20-05-1905 te Franekeradeel, akte 19, geb. 06-03-1871 te Berlikum, (zoon van Harmen Harmens Hager en Zwaantje Klazes Buwalda) overl. 12-04-1945 te Franeker, oud 74 jaar, gehuwd.

Kinderen:
498. i Levenloos kind van vrouwelijk geslacht, geb. /, overl. 11-07-1909 te Franeker.
499. ii Levenloos kind van vrouwelijk geslacht, geb. /, overl. 21-03-1912 te Franeker.

257. Pieter Hendriks Herrema, geb. 08-04-1872 te Peins, overl. 26-03-1914 te Peins, oud 41 jaar, gehuwd, beroep: herbergier.
Hij trouwde Dieuwke Meijer, 31-05-1896 te Franeker, akte 29, geb. 10-05-1876 te Franeker, (dochter van Cornelis Meijer en Renkje Hoekstra).

Kinderen:
500. i Hendrik Pieters Herrema, geb. 15-04-1897 te Franeker, overl. 18-08-1897 te Peins, oud 4 maanden.
501. ii Renkje Pieters Herrema, geb. 13-12-1898 te Peins, overl. 08-06-1982 te Harlingen, oud 83 jaar, weduwe.
Zij trouwde Jelle Stinstra, geb. 12-01-1883 te Harlingen, overl. 27-07-1959 te Harlingen, oud 76 jaar, gehuwd.

502. iii Hendrik Pieters Herrema, geb. 13-05-1907 te Peins, overl. 31-10-1936 te Sexbierum, oud 29 jaar, ongehuwd.

260. Tjepke Hendriks Herrema, geb. 13-05-1876 Peins, overl. 04-12-1918 Peins, oud 42 jaar, gehuwd, beroep: arbeider.
Hij trouwde Jantje Draaijer, 07-11-1908 Franekeradeel, akte 38, geb. 12-02-1880 te Makkum, (dochter van Ate Draijer en Sjoukje Westra) overl. 15-10-1948 te Makkum, oud 68 jaar, weduwe.

Kinderen:
+ 503. i Pieter Tjepkes Herrema geb. 17-09-1909.
+ 504. ii Sjoukje Tjepkes Herrema geb. 29-12-1910.
505. iii Aafke Tjepkes Herrema, geb. 00-02-1912 te Peins, overl. 19-03-1913 te Peins, oud 13 maanden.

262. Hendrikje Hendriks Herrema, geb. 29-04-1880 te Peins, overl. 09-02-1956 te Frederiksoord, oud 75 jaar, begraven te Peins.
Zij trouwde Dirk Gerrits Schievink, 10-11-1900 te Franekeradeel, akte 55, geb. 25-05-1870 te Harich, (zoon van Halbe Schievink en Jeane Baars) overl. 09-02-1956 te Peins, beroep: bakkersknecht.

Kinderen:
506. i A. Schievink.
Zij trouwde G.Boskasse.

265. Pietje Gatzes Herrema, geb. 13-02-1851 Tzummarum, overl. 10-04-1934 Franeker, oud 83 jaar, weduwe, beroep: dienstmeid.
Zij trouwde Dirk Johannes Stedehouwer, 18-05-1873 Franeker, akte 19, geb. 23-08-1842 te Franeker, (zoon van Johannes Derks Stedehouwer en Tjietske Sikkes La Fleur) overl. 24-04-1923 te Franeker, oud 80 jaar, gehuwd, beroep: winkelbediende en spinner.

Kinderen:
507. i Reintje Dirks Stedehouwer, geb. 29-04-1874 Franeker.
Zij trouwde (1) Jan Hendrik Antonie Gerrit van Son.
Zij trouwde (2) Jan Boukes Jagt, 14-10-1920 Heerlen, akte 0, geb. 14-01-1881 Westerbork, (zoon van Bouke Jagt en Johanna de Vroom).

508. ii Tjietsche Stedehouwer, geb. 08-01-1876 te Franeker, overl. 04-12-1898 te Amsterdam.
509. iii Rinskje Dirks Stedehouwer, geb. 01-10-1877 te Franeker.
510. iv Gatse Dirks Stedehouwer, geb. 08-05-1882 te Franeker.
511. v Johannes Dirks Stedehouwer, geb. 04-08-1884 te Franeker, overl. 14-09-1886 te Franeker, oud 2 jaar.
512. vi Johannes Dirks Stedehouwer, geb. 24-11-1886 te Franeker, overl. 23-02-1888 te Franeker, oud 14 maanden.
513. vii Johannes Dirks Stedehouwer, geb. 08-01-1890 te Franeker.
514. viii Gerlof Dirks Stedehouwer, geb. 14-03-1893 te Franeker.

267. Isaakje (Edith) Gatzes Herrema, geb. 25-06-1857 Minnertsga, geëmigreerd 25-03-1895 met onbekende bestemming naar USA.
Zij trouwde Jan Tjeerds Hijlkema, 06-02-1886 Barradeel, akte 3, geb. 23-08-1859 Tzummarum,, (zoon van Tjeerd Walters Hylkema en Tietje Sikkes Westra) geëmigreerd 25-03-1895 met onbekende bestemming naar USA, overl. 23-05-1914 Cleveland Ohio - USA, oud 54 jaar, beroep: schippers. Jan: Emigreerde 25 maart 1895 naar Amerika.

Kinderen:
515. i Rinske (Rinnie) Jans Hylkema, geb. 05-03-1887 Tzummarum, geëmigreerd 25-03-1895 met ouders naar onbekende bestemming USA.
516. ii Tietje Jans Hylkema, geb. 24-07-1890 Tzummarum, overl. 19-11-1891 Tzummarum, oud ruim 1 jaar.
517. iii Tjeerd (George) Hylkema, geb. 03-08-1891 Tzummarum.
518. iv Tietje (Tillie) Jans Hylkema, geb. 04-05-1894 Tzummarum.

268. Harmen Gatses Herrema, geb. 22-02-1862 Minnertsga, overl. 03-11-1940 Ried, oud 78 jaar, gehuwd, beroep: machinist. verhuisden 27 april 1889 naar Oud-Beijerland, Harmen was daar ovenstoker.
Hij trouwde Klaaske Sjoerds van der Schaar, 23-05-1885 Barradeel, akte 40, geb. 19-09-1860 te Peins, (dochter van Sjoerd Hanzes van der Schaar en Antje Jans Dusselaar) overl. 24-05-1941 te Ried, oud bijna 81 jaar, weduwe.

Kinderen:
+ 519. i Antje Harmens Herrema geb. 03-10-1885.
+ 520. ii Rinske Harmens Herrema geb. 26-09-1886.
+ 521. iii Gatse Harmens Herrema geb. 15-12-1887.
522. iv Saapke Harmens Herrema, geb. 20-01-1891 te Oud Beyerland, overl. 06-12-1918 te Ried, oud 27 jaar, ongehuwd.
523. v Sjoerd Harmens Herrema, geb. 13-01-1893 te Oud-Beyerland, overl. 20-04-1893 te Oud-Beyerland, oud 3 maanden.
524. vi Sjoerd Harmens Herrema, geb. 19-04-1894 te Oud-Beijerland, overl. 25-05-1894 te Oud-Beijerland, oud 36 dagen.
Van de handgeschreven rouwbrief aan zijn familieleden schreef vader Harmen: "OudBeijerland, 25 mei '94.
Geliefde Broeder en Zuster, Heden middag 1 uur wierden we getroffen door het overleiden van ons Zoontje Sjoerd na een smartlijk leiden van acht dagen.
Het meisje dat heeft ook een dag ziek geweest, doch is nu weer vlink gezond en Klaaske dat gaat nu ook goed.
Zijt verder van ons gegroet, U diepbedroefde Broeder en Zuster, H.Herrema K v.d.Schaar".
+ 525. vii Pietje Harmens Herrema geb. 19-04-1894.

269. Jan Gatzes Herrema, geb. 15-10-1864 te Minnertsga, overl. 24-01-1949 te Ried, oud 84 jaar, weduwnaar, begraven te Slappeterp, beroep: arbeider.
Hij trouwde Japke Lourens Liemburg, 10-05-1888 te Menaldumadeel, akte 18, geb. 14-07-1865 te Berlikum, (dochter van Lourens Dirks Liemburg en Janke Michiels Meijer) overl. 24-09-1940 te Ried, oud 75 jaar, gehuwd, begraven te Slappeterp.

Kinderen:
526. i Janke Jans Herrema, geb. 22-08-1888 te Sint Jacobi Parochie, overl. 23-04-1889 te Sint Jacobi Parochie, oud 8 maanden.
+ 527. ii Lourens Jans Herrema geb. 22-08-1888.

276. Harmen Jans Herrema, geb. 28-01-1860 Ried, overl. 12-11-1909 Sint Jac. Parochie, oud 49 jaar, weduwn.
Hij trouwde Gaatske Pieters Bosje, 14-05-1885 't Bildt, akte 24, geb. 15-04-1865 te Sint Jacobi Parochie, (dochter van Pieter Bosje en Tietje Andringa) overl. 29-08-1901 te Sint Jacobi Parochie, oud 36 jaar,gehuwd.

Kinderen:
+ 528. i Pieter Harmens Herrema geb. 18-04-1886.
+ 529. ii Jan Harmens Herrema geb. 12-01-1889.
530. iii Tietje Harmens Herrema, geb. 28-10-1890 Sint Jacobi Parochie, overl. 17-04-1978 Sneek, oud 87 jaar, weduwe.
Zij trouwde (1) Arjen Wiersma, 04-05-1911 't Bildt, akte 12, geb. 30-10-1889 te Sint Anna Parochie, (zoon van Meindert Wiersma en Renske de Vries).
Zij trouwde (2) Broer Eekma, overl. 12-10-1968 te Sneek.

+ 531. iv Douwe Harmens Herrema geb. 27-11-1892.
+ 532. v Dirk (Richard) Harmens Herrema geb. 06-03-1895.
533. vi Renske Harmens Herrema, geb. 16-06-1897 te Sint Jacobiparochie, overl. 07-09-1973 te Drachten, oud 76 jaar, crematie te Goutum.
Zij trouwde Pieter de Kant, 18-03-1920 te 't Bildt , akte 7, geb. 13-02-1897 te Sint Jacobiparochie, (zoon van Jan de Kant en Trijntje Dijkstra) overl. 03-03-1978 te Amstelveen, oud 81 jaar, weduwnaar.

277. Willem Jans Herrema, geb. 11-05-1864 Ried, overl. 11-02-1915 Sint Jacobi Parochie, oud 50 jaar, geh., beroep: werkman.
Hij trouwde Jantje Willems de Vries, 16-05-1895 't Bildt , akte 26, geb. 26-10-1869 te Vrouwen Parochie, (dochter van Willem de Vries en Geertje van der Leij) overl. 13-03-1917 te Sint Jacobi Parochie,oud 47 jaar, weduwe.

Kinderen:
534. i Geertje Willems Herrema, geb. 27-11-1896 te Wier, overl. 16-02-1897 te Wier, oud 2 maanden.
535. ii Jan Willems Herrema, geb. 26-09-1898 te Wier, overl. 12-10-1898 te Wier, oud 16 dagen.
536. iii Geertje Willems Herrema, geb. 21-01-1900 te Wier, overl. 07-04-1900 te Wier, oud 2 maanden.
537. iv Jan Willems Herrema, geb. 01-11-1901 te Sint Jacobi Parochie, overl. 10-09-1943 te St.Jacobiparochie, oud 41 jaar.
Hij trouwde Martha Smeding, geb. 24-10-1906, overl. 13-06-1988 te Sint Jacobi Parochie, oud 81 jaar,weduwe.

278. Trijntje Jans Herrema, geb. 11-05-1864 te Ried, overl. 25-03-1900 te Berlikum, oud 35 jaar, gehuwd.
Zij trouwde Klaas Pieters Schiphof, 05-05-1888 te Barradeel, akte 8, geb. 20-09-1858 te Berlikum, vertrokken naar de Haarlemmermeer, (zoon van Pieter Klazes Schiphof en Sietske Jacobs Runia).

Kinderen:
538. i Tietje Klazes Schiphof, geb. 14-07-1888 te Berlikum.
Zij trouwde Albert van Tuinen, 01-02-1912 te 't Bildt, akte 3, geb. 03-12-1885 te Sint Jacobiparochie.

539. ii Pieter Klazes Schiphof, geb. 12-09-1890 te Berlikum.
540. iii Jan Klazes Schiphof, geb. 24-12-1893 te Berlikum.
Hij trouwde Charlene (Lena) van Dijk, 14-06-1927 te usa, geb. 13-05-1896 te Hosper, Iowa.

541. iv Sietske Klazes Schiphof, geb. 05-07-1897 te Berlikum.

292. Roelof Gerrits Herrema, geb. 02-10-1865 Marssum, overl. na 1942 Leeuwarden, onder tram voor station, beroep: marskramer/stalhouderskn.
Echtscheiding dd 3 augustus 1911 opgrond van overspel, 9 kinderen waarvan 7 nog in leven en 6 nog minderjarig, heeft 5 jaar geleden Tietje verlaten en een zwervend leven gaan leiden, vleselijke gemeenschap met andere vrouwen en sinds 13 weken in de Amelandsche straat te Leeuwarden gaan samenwonen.
Voogd over zijn kinderen was o.a. Pieter Gerrits Herrema.
Hij trouwde Tietje Meijer, 31-05-1888 Menaldumadeel, akte 56, geb. 13-01-1864 te Winsum, (dochter van Ruurd Halbes Meijer en Geertje Harings Piebinga) overl. 14-11-1918 te Leeuwarden, oud 54 jaar, beroep: koopvrouw.
Tietje: Voogden voor haar minderjarige kinderen na overlijden: aan vaderszijde: Frederik Verf, kastelein en oom en Yde van der Meer, werkman en oom, aan moederszijde: Klaas van der Berg, smid te Goutum, oom en Halbe Meijer, werkman te Oosterlittens, welke de voogdij weer overdroegen aan de "stadsarmenkamer" te Leeuwarden.

Kinderen:
+ 542. i Gerrit Roelofs Herrema geb. 27-01-1889.
+ 543. ii Froukje Roelofs Herrema geb. 23-10-1891.
544. iii Ruurd Roelofs Herrema, geb. 07-07-1894 Leeuwarden, overl. 19-03-1895 Leeuwarden, oud 8 maanden.
+ 545. iv Ruurd Roelofs Herrema geb. 05-12-1895.
546. v Geert Roelofs Herrema, geb. 30-08-1898 Leeuwarden, overl. 19-07-1899 Leeuwarden, oud 10 maanden.
+ 547. vi Geert Roelofs Herrema geb. 17-05-1900.
548. vii Jeltje Roelofs Herrema, geb. 17-06-1903 Leeuwarden, overl. Velsen.
Zij trouwde (1) Jan Barendsma, 23-06-1926 Leeuwarden, akte 135, geb. 00-00-1903 te Sneek, (zoon van Jan Barendsma en Akke van Dam) beroep: glazenwasser.
Zij trouwde (2) R.Bill.

+ 549. viii Anna Roelofs Herrema geb. 17-06-1903.
+ 550. ix Harm Roelofs Herrema geb. 14-02-1906.

295. Anne Gerrits Herrema, geb. 06-09-1869 Marssum, jongste tweelingzoon, overl. na 1942 Leeuwarden, beroep: arbeider.
Hij trouwde Tietje van Apeldoorn, 23-07-1903 Menaldumadeel, akte 68, geb. 18-11-1869 te Leeuwarden, (dochter van Hendrik van Apeldoorn en Janke Hoff).

Kinderen:
551. i Gerrit Annes Herrema, geb. 27-01-1889 te Marssum, erkend bij huwelijk in 1903.
+ 552. ii Hendrik Annes Herrema geb. 21-08-1902.
553. iii Froukje Annes Herrema, geb. 07-06-1904 te Leeuwarden, overl. 30-09-1906 te Leeuwarden, oud 2 jaar.

296. Harmen Gerrits Herrema, geb. 26-04-1872 te Marssum, overl. 21-02-1957 te Scharnegoutum, oud 84 jaar, weduwnaar, beroep: tuinbouwer Scharnegoutum.
Hij trouwde Janneke Dirks de Boer, 08-06-1907 te Barradeel, akte 47, geb. 05-05-1876 te Herbayum, (dochter van Dirk Klazes de Boer en Antje Steffens Gerbranda) overl. 22-01-1942 te Scharnegoutum, oud 65 jaar, gehuwd.

Kinderen:
554. i Levenloos kind van vrouwelijk geslacht, geb. /, overl. 19-09-1908 te Marssum.
555. ii Gerrit Harmens Herrema, geb. 24-04-1912 te Scharnegoutum, overl. 16-05-1940 te Goënga, oud 28 jaar ongehuwd, wonend te Scharnegoutum.
556. iii Dirk Harmens Herrema, geb. 00-00-1914.
Hij trouwde J.Stok.

297. Pieter Gerrits Herrema, geb. 27-06-1875 Marssum, overl. 26-08-1962 Leeuwarden, oud 87 jaar, weduwnaar, beroep: voerman.
Was na het overlijden van zijn vrouw Aafke Hiemstra aangesloten bij het Leger des Heils, afdeling Leeuwarden en was grote tromslager bij het muziekkorps.
Hij trouwde Aafke Pieters Hiemstra, 02-04-1903 Menaldumadeel, akte nr 9, geb. 14-11-1877 Oosterlittens,, (dochter van Pieter Rientzes Hiemstra en Trijntje Klazes Reinalda) overl. 10-10-1929 Leeuwarden, oud 51 jaar, gehuwd, beroep: dienstmeid.

Kinderen:
557. i Gerrit Pieters Herrema, geb. 21-09-1903 te Marssum, overl. 17-02-1904 te Marssum, oud 4 maanden.
+ 558. ii Gerrit Pieters Herrema geb. 28-11-1904.
559. iii Trijntje Herrema, geb. 19-04-1906 te Marssum, overl. 31-01-1907 te Leeuwarden, oud 9 maanden.
+ 560. iv Pieter Herrema geb. 24-10-1908.
+ 561. v Cathrienus Herrema geb. 03-07-1912.
+ 562. vi Harm Herrema geb. 25-06-1915.

298. Antje Gerrits Herrema, geb. 13-04-1878 Marssum, overl. 07-12-1948 Marssum, oud 70 jaar, weduwe.
Zij trouwde Frederik Jacobs Verf, 02-05-1901 Menaldumadeel, akte 10, geb. 04-09-1866 te Oudehaske, (zoon van Jacob Jacobus Verf en Kersje Feddes Booij) overl. 24-06-1942 te Franeker, oud 75 jaar, gehuwd, wonend te Marssum, beroep: kastelein.

