De trije skoalle masters fan it earste Kristlik Żnderwiis: Master Grunstra,de Puij en den Ridder.