Mem's jongste broer omke Johannes en mouike Augusta Tulpland.
Syn frou hie in soan.