Bij de Foto:Reintje de Beer (80 jaar) naast de woning van haar ouders in Tzummarum ( de in 1929 na de brand herbouwde woning)
Reintje Groeneveld (1849-1927) Syds G. Jepma (1846-1911) (de ouders van Beppe Grietje)

De kinderen van Jakkele Johannes en Grietje Jepma.

Dochter Reintje was de eerstgeborene op 21 maart van het jaar 1901, en werd al spoedig gevolgd door de tweeling Johannes en Syds in 1902. Drie kinderen zo dicht bij elkaar was misschien voor het ogenblik iets teveel en Reintje werd voorlopig opgenomen in het gezin Jepma de ouders van haar moeder. Deze waren erg gelukkig met dit kleine kind en het voorlopig bleek al spoedig voor altijd. Toen Reintje in dit gezin werd opgenomen waren er behalve vader Syds (1846) en moeder Reintje (1849) waarschijnlijk nog drie kinderen thuis, dochter Sjoerdje 17 jaar en de zonen Sjoerd van 16 jaar en IJsbrand van 15. Zoon Gerrit (1883) was al geëmigreerd naar Amerika evenals zijn zuster Trijntje (1878) Vader Syds Jepma was een kleine zelfstandige landbouwer of wel gernier. De gernier stond tussen de grote bouboeren en de arbeider in. Hij had vaak een eigen stukje grond of pachtte dat. De gernier kon het hoofd vaak maar net boven water houden en er was armoede als de oogst mislukte. De Jepma´s behoorden in die tijd bij de gerniers en de Beeren, zoals pake Jakkele met zijn dorsbedrijf bij de zelfstandigen, waar een zekere welstand bestond. Syds Gerbens Jepma trouwde in 1872 met Reintje Sjoerds Groeneveld Het gezin Jepma-Groeneveld had een tragische familie geschiedenis doorgemaakt. De eerstgeborene Gerrit werd maar drie jaar oud, Trijntje 2 jaar en Janke het zevende kind werd zes jaar. Baukje werd 34 jaar en stierf in het najaar van 1918 aan de Spaanse griep. Geen stad en geen streek werd gespaard en alleen in Europa stierven tweeeneenhalf miljoen mensen aan de griep pandemie. Het ziektebeeld was een longontsteking zonder crisis. Vooral jonge mensen in de kracht van hun leven werden het slachtoffer. Des smorgens nog gezond en des avonds kon vaak het overlijdens certificaat worden getekend. Na het verlies van Baukje kwam Sjoerdje aan de beurt, zij werd 37 jaar en stierf in 1922 aan TBC. Deze familie tragedie heeft er wellicht toe bijgedragen dat men in huize Jepma zo welwillend was om de kleine Reintje in het nu zo kleine gezin op te nemen.De overige kinderen Jepma bereikten wel een hoge leeftijd, Grietje werd 93 jaar, Brechtje 89, Sjoerd 82, IJsbrand 84 en de naar Amerika geëmigreerde Trijntje 86. Vader Syds stierf op 65 jarige leeftijd in 1911 aan een hartaanval terwijl hij het land bewerkte. en Reintje, zijn echtgenote, werd 78 jaar en overleed in 1927. Reintje de Beer werd dus in het gezin Jepma opgenomen en kreeg in tegenstelling tot haar broers en zusters een gereformeerde opvoeding en ging ook naar de christelijke “school met de bijbel”, die in Tzummarum in 1906 was opgericht.

Het dorp Tzummarum kende in die tijd drie naast elkaar levende stromingen : de vrijzinnigen, de hervormden en de gereformeerden. De Jepma’s behoorden tot de laatste groep en de Beeren overwegend tot de eerste. De hervormden gingen naar de Grote Kerk en de gereformeerden naar de Gereformeerde Kerk. Tot 1906 gingen sommige kinderen van christelijke huize in Tzummarum ook wel naar het christelijk onderwijs in Sexbierum en Minnertsga, omdat men vond dat de openbare scholen vaak een ‘broeinest van socialisme’ waren en er werd niet op een goede manier in de natuur onderwezen ‘waarvan God de schepper en onderhouder is’. De scheiding der geesten kwam in Tzummarum ook tot uiting in de twee muziek verenigingen, het ‘CRESCENDO’ van de vrijzinnigen (de grouen) en ‘de BAZUIN’ van de gereformeerden ( de finen) Ook het maatschappelijk leven was verdeeld in de lagere klasse die hoofdzakelijk uit arbeiders en gerniers bestond, waartoe de Jepma’s behoorden, de zelfstandige middenklasse waartoe de Beeren behoorden en tenslotte de rijke bouboeren aan de top. Rein werd dus in een geheel ander milieu opgevoed dan haar broers en zusters en dat heeft haar hele verdere leven bepaald hoewel godsdienst geen prominente rol meer speelde. Dat kwam ook omdat ze in 1922 trouwde met Hielke Koopmans ( 1898-1979), een jongen uit Langweer, die niet kerkelijk was. Hielke werd bakker in Wijnaldum ze kregen drie kinderen Durk(1923), Grietje Reintje (1929- 2006) en Martha Anneke (1931) Het gezin verhuisde tijdens de dertiger crisisjaren naar Hilversum waar Hielke en Rein een pension begonnen aan de Bothalaan. Durk (Dick) werd marconist bij de koopvaardij, huwde in 1956 Catharina Sterk (1927) en ze kregen twee zoons, Grietje (Zus) huwde in 1949 met de militair Rudy Roggeveen en daar kwamen drie dochters uit voort en Martha Anneke (Mattie) huwde voor de eerste keer met de Ghanese student Wallace Adams Bannerman in 1952, ze kregen twee zoons en een dochter, terwijl het tweede huwelijk in 1986 werd gesloten met de Engelsman Peter Watts. Mattie bleef in Londen wonen.