2992 Mem mei frou Osinga, fr Hoekstra, en fr Nieuwsma yn 1955 nei Applgkea.
Mem en frou Osinga koenen tige goed tegearre, en de oare twa ( in bytsje sinnich) klagen moarns;
,,As jimme sliepe kinne wij net sliepe omt jimme sa snoarkje,en as jimme net sliepe,kinne wy net sliepe om t jimme sa gnize!