Kinderen:
563. i Levenloos kind van mannelijk geslacht, geb. /, overl. 05-02-1902 te Marssum.
564. ii Jacob Frederiks Verf, geb. 04-03-1903 te Marssum, overl. 31-01-1904 te Marssum, oud 11 maanden.
565. iii Jacob Frederiks Verf, geb. 20-03-1907 te Marssum, overl. 08-10-1935 te Ameland, oud 28 jaar, gehuwd, beroep: caféhouder Bontekoe. Verdronken op het wad, toen hun vissersbootje tijdens een plotseling opgekomen storm is omgeslagen, er waren nog 3 personen meer aan boord.
Hij trouwde Anna Bernhardina Elisabeth Limburg.

305. Dirk Siebrens Herrema, geb. 07-05-1871 te Oosterbierum, overl. 22-06-1947 te Berlikum, oud 76 jaar, gehuwd, beroep: voerman.
Hij trouwde Baukje Wierda, 22-05-1897 te Wymbrytseradeel, akte 59, geb. 22-04-1876 te Woudsend, (dochter van Sietze Wierda en Geertje Fortuin) overl. 01-04-1950 te Berlikum, oud 73 jaar, weduwe, beroep: boerenmeid.

Kinderen:
566. i Geertje Dirks Herrema, geb. 03-04-1897 te Woudsend, overl. 31-08-1973 te Tzummarum, oud 76 jaar, weduwe.
Zij trouwde Lume Hoogerhuis, 24-05-1922 te Franeker, akte 37, geb. 12-08-1897 te Franeker, (zoon van Tjibbe Hoogerhuis en Maaike van der Vliet) overl. 07-12-1970 te Tzummarum, oud 73 jaar, gehuwd.

+ 567. ii Siebren Dirks Herrema geb. 11-03-1898.
568. iii Anna Dirks Herrema, geb. 23-04-1899 Berlikum, overl. 15-04-1987 Buitenpost, oud 87 jaar, gehuwd.
Zij trouwde Hendrik Waltje, 24-02-1921 Menaldumadeel, akte 7, geb. 10-07-1891 Burum, (zoon van Rein Waltje en Hinke Douwes Douma) overl. 26-12-1986 Buitenpost, oud 95 jaar, weduwnaar, beroep: bakkersknecht.

+ 569. iv Trijntje Dirks Herrema geb. 23-06-1900.
+ 570. v Sietske Dirks Herrema geb. 07-09-1903.
+ 571. vi Sietse Dirks Herrema geb. 22-12-1907.
+ 572. vii Harmen Dirks Herrema geb. 06-01-1910.
+ 573. viii Hielke Dirks Herrema geb. 30-04-1912.
+ 574. ix Renske Dirks Herrema geb. 11-07-1913.
575. x Dirk Dirks Herrema, geb. 20-06-1916 te Berlikum, overl. 20-03-1937 te Leeuwarden, oud 20 jaar, ongehuwd, wonend te Berlikum, beroep: voerman.

Achtste Generatie

316. Liefke Simons Terpstra, geb. 26-08-1887 te Oosterbierum, overl. 18-06-1967 te Oosterbierum, oud 79 jaar, gehuwd.
Zij trouwde Gerrit Johannes Herrema, 02-03-1912 Barradeel, akte 3, geb. 07-12-1885 Tzummarum, (zoon van Johannes Gerrits Herrema en Sjieuwke Tjerks Post) overl. 25-06-1967 Oosterbierum, oud 81 jaar, weduwnaar.

Kinderen:
+ 576. i Johannes Gerrits Herrema geb. 07-11-1912.
577. ii Simon Gerrits Herrema, geb. 21-05-1914 Oosterbierum, overl. 22-04-1986 Oosterbierum,oud bijna 72 jaar, ongehuwd.
+ 578. iii Binke Gerrits Herrema geb. 16-05-1920.

322. Jacob Jans Herrema, geb. 01-07-1889 te Oosterbierum, overl. 30-06-1981 te Veenwoudsterwal, oud 91 jaar, weduwnaar, begraven te Sint.Jacobiparochie.
Hij trouwde Jeltje Hiemstra, 15-05-1913 te Het Bildt , akte 29, geb. 02-12-1890 te Vrouwen Parochie, (dochter van Bauke Hiemstra en Antje de Vries) overl. 03-01-1968 te Leeuwarden, oud 77 jaar, gehuwd, begarven te Sint Jacobi Parochie.

Kinderen:
+ 579. i Jan Jacobs Herrema geb. 26-10-1913.
+ 580. ii Bauke Jacobs Herrema geb. 16-03-1915.
+ 581. iii Hans Jacobs Herrema geb. 03-09-1916.
+ 582. iv Bertus Jacobs Herrema.

325. Pietertje Jans Herrema, geb. 26-05-1898 te Oosterbierum.
Zij trouwde Gerrit Klok, 04-07-1918 te 't Bildt, akte 47, geb. 01-02-1896 te Vrouwen Parochie, (zoon van Evert Klok en Pietje van der Leij) beroep: werkman.

Kinderen:
583. i Evert Klok.
336. Cornelius (Neil) Duimstra, geb. 19-01-1901 te Perkins Day, overl. 28-01-1988 te Sioux Falls, Minnehaha South Dakota, oud 87 jaar.
Hij trouwde Wilma Schut, 06-06-1924, geb. 00-10-1905.

Kinderen:
584. i Elizabeth Duimstra, geb. 12-03-1927.
Zij trouwde Harold Payne.

585. ii John Duimstra, geb. 20-07-1929.
Hij trouwde Lavonne Allen.

586. iii Marilyn Duimstra, geb. 30-09-1931.
Zij trouwde (1) Al Luikens.
Zij trouwde (2) Gerrit van Laar.

587. iv Robert Duimstra, geb. 30-05-1938, overl. 15-12-1987.
Hij trouwde Elaine de Boer.

337. Froukje (Frances) Duimstra, geb. 25-08-1903 te Of Primsburg, Minnisota, overl. 30-05-1991 te oud 87 jaar.
Zij trouwde John Bonnema, 14-06-1929.

Kinderen:
588. i Roger Bonnema.
Hij trouwde Marcella Goris.

589. ii Verlyn Bonnema.
Zij trouwde Howard Hall.

590. iii Carol Bonnema.
Hij trouwde Loren Hall.

591. iv Lavalda Bonnema.
Zij trouwde Norm Duninck.

592. v Janice Bonnema.
Zij trouwde Robert Goris.

338. Frederick Duimstra, geb. 04-03-1905 te Hull, Iowa, overl. 13-07-1982 te Vilonia Arkansas, oud 77 jaar, beroep: doctor.
Hij trouwde Elma Lee McCulloch, 28-05-1938 te Benton Arkansas.

Kinderen:
593. i Dwight Duimstra.
Hij trouwde Pauline.

339. Aane (Edwin) Duimstra, geb. 28-03-1907 te Andover Day, South Dakota, overl. 27-02-1998 te Sioux Falls, Minnehaha South Dakota, oud 90 jaar.
Hij trouwde Bernice Hawe, 02-06-1938 te Madison, South Dakota, (dochter van George Hawe en Ethel Marie) overl. 23-06-1980 te Dell Rapied, South Dakota.

Kinderen:
594. i Joyce Duimstra, geb. 30-06-1941 te Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota.
Zij trouwde Irwin Douglas Arns, 02-06-1962, geb. 02-04-1930 te Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota, (zoon van Wallace Arns en Dora Mannie) beroep: pharmacist.

595. ii Julie Rae Duimstra, geb. 28-02-1958 te Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota.

341. Anna Duimstra, geb. 19-12-1914 te Andover Day, South Dakota.
Zij trouwde Hendrick van Westenhuyzen, 08-09-1936 te Nashua, Cickasaw, Iowa, geb. 06-02-1915 te Canora, Sasketoon, Canada, (zoon van Jost van Nieuwenhuyzen en Anne Verdoorn).

Kinderen:
596. i Kay Louise van Westenhuyzen, geb. 16-02-1938 te Sibley, Iowa.
Zij trouwde Larry Wennberg, 29-11-1958.

597. ii Karen Ann van Westenhuyzen, geb. 26-02-1942 te Rock rapids, Iowa.
Zij trouwde John Eichorn, 26-10-1970.

598. iii Kathleen Jane van Westenhuyzen, geb. 09-10-1945 te Laverne Minnisota.
Zij trouwde Martin Dewn Klink, 05-08-1967.

342. Jacoba Duimstra, geb. 10-04-1900 te Iowa.
Zij trouwde Arie van der Lught.

Kinderen:
599. i Tunis van der Lught, geb. 08-04-1925.
600. ii Wilma Betty van der Lught, geb. 10-12-1934.
601. iii Fred van der Lught, geb. 10-12-1934, overl. 00-00-1954.

343. Peter Fred Duimstra, geb. 30-09-1902 te Hull, Iowa, overl. 29-09-1958 te Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota, beroep: farmer en repairman. Peter was boer totdat een hartattack hem velde en hij reparateur werd in radio's en tv's.
Hij trouwde Violet May Schliemann, 01-06-1927 te usa, geb. 20-04-1909 te Hartford, South Dakota, (dochter van Carl Weslie Schliemann en Lulu Bessie Irish).

Kinderen:
602. i Frederick Arie Duimstra, geb. 08-01-1930 te Colton, Minnehaha, South Dakota, beroep: electromonteur.
Hij trouwde Kazuko Michi Middorakowi, 14-03-1951, geb. 17-10-1929 te Tokyo, Japan, (dochter van Sohei Middorakowi en Toyo Serizawa).

603. ii Carl Oliver Duimstra, geb. 21-11-1931 te Colton, Minnehaha, South Dakota, overl. 19-06-1983 te Elephant Butte, New Mexico, beroep: engineer.
Carl is overleden tijdens een uitje op vaderdag.
Tijdens het waterskieën op één ski kwam de bestuurder van de boot te dicht bij de haven en Carl probeerde een boot te ontwijken maar raakte de motor welke uit het water was.
Hij trouwde Margaret Elizabeth Ragland, 26-04-1953 te Norfolk Virginia, geb. 16-06-1933.

604. iii Albertha Lulu Duimstra, geb. 15-05-1936 te Colton, Minnihaha, South Dakota.
Zij trouwde Kenneth John Swier, 20-08-1954, (zoon van John Swier en Maude Schut) overl. 29-04-1974 te VA Hospital Sioux Falls, South Dakota.

605. iv Jacqueline Mae Duimstra, geb. 13-05-1937 te Colton, Minnihaha, South Dakota.
Zij trouwde George Laverne Smith, 31-08-1956 te Colton, Minnehaha, South Dakota, geb. te Of Jackson, Michigan.

606. v Sara Jane Duimstra, geb. 07-08-1943 te Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota.
Zij trouwde Orville larence Embrock, 02-06-1962 te Colton, geb. 04-06-1943, (zoon van Clarence Embrock en Mildred __________--).

607. vi Mary Jeanne Duimstra, geb. 16-06-1945 te Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota.
Zij trouwde Douglas Dean Berg, 06-08-1966, geb. 15-08-1943 te Rock rapids, Iowa, (zoon van Rudolph Berg en Helen __________).

608. vii Kendall Jay Duimstra, geb. 25-11-1946 te Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota.
Hij trouwde Pamela Jean Green, 10-03-1967 te Torrance, Los Angeles, California, geb. 19-12-1945 te Long Beach, Los Angeles, California.

609. viii Melanie Joy Duimstra, geb. 02-07-1950 te Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota.
Zij trouwde Rick Nelson, 01-06-1969 te Colton, Minnisota, geb. 13-09-1949 te Vermillion, South Dakota.

610. ix Melessa Jo Duimstra, geb. 02-07-1950 te Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota.
Zij trouwde Dennis Lee Johnson, 26-09-1970 te Rock Valley, Iowa, geb. 16-10-1941 te Platt, South Dakota, (zoon van Andrew Raymond Johnson en Kathryn Elizabeth O'Connor).

611. x Ronald Earl Duimstra, geb. 24-11-1953 te Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota.
Hij trouwde Julaine Johnson, 17-06-1972 te Minnehaha, South Dakota, geb. 08-12-1953 te Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota, (dochter van Eldon Johnson en Joyce Nelson).

344. John Frederik Duimstra, geb. 24-04-1906 te Iowa, overl. 13-01-1979 te Grand Rapids, Kent, Michigan.
Hij trouwde Nelvida Hyink, 30-06-1938.
Kinderen:
612. i Dennis Duimstra. Hij trouwde Karen __________-.

613. ii Barbara Duimstra.
Zij trouwde Lyle Voskuil.

614. iii Carol Duimstra, geb. te Grandville, Kent Michigan.
Zij trouwde Ron Dijkstra.

615. iv Rick Duimstra.
345. Jacob Kently Duimstra, geb. 22-04-1908 te Hull, Iowa, overl. 01-10-1993 te Sheldon, O'Brien, Iowa, beroep: salesman.
Hij trouwde Marjorie Bogaard, 21-09-1935, geb. 30-12-1913 te Hospers, Iowa, overl. 00-12-1986.

Kinderen:
616. i David Duimstra, geb. 14-03-1937.
Hij trouwde Emily __________----.

617. ii Daniel Duimstra, geb. 00-03-1943.
Hij trouwde Lucille _______________.
618. iii Deborah Duimstra, geb. 18-05-1951.
Zij trouwde Jeff Sunberg, geb. te Of Mine, Minnesota.

351. Gerrit Sijmons Herrema, geb. 30-07-1874 te Minnertsga, overl. 27-03-1942 te Den Haag, oud 67 jaar, beroep: timmermansknecht.
Hij trouwde Hendrikje Vernee, 06-08-1902 te Den Haag, geb. 00-00-1879 te Zuid Beierland.

Kinderen:
619. i Taetske Gerrits Herrema, geb. 15-10-1907 te Leeuwarden.
354. Jan Sijmons Herrema, geb. 04-07-1883 Den Haag, overl. 10-09-1961 Dusseldorf (Dtsl), oud 78 jaar, weduwnaar, beroep: melkverkoper en timmerman.
Hij trouwde (1) Francijntje Vernee, 02-05-1906 Den Haag, geb. 12-06-1883 Zuid Beijerland, (dochter van Arie Vernee en Lena Verhulp) overl. 25-06-1930 Den Haag, oud 47 jaar, gehuwd.

Kinderen:
620. i Jan Jans Herrema, geb. 10-07-1907 te Den Haag, overl. 22-06-1984 te Den Haag, oud 76 jaar.
621. ii Lena Jans Herrema, geb. 12-12-1909 te Den Haag, overl. 10-09-1973 te Den Haag.
622. iii Arie Jans Herrema, geb. 22-06-1914 te Den Haag, overl. 12-12-1996 te Den Haag.
+ 623. iv Taetske Jans Herrema geb. 05-06-1920.
Hij trouwde (2) Emmy Becker.

372. Veintje Lieuwes Herrema, geb. 12-09-1880 te Tzummarum, overl. 19-06-1962 te Zaandam, oud 81 jaar, gehuwd.
Zij trouwde Jan Stienstra, 10-01-1901 Franeker, akte 3, geb. 29-09-1878 Franeker, (zoon van Willem Stienstra en Tetje Jans van der Zee) overl. 07-04-1965 Zaandam, oud 86 jaar, weduwnaar, beroep: scheepstimmerman/schipper.

Kinderen:
+ 624. i Geertje Stienstra geb. 11-01-1907.
625. ii Geeske Jans Stienstra, geb. Leeuwarden.
Zij trouwde Jan Jetze ten Kate, 11-08-1921 Zaandam, akte 217, geb. 00-00-1899 IJlst, (zoon van Cornelis Paulus ten Kate en Janke van der Veen).

376. Lourens Lieuwes Herrema, geb. 07-03-1888 te Tzummarum, overl. 13-12-1959 te Leeuwarden, oud 71 jaar, weduwnaa, crematie te Velsenr, beroep: politie agent Leeuwarden.
Hij trouwde Dirkje Soolsma, 14-11-1912 te Franeker, akte 56, geb. 08-04-1887 te Franeker, (dochter van Tjeerd Soolsma en Hiltje Oosterhof) overl. 28-05-1957 te Leeuwarden, oud 70 jaar, gehuwd, crematie te Velsen.

Kinderen:
+ 626. i Lieuwe Lourens Herrema geb. 19-02-1913.
+ 627. ii Hiltje Lourens Herrema geb. 13-02-1917.
377. Jan Lieuwes Herrema, geb. 19-10-1890 Leeuwarden, overl. 03-05-1973 Ely (U.K), oud 82 jaar, weduwnaar, beroep: Britisch Sugar Company.
Hij trouwde Wiepkje Tichelaar, 31-05-1917 Franeker, akte 28, geb. 21-07-1887 te Franeker, (dochter van Hermanus Tichelaar en Dieuwke Buch) overl. 27-02-1971 te Ely (U.K), oud 83 jaar.

Kinderen:
+ 628. i Lieuwe Jans Herrema geb. 14-03-1919.

378. Sieds Lieuwes Herrema, geb. 04-11-1892 te Tzummarum, overl. 02-09-1979 te Tzummarum, oud 86 jaar, gehuwd, crematie te Goutum.
Hij trouwde Elisabeth Hemkes, 17-05-1919 te Franekeradeel, akte 24, geb. 01-05-1897 te Schalsum, (dochter van Ouwe Hemkes en Antje Bruinsma) overl. 24-12-1981 te Tzummarum, oud 84 jaar, weduwe, crematie te Goutum.

Kinderen:
+ 629. i Lieuwe Siedses Herrema geb. 08-02-1920.
+ 630. ii Antje Sijdses Herrema geb. 31-01-1925.
380. Auke Lieuwes Herrema, geb. 17-05-1897 te Tzummarum, overl. 19-08-1992 te Bolsward, oud 95 jaar, weduwnaar, crematie te Goutum, beroep: smid.
Hij trouwde Tjerkje Hiemstra, 9-05-1923, geb. 10-12-1901 te Witmarsum, overl. 13-07-1992 te Drachten, oud 90 jaar, gehuwd.

Kinderen:
+ 631. i Lieuwe Herrema geb. 19-04-1924.
+ 632. ii Wiepkje Herrema geb. 24-03-1929.
390. Steven Jans Herrema, geb. 09-12-1872 Tzummarum, geëmigreerd 15-05-1884 met ouders naar onbekende bestemming in USA, overl. Michigan. Met ouders naar Amerika geëmigreerd.
Hij trouwde Lucy.

Kinderen:
+ 633. i John Stevens Herrema geb. 01-10-1895.
634. ii Ralph Stevens Herrema.
+ 635. iii Henry Stevens Herrema geb. 08-01-1897.
636. iv Margareth Stevens Herrema.
Zij trouwde Anthony Koning.

