Nikki 12 mei 8-85, Danny 7 mei 86 en Jannie 16 ec.87.