Mem hjar mem Geertje Kuiken 14 Juli 1835- 11 Febr.
1919 Beppe wie earder troud mei in Tadema,
Dy is stoarn.