Yn 1918, oan é ein fan é earste wrâldoarloch kamen de transporten Dútske bern yn ús lân.
Bij ús kaemen Gertrud Klamm en Annemarie Langbekker.