Boppe: Gryt Bos,Mat en Arjen.
Żnder: Omke Reinder muoike Pyt en Rinse Mem en fam.Lea.