637. v Dorothy Stevens Herrema.
Zij trouwde John Huizinga.

638. vi Ikeadore Stevens Herrema.
639. vii Theodore Stevens Herrema.

391. Martentje (Maude) Jans Herrema, geb. 11-08-1874 Tzummarum, geëmigreerd 15-05-1884 met ouders naar USA vertrokken.
Zij trouwde Klaas Gerrits Bouma, (zoon van Gerrit Siemons Bouma en Boukje Wielinga).

Kinderen:
640. i Steven Bouma.
641. ii Gerrit Klaas Bouma.
642. iii John Bouma.

392. Antje (Annie) Jans Herrema, geb. 16-01-1877 Tzummarum, geëmigreerd 15-05-1884 met ouders naar onbekende bestemming in USA.
Zij trouwde Dick Laninga.

Kinderen:
643. i Lucy Laninga.
644. ii Dorothey Laninga.
645. iii Gerald Laninga.
395. Jantje (Jennie) Jans Herrema, geb. 00-00-1882 in Amerika.
Zij trouwde John Laninga.

Kinderen:
646. i Gerry Laninga.
647. ii Jeannette Laninga.
648. iii Ann Laninga.

396. Hein (Henry) Jans Herrema, geb. 00-00-1886 te in Amerika, overl. 00-00-1919 te Michigan, oud 33 jaar.
Hij trouwde Jennie.

Kinderen:
649. i Dorothy Herrema.
Zij trouwde Keith Koenes.

+ 650. ii Martha Herrema geb. 00-00-1917.
651. iii John Herrema.
652. iv Bertha Herrema.
Zij trouwde Willem (William) Hoekstra.

438. Pierre Francois Vergonet, geb. 05-07-1874 te Leeuwarden, beroep: behanger en stoffeerder.
Hij trouwde Jetske Holwerda, geb. 25-02-1879 te Dantumadeel.

Kinderen:
653. i Hein Pierre Vergonet, geb. 22-09-1902 te Leeuwarden.
Hij trouwde Aaltje Mellema.

439. Gerrit Francois Vergonet, geb. 00-00-1880 te Leeuwarden, overl. 05-12-1938 te Leeuwarden, oud 58 jaar, gehuwd, beroep: kleermaker.
Hij trouwde Gerritje Holwerda.

Kinderen:
654. i Itske Gerrits Vergonet, geb. 14-07-1901 te Harlingen.
655. ii Francois Gerrits Vergonet, geb. 16-12-1902 te Harlingen.

440. Jacob Pieters Herrema, geb. 05-05-1864 te Tzummarum, overl. 26-03-1926 te Minnertsga, oud 61 jaar, gehuwd, beroep: arbeider.
Hij trouwde Jintje Sijtses Douma, 02-06-1888 te Barradeel, akte 43, geb. 14-08-1865 te Oosterbierum, (dochter van Sietze Sjoerds Douma en Berendtje Pieters Statema) overl. 28-08-1943 te Minnertsga, beroep: dienstmeid.

Kinderen:
656. i Jantje Herrema, geb. 15-09-1889 te Slappeterp, overl. 27-10-1946 te Minnertsga.
Zij trouwde Sjoerd Swart, 15-05-1913 te 't Bildt, akte 28, geb. 08-07-1889 te Vrouwen Parochie, (zoon van Siebe Swart en Berber Brongers) beroep: werkman.

+ 657. ii Berendina Herrema geb. 13-11-1893.
658. iii Trijntje Herrema, geb. 19-02-1901 te Minnertsga, overl. 30-03-2001 te Sneek, oud 100 jaar, weduwe.
Zij trouwde Jan Durks van der Wal, 08-10-1922 te IJlst, akte 13, geb. 05-09-1893 te IJlst, (zoon van Durk Okkes van der Wal en Weltje Jans Nooitgedagt) overl. 16-06-1977 te IJlst, oud 83 jaar, gehuwd.

441. Gerrit Pieters Herrema, geb. 18-05-1868 te Firdgum, overl. 09-10-1938 te Leeuwarden, wonend te Menaldum, oud 70 jaar, gehuwd, beroep: gardenier/winkelier.
Hij trouwde Sjoerdtje de Boer, 26-05-1892 te Menaldumadeel, akte 54, geb. 29-05-1869 te Menaldum, (dochter van Andries Jans de Boer en Aaltje Jacobs Ruiter) overl. 27-05-1947 te Menaldum, oud 77 jaar, weduwe, beroep: naaister.

Kinderen:
+ 659. i Pieter Gerrits Herrema geb. 09-08-1893.
660. ii Andries Gerrits Herrema, geb. 17-09-1895 te Menaldum, overl. 11-04-1896 te Menaldum, 6 maanden.
661. iii Andries Gerrits Herrema, geb. 19-04-1898 te Menaldum, overl. 06-11-1918 te Menaldum, oud 20 jaar, ongehuwd.
+ 662. iv Jantje Gerrits Herrema geb. 26-08-1900.

444. Akke Gerrits Herrema, geb. 03-10-1867 te Tzummarum.
Zij trouwde Feddrik Zeinstra, 21-05-1887 te Barradeel, akte 25, geb. 07-04-1862 te Tzummarum, (zoon van Jan Pieters Zeinstra en Grietje Feddriks Anema) beroep: arbeider.

Kinderen:
663. i Levenloos kind van mannelijk geslacht, geb. /, overl. 05-02-1900 te Tzummarum.

445. Gerrit Gerrits Herrema, geb. 08-04-1873 te Tzummarum, overl. 15-08-1930 te Tzummarum, oud 57 jaar, beroep: gardenier.
Hij trouwde Klaaske van Gelder, 08-05-1897 te Barradeel, akte 14, geb. 28-10-1874 te Firdgum, (dochter van Klaas van Gelder en Tjettje de Vries).

Kinderen:
+ 664. i Gerrit Gerrits Herrema geb. 18-05-1898.
665. ii Tjettje Gerrits Herrema, geb. 12-08-1899 te Tzummarum, overl. 07-09-1990 te Tiel, oud 91 jaar.
Zij trouwde Klaas Annes Visser, 18-05-1922 Barradeel, akte 22, geb. 09-02-1895 Swichum, (zoon van Anne Annes Visser en Aukje Jelles Kamstra) overl. 04-03-1978 Heerenveen, oud 83 jaar, gehuwd.

666. iii Klaas Gerrits Herrema, geb. 00-00-1903 te Tzummarum, overl. 19-04-1909 te Tzummarum, oud 6 jaar.
667. iv Sietske Gerrits Herrema, geb. 12-09-1905 te Tzummarum, overl. 05-10-1905 te Tzummarum, oud 23 dagen.
+ 668. v Wiebren Gerrits Herrema geb. 00-00-1907.
+ 669. vi Klaas Gerrits Herrema geb. 31-07-1915.

447. Jaike Johannes Herrema, geb. 30-09-1872 te Tzummarum, overl. 29-09-1945 te Oosterbierum, oud 72 jaar, gehuwd.
Zij trouwde Hidde Norder, 20-05-1893 te Barradeel, akte 17, geb. 11-02-1872 te Pietersbierum, (zoon van Frans Hiddes Norder en Pietje Jacobs Douma) overl. 21-09-1947 te Oosterbierum, oud 75 jaar, weduwnaar, beroep: arbeider.

Kinderen:
670. i Frans Norder, geb. 27-04-1894.

450. Gerrit Johannes Herrema, (Zie huwelijksnummer 316.)

452. Gerrit Martens Herrema, geb. 25-01-1879 te Tzummarum, overl. 02-08-1948 te Tzummarum, oud 69 jaar, gehuwd, beroep: koopman.
Hij trouwde Jeltje Ruurds Douma, 19-04-1901 te Barradeel, akte 10, geb. 02-07-1879 te Minnertsga, (dochter van Ruurd Sijbrens Viëtor Douma en Fokje Heins Joostema) overl. 11-02-1961 te Tzummarum, oud 81 jaar, weduwe.

Kinderen:
+ 671. i Marten Gerrits Herrema geb. 07-05-1902.
+ 672. ii Ruurd Herrema geb. 04-06-1913.
+ 673. iii Geeske Herrema geb. 05-02-1917.

461. Marten Pieters Herrema, geb. 18-08-1887 Oosterbierum, overl. 10-11-1947 Cerritos,California, oud 60 jaar, gehuwd, geëmigreerd 15-05-1893 onbekende bestemming met moeder naar USA.
Hij trouwde Grace van Hoogdalem, 11-12-1911 Doon, Sioux Co Iowa, geb. 30-08-1892 te Hull, Sioux County, Iowa, overl. 30-10-1961 te Artesia, California, oud 69 jaar, weduwe.

Kinderen:
674. i Peter Martin Herrema, geb. 01-06-1913 te Inwood, Iowa, overl. 04-08-1983 te Los Angeles, oud 70 jaar.
675. ii Jeanet Magaret Herrema, geb. 10-12-1914 te Inwood, Iowa, overl. 24-02-1998 te Artesia, California, oud 83 jaar.
+ 676. iii Henry Adrian Herrema geb. 05-05-1919.
+ 677. iv Martin Joe Herrema geb. 24-08-1920.
678. v Gerald John Herrema, geb. 12-01-1922 te Garretson South Dakota, overl. 13-02-1943 te Garretson South Dakota, oud 21 jaar.
679. vi Josephine Sylvia Herrema, geb. 13-10-1926 te Garretson, South Dakota, overl. 13-12-1969 te Artesia, California, oud 43 jaar.
680. vii Sylvia Henrietta Herrema, geb. 13-10-1926 te Garretson, South Dakota, overl. 13-12-1969 te Artesia, California.
681. viii John Andrew Herrema, geb. 04-12-1928 te Valley Spring, South Dakota, overl. 17-06-1996 te Valley Spring, South Dakota, oud 67 jaar.
682. ix Martin Martens Herrema, geb. 05-12-1929 te Valley Spring South Dakota, overl. 09-12-1929 te Valley Spring South Dakota, oud 4 dagen.
683. x Martin Martens Herrema, geb. 05-12-1931 te Beever Creek Minnesota.
684. xi Gordon Gilbert Herrema, geb. 23-06-1933 te Valley Spring, South Dakota, overl. 01-02-2001 te Artesia, Los Angeles, CA.

489. Jan (John) Gerrits Herrema, geb. 15-03-1886 Pietersbierum, geëmigreerd 11-11-1891 Noord-Amerika. tesamen met ouders.
Hij trouwde Hazel.

Kinderen: 685. i Gerald Herrema, geb. 21-08-1913 te usa, overl. 21-03-1998 te Dearborn, Wayne, MI.
686. ii Merle Herrema, geb. te usa.

491. Siebe (Simon) Gerrits Herrema, geb. 11-12-1889 Pietersbierum, geëmigreerd 11-11-1891 Noord-Amerika, overl. 00-02-1979 usa, met ouders naar Amerika vertrokken.
Hij trouwde Tillie Pieters Piersma, 00-09-1914 Michigan, geb. 22-05-1891 te Michigan, (dochter van Pieter Alderts Piersma en Grietje Folmer) overl. 00-03-1976 te Jenison.

Kinderen:
+ 687. i Gertrude Herrema geb. 00-06-1915.
+ 688. ii George Herrema geb. 00-07-1916.
+ 689. iii Beatrice Herrema geb. 00-00-1917.
+ 690. iv Russell Herrema geb. 00-07-1920.
+ 691. v Maynard Herrema geb. 00-01-1923.
+ 692. vi Mildrid Herrema geb. 00-00-1927.

492. Jessie Gerrits Herrema, geb. 28-11-1891 te Michigan, USA, overl. 31-07-1972 te Grand Rapids-Michigan-Kent-USA.
Zij trouwde Walter Gabbert.

Kinderen:
693. i Waldo Gabbert.
694. ii Carl Gabbert.

503. Pieter Tjepkes Herrema, geb. 17-09-1909 te Peins, overl. 08-06-1972 te Witmarsum, oud bijna 63 jaar, gehuwd.
Hij trouwde Johanna Palsma, geb. 00-00-1913, overl. 26-01-1995 te Witmarsum, oud 82 jaar, weduwe.

Kinderen:
+ 695. i Tjepke Pieters Herrema geb. 14-02-1940.
+ 696. ii Sipke Pieters Herrema geb. 18-03-1941.

504. Sjoukje Tjepkes Herrema, geb. 29-12-1910 te Piaam, overl. 07-12-1978 te Wolvega, oud 67 jaar, gehuwd, gecremeerd te Meppel, beroep: dienstbode.
Zij trouwde Piet Thijsses Menger, 29-04-1939 te Wonseradeel, geb. 29-03-1913 te De Hoeve, (zoon van Thijs Alberts Menger en Jantje Jacobs Louwrink).

Kinderen:
697. i Jantje Menger.
698. ii Thijs Alberts Menger.

519. Antje Harmens Herrema, geb. 03-10-1885 te Klooster Anjum, overl. 29-01-1967 te Franeker, begraven te Ried.
Zij trouwde Hendrik Jacobs Rijpma, 23-05-1908 te Franekeradeel, akte 28, geb. 31-08-1876 te Weidum, (zoon van Jacob Hendriks Rijpma en Maaike Sakes Bergsma) overl. 15-04-1947 te Ried, oud 70 jaar, beroep: koster en arbeider.

Kinderen:
699. i Klaaske Rijpma, geb. 04-06-1910 te Ried.
Zij trouwde Klaas Wiersma, geb. 00-00-1910, overl. 08-05-1959 te Sellingen, beroep: gemeente secretaris.

520. Rinske Harmens Herrema, geb. 26-09-1886 Klooster Anjum, overl. 01-12-1918 Harlingen, oud 32 jaar.
Zij trouwde Cornelis de Windt, 23-06-1910 Harlingen, akte 39, geb. 05-12-1885 te Harlingen, (zoon van Jan de Windt en Trijntje Franken) beroep: koopman.

Kinderen:
700. i Trijntje de Windt, geb. 00-00-1911 te Harlingen, overl. 04-11-1916 te Harlingen, oud 5 jaar.
701. ii Levenloos kind onbekend geslacht, geb. /, overl. 30-09-1912 te Harlingen, onbekend geslacht.
702. iii Harmen de Windt.
703. iv Jan de Windt.
704. v Cornelis de Windt.

521. Gatse Harmens Herrema, geb. 15-12-1887 te Klooster Anjum, overl. 06-12-1958 te Roden, oud 70 jaar, gehuwd, begraven te Noorddijk, beroep: zuivelfabrikant.
Hij trouwde Jetske Tuinhout, 05-08-1914, geb. 19-07-1889 te Harlingen, overl. 10-04-1975 te Groningen, oud 85 jaar, weduwe, begraven te Noorddijk.

Kinderen:
+ 705. i Harmen Gatses Herrema geb. 31-08-1915.
+ 706. ii Pieter Gatses Herrema geb. 18-11-1919.
707. iii Anna Gatses Herrema, geb. 08-04-1926 te Naaldwijk.
Zij trouwde Henk van der Ploeg.

+ 708. iv Klaas Gatses Herrema geb. 04-03-1927.
525. Pietje Harmens Herrema, geb. 19-04-1894 te Oud Beijerland, overl. 13-01-1970 te Den Haag.
Zij trouwde Wietze Abes de Groot, 25-10-1919 te Franekeradeel, akte 48, geb. 07-10-1887 te Oldeboorn, (zoon van Abe Wietzes de Groot en Pietje Atzes Dijkstra) overl. 30-11-1969 te Den Haag, beroep: keurmeester van vee en vl.
Wietze: keurmeester van vee en vleesch en inharent aan deze functie opzichter bij de Veeartsenijkundige Dienst.
Hij was als zodanig Onbezoldigd Rijksveldwachter met opsporingsbevoegdheid van frauduleuze slachtingen en besmettelijke veeziektes.

Kinderen:
+ 709. i Abe Wietzes de Groot geb. 06-11-1920.
+ 710. ii Harmen Gatse de Groot geb. 28-05-1924.
711. iii Pietje Klaaske de Groot, geb. 10-04-1926 te Den Haag, overl. 04-08-1987 te Rijswijk.
712. iv Klaaske Ymkje de Groot, geb. 13-06-1928 te Den Haag.

527. Lourens Jans Herrema, geb. 22-08-1888 te St.Jacobi Parochie, overl. 30-11-1968 te Ried, oud 80 jaar, begraven te Slappeterp, beroep: boer.
Ried: 24 november 1938. Tijdens den hevigen storm, die gisteren woedde, is de boerderij, bewoond door den heer Herrema, in den loop van den avond, tengevolge van een windhoos, deerlijk gehavend.
In één ruk werd het dak aan weerzijden ter halver hoogte losgescheurd en weer neergesmakt, waarbij een deel terecht kwam op het hooi en graan, zich in de schuur bevindende, terwijl het andere deel onderste boven kwam te liggen op dat deel van het dak dat voor de verwoesting bleef gespaard.
De boerderij is tegen stormschade verzekerd.
Hij trouwde Taekje de Vries, 16-05-1912 te Menaldumadeel, akte 43, geb. 17-08-1889 te Peins, (dochter van Meile de Vries en Sijke Terpstra) overl. 27-02-1973 te Ried, oud 83 jaar, begraven te Slappeterp.

Kinderen:
+ 713. i Jan Gatze Herrema geb. 19-03-1913.
+ 714. ii Meile Lourens Herrema geb. 17-11-1914.
715. iii Sijke Lourens Herrema, geb. 20-02-1918 te Ried, overl. 03-05-1984 te Ried, oud 66 jaar, gehuwd.
Zij trouwde Joop Fokkema, overl. te Ried, voor 2003, beroep: boer.

+ 716. iv Harmen Lourens Herrema geb. 27-02-1923.

528. Pieter Harmens Herrema, geb. 18-04-1886 te Sint Jacobiparochie, overl. 25-05-1969 te St.Anna Parochie, oud 83 jaar, weduwnaar, begraven te St.Jac.Par., beroep: chauffeur/garagehouder.
Hij trouwde Willemtje Kuiken, 21-05-1908 te 't Bildt , akte 30, geb. 21-07-1887 te Sint Jacobiparochie, (dochter van Dirk Kuiken en Geertje Andringa) overl. 09-04-1964 te Sint Jacobiparochie, oud 76 jaar, gehuwd.

Kinderen:
717. i Gaatske Pieters Herrema, geb. 13-11-1909 te St.Jacobiparochie.
Zij trouwde Willem de Jong, beroep: autobusondernemer.

+ 718. ii Dirk Pieters Herrema geb. 16-06-1911.
+ 719. iii Harmen Pieters Herrema geb. 18-06-1916.
+ 720. iv Geertje Pieters Herrema geb. 20-11-1922.

