Pietsje Skeltema hjar skoallejierren :
links master de Puy mei krúske is Pietsje 1891.