It Doarpke

Earne leit in leaf lyts doarpke,
Eartiids berne t de see,
It is dr stil en fredich,
Mei it wol en ek it wee.

It ln jout rom en ryklik,
Men hat it nei it sin,
De mienskipsin fertroulik,
Om 't de ien' de oare kin.

'k Ha dr wenne, 'k har dr boarte,
't Wie foar my in hillich stee,
'k Seach de wide, fiere kimen,
En de fiskers op de see.

Moat ik ea de wrld felitte,
It ierdske libben my tefolle,
Soe ik op dit fredich plakje,
Wol foar ivich rste wolle.

Tsjummearum, J.H.W.