529. Jan Harmens Herrema, geb. 12-01-1889 te Sint Jacobi Parochie, overl. 03-04-1976 te Sint Anna Parochie, oud 87 jaar, weduwn.
Hij trouwde Hendrikje Wietses de Vries, 01-05-1913 te Het Bildt, akte 19, geb. 25-04-1887 te Hallum, (dochter van Wietse Pieters de Vries en Grietje Jans Smits) overl. 19-12-1959 te Leeuwarden, oud 72 jaar, gehuwd, begraven Sint Anna Parochie.

Kinderen:
+ 721. i Grietje Jans Herrema geb. 06-06-1914.

531. Douwe Harmens Herrema, geb. 27-11-1892 te Sint Jacobiparochie, overl. 28-07-1962 te Sint Jacobiparochie, oud 69 jaar, gehuwd.
Hij trouwde Cornelia Kuiken, 15-09-1921 te 't Bildt , akte 62, geb. 21-02-1892 te Sint Jacobiparochie, (dochter van Dirk Kuiken en Geertje Andringa) overl. 04-01-1983 te Sint Jacobiparochie, oud 90 jaar, weduwe.

Kinderen:
+ 722. i Harmen Douwes Herrema geb. 31-07-1924.

532. Dirk (Richard) Harmens Herrema, geb. 06-03-1895 Sint Jacobi Parochie, geëmigreerd 12-04-1913 Noord-Amerika, komt van Berlikum, overl. 26-02-1968 Ringle, Marathon,Wisconsin, oud 72 jaar, beroep: boerenknecht.
Dirk arriveerde met de "Nieuw Amsterdam" op 28 april 1913 in Ellis Island bij New York. Hij was toen 18 jaar. Hij is vertrokken op 12-04-1913 uit de gemeente Menaldumadeel.
De Nieuw Amsterdam is gebouwd in 1906 voor de Holland America Line, 2886 passagiers, 440 pers.1e kl., 246 pers. 2e kl., en 2200 pers 3e kl., Het schip is in 1932 bij Japan verloren gegaan.
Hij trouwde Anna Rimmers Hettinga, 08-04-1921 Easton, USA, geb. 17-01-1899 te Bolsward, (dochter van Rimmer Annes Hettinga en Janke Abma) overl. 15-08-1989 te Schofield, Wisconsin, emigreerde met ouders naar USA.

Kinderen:
+ 723. i Gretchen Jennie Herrema geb. 15-04-1922.
724. ii Ralph Herman Herrema, geb. 31-08-1925 te Ringle, Wisconsin, overl. 05-01-1926 te Ringle, Wisconsin, in Wausau Memorial Hospital.
+ 725. iii Betty Jane Herrema geb. 30-12-1926.
+ 726. iv Ruth Ann Herrema geb. 17-09-1928.
+ 727. v Richard Herman Herrema geb. 26-03-1932.
+ 728. vi Calvin John Herrema geb. 18-01-1940.

542. Gerrit Roelofs Herrema, geb. 27-01-1889 Leeuwarden, overl. 01-10-1945 Leeuwarden, oud 56 jaar, beroep: monteur en bankwerker.
Gerrit en Catharina zijn volgens vonnis van de rechtbank te Alkmaar dd. 3 november 1932 gescheiden en 16 januari 1933 ingeschreven in het register van huwelijken en echtscheidingen te Zuylen
Het 2e huwelijk tussen Gerrit en Maria bleef kinderloos.
Hij trouwde (1) Catharina Maria Meijneke, 29-08-1919 Zuilen, akte 18, geb. 25-02-1895 Amsterdam, (dochter van Johannes Meijneke en Johanna Elisabeth Maria van der Velden) overl. 10-10-1970 Utrecht, oud 75 jaar.

Kinderen:
+ 729. i Tiëde Herrema geb. 21-04-1921.
Hij trouwde (2) Martha Verbaarschot.

543. Froukje Roelofs Herrema, geb. 23-10-1891 Leeuwarden, overl. 03-11-1965 St.Anna Parochi, oud 74 jaar.
Zij trouwde (1) Cornelis Hendrik Tiemeijer, 23-08-1913 Leeuwarden, akte 216, gescheiden 11-07-1936 Leeuwarden, geb. 16-11-1878 te Leiden, (zoon van Willem Frederik Tiemeijer en Christina van der Pot) overl. 26-12-1959 te Amsterdam, oud 81 jaar, weduwnaar, beroep: loodgieter, wachtman en fabrieksarbeider.
Kinderen:
730. i Gerrit Tiemeijer.
Hij trouwde Geeske _______________-.

731. ii Titi Tiemeijer.
Zij trouwde Lettinga.
Zij trouwde (2) Bernardus C.J.Klarie.

545. Ruurd Roelofs Herrema, geb. 05-12-1895 Leeuwarden, overl. 04-02-1964 Leeuwarden, oud 68 jaar, gehuwd, beroep: grondwerker.
Hij trouwde Geertruida Koopal, 13-11-1920 Leeuwarden, akte 340, geb. 09-06-1898 te Friens, (dochter van Jacobus Koopal en Akke Bernardus Sikkinga) overl. 29-04-1976 te Leeuwarden, oud 77 jaar, weduwe, beroep: fabrieks arbeidster.

Kinderen:
732. i Roelof Herrema, geb. 14-05-1921 te Leeuwarden, overl. 16-07-1921 te Leeuwarden, oud 2 maanden.
+ 733. ii Akke Herrema geb. 15-07-1922.
734. iii Froukje Herrema, geb. 26-04-1923 Leeuwarden.
Zij trouwde A.Bouma.

+ 735. iv Jacobus Herrema geb. 26-07-1924.
+ 736. v Tiede Herrema geb. 12-10-1925.
737. vi Geertruida Herrema, geb. 11-02-1928 te Leeuwarden, overl. 18-09-1991 te Leeuwarden, oud 63 jaar, gehuwd.
Zij trouwde Auke Visser, geb. 00-00-1923 te Leeuwarden, overl. 02-08-1994 te Leeuwarden, oud 71 jaar, weduwnaar.

738. vii Ruurd Ruurds Herrema, geb. 10-04-1929 te Leeuwarden.
+ 739. viii Tietje Herrema geb. 07-06-1931.
740. ix Elisabeth Herrema, geb. 27-12-1935 te Leeuwarden, overl. 24-07-1986 te Leeuwarden, oud 50 jaar.
Zij trouwde W Riedijk.

741. x Roelof Ruurds Herrema.
Hij trouwde T.van Laren.

547. Geert Roelofs Herrema, geb. 17-05-1900 Leeuwarden, overl. 21-07-1948 Leeuwarden, oud 48 jaar, beroep: handelaar.
Hij trouwde Jacoba van den Brug, 11-09-1920 Leeuwarden, akte 265, geb. 20-01-1898 te Drachten,, (dochter van Aaltje van den Burg) overl. 08-03-1984 te Leeuwarden, oud 86 jaar.
Jacoba: natuurlijke, niet erkende dochter van Aaltje van den Burg.

Kinderen:
+ 742. i Ale Herrema geb. 20-01-1921.
743. ii Tietje Herrema, geb. 19-09-1922 te Leeuwarden.
Zij trouwde A van der Sloot.

744. iii Sije Herrema, geb. 02-07-1925 Leeuwarden.
Hij trouwde M van der Meulen.

745. iv Trijntje Herrema, geb. 08-11-1927 Leeuwarden.
Zij trouwde J F Sollie.

+ 746. v Froukje Herrema geb. 13-03-1932.
747. vi Jacoba Herrema, geb. 02-04-1935 te Leeuwarden.
Zij trouwde Antonie Kielema, geb. 25-11-1926 te Delfzijl, (zoon van Johannes Kielema en Fenna Landman).

549. Anna Roelofs Herrema, geb. 17-06-1903 Leeuwarden, overl. 30-10-1979 Leeuwarden, oud 76 jaar, weduwe.
Zij trouwde Johannes van der Ploeg, geb. 00-00-1900, overl. 08-03-1978 te Leeuwarden, oud 78 jaar, gehuwd.

Kinderen:
748. i Tieti van der Ploeg.
749. ii Anneke van der Ploeg.
750. iii Ernie van der Ploeg.
751. iv Gosse van der Ploeg.

550. Harm Roelofs Herrema, geb. 14-02-1906 Leeuwarden, overl. 06-10-1970 Leeuwarden, oud 64 jaar, gehuwd, beroep: handelsreiziger.
Hij trouwde Theresia Johanna Minderts van der Hoek, 23-08-1927 Leeuwarden, akte 233, gescheiden 21-02-1957 Leeuwarden, geb. 00-00-1908 Recklinghausen-Süd (Dstl.), (dochter van Mindert van der Hoek en Aaltje Knol) overl. 17-09-1992 Leeuwarden, oud 84 jaar, weduwe.

Kinderen:
+ 752. i Tiede Herrema geb. 05-01-1928.
753. ii Marienne Herrema, geb. 02-03-1930 te Den Haag.
754. iii Alieda Herrema, geb. 24-09-1932 te Den Haag.
755. iv Froukje Herrema, geb. 16-11-1938 te Den Haag.
756. v Theresia Johanna Herrema, geb. 13-05-1940 te Den Haag.
Zij trouwde Nico Thomas.

+ 757. vi Harm Herrema geb. 05-05-1942.
+ 758. vii Marinus Herrema.
552. Hendrik Annes Herrema, geb. 21-08-1902 Leeuwarden, erkend bij huwelijk in 1903, overl. 14-12-1943 Hamburg, Stadtkreis Hamburg, oud 41 jaar, gehuwd, begraven Nederlands ereveld Hamburg.
Hij trouwde Maria Klazina Schippers, 22-12-1928 Leeuwarden, akte 391, geb. 00-00-1903 Losser, (dochter van Pieter Schippers en Helena Abeldina Piek).

Kinderen:
759. i Titia Hendriks Herrema, geb. 29-11-1927 te Leeuwarden, erkend bij huwelijk ouders.

558. Gerrit Pieters Herrema, geb. 28-11-1904 Marssum, overl. 05-12-1964 Leeuwarden, oud 60 jaar ,gehuwd, beroep: broodbezorger.
Hij trouwde Geertruida Amelia Topma, 04-06-1930 Leeuwarden, akte 159, geb. 17-06-1908 Leeuwarden, (dochter van Willem Topma en Rienkje Annee) overl. 19-03-1993 Leeuwarden, oud 84 jaar, weduwe, beroep: dienstbode.

Kinderen:
760. i Aafke Rienkje Herrema, geb. 09-01-1932 te Leeuwarden.
Zij trouwde Chris van Loon.

761. ii Rienkje Aafke Herrema, geb. 13-12-1933 te Leeuwarden.
Zij trouwde Fake Benjamins.

762. iii Marie Geertruida Herrema, geb. 06-12-1935 te Leeuwarden.
Zij trouwde Pieter Deen.

763. iv Froukje Gerrits Herrema, geb. 15-06-1938 te Leeuwarden, overl. 30-06-1938 te Leeuwarden, oud 14 dagen.
764. v Froukje Herrema.
Zij trouwde Albert Slager.

765. vi Joke Herrema.
Zij trouwde Dirk Vissia.

766. vii Jannie Herrema.
Zij trouwde Hendrik Kuipers.

560. Pieter Herrema, geb. 24-10-1908 Leeuwarden, overl. 19-06-1981 Leeuwarden, oud 72 jaar, weduwnaar.
Hij trouwde Johanna Sakes Boonstra, geb. 08-04-1910 te Leeuwarden, (dochter van Sake Boonstra) overl. 21-05-1953 te Leeuwarden, oud 43 jaar, gehuwd.

Kinderen:
767. i Saapke Herrema, geb. 12-01-1935 te Leeuwarden.
Zij trouwde IJ van der Zwaag.

768. ii Pieter Herrema, geb. 00-00-1941, overl. 13-08-1996 te Leeuwarden, oud 55 jaar, ongehuwd.
769. iii Sake Herrema.
Hij trouwde J van der Kamp.

561. Cathrienus Herrema, geb. 03-07-1912 Leeuwarden, overl. 25-01-2002 Bedum, oud 89 jaar, gehuwd, begraven 29 januari 2002 te Bedum.
Hij trouwde Wiepkje Boukje van de Ven, 17-08-1938 Leeuwarden.

Kinderen:
+ 770. i Piet Herrema.
771. ii Aafina Herrema.
Zij trouwde Johan.

772. iii Tietia Herrema.
Zij trouwde Bert.

562. Harm Herrema, geb. 25-06-1915 Leeuwarden, overl. 26-08-1983 Leeuwarden, oud 68 jaar, gehuwd, crematie te Goutum op 30 augustus 1983, beroep: truck chauffeur.
Hij trouwde Hieke van der Meulen, 08-02-1939 Leeuwarden, akte no 38, geb. 16-03-1917 Leeuwarden, (dochter van Ebe Ælzes van der Meulen en Anna Jacobs Sikma) overl. 17-06-1999 Leeuwarden, oud 82 jaar, weduwe.

Kinderen:
+ 773. i Pieter Herrema geb. 25-11-1939.
+ 774. ii Anna Aafke Herrema geb. 12-03-1941.
775. iii Harm Herrema, geb. 20-07-1942 Huizum, overl. 04-09-1942 Huizum, oud 6 weken.
+ 776. iv Aafke Herrema geb. 11-05-1945.
+ 777. v Tetje Herrema geb. 13-01-1947.
778. vi Gerritje Herrema, geb. 17-10-1948 Leeuwarden, overl. 24-09-1949 Leeuwarden, oud ruim 11 maanden.
779. vii Gerrit Harmens Herrema, geb. 01-12-1952 Leeuwarden.
Hij trouwde Atje Visser.

+ 780. viii Petronella Maria Herrema geb. 23-01-1958.

567. Siebren Dirks Herrema, geb. 11-03-1898 te Berlikum, overl. 14-04-1967 te Groningen, begraven te Berlikum.
Hij trouwde Dirkje Rozendaal, 18-10-1919 te Barradeel, akte 57, geb. 12-09-1897 te Vrouwen Parochie, (dochter van Gaele Rosendal en Jeltje Kuipers) overl. 29-05-1988 te Leeuwarden.

Kinderen:
781. i Baukje Sijbrens Herrema.
Zij trouwde S M Vis, 16-10-1941.

782. ii Jetske Sijbrens Herrema.
569. Trijntje Dirks Herrema, geb. 23-06-1900 te Berlikum, overl. 10-04-1992 te Tzummarum, oud 91 jaar, weduwe, begraven te Minnertsga.
Zij trouwde Albert Sjoerds de Vries, 10-02-1921 Menaldumadeel, akte 5, geb. 19-03-1897 Leeuwarden, (zoon van Sjoerd Alberts de Vries en Janke Sikkes Kalma) overl. 16-01-1973 Leeuwarden, oud 75 jaar, gehuwd, begraven te Minnertsga.

Kinderen:
783. i Baukje Alberts de Vries, geb. 01-06-1921 Minnertsga.
Zij trouwde Dirk Lont.

784. ii Sjoerd Alberts de Vries, geb. 24-01-1931 te Minnertsga.
Hij trouwde Reintje de Roos.

570. Sietske Dirks Herrema, geb. 07-09-1903 te Berlikum, overl. 30-07-1995 te Delfzijl, oud 91 jaar, weduwe.
Zij trouwde Wiebe de Jong, 07-07-1927 te Berlikum, geb. 26-06-1902 te Berlikum, (zoon van Abe de Jong en Dirkje Klaver) overl. 20-05-1991 te Delfzijl, oud 88 jaar, gehuwd, beroep: landbouwer.

Kinderen:
+ 785. i Dirkje de Jong geb. 22-02-1929.

571. Sietse Dirks Herrema, geb. 22-12-1907 te Berlikum, overl. 16-01-1987 te Berlikum, oud 79 jaar, weduwnaar.
Hij trouwde Hitje Kalma, 28-05-1931, geb. 19-06-1908 te Franeker, (dochter van Andries Jans Kalma en Taetsche Sandra) overl. 23-02-1986 te Berlikum, oud 77 jaar, gehuwd.

Kinderen:
+ 786. i Corrie Herrema.
+ 787. ii Betty Herrema.

572. Harmen Dirks Herrema, geb. 06-01-1910 te Berlikum.
Hij trouwde Jetske de Jong, 00-00-1936, geb. 00-00-1909 te Berlikum, overl. 09-04-1989 te Berlikum, oud 80 jaar.

Kinderen:
+ 788. i Dirk Harmens Herrema geb. 20-04-1938.
789. ii Engeltje Harmens Herrema.
Zij trouwde Chris Ramaker, 18-05-1960.

790. iii Baukje Harmens Herrema.
Zij trouwde Pieter Willem Tulder, 22-02-1967.

573. Hielke Dirks Herrema, geb. 30-04-1912 te Berlikum, overl. 01-01-2003 te Leeuwarden, wonend te Berlikum.
Hij trouwde Trijntje Droogsma, 09-11-1940, overl. 26-11-1999 te Berlikum.

Kinderen:
791. i Sjoeke Herrema.
Zij trouwde Piet van 't Blik.

+ 792. ii Dirk Hielkes Herrema geb. 18-09-1947.
793. iii Baukje Herrema.
Zij trouwde Jan de Boer.

574. Renske Dirks Herrema, geb. 11-07-1913 te Berlikum, overl. 11-08-2003 te Menaldum, oud 90 jaar, weduwe.
Zij trouwde Nicolaas de Vries, overl. 06-01-1971 te Berlikum.

Kinderen:
794. i Keimpe de Vries.
Hij trouwde Maaike Veenstra.

795. ii Baukje Nicolaas de Vries.
Zij trouwde Gijsbertus Visser.

Negende Generatie

576. Johannes Gerrits Herrema, geb. 07-11-1912 Oosterbierum, overl. 03-09-1998 Tzummarum, oud 85 jaar, begraven in Oosterbierum.
Hij trouwde Lourenske Douma, 13-06-1940.

Kinderen:
+ 796. i Gerrit Johannes Herrema geb. 10-08-1941.
797. ii Anneke Johannes Herrema, geb. 24-04-1943 Oosterbierum, overl. 24-07-1972 Vancouver Canada, oud 29 jaar, gehuwd.
Volgens de beheerder van het kerkhof te Oosterbierum, was Anneke naar Canada teruggegaan voor een operatie aan haar knie. Daarmee is een en ander verkeerd gegaan en is ze aldaar overleden.
Zij trouwde Joop Schoolemmer.

+ 798. iii Liefke Johannes Herrema.
+ 799. iv Piety Johannes Herrema.

