It byldtsje

Rge Reinder wie al jierren,
Yn it wurk bv fan der Schaaf.
Tige rimpen, o sa hastich,
En roun gauris op in draef.

Wie no just net krekt yn alles,
Fleach altyd as wie dr brn.
Moast ek nei aparte klanten,
Kaem meastal mei in grapke oan.

Lapje de lde flierren,
Smoargens wie him noait te ml.
Wie in hoarnesket to brutsen,
Roun sa by de kij op stl.

En sa troch de jierren hinne,
Wist hy mannich hs en plak.
Waer en wyn koe him net deare,
Sels net op it heechste dak.

Wist it ek sa moaij to sizzen,
Altyd tige drok yn 't spier.
Koe yn 't doarp mei alle minsken,
De keapman, boer en rintenier.

Op in moarn t wie nei de kofje,
Sei syn baes, dou moast ris heare.
Sietske hat hwat mei in doar,
Hwat kin dat minske beare.

Sietske wie in aerdich frommis,
En al jierren op e stjelp.
Elkenien wist mar to sizzen,
Sybren hat in goeie help.

Reinder, mei syn ark yn 't bakje.
Efter op de lde fyts.
Yn in feech nei t lde stjelpke,
Nei de dour fan Sybrens Siets.

'k Hat al sjoen, sei Reinder rimpen,
't Sit him oan it lde slot.
k Bring it daliks wol yn oarder,
Oars dan giet de boel kepot.

En foaral as jo hjir sliepe,
Moat in doar op t slot en ticht.
Foaral foar strnders moat Jo hoedzje,
It minskdom is sa liep, allicht.

De doar wie kreas en kunstich makke,
En wie Sietske sa nei t sin.
In genot en wol sa stevich,
Dat hy nou wer slte kin.

Reinder hie it samar makke,
Hie ris yn e hannen wreaun.
In alderaerdichst stiennen hountsje,
Under Siets har tekkens treaun.

It wie al wer hwat wiken letter,
Doe kaem de plysje oan de doar.
Hy woe graech mei Reinder prate,
Oer it iene en it oar.

Jo wienen okkerdeis by Sietske,
En hienen dr in foech kerwei.
Hja docht by s in kwalik boadskip,
Har stienen hountsje dat is wei.

Reinder lake datt hwat fdie,
De plysje sei, in slim gefal.
Jo moatte by de rjochter komme,
Dit giet s hwat al to ml.

De rjochter wie de boargemaster,
O sa eptich, tige strang.
Soks, dat kin net troch de bgel,
Hwant dan komJo yn t gefang.

Sei op t lst ek noch tsjin Reinder,
Hwat te freegjen, doch it rd.
Ja, sei Reinder mei in glimke,
Wr wie Sietske nachts op bd.

Tsjommearum, hjerst 1981
J.H.W.