Inkelde jierren nei de wrâldkriich besocht de hear Brúnsma út Amerika ús.