578. Binke Gerrits Herrema, geb. 16-05-1920 Oosterbierum, geëmigreerd naar USA, zie Long Island Genealogy.
Zij trouwde Harmen Gerbens Siegersma, geb. 28-07-1920 Sexbierum, (zoon van Gerben Douwes Siegersma en Blijke Harings van der Zee) geëmigreerd usa.

Kinderen:
800. i Gerben Siegersma, geb. 19-03-1948 te Franeker.
Hij trouwde Margaretha Miedema.

801. ii Gerrit Siegersma, geb. 16-06-1950 te Franeker.
Hij trouwde Metsje Gerlsma.

802. iii Douwe Siegersma, geb. 24-04-1953 te Franeker.
Hij trouwde Sonja Cecilia Vaillant.

803. iv Johannes Simon Siegersma, geb. 21-04-1956 te Franeker.
804. v Haring Harmens Siegersma, geb. 28-07-1960 te Franeker.
Hij trouwde Wilma Waltje Harmsen.

579. Jan Jacobs Herrema, geb. 26-10-1913 te Sint Jacobiparochie, overl. 22-12-1965 te Kollum, oud 52 jaar, gehuwd.
Hij trouwde Taetske Kingma, geb. 03-10-1913 te Leeuwarden, overl. 11-12-1988 te Leeuwarden, oud 75 jaar, weduwe, begraven te Kollum.

Kinderen:
805. i Trijntje Jans Herrema, geb. 14-04-1936 te Sint Anna Parochie. Zij trouwde Eeltje Post, geb. 30-09-1933 te Oudebildtzijl, overl. 29-01-1987 te Berlikum, beroep: automonteur.

+ 806. ii Jacob Jans Herrema geb. 29-04-1937.
807. iii Antje Herrema, geb. 03-11-1942 te Kollum.
Zij trouwde Berend Boorsma.

808. iv Jellie Herrema.
Zij trouwde Heine Boorsma.

580. Bauke Jacobs Herrema, geb. 16-03-1915, overl. 12-02-1982 te Veenwoudsterwal, oud 66 jaar, gehuwd, begraven te Stiens.
Hij trouwde Klaaske de Jong, 22-04-1937, geb. 00-00-1915, overl. 03-08-2000 te Veenwouden, oud 85 jaar, weduwe.

Kinderen:
809. i Jacob Baukes Herrema, geb. 21-07-1941 te Stiens, overl. 00-00-1944 te Stiens.
810. ii J Baukes Herrema.
Zij trouwde Klaas Visser.

811. iii J Herrema.
Zij trouwde H Postma.

812. iv J Herrema.
Zij trouwde E Veenstra.

581. Hans Jacobs Herrema, geb. 03-09-1916 te Sint Jacobiparochie, overl. 21-11-1994 te Oudebildtdijk, oud 78 jaar, weduwnaar.
Hij trouwde Sietske Hendriks Boorsma, 16-05-1946 te Het Bildt, geb. 21-08-1921 te Dronrijp, overl. 20-11-1966 te Leeuwarden, oud 45 jaar, gehuwd.

Kinderen:
813. i Saakje Herrema.
814. ii Jacob Herrema, geb. 29-09-1953 te Sint Anna Parochie.
815. iii Hendrik Herrema, geb. 03-08-1957 te Sint Anna Parochie.
816. iv Jeltje Herrema, geb. 27-08-1963 te Sint Anna Parochie.
Zij trouwde Jelle Dijkstra.

582. Bertus Jacobs Herrema.
Hij trouwde S Post.

Kinderen:
817. i Bert Herrema.
818. ii Jacob Herrema.
819. iii Tjitske Herrema.
820. iv Jaap Jan Herrema.

623. Taetske Jans Herrema, geb. 05-06-1920 te Den Haag, overl. 06-10-1997 te Vlaardingen.
Zij trouwde Arnold Johan Grotenhuis, 02-01-1946 te Den Haag, geb. 05-08-1913 te Heino, (zoon van Lammert Arnoldus Grotenhuis en Hendrika Gerrigje J. Holsappel) overl. 14-05-1982 te Den Haag.

Kinderen:
821. i Frans Jan Grotenhuis, geb. 04-07-1947 te Den Haag, beroep: automonteur.
822. ii Hendrika Gerritdina Johanna Grotenhuis, geb. 10-10-1948 te Den Haag.
Zij trouwde Hans Offereins, geb. te Den Haag.

624. Geertje Stienstra, geb. 11-01-1907 Terzool, overl. 21-12-1999 Purmerend, oud 92 jaar.
Zij trouwde Jacob Veenman, 10-06-1931 Zaandam, geb. 21-12-1905 te Zaandam, (zoon van Anne Veenman en Maartje Heyn) overl. 28-08-1960 te Purmerend, oud 54 jaar.

Kinderen:
823. i Anne Veenman, geb. 21-01-1932 te Koog aan de Zaan.
824. ii Jan Veenman, geb. 16-11-1939 te Koog aan de Zaan.
626. Lieuwe Lourens Herrema, geb. 19-02-1913 te Leeuwarden, overl. 20-12-1971 te Leeuwarden, oud 58 jaar, gehuwd.
Hij trouwde Houkje de Vries, geb. 26-05-1913 te Leeuwarden, overl. 30-05-2001 te Leeuwarden, oud 88 jaar, weduwe.

Kinderen:
+ 825. i Hilly Lieuwes Herrema.
+ 826. ii Dea Lieuwes Herrema.

627. Hiltje Lourens Herrema, geb. 13-02-1917 te Leeuwarden, overl. 05-07-1989 te Leeuwarden, oud 72 jaar, crematie te Goutum.
Zij trouwde Jelle Boorsma, geb. 00-00-1915, overl. 08-05-1981 te Leeuwarden, oud 66 jaar.

Kinderen:
827. i Jaap Boorsma.
828. ii Lou Boorsma.
829. iii Klaas Gerrit Boorsma, geb. 11-03-1950 te Leeuwarden.

628. Lieuwe Jans Herrema, geb. 14-03-1919 Akkrum, beroep: British Sugar Company. woont Fieldside 66 - Ely (U.K.) CB6 3AS, Cambridgeshire - 01353663939.
Hij trouwde Jean Mary Hirst, 28-07-1956 Ely Cambs (UK), geb. 02-01-1932 te Norwich - Norfolk - England, (dochter van Victor Ebdale Hirst en Lily Mace).

Kinderen:
830. i Martin John Herrema, geb. 15-03-1958 te Basildon-Essex (UK).
831. ii Simon Charles Herrema, geb. 20-11-1960 te Enfield -London (UK).
832. iii Arnold James Herrema, geb. 02-07-1962 te Enfield-London (UK).

629. Lieuwe Siedses Herrema, geb. 08-02-1920 te Schalsum.
Hij trouwde Baukje Hiemstra, 14-03-1958 te Witmarsum.

Kinderen:
833. i Tjitske Martha Herrema, geb. 15-07-1960 te Tzummarum.
Zij trouwde Douwe Talhout, te Franeker.

+ 834. ii Liesbeth Herrema.

630. Antje Sijdses Herrema, geb. 31-01-1925 te Schalsum, beroep: arts.
Zij trouwde Evert Hendrik de Ruiter, geb. 21-02-1924 te Rotterdam, overl. 01-02-1987 te Groningen, crematie te Groningen, beroep: psychiater/psychotherapeu.

Kinderen:
835. i Liesbeth de Ruiter.
836. ii Jaap de Ruiter.

631. Lieuwe Herrema, geb. 19-04-1924 te Hallumerhoek, overl. 26-08-2001 te Drachten.
Hij trouwde Christina Tromp, geb. 00-00-1932, overl. 00-00-1992 te Drachten.

Kinderen:
837. i Auke Lieuwes Herrema, geb. 16-12-1956 te Drachten, beroep: tekenaar kinderboeken en schrijver.
+ 838. ii Wilco Lieuwes Herrema geb. 25-04-1961.

632. Wiepkje Herrema, geb. 24-03-1929 te Hallumerhoek, overl. 03-02-2000 te Bolsward, oud 70 jaar,.
Zij trouwde Henk Robroch, overl. 00-00-1998 te Bolsward.

Kinderen:
839. i Thea Robroch.
840. ii Sippie Robroch.

633. John Stevens Herrema, geb. 01-10-1895 Michigan, overl. 19-01-1983 usa.
Hij trouwde Mary Lucas.

Kinderen:
841. i Steven Johns Herrema.
Hij trouwde Betty.

842. ii Betty Johns Herrema.
Zij trouwde Dick Post.

843. iii Rich John Herrema.
Hij trouwde Loraine.

844. iv Louise John Herrema, geb. 18-02-1921, overl. 13-08-1989 Grandville, Kent, Michigan.
Hij trouwde Mary Brummel.

845. v Herm John Herrema.
Hij trouwde Thelma.

635. Henry Stevens Herrema, geb. 08-01-1897 te Michigan, overl. 28-09-1982 te Holland-Michigan.
Hij trouwde Venna Scholten.

Kinderen:
846. i Mae Herrema.
Zij trouwde Ken Scholten.

847. ii Rose Herrema.
Zij trouwde John de Jong.

650. Martha Herrema, geb. 00-00-1917.
Zij trouwde John Bronkema, geb. 00-00-1919, overl. 00-00-1965 te Michigan.
p Kinderen:
848. i Arlène Ruth Bronkema, geb. 00-00-1934, overl. 00-00-1954.
849. ii Geraldine Bronkema, geb. 00-00-1935.
850. iii Claven Bronkema.
851. iv Virginia Bronkema.
852. v Norma Bronkema.
853. vi Doris Bronkema.
854. vii Betty Bronkema.
855. viii Joye Bronkema.
856. ix Arlyn John Bronkema.
657. Berendina Herrema, geb. 13-11-1893 te Oosterbierum, overl. 16-02-1939 te Sneek, oud 45 jaar, gehuwd, wonend te IJlst.
Zij trouwde Jan Andela, 24-04-1915 te Barradeel, akte 8, geb. 16-05-1890 te Wons, (zoon van Jentje Ales Andela en Maatje Hessels Adema) overl. 07-03-1970 te IJlst, oud 79 jaar, weduwnaar, beroep: brood en banketbakker.

Kinderen:
857. i Jentje Jans Andela.
858. ii Jacob Jans Andela.
859. iii Maatje Jans Andela.
860. iv Hessel Jans Andela.
861. v Jantje Trijntje Andela.
659. Pieter Gerrits Herrema, geb. 09-08-1893 Slappeterp, overl. 23-11-1970 Menaldum, oud 77 jaar, weduwnaar.
Hij trouwde Trijntje Larooi, 21-04-1921 Menaldumadeel, akte 19, geb. 01-06-1896 Beetgum, (dochter van Dirk Larooi en Hendrikje Tanja) overl. 27-12-1966 Menaldum, oud 70 jaar, gehuwd.

Kinderen:
862. i Hendrikje Herrema, geb. 12-01-1922 te Leeuwarden, diaconnessenhuis, woont in Menaldum.
Zij trouwde Frits Frietema, overl. voor 07-05-2001 te Sneek.

863. ii Levenloos kind van mannelijk geslacht, geb. /, overl. 11-06-1923 te Menaldum.
+ 864. iii Andries Pieters Herrema geb. 15-12-1924.
865. iv Sjoerdje Herrema, overl. te wonend te Drachten.
Zij trouwde Eeltje Bosch, overl. te wonend Drachten.

+ 866. v Wijke Herrema geb. 29-07-1935.
662. Jantje Gerrits Herrema, geb. 26-08-1900 te Menaldum, overl. 06-06-1994 te Leeuwarden, oud 93 jaar, weduwe, begraven te Franeker.
Zij trouwde Fedderik Kamstra, 08-07-1920 te Menaldumadeel, akte 76, geb. 23-08-1896 te Gerkesklooster, (zoon van Gerrit Kamstra en Trijntje Broersma) overl. 28-03-1977 te Leeuwarden, oud 80 jaar, gehuwd, begraven te Franeker.

Kinderen:
867. i S. Kamstra.
Zij trouwde E.Edema.

868. ii T.Kamstra.
Zij trouwde P. Fokkema.

869. iii G.Kamstra.
Hij trouwde H Smidts.

664. Gerrit Gerrits Herrema, geb. 18-05-1898 te Tzummarum, overl. 30-11-1966 te Groningen, oud 68 jaar, gehuwd, begraven te Akkrum.
Hij trouwde Ytsche Haima, 17-03-1927 te Tzummarum, geb. 07-02-1905, overl. 27-07-1995 te Akkrum, oud 90 jaar, weduwe.

Kinderen:
870. i Gerrit Herrema, overl. te Grouw.
Hij trouwde Ymkje Voordewind.

871. ii Annie Herrema.
Zij trouwde Anne van der Vegt.

668. Wiebren Gerrits Herrema, geb. 00-00-1907 te Tzummarum, emigreren in 1948 naar Canada, overl. 22-05-1977 te Uxbridge Ontario Canada, oud 69 jaar.
Hij trouwde Ymkje de Vries, 00-00-1933.

Kinderen:
872. i Baukje Herrema.
Zij trouwde H Hiemstra.

873. ii Gerrit Herrema, geb. 11-01-1938 te Tzummarum.
874. iii Klaske Herrema.
875. iv Aukje Herrema.

669. Klaas Gerrits Herrema, geb. 31-07-1915 te Tzummarum, overl. 03-04-1991 te Leeuwarden, oud 75 jaar, gehuwd, crematie te Goutum.
Hij trouwde Hermanna Bijlstra, 08-02-1940?, geb. 00-00-1918 te Leeuwarden, overl. 31-12-1993 te Leeuwarden, oud 75 jaar, weduwe.

Kinderen:
+ 876. i Gerrit Klases Herrema geb. 07-03-1936.
+ 877. ii Wietse Klases Herrema.
878. iii Klaske Klases Herrema.
879. iv Gerben Klases Herrema, geb. 00-00-1951 te Leeuwarden, overl. 01-04-1953 te Leeuwarden.

671. Marten Gerrits Herrema, geb. 07-05-1902 te Tzummarum, overl. 17-03-1969 te Franeker, oud 67 jaar, gehuwd.
Hij trouwde Grietje de Haan, 19-05-1927 te Tzummarum, geb. 26-05-1903 te Kooten, overl. 24-03-1993 te Franeker, oud 89 jaar, weduwe.

Kinderen:
+ 880. i Gerrit Martens Herrema geb. 27-02-1928.
881. ii Wiebe Martens Herrema.
+ 882. iii Ruurd Martens Herrema.
883. iv Joukje Martens Herrema.
Zij trouwde Karel van der Woude.

672. Ruurd Herrema, geb. 04-06-1913 te Tzummarum, overl. 15-10-1997 te Franeker, oud 84 jaar, weduwnaar, beroep: schipper/transportondern.
Hij trouwde Boukje Strikwerda, 15-03-1935 te Hennaarderadeel, geb. 11-06-1913 te Winsum, (dochter van Sjouke Strikwerda) overl. 01-10-1986 te Franeker, oud 73 jaar, gehuwd.

Kinderen:
+ 884. i Gerrit Ruurds Herrema geb. 19-08-1935.
+ 885. ii Sjouke Jacob Herrema geb. 12-11-1936.
886. iii Jantje Herrema, geb. 07-09-1938 te Franeker.
Zij trouwde Gerrit Fokkinga, 20-07-1960 te Franeker.

+ 887. iv Marten Herrema geb. 12-11-1940.
888. v Jeltje Herrema, geb. 24-05-1949 te Franeker.
Zij trouwde Cornelis H Visser, 14-10-1970 te Franeker.

889. vi Jetsche Herrema, geb. 10-02-1953 te Franeker, overl. 03-12-1964 te Franeker, oud 11 jaar.
673. Geeske Herrema, geb. 05-02-1917 te Tzummarum.
Zij trouwde Libbe Terpstra, 04-03-1943, geb. 10-10-1916 te Heeg, overl. 22-03-1985 te Heeg.
Kinderen:
890. i Jelly Terpstra.
891. ii Meinte Terpstra.
892. iii Hiltje Terpstra, geb. 23-07-1949 te Birdaard.
893. iv Anna Terpstra, geb. 18-10-1951 te Birdaard.
894. v Gerrit Terpstra.
895. vi Margriet Terpstra, geb. 28-02-1957 te Leeuwarden.
896. vii Petronella Terpstra, geb. 21-10-1960 te Birdaard.

676. Henry Adrian Herrema, geb. 05-05-1919 te Beaver Creek, Minnisota.
Hij trouwde Dorothy van der Wal, (dochter van Martin van der Wal en Jenny van Hoogdalem).

Kinderen:
897. i Gerald Herrema.

677. Martin Joe Herrema, geb. 24-08-1920 te Beaver Creek, Minnisota, overl. 21-06-2001 te Artesia, Los Angeles, CA.
Hij trouwde Dena Noteboom.

Kinderen:
898. i Mary Jane Herrema, geb. 08-11-1953 te Artesia.
Zij trouwde Raymond Cecil Olson, 27-12-1974 te Artesia, California, geb. 23-12-1950 te Valapraiso, Indiana, (zoon van Omer Olson en Betty Miller).

687. Gertrude Herrema, geb. 00-06-1915 te Michigan.
Zij trouwde Ed Berends, 00-00-1937.

Kinderen:
899. i Boyd Berends, geb. 00-00-1938 te Michigan.
900. ii Jack Berends, geb. 00-00-1944 te Michigan.
901. iii William Berends, geb. 00-00-1947.
902. iv Bonney Berends, geb. 00-00-1953 te Michigan.

688. George Herrema, geb. 00-07-1916 te Michigan.
Hij trouwde Louise de Haan, 00-00-1941 te Michigan.

Kinderen:
903. i Jerry Herrema, geb. 00-00-1943 te usa.
Hij trouwde Sandy Nederhood.

904. ii Alan Herrema, geb. 00-00-1947 te usa.
905. iii Jack Herrema, geb. 00-00-1952 te usa.

689. Beatrice Herrema, geb. 00-00-1917 te usa.
Zij trouwde Ray Remtema, 00-00-1941.

Kinderen:
906. i Leora Remtema, geb. 00-00-1942 te usa.
907. ii Joan Remtema, geb. 00-00-1945 te usa.
908. iii Peggy Remtema, geb. 00-00-1949 te usa.
909. iv Beverly Remtema, geb. 00-00-1950 te usa.

690. Russell Herrema, geb. 00-07-1920 te usa.
Hij trouwde Francis van der Kaay, 00-00-1946 te Michigan.

Kinderen:
910. i Marcia Herrema, geb. 00-00-1947.
911. ii Linda Herrema, geb. 00-00-1949 te usa, overl. 00-12-1969 te Michigan.

