It hs yn 1953, do 't wij besocht waerden troch Jim Fortier soan fan Idske Skeltema en Marijke mem hjar broer.