Gordon is in soan fan Effy,dochter fan mem har suster Marijke 1948.