Frysk. . .

It stie mei greate letters yn 'e krante,
Ja, it is in hiel forhael.
Kin in Fries fertsgend bidde. . .
Yn syn moaije Memmetael.

Dmeny, - yn it doarp yn hege oansjen, -
Tocht, dit is nou krekt wr hwat foar my.
Hiel syn libben al studeare,
De Fryske tael, dat wie wer nij.

De bste man, hy hat it witten,
De minsken wiernen hiel forslein.
It tsjerkefolk stie al to tinken,
Oan in Fryske preek op snein.

Syn iver foar de Fryske sprake,
Dat die s wol sa goed.
As Saks,wy koene dochs wol lze,
Streamt yn him, it Fryske bloed.

Wy minsken freegje alle dagen,
Wol hast oer de hiele wrld.
Om de sounens fan s lichum,
Fan s siel en selsbihld.

Alle lden, alle talen,
Hwat de tiid foar s ek seit.
Lke wy s Libbensweintsje,
Nei dy greate Ivichheit.

Tsjommearum, grsmoanne 1979 J.H.W.