Hjir hawwe ,mei de befrijing op 15 April 1945, inkelde Canadezen harren hântekening set.( ut Toronto).