Mem mei har earste oerbeppesizzer, en Hammie en Hearke’s earste dochter Janny.