Doe’t ik 9 jier wie, kamen de transporten Hongaerse bern.
Wy krigen Katalin Csajaghy ut Boedapest dyt der och sa min oan ta wie.