Wij besykje hjar yn selskip fan ús Dútsk pleechfamke Hannelore en hjar mem.