In folk

It Fryske folk, fol rom en eare,
Fan bűter, brea en griene tsiis
Kin men winterdeis net keare
Op it spegelględe iis.

Net stiif en pronksk en grutsk en bleistrich,
Mar wol oprjocht en net sa beare.
Sa kin de hiele gânske wrâld
Fan Fryslân noch wat leare.

J.H.W.