691. Maynard Herrema, geb. 00-01-1923.
Hij trouwde Ruth Hoffman, 00-00-1947 Michigan.

Kinderen:
912. i Nancy Herrema, geb. 00-00-1949 te usa.
+ 913. ii Randy Herrema geb. 00-00-1951.
914. iii Douglas Herrema, geb. 00-00-1953 te usa.
915. iv Jim Herrema, geb. 00-00-1954 te usa.
+ 916. v Ronald Herrema geb. 00-00-1959.
917. vi Linda Herrema, geb. 00-00-1961 usa.

692. Mildrid Herrema, geb. 00-00-1927 te usa.
Zij trouwde Bruce Iekes, 00-00-1947 te Michigan.

Kinderen:
918. i Sandra Iekes, geb. 00-00-1948 te Michigan.
Zij trouwde John.

919. ii James Iekes, geb. 00-00-1950 te Michigan.
920. iii Kathleen Iekes, geb. 00-00-1951 te Michigan.
+ 921. iv Barbara Iekes geb. 28-03-1954.

695. Tjepke Pieters Herrema, geb. 14-02-1940 te Witmarsum.
Hij trouwde Tjitske Anema, geb. 10-01-1943 te Witmarsum.

Kinderen:
922. i Pieter Tjepke Herrema, geb. 22-05-1967 te Witmarsum, beroep: garagemonteur.
Hij trouwde Jelly Wagenaar, / samen wonend.

923. ii Schelte Durk Herrema, geb. 12-05-1970.
Hij trouwde Aaltje Ietje Renema, 10-06-1999, geb. 23-05-1975 te Arum, (dochter van Klaas Dirks Renema en Joukje Bergsma).

924. iii Marcel Alfred Herrema, geb. 10-12-1971 te Witmarsum.

696. Sipke Pieters Herrema, geb. 18-03-1941.
Hij trouwde Hiltje Tolsma.

Kinderen:
925. i Diane Herrema, geb. 00-00-1968. Zij trouwde Theo _______________.

926. ii Jolande Herrema, geb. 00-00-1971.

705. Harmen Gatses Herrema, geb. 31-08-1915 te Bergen, beroep: administrateur.
Hij trouwde Anna Maria Wilhelmina Huiberts, 04-09-1941, geb. 24-04-1916 te Kampen, (dochter van Jan Huiberts en Gerritje Elings).

Kinderen:
+ 927. i Jetske Gerritje Herrema geb. 29-10-1943.
+ 928. ii Herremina Anna Herrema geb. 10-04-1947.

706. Pieter Gatses Herrema, geb. 18-11-1919 te Naaldwijk, overl. 09-09-1981 te Groningen, oud 61 jaar, crematie te Groningen, beroep: medewerker Domo Bedum.
Hij trouwde Jantje Blijham, 24-05-1949, geb. 22-05-1924, (dochter van Lourens Blijham en Bartha Langbeek).

Kinderen:
+ 929. i Gatse Herrema geb. 05-12-1951.
930. ii Eric Herrema, geb. 19-01-1963 te Groningen.

708. Klaas Gatses Herrema, geb. 04-03-1927 te Naaldwijk, overl. 26-01-2001 te Groningen, oud 73 jaar, weduwnaar.
Hij trouwde Jacoba Vrucht, 09-04-1952 te Ruischerbrug, overl. 22-08-2000 te Groningen.

Kinderen:
931. i Trientje Herrema.
932. ii Jetske Herrema.
709. Abe Wietzes de Groot, geb. 06-11-1920 te Den Haag, overl. 10-09-1998 te Oestgeest, beroep: hfd.pers.zaken prov.griff.
Hij trouwde Johanna Carolina van den Berg, geb. 22-08-1928 te Den Haag, (dochter van Cornelis van den Berg en Johanna Carolina Gordijn).

Kinderen:
933. i Frank Abe de Groot, geb. 23-05-1951 te Den Haag.
934. ii Annelies de Groot, geb. 12-07-1955 te Den Haag.
710. Harmen Gatse de Groot, geb. 28-05-1924 te Den Haag.
Hij trouwde Hendrika Hermina Jacoba Boon, 07-09-1951 te Den Haag, geb. 19-03-1925 te Den Haag.

Kinderen:
935. i Francina de Groot, geb. 02-07-1952 te Eindhoven.
Zij trouwde Warner Ten Kate, 25-05-1973 te Oirschot, geb. 26-07-1950 te Almelo.

936. ii Marianne de Groot, geb. 03-11-1954 te Eindhoven.
Zij trouwde Gerhardus Klazinus Wielinga, 30-10-1981 te Amsterdam, geb. 30-08-1955 te Den Haag.

937. iii Wietze de Groot, geb. 29-09-1957 te Eindhoven.
Hij trouwde Anna Catharina Rietveld, 24-09-1993 te Las Vegas (U.S.A), geb. 28-01-1965.

713. Jan Gatze Herrema, geb. 19-03-1913 te Peins, overl. 26-05-2003 te Tzum, oud 90 jaar, gehuwd, beroep: veehouder.
Hij trouwde Pietje Dijkstra, ca. 1942, geb. 29-12-1917 te Tzummarum, overl. 02-06-2003 te Tzum, oud 85 jaar, weduwe.

Kinderen:
+ 938. i Lourens Jans Herrema geb. 05-09-1943.
+ 939. ii Hiltsje Jans Herrema geb. 10-11-1946.

714. Meile Lourens Herrema, geb. 17-11-1914 te Peins, overl. 24-01-1965 te Leeuwarden, oud 50 jaar, gehuwd.
Hij trouwde Eeke Jobs Wassenaar, geb. 17-12-1924 te St Jacobiparochie, (dochter van Job Alberts Wassenaar en Griet Bouma).

Kinderen:
+ 940. i Lourens Meiles Herrema geb. 04-07-1953.
941. ii Grietje Meiles Herrema, geb. 26-02-1956 te Ried.
+ 942. iii Taekje Meiles Herrema geb. 04-07-1958.
+ 943. iv Josientje Meiles Herrema geb. 13-03-1962.

716. Harmen Lourens Herrema, geb. 27-02-1923 te Slappeterp.
Hij trouwde Trijntje Dijkstra, 03-09-1948.

Kinderen:
944. i Leentje Harmens Herrema, geb. 15-03-1949 te Ried.
+ 945. ii Louwrens Harmens Herrema geb. 30-05-1957.

718. Dirk Pieters Herrema, geb. 16-06-1911 te Sint Jacobiparochie, overl. 19-12-1995 te Sint Anna Parochie, oud 84 jaar, crematie te Goutum.
Hij trouwde Marijke Andries de Boer, 09-08-1934 te 't Bildt, akte, geb. 00-00-1910, overl. 06-10-2000 te Sint Anna Parochie, oud 90 jaar, weduwe.

Kinderen:
946. i Jeltje Dirks Herrema
. Zij trouwde Anne Siemens Hofman, 02-04-1958 te Huizum.

947. ii Willemtje Dirks Herrema, geb. 06-01-1939 te Leeuwarden, wonend Sint Jacobi Parochie.
Zij trouwde Louw.

948. iii Piet Dirks Herrema, geb. 27-04-1951 te Leeuwarden.
Hij trouwde Geeske.

719. Harmen Pieters Herrema, geb. 18-06-1916 te Sint Jacobiparochie, overl. 23-02-1994 te Leeuwarden, oud 77 jaar, weduwnaar, crematie te Goutum.
Hij trouwde Minke Klases van Wieren, geb. 00-00-1915, overl. 22-12-1986 te Sint Jacobiparochie, oud 71 jaar, gehuwd.

Kinderen:
+ 949. i Piet Harmens Herrema.
+ 950. ii Klaas Dirk Herrema geb. 11-08-1951.

720. Geertje Pieters Herrema, geb. 20-11-1922 te Leeuwarden, wonend St.Jac.Par.
Zij trouwde Doede Joukes Binnema, 24-09-1947 te 't Bildt, geb. 27-05-1920 te Sint Jacobi Parochie, (zoon van Jouke Binnema en P. Tacoma) beroep: boer Wiersterdijk 10.

Kinderen:
951. i Jouke Doedes Binnema, geb. 13-07-1949 te Sint Jacobi Parochie.
Hij trouwde Sjoerdje Zwiers.

952. ii Willemtje Doedes Binnema, geb. 13-08-1955 te Sint Jacobi Parochie.
Zij trouwde Herman Schulte.

721. Grietje Jans Herrema, geb. 06-06-1914 te Sint Anna Parochie, overl. 17-10-1972 te St Anna Parochie, oud 58 jaar, gehuwd.
Zij trouwde Jelle de Bruin, geb. 07-12-1906 te Sint Anna Parochie, overl. 08-02-1997 te St Anna Parochie, oud 90 jaar, weduwn.

Kinderen:
953. i Jan de Bruin.
954. ii Jelle de Bruin.
Hij trouwde Froukje Meinzes Terpstra, (dochter van Meinze Terpstra en Mettje Visser).

722. Harmen Douwes Herrema, geb. 31-07-1924 te Sint Anna Parochie, overl. 04-05-1996 te Sint Anna Parochie, oud 71 jaar, crematie te Goutum.
Hij trouwde Trijntje Thomas van der Ploeg, 01-12-1949 te Menaldumadeel.

Kinderen:
955. i Renske Harmens Herrema, geb. 12-05-1950 te Leeuwarden.
Zij trouwde Klaas Smidt.

956. ii Cornelia Gaatske Herrema, geb. 28-04-1953 te Sint Anna Parochie.
Zij trouwde Auke de Wit.

723. Gretchen Jennie Herrema, geb. 15-04-1922 te Ringle, Wisconsin.
Zij trouwde Peter H Fraaza, 15-05-1947, geb. 16-09-1925 te Ringle, Wisconsin.
Kinderen:
+ 957. i Richard Henry Fraaza geb. 20-11-1947.
+ 958. ii Rheta Marie Frazza geb. 25-05-1949.
959. iii Myron Frazza, geb. 16-01-1951 te Wausau, Wisconsin, overl. 26-11-1984 te Wausau, Wisconsin.
+ 960. iv Dale Jan Fraaza geb. 29-10-1952.

725. Betty Jane Herrema, geb. 30-12-1926 te Ringle, Wisconsin, overl. 20-02-1981 te Ringle, Wisconsin.
Zij trouwde Rick (Tom) LaVerne, 28-08-1951.

Kinderen:
+ 961. i Teresa Ann LaVerne geb. 29-11-1953.
962. ii Forrest Charles LaVerne, geb. 16-01-1955 te Wausau, Wisconsin.
Hij trouwde Barb Lesniak, 08-05-1993.

726. Ruth Ann Herrema, geb. 17-09-1928 Ringle, Wisconsin.
Zij trouwde Victor W TenHaken, 26-06-1947, geb. 10-06-1926.

Kinderen:
+ 963. i Randall Keith TenHaken geb. 06-01-1951.
+ 964. ii Vicki Ruth TenHaken geb. 23-07-1951.
+ 965. iii John William TenHaken geb. 04-11-1955.
+ 966. iv Ronald Dirk TenHaken geb. 27-11-1961.

727. Richard Herman Herrema, geb. 26-03-1932 te Ringle, USA.
Hij trouwde (1) Ramona Roblier, 12-09-1951 te Birnamwood,Wisconsin, geb. 12-09-1933 te Portage, Wisconsin, (dochter van William Roblier en Beryl Ely).

Kinderen:
+ 967. i Deborah Ann Herrema geb. 12-04-1952.
+ 968. ii Richard William Herrema geb. 19-03-1953.
+ 969. iii Mary Helen Herrema geb. 12-04-1957.
+ 970. iv Elizabeth Ruth Herrema geb. 15-09-1960.

Hij trouwde (2) Kayleen Mae Rizek, 01-11-1975 te Sturgen Bay, Wisconsin, geb. 12-09-1942 te Belleville.

728. Calvin John Herrema, geb. 18-01-1940 te Ringle, Wisconsin.
Hij trouwde Judith Ann Olmsted, 25-08-1962 te usa.

Kinderen:
+ 971. i Cindy Herrema geb. 22-07-1963.
972. ii Rob Herrema.
Hij trouwde Paula _____---.

+ 973. iii Christa Herrema geb. 02-07-1968.
729. Tiëde Herrema, geb. 21-04-1921 te Zuilen (Utr), wonend te Arnhem, beroep: bedrijfsdirekteur Akzo. Tiëde Herrema was voorzitter van 1970 tot 1973 van HET DORP, maar ging als directeur van AKZO naar het Ierse Limerick alwaar hij in 1975 in het nieuws kwam door een gijzeling van 36 dagen door twee leden van het verboden Ierse Republikeinse leger (IRA) Eén van zijn ontvoeders, Eddy Callagher, heeft gere- geld op het punt gestaan Tiëde te executeren als niet aan de eis werd voldaan

Overgenomen uit The Irish Times van 30 november 1999 ( door mij, k.v.d.wal, vrij vertaald)

Tiede Herrema, Monasterevin, 25 jaar later;
Tiede Herrema, de naam weerklinkt nog steeds en schokkende herinneringen brengen andere namen aan de oppervlakte : Ferenka, Monasterevin, Eddie Gallagher, Marian Coyle. Op 3 oktober 1975, Herrema, de Nederlandse directeur van Limerick's Ferenka fabriek ( een onderdeel van Akzo) werd gekidnapt 200 yards van zijn kasteelachtig huis in Co Limerick, op weg naar zijn werk.

De eis van een anonieme beller kwam spoedig:

Herrema zou alleen vrij komen als de politieke gevangenen, Rose Dugdale, Kevin Mallon en James Hyland, welke op dat moment in de gevangenis in Portlaoise werden vastgehouden, zouden worden vrijgelaten. De minister van justitie, Cooney, was hierop tegen. Toegeven aan de kidnappers, zou "de staat in gevaar brengen" zei hij.

De kidnapping ging als een schok door het land, en het verhaal kreeg internationale aandacht. Het duurde 18 dagen eer Herrema was getraceerd in een hoekhuis van een rijtjes woning in Monasterevin, alwaar hij werd vastgehouden op een slaapkamer boven door Eddie Callagher and Marion Coyle. De twee legermachten - de veiligheidsdienst en de media - trokken naar Monasterevin en wachten buiten. Het duurde nog 17 dagen voor de belegering vredig en onverwacht eindigde, in de nacht van 7e november, toen Callagher en Coyle zichzelf overgaven. Herrema vertrok daarna naar Nederland omdat zijn werkgever het te riskant vond hem te laten terugkeren in zijn functie, alhoewel hij persoonlijk graag wilde blijven. De Ferenka fabriek sloot na zijn vertrek en 1400 arbeiders verloren hun werk.

Herrema is nu 78 jaar. Hij is sinds een paar jaar met pensioen, maar hij leidt nog steeds een internationaal leven, komt nog vaak terug in Ierland. Zijn vier zonen zijn allemaal gehuwd , en er zijn nu acht kleinkinderen. Hij maakt bezwaar tegen de opmerking dat de kidnapping in 1975 alleen maar "één incident" was in zijn veelbewogen leven. Ik ben minstens 15 keer van werk veranderd en niemand heeft er ooit naar gevraagd merkt hij op.

Echter, het onontkoombare feit is dat het Ierse publiek altijd zijn naam aan de kidnapping zal verbinden. Hij woont nu in Arnhem en hij en zijn vrouw Elizabeth hebben nog een tweede huis in Newcastle-on-Tyne in Engeland, waar één van hun zoons nu woont.

Vind hij het vervelend om over de kidnapping te praten ? "Op het moment van de kidnapping hadden de meeste mensen het idee dat het fysisch en mentaal heel moeilijk voor me was, maar omdat ze mij geen pijn deden heb ik er geen probleem mee erover te praten" legt hij uit.

Wat dacht hij die dag, toen hij in de kidnappers auto werd vastgebonden ?."Wie zijn zij? Wat willen zij ? Waar gaan we heen ? Met hoeveel man zijn ze ? " dat waren mijn eerste gedachten. Ik probeer altijd een plan te maken, om dingen te organiseren, en om een idee te hebben: wat is de volgende stap - omdat ik dat mijn hele leven al deed met mijn werk.

Omdat Herrema was afgestudeerd in filosofie, waren zijn gedachten heel goed voorbereid op een fysiek en een gedwongen gevangenschap en isolatie. "Ik wist iets over de manier van fouten die je kunt maken als je afgezonderd raakt en op je zelf bent aangewezen. Het eerste wat je te doen staat is niet gedesoriënteerd raken en daarom had ik mijn eigen programma. In de morgen waste ik mij - daardoor wist ik altijd welke dag het was en hoeveel dagen ik gevangen was geweest.

Een gevoel van orde was er ook als het op de distributie van voedsel aankwam, dit werd iedere dag van beneden uit de tuin in een mand opgehaald. Ik had een schema gemaakt van: een dag een dag, een nacht een nacht. Dat betekende dat hij van zijn deel van het voedsel, sandwiches, melk etc alles in porties verdeelde over de maaltijden. "Maar ik moest altijd eerst eten, omdat ze bang waren dat ze iets in de sandwiches hadden gestopt dat hen slaperig zou maken." Een gevoel van eerlijkheid ten opzicht van zijn kapers had hij wel: ondanks dat er slechts weinig voedsel was aten ze nooit van het deel bestemd voor Herrema.

Desalniettemin, gevraagd "was U nooit bang?" antwoordde Herrema direct met "Ja wel", Ondanks de manier van orde van de dag en het schaak spel wat gespeeld werd nam de vrees voor een eventueel motief voor doding niet weg. Er waren "vijf of zes" momenten waarvan hij dacht, dit is het einde, allemaal als gevolg van verwikkelingen rond nerveus gekrakeel met revolvers tussen zijn kapers.

Als niet gelovige, gelooft Herrema niet in een hiernamaals. Maakte dat de gevangenschap moeilijker ? "Het maakte 't gemakkelijker"zegt hij kalm. Ieder ding in je leven, heb je zelf gekozen. Het was mijn keus om naar Ierland te komen. Het was mijn keus om aan het werk te gaan in die fabriek. IK heb voor die dingen gekozen". Hij is heel helder over het feit dat hij niet denkt dat het "noodlot" hem in gevangenschap van verscheidene weken heeft gebracht. "t was mijn eigen beslissing". Als je die weg van denken kunt accepteren dan kun je van je eigen krachten uitgaan.

Na de overgave, is Eddie Callagher veroordeeld tot 20 jaar gevangenisschap waarvan hij ongeveer 14 jaar heeft vol gemaakt. Marion Coyle is veroordeeld tot 15 jaar en zat daarvan 10 jaar uit. Herrema tekent hierbij verschillende keren aan, dat naar zijn mening, beide gevangenis straffen te lang waren. Toen hij werd vrijgelaten heeft hij zijn vakantie doorgebracht op de Bahamas. " Toen ook heeft hij het hele verhaal van de kidnapping voor zichzelf opgeschreven, en heeft dit nog steeds." Niemand van zijn kinderen noch kleinkinderen heeft dit manuscript gezien; de enigste die 't wel gelezen heeft is zijn vrouw. Hij heeft nimmer de bedoeling gehad om 't te publiceren: " ik wens geen geld te maken uit deze affaire."

