En dit wurdt myn takomstich rstplak.
De lde stiennen binne ferwidere en ik haw sels dizze neije stien pleatse litten, mei it opskrift yn s memmetaal.
Myn berte- en stjerdatum moatte noch tafoege, en de tekst by myn namme is , nei myn winsk.
Psalm 61 : 5 ,,Mocht ik altyd gast wze yn Jo tinte en sklje nder Jo wjukken.
De frou dyt hjir bij stiet is Irene Scheltema, fstammeling fan mem har broer Johannes Scheltema t Suriname.