Muoike Marijke en Pytsje komme oer út Amerika ± 1911.