Hij is drie of vier keer terug geweest naar het huis in Monasterevin, alleen vanaf de buitenzijde. De laatste keer was jongstleden september (1999), met zijn oudste kleinkind, nu 20 jaar, die nieuwsgierig was om de plaats te zien waar haar grootvader was vastgehouden.

En wat voor de toekomst ? Hij is heel precies: " Ik wil hier nog graag vier of vijf jaar leven." Slechts zo lang ? " Ik ben een realist," legt hij uit. " Ik ben nu 78 jaar, de meeste mensen sterven op mijn huidige leeftijd. Als ik nog vier of vijf jaar mee kan is dat mooi." En dan is het interview over, hij verdwijnt ergens in het Dublin Hotel, en de lege plaats die hij achterlaat brengt een lange tijd verwarring.

Hij trouwde Engeline Elisabeth Borren, 22-04-1948 te Utrecht, geb. 06-08-1925 te Utrecht, beroep: masseuse.

Kinderen:
974. i Jelle Ruurd Herrema, geb. 23-04-1949 te , woont in Huizen.
+ 975. ii Sjoerd Albert Herrema geb. 12-04-1950.
+ 976. iii Idse Harmen Herrema geb. 01-12-1958.
+ 977. iv Harm Tiëde Herrema geb. 12-07-1961.

733. Akke Herrema, geb. 15-07-1922 te Leeuwarden, overl. 17-04-1999 te Leeuwarden, oud 76 jaar.
Zij trouwde Albert Scheer, 20-01-1940 te Leeuwarden??.

Kinderen:
978. i Geert Scheer.
979. ii Jikke Scheer.
980. iii Appie Scheer.
981. iv Rudy Scheer, geb. 05-09-1951 te Leeuwarden, overl. 17-12-2000 te Leeuwarden, oud 49 jaar, gehuwd.
Hij trouwde Carla.

982. v Nico Scheer.
735. Jacobus Herrema, geb. 26-07-1924 Leeuwarden.
Hij trouwde Tr. Kruze.

Kinderen:
+ 983. i Rudolf Herrema geb. 14-05-1948.
984. ii Henk Herrema, geb. 14-10-1955 Groningen.
985. iii Jacobus Herrema, geb. 03-10-1959 Groningen.

736. Tiede Herrema, geb. 12-10-1925 Leeuwarden.
Hij trouwde G Seif.

Kinderen:
+ 986. i Anne Herrema.
+ 987. ii Rudolf Herrema.
+ 988. iii Geert Herrema.
739. Tietje Herrema, geb. 07-06-1931 te Leeuwarden.
Zij trouwde Germen Jan Houbein, 00-00-1950, geb. 21-05-1926 te Harlingen, overl. 09-01-2002 te Leeuwarden.

Kinderen:
989. i Greta Germens Houbein.
990. ii Jean Pierre Houbein.
991. iii Tietie Germens Houbein.
Zij trouwde Joop.

992. iv Germen Jan Houbein.
Hij trouwde Hilda.

742. Ale Herrema, geb. 20-01-1921 Leeuwarden, overl. 18-08-2002 Leeuwarden.
Hij trouwde Emma Maria Flesch, geb. 00-00-1913 te Leeuwarden, overl. 10-05-1967 te Leeuwarden.

Kinderen:
993. i Rita Herrema.
Zij trouwde (1) Hobbe Noordhoff, 20-12-1967 Leeuwarden.
Zij trouwde (2) A Voss.

746. Froukje Herrema, geb. 13-03-1932 te Leeuwarden.
Zij trouwde Meindert Vaas, geb. 00-00-1929, overl. 05-12-1995 te Eindhoven, oud 66 jaar.

Kinderen:
994. i Dirk Vaas.
995. ii Geert Vaas, geb. 18-09-1954 te Leeuwarden.

752. Tiede Herrema, geb. 05-01-1928 te Leeuwarden.
Hij trouwde Tjerkje Moed, overl. 09-05-2003 te Leeuwarden.

Kinderen:
996. i Trijntje Tiedes Herrema, geb. 29-10-1949 te Leeuwarden, overl. 00-00-1998 te Schalkhaar.
Zij trouwde * Lubberts.

997. ii Theresia Johanna Tiedes Herrema, geb. 02-03-1951 te Leeuwarden.
998. iii Jelly Tiedes Herrema, geb. 05-02-1954 te Leeuwarden.
999. iv Alida Tiedes Herrema, geb. 26-10-1957 te Deventer.

757. Harm Herrema, geb. 05-05-1942 te Leeuwarden.
Hij trouwde Anna Maria Elisabeth Weerman, 19-06-1964 te Leeuwarden.

Kinderen:
1000. i Maria Catharina Herrema, geb. 23-12-1964 te Leeuwarden.
1001. ii Theresia Johanna Herrema, geb. 02-04-1967 te Leeuwarden.

758. Marinus Herrema.
Hij trouwde Janny Remelink, te Wormerveer.

Kinderen:
1002. i Renee Herrema.
1003. ii Mark Herrema.
770. Piet Herrema.
Hij trouwde Anneke Joustra, 20-06-1969 te Hennaarderadeel.

Kinderen:
1004. i Gean Herrema.
1005. ii Cathrienus Herrema.
1006. iii Rinse Herrema.

773. Pieter Herrema, geb. 25-11-1939 Leeuwarden.
Hij trouwde Antje de Vries, 08-02-1962 Leeuwarden, geb. 27-11-1939 Leeuwarden, (dochter van Frans de Vries en Antje van der Meulen).

Kinderen:
1007. i Annieta Herrema, geb. 02-08-1962 Leeuwarden.
+ 1008. ii Harm Herrema geb. 08-05-1966.

774. Anna Aafke Herrema, geb. 12-03-1941 Huizum.
Zij trouwde Hendrik Tinge, 21-08-1962 Leeuwarden, geb. 08-01-1934 Heerenveen, (zoon van Tinge en Krikke) overl. 25-12-2000 Bergum, oud bijna 67 jaar, gehuwd, beroep: vleeswarenhandelaar.

Kinderen:
+ 1009. i Helen Tinge geb. 16-12-1963.
1010. ii Cindy Tinge, geb. 01-08-1968 Leeuwarden.
1011. iii Linda Tinge, geb. 16-09-1974 Leeuwarden.
Zij trouwde Pieter Jacobs Boek, 21-08-1997 Leeuwarden, (zoon van Jacob Pieters Boek en Pietje Ales Hazenberg).

776. Aafke Herrema, geb. 11-05-1945 Leeuwarden.

Zij trouwde Karel Pieters van der Wal, 15-10-1965 Leeuwarden, geb. 14-05-1942 Bergum, (zoon van Pieter Karels van der Wal en Froukje de Vries) beroep: zelfstandig ondernemer.
Karel: Karel diende bij de huzaren van Boreel, lichting 1962-01
" 't is toarstich waar, rôp de âld husaar en sûpt yn ien feech de fiskkum leech"
"de wrâld is rûch - dy't him net rêde kin is slûch"
Het volgende grappige gedenksteen opschrift was te lezen op het kerkhof te Suawoude:
Al wie hier op mijn graf komt treden
Gedenk dan eens aan mij
Nu lig ik hier beneden
IK ben geweest als gij.

Kinderen:
+ 1012. i Hieke van der Wal geb. 08-04-1966.
+ 1013. ii Pieter Karels van der Wal geb. 11-11-1968.
1014. iii Harm van der Wal, geb. 14-11-1976 Bergum, beroep: onderhoud bermen en sloten rijkswegen.

777. Tetje Herrema, geb. 13-01-1947 Leeuwarden.
Zij trouwde Jan Oeds Veenstra, 28-07-1966 Leeuwarden, geb. 14-05-1943 Leeuwarden, (zoon van Ytzen Veenstra en Hendrikje Jans de Bruin).

Kinderen:
+ 1015. i René Veenstra geb. 16-01-1967.
+ 1016. ii Marcel Veenstra geb. 17-06-1973.

780. Petronella Maria Herrema, geb. 23-01-1958 Leeuwarden.
Zij trouwde Aizo Pieters Elgersma, 29-01-1982 Leeuwarden, geb. 17-09-1953 Stiens, (zoon van Pieter Elgersma en Feikje Bakker).

Kinderen:
1017. i Pieter Aizoos Elgersma, geb. 26-04-1984 Stiens.
1018. ii Harm Elgersma, geb. 15-02-1987 Stiens.

785. Dirkje de Jong, geb. 22-02-1929 te Berlikum.
Zij trouwde Klaas Heins, 28-12-1948 te Sint Anna Parochie, geb. 16-10-1920 te Delfzijl, overl. 16-03-1999 te Delfzijl, oud 78 jaar, gehuwd, beroep: kapitein en walbaas Akzo.

Kinderen:
1019. i Sietske Heins.
1020. ii Henderikus Heins.
1021. iii Wiebe Heins.

Hij trouwde Lies Vuursteen.

786. Corrie Herrema.
Kinderen:
1022. i Hilda.
1023. ii Wiesje.
1024. iii Sietse.
787. Betty Herrema.
Zij trouwde Leen.

Kinderen:
1025. i Christa.

788. Dirk Harmens Herrema, geb. 20-04-1938 te Berlikum.
Hij trouwde Dieuwke (Djoke) Miedema, 28-09-1961 te Menaldum, geb. 00-00-1936 te Berlikum, (dochter van Ale Miedema en J. van der Heide).

Kinderen:
1026. i Ale Douwes Poelstra, geb. 09-12-1956 te Berlikum.
Hij trouwde Janske Nieuwland.

+ 1027. ii Sije Douwes Poelstra geb. 16-02-1958.
1028. iii Harmen Dirks Herrema, geb. 27-04-1964 te Berlikum.

792. Dirk Hielkes Herrema, geb. 18-09-1947 te Berlikum, overl. 25-02-2000 te Leeuwarden, oud 52 jaar, gehuwd.
Hij trouwde Anna Douwes Leistra, 30-01-1968 te 't Bildt, geb. 12-02-1947 te Berlikum, (dochter van Douwe Leistra).

Kinderen:
1029. i Anna Tina Herrema, geb. 06-07-1969 te Berlikum, beroep: grafisch vakvrouw.
Hij trouwde Marcel du Bois, geb. 27-08-1966.

1030. ii Trienke Dirks Herrema, geb. 29-04-1974 te Berlikum.
Zij trouwde Oege.

1031. iii Hielke Dirks Herrema, geb. 17-11-1975 te Berlikum.
Hij trouwde Ria.

Tiende Generatie

796. Gerrit Johannes Herrema, geb. 10-08-1941 Oosterbierum, woont in Holwerd.
Hij trouwde Willy Algra.

Kinderen:
1032. i Hinke Gerrits Herrema.
1033. ii Johannes Herrema.
1034. iii Lourenske Herrema.
798. Liefke Johannes Herrema.
Zij trouwde Jan Jousma.

Kinderen:
1035. i Anneke Jousma.
1036. ii Ype-Jan Jousma.

799. Piety Johannes Herrema.
Zij trouwde Rinse.

Kinderen:
1037. i Dirk Johannes.
1038. ii Lourenske.
1039. iii Anna-Liefke.
806. Jacob Jans Herrema, geb. 29-04-1937 te Sint Anna Parochie.
Hij trouwde A de Vries.

Kinderen:
1040. i Jan Herrema.
1041. ii Karst Herrema, geb. 27-05-1966 te Buitenpost.
Hij trouwde Thea Onbekend.

1042. iii Gerrit Herrema.

825. Hilly Lieuwes Herrema.
Zij trouwde Alex Jassies, geb. 14-05-1940 te Leeuwarden ?, overl. 01-03-2003 te Leeuwarden, oud 62 jaar, gehuwd.

Kinderen:
+ 1043. i Karla Jassies.
+ 1044. ii Leon Jassies.
+ 1045. iii Ester Jassies.
826. Dea Lieuwes Herrema.
Zij trouwde Joop Bolding.

Kinderen:
1046. i Jan-Lieuwe Bolding.
Hij trouwde Amor.

+ 1047. ii Albert Jan Bolding.

834. Liesbeth Herrema.
Zij trouwde Hidde Kuperus, 13-06-1981 te Barradeel, Pietersbierum.

Kinderen:
1048. i Baukje Kuperus, geb. 19-12-1981 te Leeuwarden, wonend te Berlikum.

838. Wilco Lieuwes Herrema, geb. 25-04-1961 te Drachten.
Hij trouwde Miriam van der Plas.

Kinderen:
1049. i Gwendolyn Myrthe Herrema, geb. 07-01-1993 te Almere.
1050. ii Kyra Herrema, geb. 26-10-1994 te Almere. < > 864. Andries Pieters Herrema, geb. 15-12-1924 te Menaldum, overl. 07-05-2001 te Harlingen, oud 76 jaar, gehuwd, wonend te Menaldum en aldaar begraven.
Hij trouwde Anneke Douma, 24-03-1955 te Barradeel.

Kinderen:
+ 1051. i Pieter Herrema geb. 21-07-1955.
1052. ii Klaas Herrema, geb. 15-12-1956 te Leeuwarden.
1053. iii Henny Herrema, geb. te Menaldum.
Zij trouwde Piet Vaas.

+ 1054. iv Gerrit Jan Herrema geb. 07-12-1960.
1055. v Trienke Herrema, geb. te Menaldum, overl. te wonend Leeuwarden.
Zij trouwde Jan Visser, geb. te Leeuwarden.

+ 1056. vi Annetien Herrema geb. 07-04-1965.
+ 1057. vii Andrea Herrema geb. 05-08-1967.

866. Wijke Herrema, geb. 29-07-1935 te Menaldum, overl. te wonend te Zwolle.
Zij trouwde Keimpe Andries Renema, 25-06-1959 te Menaldumadeel, geb. 03-09-1934 te Oudemirdum, (zoon van Andries Berends Renema en Trijntje Groenveld) overl. voor 07-05-2001 te wonend Zwolle.

Kinderen:
1058. i Trijntje Renema, geb. 14-04-1961 te Zwolle.
1059. ii Alice Renema, geb. 01-08-1968 te Schiedam.
1060. iii Andries Renema, geb. 01-11-1969 te Zwolle.

876. Gerrit Klases Herrema, geb. 07-03-1936 te Tzummarum.
Hij trouwde Antonia Margaretha Wijbenga, 22-06-1961 te Leeuwarden, geb. 17-11-1938 te Leeuwarden, (dochter van Riemer Wijbenga en Antonia Geertruida Spiekstra).

Kinderen:
+ 1061. i Klaas Gerrits Herrema geb. 01-12-1961.
+ 1062. ii Antonia Geertruida Herrema geb. 06-01-1964.

877. Wietse Klases Herrema.
Hij trouwde Alie.

Kinderen:
+ 1063. i Klaas Herrema.
1064. ii Fenna Herrema.
Zij trouwde Joan.

1065. iii Hermanna Herrema.
Zij trouwde Yme.

880. Gerrit Martens Herrema, geb. 27-02-1928, overl. 20-09-1994 te Damwoude, oud 66 jaar, weduwnaar, beroep: kantoorhouder postkantoor.
Hij trouwde Hermanna Lamberdina Boltjes, 11-01-1956, geb. 05-04-1930 te Damwoude, overl. 26-06-1992 te Damwoude, oud 62 jaar, gehuwd.

Kinderen:
1066. i Johanna Wilhelmina Herrema.
1067. ii Marten Herrema.
1068. iii Tjeerd Herrema.
1069. iv Robert Herrema.

882. Ruurd Martens Herrema, geb. te woont te Brielle.
Hij trouwde Annie Endema, 02-06-1956 te Harlingen.

Kinderen:
1070. i Martin Herrema.
1071. ii Hoot Herrema.

884. Gerrit Ruurds Herrema, geb. 19-08-1935 te Franeker.
Hij trouwde Eelkje Travaille, 08-05-1958 te Oosterbierum.

Kinderen:
1072. i Rosita Herrema, geb. te Franeker.
1073. ii Rudi Herrema.
+ 1074. iii Willy Bauko Herrema geb. 11-04-1965.

885. Sjouke Jacob Herrema, geb. 12-11-1936 te Franeker.
Hij trouwde Ymkje Schiphof, 25-08-1959 te 't Bildt.

Kinderen:
+ 1075. i Margreet Herrema.
+ 1076. ii Ronald Herrema.
+ 1077. iii Menno Herrema.
1078. iv Johan Boudewijn Herrema.

887. Marten Herrema, geb. 12-11-1940 te Franeker.
Hij trouwde Anna de Vries, 21-11-1963 te Franeker.
Kinderen:
+ 1079. i Ruurd Herrema.
+ 1080. ii Folkert Herrema.
1081. iii Peter Herrema.
1082. iv Gerrit Herrema.
913. Randy Herrema, geb. 00-00-1951 usa.
Hij trouwde Jayne Lynn Kaat, (dochter van William John Kaat en Muriel Kiel).

Kinderen:
1083. i Connie Lin Herrema.
1084. ii Ross William Herrema.
1085. iii Molly Herrema.
1086. iv Ellen Ruth Herrema.

916. Ronald Herrema, geb. 00-00-1959 te usa.
Hij trouwde Maryam Kathleen Lamont, 23-04-1988, (dochter van Blakely Donald Lamont en Patricia Anne Speiran).

Kinderen:
1087. i Cameron Donald Herrema.
1088. ii Jeannette Mary Anne Herrema.

921. Barbara Iekes, geb. 28-03-1954 te Michigan, beroep: onderwijzeres.
Zij trouwde (1) unknown partner.

Kinderen:
1089. i Jeremy, geb. 00-00-1975 te usa.
1090. ii Brandon, geb. 00-00-1976 te usa.
Zij trouwde (2) Norman E Chapin, beroep: electriciën bij General Motors.

Kinderen:
1091. iii Audra Chapin, geb. 00-00-1988 te usa.
1092. iv Joshua, geb. 00-00-1990.

927. Jetske Gerritje Herrema, geb. 29-10-1943 te Groningen.
Zij trouwde (1) Geerlig Nijland.

Kinderen:
1093. i Annick Nijland.
1094. ii Kim Nijland.
Zij trouwde (2) Joan Roell.

928. Herremina Anna Herrema, geb. 10-04-1947 te Groningen.
Zij trouwde Jacob Smit.

Kinderen:
1095. i Frank Smit, geb. 16-09-1968 te Groningen.
1096. ii Bas Smit, geb. 02-09-1973 te Groningen.

929. Gatse Herrema, geb. 05-12-1951 te Groningen.
Hij trouwde Yvette de Bruin.

Kinderen:
1097. i Chantal Patachou Herrema, geb. 13-07-1981 te Groningen.
1098. ii Marlon Charis Herrema, geb. 14-10-1984 te Groningen.
1099. iii Dominique Desire Herrema, geb. 30-08-1989 te Groningen.

938. Lourens Jans Herrema, geb. 05-09-1943 te Slappeterp, beroep: veehouder.
Hij trouwde Trynke Grietje Gaastra, 21-08-1969 te Hennaarderadeel, geb. 18-04-1944 te Spannum, beroep: bejaarden verzorgster.

Kinderen:
1100. i Jan Lourens Herrema, geb. 17-08-1970 te Schingen.
Hij trouwde Corrie.

1101. ii Jeltje Nijnke Herrema, geb. 02-04-1972 te Schingen.
Zij trouwde Sipke.

1102. iii Eddy Dooitzen Herrema, geb. 16-05-1975 te Schingen.

939. Hiltsje Jans Herrema, geb. 10-11-1946 te Slappeterp.
Zij trouwde Jan de Vries, 20-12-1968 te Menaldumadeel, geb. 29-09-1941 te Slappeterp, overl. 21-09-2002 te Luxemburg, tijdens reis met motoren.

Kinderen:
1103. i Pytsje de Vries.
1104. ii Aukje de Vries.
1105. iii Nynke de Vries.

940. Lourens Meiles Herrema, geb. 04-07-1953 te Ried.
Hij trouwde Jetske de Vries, 01-09-1978 te Mantgum.

Kinderen:
1106. i Maaike Lourens Herrema, geb. 30-05-1982 te Marssum.
1107. ii Eeke Lourens Herrema, geb. 22-03-1985 te Marssum.
1108. iii Melanie Lourens Herrema, geb. 20-01-1989 te Marssum.

942. Taekje Meiles Herrema, geb. 04-07-1958 te Hallum.
Zij trouwde Hindrik Kuiper, 25-09-1981 te Bolsward.

Kinderen:
1109. i Hendrik Kuiper, geb. 01-08-1984 te Oosterend.
1110. ii Josien Kuiper.
1111. iii Meile Kuiper, geb. 06-12-1989 te Oosterend.

943. Josientje Meiles Herrema, geb. 13-03-1962 te Hallum.
Zij trouwde Hotze Oosterhaven, 06-06-1991 te Wonseradeel. <;> Kinderen:
1112. i Evelyn Oosterhaven.
1113. ii Jan-Meile Oosterhaven.
1114. iii Elke Oosterhaven, geb. 01-06-1997 te Makkum. <;> 945. Louwrens Harmens Herrema, geb. 30-05-1957 te Leeuwarden.
Hij trouwde Emmy Schuurmans, 14-10-1983 te Franekeradeel, geb. 08-04-1960 te Wieuwerd. <;> Kinderen:
1115. i Harm Herrema, geb. 07-05-1987 te Boer.
1116. ii Sjoukje Herrema, geb. 11-08-1989 te Boer.
Zij trouwde P Menger.

949. Piet Harmens Herrema.
Hij trouwde Houkje de Haan.

Kinderen:
1117. i Minke Maaike Herrema, geb. 28-11-1967 te Leeuwarden.
Zij trouwde Francois.

1118. ii Harmen Pieter Herrema, geb. 27-07-1970 te Leeuwarden.
Hij trouwde Gea.

950. Klaas Dirk Herrema, geb. 11-08-1951 te Sint Jacobiparochie, overl. te Poppenwier.
Hij trouwde Eva Boomsma.

Kinderen:
1119. i Geertje Klases Herrema, geb. 28-10-1982 te Poppingawier.
1120. ii Harmen Klaas Herrema, geb. 29-09-1986 te Poppingawier.

957. Richard Henry Fraaza, geb. 20-11-1947 te Ringle, Wisconsin.
Hij trouwde Pam _______________-.

Kinderen:
1121. i Heather Fraaza, geb. 00-00-1974 te Appleton, Wisconsin.
1122. ii Shannon Fraaza, geb. 00-00-1976 te Appleton, Wisconsin.

958. Rheta Marie Frazza, geb. 25-05-1949 te Ringle, Wisconsin.
Zij trouwde Bob Utech.

Kinderen:
1123. i Torri Utech, geb. 15-01-1978 te Wausau, Wisconsin.

960. Dale Jan Fraaza, geb. 29-10-1952.
Hij trouwde Lynn __________---.

Kinderen:
1124. i Jon Fraaza, geb. 26-10-1991.
1125. ii Peter Fraaza, geb. 26-10-1991.

961. Teresa Ann LaVerne, geb. 29-11-1953 te Wausau, Wisconsin.
Zij trouwde (1) Jayme Johnson, geb. 22-10-1953.

Kinderen:
1126. i Jayme Johnson, geb. 22-10-1982 te Madison, Wisconsin.
1127. ii Kaycee Johnson, geb. 08-10-1985 te Madison Wisconsin.
Zij trouwde (2) Rich Mortensen, geb. 20-04-1948.

963. Randall Keith TenHaken, geb. 06-01-1951.
Hij trouwde Onbekend.

Kinderen:
1128. i Alex TenHaken, geb. 29-08-1986 te Ann Arbor Michigan.
1129. ii Jill TenHaken, geb. 30-03-1990.

964. Vicki Ruth TenHaken, geb. 23-07-1951.
Zij trouwde John Meshkin, 30-08-1975 te Holland, Michigan, geb. 26-01-1947.

Kinderen:
1130. i Alison Meshkin, geb. 05-10-1987 te Holland, Michigan.
1131. ii Nicholas Meshkin, geb. 08-03-1989 te Holland, Michigan.
965. John William TenHaken, geb. 04-11-1955.
Hij trouwde Marcia __________----, 06-08-1977, geb. 09-08-1955.

Kinderen:
1132. i Matthew TenHaken, geb. 30-05-1980.
1133. ii Michael TenHaken, geb. 21-01-1984.
1134. iii Molly TenHaken, geb. 09-06-1989.

966. Ronald Dirk TenHaken, geb. 27-11-1961.
Hij trouwde Teri _____-, geb. 14-10-1961.

Kinderen:
1135. i Ashley TenHaken, geb. 05-11-1983.
1136. ii Amanda TenHaken, geb. 17-11-1985.
1137. iii Jason TenHaken, geb. 12-06-1987.
967. Deborah Ann Herrema, geb. 12-04-1952 te Wausau, Marathon County, Wisconsin.
Zij trouwde Ricardo Vincent Lloyd, 13-09-1975 te West Bend, Wisconsin, geb. 17-12-1945 te Paraiso, Panama Canal Zone, (zoon van Basil Lloyd en Amy Salmon).

Kinderen:
1138. i Vincent William Lloyd, geb. 02-01-1982 te Washtenaw County, Ann Arbor, Michigan.

968. Richard William Herrema, geb. 19-03-1953 te Fort Riley, Kansas.
Hij trouwde (1) Debra Blechta.
Hij trouwde (2) Katherine Frances Lufkin, 30-06-1979 te Wisconsin, geb. 14-09-1955 te Milwaukee, Wisconsin, (dochter van John Francis Lufkin en Rita Ann Wood).

Kinderen:
1139. i Gretchin Anne Herrema, geb. 31-08-1987 te Milwaukee, Wisconsin.
1140. ii Dirk Francis Herrema, geb. 07-12-1988 te Milwaukee, Wisconsin.

969. Mary Helen Herrema, geb. 12-04-1957.
Zij trouwde (1) Lawrence Kappel.

Kinderen:
1141. i Ramona Kappel, geb. 08-01-1980 te Madison Wisconsin.
1142. ii Nathan Kappel, geb. 03-03-1982 te Madison Wisconsin.
Zij trouwde (2) Fred Montoya, 00-08-1998 te New Mexico, geb. 08-10-1964.

Kinderen:
1143. iii Benjamin Christino Montoya, geb. 09-03-1996 te Los Alamos, New Mexico.
1144. iv Emma Marie Montoya, geb. 30-05-1999 te Los Alamos, New Mexico.

970. Elizabeth Ruth Herrema, geb. 15-09-1960 te Appleton, Wisconsin.
Zij trouwde (1) Gerry Heinen, geb. te Nederland.

Kinderen:
1145. i Kristopher Heijnen, geb. 12-04-1983 te Wisconsin.
1146. ii Alexander Heijnen, geb. 04-09-1985 te Kenosha, Wisconsin.
Zij trouwde (2) Jim Keel, geb. 30-10-1960.
Zij trouwde (3) Kim Dary, 00-10-1999 te Wisconsin, geb. 11-08-1952 te Kenosha.

971. Cindy Herrema, geb. 22-07-1963.
Zij trouwde Dave Knapton, geb. 23-06-1962.

Kinderen:
1147. i Michelle Lynn Knapton, geb. 18-01-1989.
1148. ii Kristin Joy Knapton, geb. 01-10-1991.
1149. iii Sarah Beth Knapton, geb. 27-09-1994.

973. Christa Herrema, geb. 02-07-1968.
Zij trouwde Harold Mullins, geb. 10-10-1966.

Kinderen:
1150. i Samuel Hale Mullins, geb. 28-10-1995 te St.Petersburg, Florida.
1151. ii Sophie Annah Mullins, geb. 28-01-1998 te St.Petersburg, Florida.
1152. iii Josie Gabriella Mullins, geb. 30-01-2001 te Petersburg Usa.

975. Sjoerd Albert Herrema, geb. 12-04-1950 te Oude Rijn/Utrecht, woont te Velp, beroep: bankdirecteur.
Hij trouwde Maria Fleuren, 21-04-1978 te Arnhem.

Kinderen:
1153. i Tjitske Elsbeth Herrema, geb. 27-11-1979 te Huissen.
1154. ii Nienke Korrine Herrema, geb. 14-09-1981 te Huissen.
1155. iii Sietse Tiede Herrema, geb. 05-01-1985 te Huissen.

976. Idse Harmen Herrema, geb. 01-12-1958 te wonend te Newcastle (U.K), beroep: arts-specialist.
Hij trouwde Cynthia Chambers, 23-02-1985 te Withby North Yorkshire.

Kinderen:
1156. i Femke Herrema, geb. 08-04-1986.
1157. ii Renske Herrema, geb. 31-05-1989.

977. Harm Tiëde Herrema, geb. 12-07-1961 te woont te Woerden.
Hij trouwde Sabine Henriette C Donker, 12-05-1990 te Warnsveld.

Kinderen:
1158. i Sanne Herrema, geb. 18-12-1991.
1159. ii Tessy Sara Elizabeth Herrema, geb. 09-06-1994 te Woerden.
1160. iii Lotte Sabine Eskaline Herrema, geb. 09-06-1994 te Woerden.

983. Rudolf Herrema, geb. 14-05-1948 Groningen.

Kinderen:
1161. i Geronimo Herrema.
1162. ii Samuel Herrema.

986. Anne Herrema.

Kinderen:
1163. i Kirsten Herrema.

987. Rudolf Herrema.

Kinderen:
1164. i Louis Herrema.
1165. ii Igor Herrema.

988. Geert Herrema.

Kinderen:
1166. i Thea Herrema.
1167. ii Christiaan Herrema.
1008. Harm Herrema, geb. 08-05-1966 Leeuwarden.
Hij trouwde Bernadette van der Kaa, geb. 27-06-1968 Leeuwarden.

Kinderen:
1168. i Lianne Herrema, geb. 06-10-1997 Marssum.

1009. Helen Tinge, geb. 16-12-1963 Leeuwarden.
Zij trouwde Ruurd Jans Mulder, 05-10-1984 Tietjerksteradeel, geb. 26-09-1954 Suawoude, (zoon van Jan Mulder en Dieuwke de Groot) beroep: chauffeur.
Kinderen:
1169. i Lyanna Mulder, geb. 16-10-1985 Leeuwarden.
1170. ii Laura Mulder, geb. 11-04-1989 Leeuwarden.

1012. Hieke van der Wal, geb. 08-04-1966 Leeuwarden, beroep: ziekenverzorgster later administratief medewerkster Centraal Justitiëel Incasso Buro Leeuwarden.
Zij trouwde Dirk Joostes Ritskes, 17-11-1989 Bergum, gescheiden 01-07-2003 Grou-arrondissements rechtbank Leeuwarden, geb. 04-11-1961 Leeuwarden, (zoon van Joost Dirks Ritskes en Riemke van der Veer) beroep: consulent arbeidsbureau.

Kinderen:
1171. i Iljoes Ritskes, geb. 31-08-1989 Leeuwarden.
1172. ii Sjoera Ritskes, geb. 22-06-1992 Leeuwarden.
1173. iii Djordy Ritskes, geb. 01-03-1996 Bakkeveen.

1013. Pieter Karels van der Wal, geb. 11-11-1968 Bergum, beroep: magazijnchef reparatieafdeling Nokia GSM telefoons.
Hij trouwde Tjerja Wobbes de Vries, 31-05-1996 Buitenpost, gescheiden 31-07-2003 Buitenpost, arrondissements rechtbank Leeuwarden, geb. 14-06-1971 Buitenpost, (dochter van Wobbe Tjeerds de Vries en Erna van der Woude) beroep: bloemenboetiek te Buitenpost later verkoopster te Leeuwarden.

Kinderen:
1174. i Niels van der Wal, geb. 17-09-1995 te Buitenpost.

1015. René Veenstra, geb. 16-01-1967 Leeuwarden.
Ilse Keeskamp, geb. 16-05-1968 Leeuwarden.

Kinderen:
1175. i Stan Veenstra, geb. 06-02-1998 Leeuwarden.

1016. Marcel Veenstra, geb. 17-06-1973 Leeuwarden.
Hij trouwde Angelique Meester, 24-08-1999 Leeuwarden, geb. 20-08-1972, (dochter van Bernardus Meester en Jeanette Helena Elisabeth Vinke).

Kinderen:
1176. i Merel Veenstra, geb. 28-12-1999 te Leeuwarden.

1027. Sije Douwes Poelstra, geb. 16-02-1958 te Berlikum.
Hij trouwde Geri Stellingwerf.

Kinderen:
1177. i Iris Herrema, geb. 19-02-1993 te Leeuwarden, wonend te Berlikum.
1178. ii Jesse Herrema, geb. 15-08-1995.

Elfde Generatie

1043. Karla Jassies.
Zij trouwde Frank Swinkels.

Kinderen:
1179. i Paula Swinkels.
1180. ii Jack Swinkels.

1044. Leon Jassies.
Hij trouwde Marianne Koopmans.

Kinderen:
1181. i Nathalie Jassies.
1182. ii Vincent Jassies.
1183. iii Martijn Jassies.
1184. iv Sophie Jassies, geb. te Grou ?.

1045. Ester Jassies.
Zij trouwde Ruud Elzinga.

Kinderen:
1185. i Maurits Elzinga, geb. te Harlingen.

1047. Albert Jan Bolding.
Hij trouwde Bertha.

Kinderen:
1186. i Lydia Bolding. 1187. ii Cornelis Bolding.

1051. Pieter Herrema, geb. 21-07-1955 te Leeuwarden.
Hij trouwde Tina Zuidema.

Kinderen:
1188. i Remco Pieters Herrema, geb. te Menaldum.
1189. ii Marrit Pieters Herrema, geb. te Menaldum.
1190. iii Ewoud Pieters Herrema, geb. te Menaldum.

1054. Gerrit Jan Herrema, geb. 07-12-1960 te Menaldum.
Hij trouwde Janet Rekker.

Kinderen:
1191. i Warner Herrema.
1192. ii Jiska Herrema.

1056. Annetien Herrema, geb. 07-04-1965 te Menaldum.
Zij trouwde Willem Beimers, geb. te Welsrijp.

Kinderen:
1193. i Fausto André Herrema, geb. 12-05-1985 te Menaldum, overl. 12-05-1985 te Menaldum.

1057. Andrea Herrema, geb. 05-08-1967 te Menaldum.
Zij trouwde Gerben van der Kooi.

Kinderen:
1194. i Jense Andries van der Kooi, geb. te Dronrijp.
1195. ii Erik van der Kooi, geb. te Dronrijp.
1196. iii Redmer van der Kooi, geb. te Dronrijp.
1197. iv Djurre van der Kooi, geb. te Dronrijp.
1198. v Fardau van der Kooi, geb. te Dronrijp.

1061. Klaas Gerrits Herrema, geb. 01-12-1961 te Leeuwarden.
Hij trouwde Nathalie Jacobs Wiersma, 06-06-1997 te Delft, geb. 06-02-1967 te Rotterdam, (dochter van Jacob Wiersma en Anna Gosewina van der Sloot).

Kinderen:
1199. i Anne Klases Herrema, geb. 17-08-1999 Delft.
1200. ii Lieke Klases Herrema, geb. 01-10-2002 Delft.

1062. Antonia Geertruida Herrema, geb. 06-01-1964 te Leeuwarden.
Zij trouwde Lambert Postma, 02-10-1992 te Leeuwarden.

Kinderen:
1201. i Simone Postma, geb. 02-11-1994 te Hardegarijp.
1202. ii Marloes Postma, geb. 01-07-1997 te Hardegarijp.

1063. Klaas Herrema.
Hij trouwde Manon Onbekend.

Kinderen:
1203. i Floris Friso Herrema.
1204. ii Annemarie Herrema.

1074. Willy Bauko Herrema, geb. 11-04-1965 te Franeker.
Hij trouwde Tiny ...

Kinderen:
1205. i Marcel Willem Herrema, geb. 28-04-1991 te Franeker.

1075. Margreet Herrema.

Kinderen:
1206. i Sanno Loggen, geb. 26-04-1989.

1076. Ronald Herrema.
Hij trouwde Anita Kok.

Kinderen:
1207. i Nicole Joyce Herrema, geb. 10-07-1988.
1208. ii Silvan Jango Herrema, geb. 08-02-1990.

1077. Menno Herrema.
Hij trouwde Marian de Hoop.

Kinderen:
1209. i Daphne Suzanne Herrema, geb. 29-03-1989 te Hoorn.
1210. ii Elise Laura Herrema, geb. 07-12-1992 te Hoorn.
1211. iii Sjoerd Herrema, geb. 30-08-1995 te Hoorn.

1079. Ruurd Herrema.
Hij trouwde Peggy Onbekend.

Kinderen:
1212. i Gideon Herrema.

1080. Folkert Herrema.
Hij trouwde IJfke n.n..

Kinderen:
1213. i Jurjen Herrema.
1214. ii Sietske Herrema.

bron: karel v/d wal@planet.nl